Kategorija: .
أهل الكلام
English Scholastic Theologians
Français Les Gens de la Scolastique.
Español Ahlul-Kalam (dialécticos)
Türkçe Kelam Ehli
اردو اہلِ کلام
Indonesia Ahli Kalam
Bosanski Ehlul-kelam - skolastici
Русский Приверженцы каляма
Português Ahl-Kalaam (Aqueles que seguem a lógica)
বাংলা ভাষা আহলে কালাম
中文 凯俩目派(经院哲学派)
فارسی اهل كلام
Tagalog Mga Alagad ng Kalām
हिन्दी अहल-ए-कलाम
മലയാളം അഹ്'ലുൽ കലാം (ഇസ്ലാമിക തത്വശാസ്ത്രക്കാർ)
తెలుగు అహ్లుల్ కలాము (వేదాంత శాస్త్ర వర్గీయులు)
ไทย อะฮฺลุล อัลกะลาม (นักวิภาษวิทยา)
الطوائف الذين اتخذوا علم الكلام وقواعده الفلسفية منهجاً في الاستدلال على مسائل الاعتقاد.
English The groups that have taken scholastic theology and its philosophical principles as a methodology for the deduction of proofs on creed-related issues.
Français Les factions qui ont appris la science de la scolastique et ses règles philosophiques dans la méthodologie de l’argumentation à propos des sujets dogmatiques.
Español Grupo de personas que ha tomado la dialéctica como base en la que fundamentan su creencia.
Türkçe Kelam ilmini ve bu ilmin felsefî kaidelerini, inanç meselelerinde kendilerine bir yol ve metod edinen gruplardır.
اردو وہ گروہ، جس نے علمِ کلام اور اس کے فلسفیانہ قواعد کو اعتقادی مسائل میں اپنا منہجِ استدلال بنایا۔
Indonesia Kelompok-kelompok yang menjadikan ilmu kalam dan kaidah-kaidah filsafat sebagai metodologi dalam berargumen tentang masalah-masalah keyakinan (akidah).
Русский Группы, избравшие науку каляма и её философские правила в качестве методологии для аргументации в вопросах вероучения.
Português Os grupos que adotaram a lógica e regras da abordagem filosófica, um meio de evidenciar acerca de questões de fé.
বাংলা ভাষা যে সব দলগুলো ইলমে কালাম ও তার দার্শনিক নিয়মকানুনকে আকীদার মাসআলার ওপর দলীল দেওয়ার ক্ষেত্রে আদর্শ বানিয়েছেন।
中文 他们分数个派系,将经院哲学知识、哲学基础作为他们在信仰问题中求证的方针路线。
فارسی گروه هایی که علم کلام و قواعد فلسفی آن را منهجی در استدلال برای مسایل اعتقادی قرار داده اند.
Tagalog Ang mga pangkatin na gumawa sa kaalaman sa Kalām at mga pilosopikong panuntunan nito bilang metodolohiya sa pagpapatunay sa mga usapin ng paniniwala.
हिन्दी वह गिरोह, जिन्होंने अक़्ली तर्क-वितर्क और उसके फलसफियाना असूलों को आस्था के मसलों में दलील बनाने की प्रथा शुरू की।
മലയാളം ഇസ്ലാമിക മതതത്വശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനവും, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തത്വജ്ഞാനവും വിശ്വാസപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ തെളിവ് കണ്ടെത്താനുള്ള വഴിയായി സ്വീകരിച്ച കൂട്ടർ.
తెలుగు అఖీదా విశ్వాసాలకు చెందిన సమస్యల్లో వేదాంతశాస్త్రం మరియు తత్వశాస్త్రపు నియమాలను‘మన్హ’జ్ గా(విధానంగా)రూపొందించుకున్న వర్గాలు
ไทย ลัทธิที่เอาอิลมุ อัลกะลาม(หมายถึงวิชาความรู้ที่ค้นหาพระเจ้า ค้นหาความเป็นจริงของพระเจ้าและลักษณะสมบัติของพระเจ้า ด้วยเหตุผลทางตรรกและใช้ปัญญา)และกฎทางปรัชญาเป็นแนวทางในการอ้างอิงถึงเรื่องของความเชื่อ
أهل الكلام: لقب اشتهر إطلاقه على طوائف كثيرة من هذه الأمة، وضعت طرقاً عقلية ونظريات فلسفية في إثبات العقائد والرد على المخالفين فيها، وأعرضوا بها عما جاء في الكتاب والسنة، والمراد بعلم الكلام: علم يقوم على أدلة عقلية باطلة وبراهين فلسفية فاسدة في تقرير العقائد. وكان ظهور أهل الكلام في أواخر عصر التابعين بالبصرة، وسموا أهل الكلام؛ لأن أول خلاف وقع في الدين كان في كلام الله تعالى أمخلوق هو أم غير مخلوق؟، فتكلم الناس فيه وخاضوا؛ فسمي المشتغلون بذلك: أهل الكلام، وقيل: لأن هؤلاء أكثروا الكلام والخوض والجدال في مسائل العقيدة، كالصفات والبعث وغير ذلك دون استناد إلى القرآن والسنة. والمتكلمون كثير، وليسوا على درجة واحدة، ويدخل في مفهومهم كثير من الطوائف كالجهمية أتباع الجهم بن صفوان، والمعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء، والأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، وغيرهم.
