أهل الكلام

English Scholastic theologians
Français Les Gens de la Scolastique.
Español Ahlu Al Kalam (dialécticos)
اردو متکلمین
Indonesia Ahli Kalam
Bosanski Ehlul-kelam - skolastici
Русский Приверженцы каляма

الطوائف الذين اتخذوا علم الكلام وقواعده الفلسفية منهجا في الاستدلال على مسائل الاعتقاد.

English Sects who adopted scholastic theology and its philosophical principles as a methodology in proving issues related to belief.
Français Les groupes qui ont appris la science de la scolastique et ses règles philosophiques dans la méthodologie de l’argumentation à propos des sujets dogmatiques.
Español Grupo de personas que ha tomado la dialéctica como base en la que fundamentan su creencia.
اردو وہ گروہ جنہوں نے علمِ کلام اور اس کے فلسفیانہ قواعد کو مسائلِ اعتقاد میں اپنا منہجِ استدلال بنایا ہے۔
Indonesia Kelompok-kelompok yang menjadikan ilmu kalam (filsafat) dan kaidah-kaidah filsafatnya sebagai metodologi dalam berargumen tentang masalah-masalah keyakinan (akidah).
Bosanski Grupacije koje su za dokazivanje pitanja vjerovanja (akaid) koristili apologetiku i principe filozofije.
Русский Группы, избравшие науку каляма и её философские правила в качестве методологии для аргументации в вопросах вероучения.

أهل الكلام: لقب اشتهر إطلاقه على طوائف كثيرة من هذه الأمة، وضعت طرقا عقلية ونظريات فلسفية في إثبات العقائد والرد على المخالفين فيها، وأعرضوا بها عما جاء في الكتاب والسنة، والمراد بعلم الكلام: علم يقوم على أدلة عقلية باطلة وبراهين فلسفية فاسدة في تقرير العقائد. وكان ظهور أهل الكلام في أواخر عصر التابعين بالبصرة، وسموا أهل الكلام؛ لأن أول خلاف وقع في الدين كان في كلام الله تعالى أمخلوق هو أم غير مخلوق؟، فتكلم الناس فيه وخاضوا؛ فسمي المشتغلون بذلك: أهل الكلام، وقيل: لأن هؤلاء أكثروا الكلام والخوض والجدال في مسائل العقيدة، كالصفات والبعث وغير ذلك دون استناد إلى القرآن والسنة. والمتكلمون كثير، وليسوا على درجة واحدة، ويدخل في مفهومهم كثير من الطوائف كالجهمية أتباع الجهم بن صفوان، والمعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء، والأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، وغيرهم.

