Sabejci - صابِئَةٌ

Skupina nevjernika koji obožavaju meleke i zvijezde. Kaže se da je to grupacija Sljedbenika Knjige.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Vatropoklonici (Zoroastrijanci) - مَجُوسٌ

Nevjernički narod koji obožava vatru, Sunce i Mjesec.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Ibadijje - إباضية

Jedna od sekti haridžija koja se pripisuje Abdullahu b. Ibadu et-Temimiju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Eš'arije - أشاعرة

Islamska grupacija, sljedbenici skolastičke škole čiji je osnivač Ebul-Hasen b. Ali b. Ismail el-Ešari. Neki od principa ove škole jesu da vjeruju u irdža' i u džebr (tj. da čovjek nema utjecaja na svoje postupke), daju prednost razumu nad Objavom, negiraju atribute koji iskazuju Allahov izbor da nešto učini (sifati-ihtijarijja) i dr.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Ehlul-kelam - skolastici - أهل الكلام

Grupacije koje su za dokazivanje pitanja vjerovanja (akaid) koristili apologetiku i principe filozofije.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Mu'tezile - معتزلة

Novotarska grupacija koja slijedi Amra b. Ubejda i Vasila b. Ataa, koji su zastupali vjerovanje u pet principa: tevhid, adl, obećanje i prijetnje, međupoziciju, naređivanje dobra i odvraćanje od zla.

Prevedeno na: Engleski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Komunizam - شيوعية

Komunizam je bezbožnički sistem koji su ustanovili jevreji, a čiji je cilj da uredi političku i društveno-ekonomsku organizaciju koja je zasnovana na zajedničkoj kontroli nad sredstvima proizvodnje i ukidanju privatnog vlasništva.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Filozofija - فَلاسِفَةٌ

Filozofija je razumsko gledanja i zaključivanje oslobođeno od bilo kakvih ograničenja i vanjskih faktora, prilikom čega se razumu daje pozicija sudije nad Objavom i sl.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

El-Isna ašerije - Dvanaestoimamci - اثنا عشرية

Šiijska skupina koja smatra da imamet pripada dvanaestorici ljudi iz Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, porodice.

Prevedeno na: Engleski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Behaijje - بهائية

Batinijska sekta koja se pripisuje Mirzi Husejnu Aliju Širaziju, koji je nazvan Behaullah.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Tidžanijje - تيجانية

Sufijski novotarski tarikat koji je osnovao Ahmed b. Muhammed Tidžani koji je smatrao da se sreo s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u budnom stanju, te da je on pečat vjerovjesnika.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Budizam - بوذية

Mnogobožačka vjera čiji sljedbenici smatraju i vjeruju da je Buda sin Božiji i da je on spasitelj čovječanstva.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski

El-Džebrije – deterministi - جبرية

Grupacija koja smatra da su robovi prisiljeni na ono što rade i da nemaju mogućnost izbora i svoju moć.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Dža'ferijje - جعفرية

Šiijska imamijska sekta koja slijedi Džafera b. Muhammeda Sadika. Smatraju da je Kur'an iskrivljen, da su njihovi imami bezgriješni, da su većina ashaba nevjernici.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Džinijje - جينية

Paganska mnogobožačka religija koja je nastala iz hinduizma. Vjeruju u reinkarnaciju, negiraju Tvorca i sl.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Džehmijje - جَهْمِيَّةٌ

Zabludjela sekta koja slijedi principe apologetičara (ehli-kelama), a koja se pripisuje Džehmu b. Safvanu. Negiraju sva Allahova imena i svojstva, smatraju da je vjerovanje puka spoznaja, da je Kur'an stvoren i dr.

Prevedeno na: Engleski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Haridžije - خوارج

Haridžije su oni koji muslimane proglašavaju nevjernicima zbog grijeha i koji se bore protiv muslimanskih vladara i zajednice.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Haševijje - حشوية

Ime kojim novotari nazivaju sljedbenike ehli-sunneta, želeći reći da su pripadnici ehli-sunneta mudžessime (antropomorfisti) i da nemaju razumijevanja ni znanja.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Samarićani - سامرة

Jevrejska vjerska sekta koja se pripisuje Samiru, koja ima posebna uvjerenja koja se suprotstavljaju judaizmu.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Sikhizam - سيخ

Vjerska skupina u Indiji koja poziva u novu vjeru te smatra da je ta vjera spoj islama i hinduizma.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Cionizam - صهيونية

Jevrejski politički pokret koji ima za cilj da uspostavi jevrejsku državu na tlu Palestine.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Sekularizam - عِلْمانِيَّةُ

Sekularizam je uspostava privatnog ili društvenog života na principima koji nisu zasnovani na vjeri.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Devijantno tumačenje argumenata - قَرَامِطَة

Devijantno tumačenje argumenata: Izvitoperivanje dokaza i njihovo izokretanje od ispravnog značenja na kojeg ukazuju.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Masoni - ماسونية

Jevrejska tajna politička organizacija kojoj je cilj širenje nevjerstva i nereda, te borba protiv vjera i vrlina.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Zoroastrizam - زَارَادشِتيَّة

Vatropoklonička religija čija suština je vjerovanje u postojanje dva božanstva, Boga dobra, a to je Ahura Mazda, i Boga zla, a to je Ahriman.

Prevedeno na: Bosanski

Kullabije - كُلّابِيَّةُ

Skolastička frakcija koja se pripisuje Abdullahu b. Seidu b. Kullabu. Oni tvrde da je Kur'an prepričavanje Allahovog govora, da je iman samo potvrda i govor riječima, te da se on ne smanjuje niti se povećava.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Kerramijje - كرامية

Jedna od murdžijskih sekti koja se pripisuje Muhammedu b. Kerramu, a koja vjeruje da je iman samo puko izgovaranje jezikom, da se on ne povećava niti smanjuje, te da vjerovjesnici mogu pogriješiti namjerno i u velikim i u malim grijesima.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski

Nedždžarijje - نجارية

Nedždžarijje su ekstremna murdžijska grupacija koja slijedi Husejna b. Muhammeda Nedždžara. Oni tvrde da je vjerovanje puka potvrda i da se ono ne povećava niti smanjuje, negiraju Allahova svojstva, Njegovo viđenje na Sudnjem danu i sl.

Prevedeno na: Engleski Francuski Španski Urdu Indonežanski Bosanski Ruski