English “Scholastic Theologians” is a title widely used for many sects in the Muslim Ummah. They came up with logical methods and philosophical theories to establish and affirm beliefs and to rebut those who oppose them in these matters, turning away from the teachings of the Qur’an and Sunnah. ‘Ilm al-Kalām (scholastic theology) refers to the science based upon false intellectual evidences and invalid philosophical proofs to affirm and establish beliefs. Scholastic theologians emerged at the end of the era of the Tābi‘is (the generation after the Prophet’s Companions) in Basrah. They were called so because the first dispute in religion was related to the speech (Kalām) of Allah Almighty, as to whether it was created or not. People spoke about it and delved into the subject, hence, they were called “Ahl al-Kalām”. It was also said that they were called as such because they frequently spoke, argued, and delved into matters related to creed, such as Allah’s attributes, resurrection and other issues, without referring to the Qur’an and Sunnah. Scholastic theologians do not fall in one category or degree. They include many sects, each of which is attributed to its founder like Jahmis, followers of Al-Jahm ibn Safwān; Mu‘tazilites, followers of ‘Amr ibn ‘Ubayd and Wāsil ibn ‘Atā’; Ash‘arites, followers of Abu al-Hasan al-Ash‘ari, and others.
Français Les scolastiques (Ahl Al Kalâm) est un surnom bien connu pour désigner, de manière générale, nombre de groupes de cette communauté. Ils ont établi des méthodes rationnelles et des théories philosophiques pour fixer les dogmes et réfuter ceux qui divergeaient d’eux. A travers ces méthodes et ces théories, ils se sont écartés de ce qui a été apporté par le Livre et la Tradition. Le sens de l’expression : la théologie scolastique (‘Ilm Al Kalâm) signifie toute science qui s’établit sur des preuves rationnelles fausses et des raisonnements philosophiques erronés pour édicter et établir les croyances. Les scolastiques sont apparus à la fin de l’époque des successeurs (At-Tâbi’în) à Basrah. Ils ont été appelés : « Ahl Al Kalâm » car la première divergence qui s’est produite dans la religion était à propos de la parole d’Allah (Kalâm Allah), Elevé soit-Il : Est-elle créée ou incréée ? Les gens discutèrent sur ce sujet et finirent par s’y enfoncer. C’est ainsi que ceux qui se préoccupaient de ce sujet furent surnommés : « Ahl Al Kalâm ». On a aussi dit que la raison était que ces personnes ne cessaient de parler, de s'enfoncer et de polémiquer à propos des sujets dogmatiques, comme ceux des Attributs [d’Allah] ou liés à la Résurrection, et d’autres encore, sans se baser [et revenir] sur le Coran et la Tradition (As-Sunnah). Les scolastiques sont nombreux, ils ne doivent pas être tous mis à la même échelle. En effet, ce concept englobe de nombreux groupes, comme : les Jahmites (Al Jahmiyah), les adeptes d'Al Jahm Ibn Safwân ; les Mu'taziltes (Al Mu’tazilah), les adeptes d'Amrû Ibn 'Ubayd et Wâsil Ibn 'Atâ' ; les Acharites (Al Achâ’irah), les adeptes d'Abû Al Hassan Al Ach'arî ; ainsi que d'autres.