English "Scholastic theologians" is a title used widely for many sects in the Muslim Ummah. They came up with rational methods and philosophical theories to establish and affirm beliefs and to rebut those who oppose them in these matters, turning away from (abandoning) the teachings of the Qur'an and the Sunnah. "Scholastic theology" refers to the science based upon intellectual evidences and philosophical proofs to affirm and establish beliefs. The emergence of scholastic theologians was at the end of the era of the Tabi'is (second generation after the Prophet's time) in Basra. They were called so because the first dispute in religion was related to Allah’s speech (Kalaam), whether it was created or not. People spoke about it and delved into the subject, hence they were called “Ahlul-Kalaam”. It was also said that they were called so because they frequently spoke, argued, and delved into matters related to creed such as Allah’s attributes, resurrection and other issues; without referring to the Qur'an and Sunnah. Scholastic theologians do not all fall in one category or degree. They include many sects, each of them is ascribed or attributed to its founder like the Jahmiyyah, Mu`tazilah, Asha`irah and others. Scholastic theologians passed through a number of stages, which are: First: The stage when they were influenced by philosophical terminologies, and logical principles, when the Greek books of philosophy were translated into Arabic. Second: The stage when the Ash`arites delved into scholastic theology in opposition to the Mu`tazilites. This stage was distinguished by laying down the principles and the basic rules of scholastic theology that the student needs it such as the affirmation of "Jawhar" (essential substance), “`Arad” (incidental attributes), etc. Third: This stage was distinguished by discussing the ideas of the philosophers, and including them in scholastic theology, in addition to using the logic of Aristotle in the introduction of scholastic theology and the study of its proofs and evidences.
Français Les scolastiques (« Ahl Al Kalâm ») est un surnom bien connu pour désigner de manière générale nombre de groupes de cette communauté. Ils ont établi des méthodes rationnelles et des théories philosophiques pour fixer les dogmes et réfuter ceux qui divergeaient d’eux. A travers ces méthodes et ces théories, ils se sont écartés de ce qui a été apporté par le Livre et la Tradition. Le sens de l’expression : la théologie scolastique (« ‘Ilm Al Kalâm ») signifie toute science qui s’établit sur des preuves rationnelles et des raisonnements philosophiques pour édicter et établir les croyances. Les scolastiques sont apparus à la fin de l’époque des successeurs (« at-Tâbi’în ») à Basrah. Ils ont été appelés : « Ahl Al Kalâm » car la première divergence qui s’est produite dans la religion était à propos de la parole d’Allah (« Kalâm Allah ») : est-elle créée ou incréée ? Les gens discutèrent sur ce sujet et finirent par s’y enfoncer. C’est ainsi que ceux qui se préoccupaient de ce sujet furent surnommés : « Ahl Al Kalâm ». On a aussi dit que la raison était que ces personnes ne cessaient de parler, de disputer et de se consacrer aux sujets dogmatiques, comme ceux des Attributs [d’Allah] ou liés à la Résurrection, et d’autres encore, sans se baser [et revenir] sur le Coran et la Tradition (« as-Sunnah »). Les scolastiques ne doivent pas être tous mis à la même échelle. En effet, ce concept englobe de nombreux groupes. Toutefois, chaque groupe s’affilie à son fondateur, comme : les Jahmites (« Al Jahmiyyah »), les Mu’tazilites (« Al Mu’tazilah »), les Acharites (« Al Achâ’irah »), etc. En outre, les scolastiques sont passés par des étapes, notamment : 1- L’étape de l’influence des terminologies philosophiques et des normes logiques au moment où furent traduits les livres de philosophie grecque. 2- L’étape où les Acharites décidèrent eux aussi d’entrer dans [le sujet de] la scolastique pour répondre aux Mu’tazilites. Ils se distinguèrent des autres groupes en établissant des règles liées à la scolastique mais aussi des bases introductives que tout nouvel étudiant devait connaitre, comme : la confirmation de l’essence et la quintessence, la notion des phénomènes, etc. 3- une étape qui se distingue par les débats et les discussions des paroles des philosophes, qui finirent là encore par s’insérer dans la scolastique. De même, l’utilisation de la logique aristotélicienne dans les préambules à la scolastique ainsi que l’étude de ses arguments et preuves mais aussi de ses raisonnements.