Español Ahlul-Kalam (dialécticos) es un título que se aplica a muchas sectas de esta nación. Ellos desarrollaron métodos mentales y teorías filosóficas para probar creencias y responder a quienes las rechazan, e ignoran lo que se afirma en el Corán y la Sunna. La ciencia de Al-Kalam es una ciencia que se basa en evidencia mental falsa y evidencia filosófica corrupta para determinar creencias. Y el surgimiento de Ahlul-Kalam fue al final de la era de los Tabi'een [la segunda generación] en Basora, y fueron llamados Ahlul-Kalam porque el primer desacuerdo que se produjo en la religión fue en las palabras de Al-láh, exaltado sea, se trató de que si el Corán o la palabra de Al-láh en general es creado o no creado, entonces la gente discutió este tema demasiado. Y aquellos que estaban envueltos en ello fueron llamados: Ahlul-Kalam, y se dijo: porque estas personas a menudo hablaban y discutían en cuestiones de creencias, como los atributos de Al-láh, la resurrección, etc., sin considerar los textos del Corán y la Sunna. Y los Mutakalimun [Ahlul-Kalam] son muchos, y no son de un solo grado, ya que incluyen a muchas sectas tales como el Yahmiah, los seguidores de Al-Jahm Ibn Safwan, los Mu'tazilah, los seguidores de 'Amr Ibn 'Ubaid, Wasel Ibn 'Ataa y los Asha'irah, los seguidores de Abu Al-Hassan Al-Ash'ari, y otros.
Türkçe Kelam ehli, inanç esaslarını belirlemede, kendilerine muhalefet edenlere reddiyeler vermede, Kur'an ve sünnette gelen delillerden yüz çevirmede, kendisine akılcı yöntemler ve felsefi teoriler belirlemiş, bu ümmet içerisinde varolan birçok fırkaya yönelik kullanımı meşhur olmuş bir lakaptır. Kelam ilmiyle, inanç esaslarını kararlaştırmada, batıl akli deliller ve bozuk felsefi kanıtlar üzerine kurulu olan ilim kastedilmektedir. Kelam ehli ilk olarak, tabiin asrının sonlarında Basra'da ortaya çıkmıştı. Kelam ehli olarak isimlendirildiler. Çünkü; dinde vuku bulan ilk ihtilaf, Allah'ın kelamı ''mahlûk mudur, değil midir?'' tartışmasıydı. İnsanlar bu konuda konuştular ve derinlere daldılar. Böylece bu konuyla meşgul olanlar kelam ehli olarak isimlendirildiler. Şöyle olduğu da söylenmiştir ki, Onlar; Allah'ın sıfatları, yeniden diriliş ve benzeri, inanç esasları meselelerinde Kur'an ve sünnetle gelen delilleri dayandırmadan, çok konuşmaları, çok derinlere dalmaları, çokça tartışmaları sebebiyle böyle isimlendirildiler. Kelamcılar çoktur ve farklı farklı derecededirler. Bu kavramın içine, Cehm b. Safvân'ın etbası olan Cehmiyye gibi, Amr b. Ubeyd ve Vâsıl b. Atâ'nın etbası olan Mutezile gibi, Ebu Hasan el-Eşarî'nin etbası olan Eşarîler gibi ve benzeri birçok farklı grup girmektedir.
اردو ’اہلِ کلام‘ ایسا لقب ہے، جس کا اطلاق اس امت کے بہت سارے گروہوں پر ہوتا ہے، جنھوں نے عقائد کے اثبات اور اس کے بارے میں مخالفین کی تردید کے لیے عقلی طریقے اور فلسفیانہ نظریات وضع کر لیے اور انھیں اختیار کرکے قرآن وسنت کے دلائل سے اعراض کیا۔ ’علمِ کلام‘ سے مراد وہ علم ہے، جس کی بنیاد عقائد کے اثبات میں باطل عقلی اور فاسد فلسفیانہ دلائل پر ہوتی ہے۔ ’اہلِ کلام‘ کا ظہور بصرہ میں عہدِ تابعین کے اواخر میں ہوا۔ ان کو’اہلِ کلام‘ اس لیے کہتے ہیں کہ دین میں واقع ہونے والا سب سے پہلا اختلاف اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں ہوا تھا کہ آیا یہ مخلوق ہے یا غیرِ مخلوق؟ چنانچہ لوگوں نے اس بارے میں بہت کلام اور بحث و مباحثہ کیا، اسی وجہ سے ان میں شامل ہونے والوں کو ’اہلِ کلام‘ کہا جانے لگا۔ بعض نے اس کی وجہ تسمیہ یہ بتائی ہے کہ ان لوگوں نے عقیدے کے مسائل جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے وغیرہ کے بارے میں قرآن و سنت سے استدلال کی بجائے عقلی دلائل سے خوب بحث ومباحثہ کیا، اس لیے (کثرت کلام کے باعث) ان کو’اہلِ کلام‘ کہا جانے لگا۔ ’اہلِ کلام‘ بہت زیادہ ہیں اور وہ سب ایک طرح کے نہیں ہیں۔ اس کے مفہوم میں بہت سارے گروہ شامل ہیں، جیسے جہمیّہ جو جہم بن صفوان کے پیروکار ہیں، معتزلہ جو عَمرو بن عبید اور واصل بن عطاء کے پیروکار ہیں اور اشاعرہ جو ابو الحسن اشعری کے پروکار ہیں وغیرہ۔
Indonesia Ahli Kalam adalah gelar populer untuk banyak kelompok menyimpang di kalangan umat ini yang meletakkan metode logika dan teori-teori filsafat dalam menetapkan keyakinan dan membantah para penentangnya, lalu dengannya mereka berpaling dari penjelasan yang terdapat dalam Al-Qur`ān dan Sunnah. Yang dimaksud dengan Ilmu Kalam adalah ilmu yang berdasarkan dalil-dalil akli (logika) yang batil dan argumen-argumen filsafat yang rusak dalam menetapkan keyakinan. Ahli kalam muncul di penghujung era generasi tabiin di Basrah. Mereka dinamakan ahli kalam karena perselisihan pertama yang terjadi dalam masalah agama adalah berkenaan dengan kalāmullah (kalam Allah); apakah kalāmullāh makhluk atau bukan? Lantas orang-orang pun memperbincangkan masalah ini dan larut dalam pembahasannya, dan orang-orang yang menyibukan diri dalam masalah ini dinamakan ahli kalam. Dikatakan pula, mereka dinamakan demikian karena banyak bicara, membahas, dan berdebat dalam masalah-masalah akidah, seperti masalah sifat-sifat Allah, hari kebangkitan, dan lainnya tanpa bersandar kepada Al-Qur`ān dan Sunnah. Ahli kalam bermacam-macam, mereka tidak berada dalam satu tingkatan. Banyak kelompok yang masuk dalam pengertian mereka ini. Seperti kelompok Jahmiyyah pengikut Jahm bin Ṣafwān, kelompok Muktazilah pengikut 'Amr bin 'Ubaid dan Wāṣil bin 'Aṭā`, kelompok Asyā'irah pengikut Abu Hasan Al-Asy'ariy, dan yang lainnya.
Bosanski Grupacije koje su za dokazivanje pitanja vjerovanja (akaid) koristili apologetiku i principe filozofije.
Русский Приверженцы каляма — собирательное название многих сект мусульманской общины. Они использовали рациональные доводы и философские теории для утверждения убеждений и ответа оппонентам. Удовольствовавшись этим, они отвернулись от Корана и Сунны. Под наукой каляма подразумевается наука, основанная на ложных рациональных доводах и несостоятельных философских доказательствах в утверждении убеждений. Появились в конце эпохи последователей сподвижников в Басре. Они названы приверженцами каляма, потому что первым разногласием в религии было разногласие относительно слов (калям) Аллаха: сотворённые они или нет? Люди начали обсуждать это и углубляться в эту тему, и их назвали приверженцами каляма. Или же они названы так потому, что много говорили (калям), рассуждали и спорили о вопросах убеждений — качествах Аллаха, Воскрешении и так далее, не опираясь при этом на Коран и Сунну. Мутакаллимов много, это не один уровень. К ним относятся многие течения, например, джахмиты (последователи аль-Джахма ибн Сафвана), му‘тазилиты (последователи ‘Амра ибн ‘Убайда и Васыля ибн ‘Ата), аш‘ариты (последователи Абу аль-Хасана аль-Аш‘ари) и другие.
Português Ahl-kalaam: apelido que sua denominação ficou conhecida sobre muitos grupos dessa nação, colocaram meios racionais e visões filosóficas na confirmação das crênças e na resposta daqueles que divergem nelas, rejeitaram aquilo que veio no Alcorão e Sunnah. E 'ilm al-kalaam' (teológia escolástica islâmica): ciência que estabelece falsas evidências lógicas e provas filosóficas corruptas na determinação de crênças. Ahl-Kalaam apareceram em Bassrá nos finais da era dos tábiínas (aqueles que vieram depois dos companheiros do profeta Muhammad = sahabas). Foram denominados "ahl-kalaam" porque a primeira divergência que ocorreu na religião foi sobre a palavra de Allah - o Altíssimo - (kalaam' allah), se foi criada ou não? As pessoas falavam sobre isso e debatiam; então os que se ocuparam nisso chamados de 'ahl -kalaam'. E diz-se: Porque eles falam demasiadamente, debatem, discutem nas questões da crênça, como os atributos, a ressuscitação e outras (questões) sem fazer ligação com Alcorão e Sunnah. E os falantes são muitos, não são do mesmo nível, no entender deles entram muitos grupos como: Al-Jahmiyyah, seguidores de Al-Jahm ibn Safwaan; Al-Mu'tazilah, seguidores de Amr ibn Ubaid e Wássil ibn Atá'a; Al-Asháirah, seguidores de Abu Al-Hassan Al-Ash'ary, e outros.
বাংলা ভাষা আহলে কালাম: এটি এমন একটি উপাধি যার প্রয়োগ এ উম্মতের অনের দলের ওপর প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। যারা আকীদাহসমূহকে প্রমাণ করা এবং বিরোধীদের জবাব দেয়ার ক্ষেত্রে যুক্তি পদ্ধতিসমূহ ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আবিষ্কার করে এবং কুরআন ও হাদীসে যা এসেছে তা থেকে বিমুখ হন। ইলমে কালাম দ্বারা উদ্দেশ্য এমন ইলম, যে ইলম আকীদাসমূহ প্রমাণ করার ক্ষেত্রে বাতিল যুক্তি প্রমাণসমূহ ও ভুল দার্শনিক প্রমানাদির ওপর নির্ভর করে। তাবেঈগণের যুগের শেষের দিকে বাসরাতে কালামিদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাদেরকে কালামী বলে নামকরণ করার কারণ হলো, দীনের মধ্যে সর্ব প্রথম বিরোধ হয় আল্লাহর কালাম নিয়ে। তা কি মাখলুল (সৃষ্ট) না মাখলুক নয়? এ বিষয়ে মানুষ কথা বলা আরম্ভ করে এবং তারা জড়িয়ে পড়ে। তখন যারা এ বিষয়ে লিপ্ত হয় তাদের আহলে কালাম নাম রাখা হলো । আবার কেউ কেউ বলেন, তারা আকীদার মাসআলাসমূহে কুরআন ও সুন্নাহের ওপর ভরসা না করে অধিক কথা বলে, জগড়া ঝাটি ও বিবাদ করে করে। যেমন, সিফাত ও পুনরুত্থান ইত্যাদি। কালামীদের সংখ্যা অনেক বেশি। তারা একটি শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ নয়। তাদের আদর্শে অনেকগুলো দল অন্তর্ভুক্ত যেমন, জাহাম ইবন সাফওয়ানের অনুসারী জাহমিয়্যাহরা, আমর ইবন উবাইদে এবং ওয়াসেল ইবন আতার অনুসারী মুতাযিলারা, আবুল হাসাল আল-আশআরীর অনুসারী আশায়েরা ও অন্যান্যরা।
中文 凯俩目派:因稳麦(信仰共同体/伊斯兰民族)中许多团体都冠以此名称而著名,在确定信仰,反驳不同方时,采用理性和哲学观点,放弃《古兰经》和圣训中的相关证据。凯俩目学的意思就是:将一些信仰问题建立在虚妄的理性和哲学证据上的一种学说。凯俩目派出现在再传弟子末期的巴士拉。被称为凯俩目派是因为它是宗教中出现的第一个分歧,即崇高真主的语言是被造的,还是非被造的?人们在这个问题中喋喋不休,并深陷其中,故将深入讨论此问题的人成为“艾海利·凯俩穆”,有人说:因为这群人经常谈论并争论一些信仰问题,如:真主的属性、复活等问题,而又不依靠经训证据,经院哲学家门非常之多,他们并不都在同一个等级之内,比如跟随哲海姆·本·苏福旺的哲海敏叶,跟随欧麦尔·本·欧拜伊德和瓦斯里·本·尔塔的穆尔太齐赖,以及艾布·哈桑·艾什尔里的艾什尔里派等。
فارسی أهل الكلام: لقبی که اطلاق آن بر گروه های بسیاری از این امت شهرت یافته است. اهل کلام راه و روش هایی عقلی و نظریات فلسفی را برای اثبات عقاید و رد بر مخالفین وضع کرده اند و به این ترتیب از آنچه در کتاب و سنت آمده است روی گرداندند؛ مراد از علم کلام علمی است که مبنای آن دلایل عقلی باطل و براهین فلسفی فاسد در بیان عقاید می باشد. ظهور اهل کلام به اواخر عصر تابعین در بصره باز می گردد. از این جهت اهل کلام نامیده شدند چون اولین اختلافی که در دین رخ داد در بحث کلام الله تعالی بود که آیا مخلوق است یا مخلوق نیست؟ به این ترتیب مردم در این مساله فرو رفتند و سخن گفتند. لذا کسانی که به این مهم مشغول شدند اهل کلام نامیده شدند. و گفته شده: دلیل آن سخنان زیاد و فرورفتن و جدال در مسایل عقیده مانند صفات و بعث و غیره بدون استناد به قرآن و سنت می باشد. متکلمان بسیارند و همگی در یک سطح نسیتند. بسیاری از طوایف مانند جهمیه پیروان جهم بن صفوان و معتزله پیروان عمرو بن عبید و واصل بن عطاء و اشاعره پیروان ابوالحسن اشعری و غیره در این مفهوم داخل اند.
Tagalog Ang mga Alagad ng Kalām ay isang taguring napatanyag ang pagkatawag nito sa maraming pangkatin mula sa Kalipunang ito. Naglagay ang mga ito ng mga paraang pangkaisipan at mga teoriyang pilosopiko sa pagpapatunay sa mga pinaniniwalaan at pagtugon sa mga tagasalungat sa mga ito. Tumutol sila sa pamamagitan ng mga ito sa nasaad sa Qur'ān at Sunnah. Ang tinutukoy ng kaalaman sa Kalām ay isang kaalamang nakabatay sa mga pangkaisipang bulaang patunay at mga pilosopikong tiwaling patotoo sa pagpapatibay sa mga pinaniniwalaan. Ang paglitaw ng mga Alagad ng Kalām ay sa mga hulihan ng panahon ng mga Tābi` (tagasunod ng mga Kasamahan) sa Baṣrah. Tinawag silang mga Alagad ng Kalām dahil ang kauna-unahan sa salungatang naganap sa relihiyon ay hinggil sa Pagsasalita (Kalām) ni Allāh (pagkataas-taas Siya) kung nilikha ba ito o hindi nilikha. Nagsalita ang mga tao hinggil dito at tumalakay sila nito, kaya tinawag ang mga nagpapakaabala roon bilang mga Alagad ng Kalām. Sinabi ring dahil ang mga ito ay nagparami ng salita, pagtalakay, at pakikipagtalo sa mga usapin ng `aqīdah gaya ng mga katangian [ni Allāh], pagbubuhay, at iba pa rito nang walang pagkakasandig sa Qur'ān at Sunnah. Ang mga Kalāmista ay marami at hindi nasa nag-iisang antas. Napaloloob sa pagkaintindi sa kanila ang marami sa mga pangkatin gaya ng Jahmīyah , ang mga tagasunod ni Al-Jahm bin Ṣafwān, Mu`tazilah, ang mga tagasunod nina `Amr bin `Ubayd at Wāṣil bin `Aṭā', Ashā`irah, ang mga tagasunod ni Abu Al-Ḥasan Al-Ash`arīy, at iba pa sa kanila.
हिन्दी अहलुल कलाम (अर्थात अक़्ली तर्क-वितर्क करने वाले), एक उपाधि है इस उम्मत के अनेकों ऐसे गिरोहों की, जिन्होंने आस्था को साबित करने और अपने विरोधियों का रद्द करने में अक़्ली घोड़े दौड़ाए और फलसफियाना मान्यताओं के गर्त में डूबकर कुरआन एवं सुन्नत की रौशन दलीलों से विमुख हो गए। इल्मे कलाम अर्थात तर्क विज्ञान से मुराद ऐसा ज्ञान है, जो आस्था को साबित करने में असत्य अक़्ली दलीलों और बेकार के फलसफियाना तर्कों पर आधारित है। अहले कलाम का उद्भव ताबिईन के दौर के अंतिम चरण में बसरा में हुआ और उनको यह नाम इसलिए दिया गया, क्योंकि धर्म में सबसे पहला मतभेद अल्लाह के कलाम (वाणी) के बारे में ही पैदा हुआ कि वह मख़लूक़ है या नहीं। जनसामान्य में इस मसले में खूब बहस शुरू हो गई। जिन लोगों ने इसमें सबसे अधिक दिलचस्पी दिखाई, उनको अहले कलाम का नाम दे दिया गया, इसलिए कि उन्होंने आस्था के मसलों, जैसे अल्लाह के गुणों और पुनर्जीवन आदि, में क़ुरआन एवं हदीस पर अपनी दलीलों का आधार रखे बिना, हद से अधिक तर्क-वितर्क और बहसा-बहसी की थी। अहले कलाम अनेकों प्रकार के हैं और किसी एक श्रेणी में नहीं आते। इस अर्थ में बहुत सारे समुदाय समाविष्ट हैं, जैसे जह्म बिन सफवान के अनुयायी जह्मिय्या, अम्र बिन उबैद और वासिल बिन अता के अनुयायी मोतजिला और अबुल हसन अशअरी के अनुयायी अशाइरा आदि।
മലയാളം അഹ്'ലുൽ കലാം: മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ അനേകം കക്ഷികൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധമായ വിശേഷണങ്ങളിലൊന്ന്. ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, ഇസ്ലാമിൻ്റെ എതിരാളികൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതിനുമായി ചിലർ സ്വീകരിച്ച ബുദ്ധിപരമായ മാർഗങ്ങളും തത്വശാസ്ത്രപരമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളുമാണ് പിന്നീട് അഹ്'ലുൽ കലാമിൻ്റെ വഴിയായി തീർന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഖുർആനിനെയും സുന്നത്തിനെയും ഇതോടെ അവർ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ചിലർ സ്വീകരിച്ച, ബുദ്ധിപരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിരർത്ഥകമായ ചില തെളിവുകളും, തത്വശാസ്ത്രപരമായ പ്രമാണങ്ങളുമാണ് ഇൽമുൽ കലാം (ഇസ്ലാമിക തത്വശാസ്ത്രം) എന്നത് കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്.താബിഈങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ബസ്വറയിലാണ് ഇൽമുൽ കലാമിൻ്റെ വക്താക്കൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിൻ്റെ സംസാരമാണോ, അതല്ല അല്ലാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണോ എന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണല്ലോ ദീനിൽ ആദ്യം ഉടലെടുത്ത അഭിപ്രായഭിന്നതകളിലൊന്ന്? ഈ വിഷയത്തിൽ ധാരാളമായി ചർച്ചയിലേർപ്പെടുകയും അതിൽ വ്യാപൃതരാവുകയും ചെയ്തവർക്ക് അഹ്'ലുൽ കലാം (അഹ്'ല്: കൂട്ടർ, കലാം = സംസാരം) എന്ന വിശേഷണം നൽകപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. ഖുർആനിനെയോ സുന്നത്തിനെയോ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്താതെ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളും പുനരുത്ഥാനവും മറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, വിശ്വാസപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ സംസാരവും തർക്കവും ചർച്ചയും അധികരിപ്പിച്ചതിനാലാണ് ഇക്കൂട്ടർക്ക് അഹ്'ലുൽ കലാം എന്ന പേര് നൽകപ്പെട്ടത് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. അഹ്'ലുൽ കലാമുകാർ പല തരക്കാരുണ്ട്; എല്ലാവരും ഒരേ നിലവാരത്തിലുള്ളവരല്ല. എന്നാൽ ജഹ്മു ബ്നു സ്വഫ്വാൻ്റെ അനുയായികളായ ജഹ്മികളും, അംറു ബ്നു ഉബൈദിൻ്റെയും വാസ്വിലു ബ്നു അത്വാഇൻ്റെയും അനുയായികളായ മുഅ്തസലികളും, അബുൽ ഹസൻ അശ്അരിയുടെ അനുയായികളായ അശ്അരികളും പോലുള്ള അനേകം കക്ഷികൾ അഹ്'ലുൽ കലാമിൻ്റെ വിവക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ്.
తెలుగు అహ్లుల్ కలాం {వేదాంతవర్గీయులు}-ఈ బిరుదుతో నేటి ఉమ్మత్ లో ఎన్నో వర్గాలు ప్రాచుర్యతను పొందినవి,ఇది అఖాయిద్ విశ్వాసాలను రుజువు చేయడంలో మరియు వాటిని విభేదించేవారి తో ప్రతిస్పందించడంలో (అఖలి) మానసిక పద్ధతులు మరియు తాత్విక సిద్ధాంతాలను నిర్దేషించుకుంది,వాటి ద్వారా ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతులలో వచ్చిన విషయాలతో విభేదిస్తాయి,ఇల్ముల్ కలాము’థియోలజీ’ వేదాంతశాస్త్రము అంటే:అఖీదా విశ్వాసాలను నిర్ణయించడంలో తప్పుడు మానసిక ఆధారాలు మరియు అవినీతిమయ తాత్విక రుజువులపై ఆధారపడిన శాస్త్రం. తాబియీన్ చివరి కాలంలో బస్రాలో అహ్లుల్ కలాం’ల ఆవిర్భావం జరిగింది,వీరికి అహ్లుల్ కలాం’గా నామకరణం జరిగింది,ఎందుకంటే ధర్మంలో సంభవించిన మొదటి వివాదం సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ వాక్కులో (గ్రంధంలో) అది సృష్టించబడ్డ ఒక జీవియా?జీవికాదా ? అని జరిగింది,ప్రజలు దాని గురించి చర్చించుకుంటూ అందులో మునిగిపోయారు,ఆ కారణం చేత వారికీ అహ్లుల్ కలాము గా నామకరణం జరిగింది,మరియు కొంతమంది : వీరు అఖీదా విశ్వాసానికి చెందిన విషయాల్లో అనగా అల్లాహ్ గుణగణాల్లో,పునరుత్తానం లాంటి విషయాల్లో ఖుర్ఆను మరియు సున్నతును పరిగణలోకి తీసుకోకుండా అతిగా చర్చిస్తూ,వాదులాడుతూ,లోతుగా మునగడం వల్ల ఆ పేరువచ్చింది అని'చెప్పారు,వాదించేజనులు (ముతకల్లీమీన్)చాలా ఉన్నారు,కానీ ఒక విభాగానికి చెందినవారు కాదు,ఆ అర్ధంలో ఎన్నో సముదాయాలు చేరుతాయి,జహ్మ్ బిన్ సఫ్వాన్ ను అనుసరించే జహమియా వర్గం,అమ్ర్ బిన్ ఉబైద్ మరియు వాసిల్ బిన్ అతా’ను అనుసరించే మూతజిలా వర్గీయులు,మరియు అబీ అల్‘హసన్ అల్ ఆషారీ ను అనుసరించే ఆషాయిరా వర్గీయులు తదితరులు ఈ కోవలోకి వస్తారు.
ไทย อะฮฺลุ อัลกะลาม(นักวิภาษวิทยา):เป็นชื่อเรียกที่รู้จักกันของนิกายต่างๆที่มากมายของประชาชาตินี้ โดยวางวิธีการทางสติปัญญาและทฤษฎีปรัชญาในการพิสูจน์ความเชื่อและโต้ตอบต่อผู้ที่เห็นต่างจากพวกเขา และบิดเบือนสิ่งที่ถูกกล่าวถึงในคัมภีร์อัลกุรอ่านและซุนนะฮฺ ส่วนความหมายของ อิลมุ อัลกะลาม:คือความรู้ที่ขึ้นอยู่กับหลักฐานทางปัญญาที่ไม่ถูกต้อง และหลักฐานทางปรัชญาที่มีความเสื่อมเสียในการพิจารณาความเชื่อ และนักวิภาษวิทยานั้นได้มีขึ้นในช่วงปลายของยุคอัตตาบิอีน(ผู้ติดตาม)ที่เมืองบัศเราะฮฺ และถูกเรียกว่าอะฮฺลุ อัลกะลาม เพราะว่าข้อโต้แย้งแรกเกิดจากเรื่องของศาสนา ว่าด้วยคำพูดของอัลลอฮฺ ตะอาลาเป็นมัคลูก(สิ่งถูกสร้าง)หรือไม่ใช่มัคลูก(ไม่ใช่สิ่งถูกสร้าง) แล้วผู้คนก็ได้พูดคุยเกี่ยวเรื่องนี้และโต้แย้ง ดังนั้นผู้คนจึงเรียกคนเหล่านี้ว่า: อะฮฺลุ อัลกะลาม และได้มีการกล่าวว่า: เพราะคนเหล่านี้พูด โต้แย้งและทะเลาะในเรื่องของความเชื่อเป็นจำนวนมาก เช่น เรื่องของคุณลักษณะ การฟื้นคืนชีพ และอื่นๆ โดยไม่พึ่งอัลกรุอ่านและซุนนะฮฺ และในบรรดานักวิภาษวิทยาที่มากมายนั้นไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกัน และความรู้ความเข้าใจที่แทรกซึมไปยังพวกเขานั้นส่วนใหญ่แล้วมาจากนิกายต่างๆ เช่น อัลญะฮฺมียะฮฺ ผู้ที่ตาม อัลญะฮฺมุ บิน ศอฟวาน และมุอฺตะซิละฮฺ ผู้ที่ตามอัมรุ บิน อะบีด และวาศีล บิน อะฏออฺ และอัลอะชาอิเราะฮฺ ผู้ที่ตาม อะบี หะซัน อัลอัชอะรีย์ และคนอื่นๆ
تسمى العقيدة عند بعض الفرق بعلم الكلام؛ لكونه يتكلم عن التوحيد، وهذه التسمية خاطئة، لأن علم الكلام مصدره عقول البشر، وهو مبني على فلسفات الهنود واليونان، ولكنه حيرة واضطراب وجهل بالوحي وشك في الدين، بخلاف العقيدة الصحيحة، فهي أصول مبنية على القرآن والسنة وفهم سلف الأمة.

التعريفات للجرجاني : (ص 162) - قواطع الأدلة : (1/480) - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية : (1/54) - مجموع فتاوى ابن تيمية : (7/102) - شرح العقيدة الطحاوية : (1/17) - مصطلحات في كتب العقائد : (ص 91) -

.