Español Ahlul Kalam es una designación que se le da a algunos grupos de la Ummah Islámica, que han adoptado la dialéctica para fundamentar su creencia y dar respuesta a sus detractores. Pero al mismo tiempo, han rechazado lo que ha sido establecido por el Corán y la Sunnah. 'Ilm (ciencia) Al Kalam (dialéctica) es la ciencia que se basa en probar todo por medio de la lógica falsa, la argumentación filosófica y la retórica. Está idea apareció a finales de la época de los Tabi'in (discípulos de los Sahabah) se les llamó así "Kalam" porque una de las primeras discrepancias creadas por esta gente fue respecto a Kalamul-lah (la Palabra de Al-lah - el Corán) ya que discutían si era o no una creación de Al-lah, así que como fueron ellos los que iniciaron la polémica y "hablaron" mucho al respecto se les llamó de esta manera. Se dice también que se les dio esta denominación, debido a lo mucho que discutieron ("hablaron") sobre temas de teología, basándose únicamente en la "lógica" sin tener en cuenta para nada lo que dice el Corán y la Sunnah. Ahlul Al Kalam se divide en varias sectas, cada una de ellas adoptó su nombre de su fundador. Pasaron por varias etapas, entre ellas: 1- Adopción y adaptación de conceptos, terminologías, principios y reglas de la filosofía griega. 2- Los Ash'ari introdujeron los principios y reglas de la dialéctica. 3- Introducción de las discusiones que tuvieron los filósofos y el uso de la dialéctica aristotélica.
اردو ’اہلِ کلام‘ ایسا لقب ہے جس کا اطلاق اس امت کے بہت سارے گروہوں پر ہوتا ہے جنھوں نے عقائد کے اثبات اور اس کے بارے میں مخالفین کی تردید کے لیے عقلی طریقے اور فلسفیانہ نظریات وضع کر لیے ہیں اور انھیں اختیار کرکے قرآن وسنت کے دلائل سے اعراض کیا ہے۔ ’علمِ کلام‘سے مراد وہ علم ہے جس کی بنیاد عقائد کے اثبات میں عقلی اور فلسفیانہ دلائل پر ہوتی ہے۔ ’اہلِ کلام‘ کا ظہور بصرہ میں عہدِ تابعین کے اواخر میں ہوا۔ ان کو’ اہلِ کلام‘ اس لیے کہتے ہیں کہ دین میں واقع ہونے والا سب سے پہلا اختلاف اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں ہوا تھا کہ آیا یہ مخلوق ہے یا غیرِ مخلوق؟ چنانچہ لوگوں نے اس بارے میں بہت کلام اور بحث و مباحثہ کیا۔ اسی وجہ سے ان میں شامل ہونے والوں کو ’اہلِ کلام‘ کہا جانے لگا۔ بعض نے اس کی وجہ تسمیہ یہ بتائی ہے کہ :چونکہ ان لوگوں نے عقیدہ کے مسائل جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے وغیرہ کے بارے میں قرآن وسنت سے استدلال کے بجائے عقلی دلائل سے خوب بحث ومباحثہ کیا، اس لیے (کثرت کلام کے باعث) ان کو’اہلِ کلام‘ کہا جانے لگا۔ ’اہلِ کلام‘ بہت زیادہ ہیں اور وہ سب ایک طرح کے نہیں ہیں۔ اس کے مفہوم میں بہت سارے گروہ شامل ہیں، جیسے جہمیّہ جو جہم بن صفوان کے پیروکار ہیں، معتزلہ جو عَمرو بن عبید اور واصل بن عطاء کے پیروکار ہیں اور اشاعرہ جو ابو الحسن اشعری کے پروکار ہیں وغیرہ۔
Indonesia Ahlu al-Kalām adalah gelar yang populer diberikan kepada banyak kelompok menyimpang di kalangan umat ini yang membuat cara-cara rasional dan teori-teori filsafat dalam menetapkan keyakinan dan membantah para penentangnya, dan mereka berpaling dari penjelasan yang terdapat dalam Alquran dan Sunah. Yang dimaksud dengan Ilmu Kalam adalah ilmu yang berdasarkan dalil-dalil aqli (rasional) yang salah dan argumen-argumen filsafat yang rusak dalam menetapkan keyakinan. Ahli Kalam muncul di penghujung era generasi tabiin di Basrah. Mereka dinamakan Ahli Kalam; karena perselisihan pertama yang terjadi dalam masalah agama adalah berkenaan dengan kalāmullah (firman Allah -Ta'ālā-), apakah kalāmullah makhluk atau bukan makhluk? Lantas orang-orang memperbincangkan masalah ini dan larut dalam pembahasannya, sehingga orang-orang yang menyibukan diri dalam masalah ini dinamakan "Ahli Kalam". Dikatakan pula, mereka dinamakan demikian karena mereka banyak membahas, berkecimpung dan berdebat dalam masalah-masalah akidah, seperti masalah sifat-sifat Allah, hari kebangkitan dan lainnya tanpa bersandar kepada Alquran dan Sunah. Ahli Kalam ada banyak, mereka tidak berada dalam satu tingkatan. Banyak kelompok yang masuk dalam pengertian mereka ini, seperti Jahmiyyah yakni para pengikut Jahm bin Ṣafwān, Muktazilah yakni para pengikut 'Amru bin Ubaid dan Wāṣil bin 'Aṭā`, Asyā'irah yakni para pengikut Abu Hasan al-Asy'arī dan selain mereka.
Bosanski "Skolastici" je naziv koji je poznat za određene grupacije iz ovog ummeta koje su za dokazivanje vjerovanja ili suprotstavljanje oponentima postavile određena pravila i teorije zasnovane na razumskom promišljanju i filozofiji, te su se udaljile od onoga što je rečeno u kur'ansko-hadiskim tekstovima. Pod skolastikom misli se na nauku koja počiva na razumskim dokazima i filozofskim argumentima koji se koriste u potvrđivanju vjerskih načela (akaid). Skolastici su se pojavili u Basri pred kraj druge generacije muslimana (tabiini). Nazvani su "mutekellimima" (ar. ehlu-kelam) jer je prvo razilaženje vezano za načela vjere bilo vezano za Allahov govor (kelam) i pitanje da li je on stvoren. O tome su ljudi detaljno pričali, pa su oni koji su se time bavili nazvani "ehlul-kelam". Također, postoji stav da su nazvani tako jer je većina diskusija i govora bila vezana za pitanja vjerovanja, poput Allahovih svojstava, proživljenja i drugih pitanja, pri čemu se nije oslanjalo na Kur'an i sunnet. Pobornici "kelama" (skolastici) nisu na istom stepenu, nego postoji nekoliko grupacija od kojih se svaka pripisuje svome osnivaču, poput džehmijja sjedbenika Džehma b. Safvana, mutezila, sljedbenika Amra b. Ubejda i Vasila b. Ata'a, ešarijja, sljedbenika Ebu-l-Hasana El-Eš'arija i dr.
Русский أَهْلُ الْكَلامِ (приверженцы каляма) - название, употребление которого стало широко известным в отношении многих групп в этой мусульманской общине, которые установили рационалистические методы и философские теории для доказательства вопросов вероучения и возражения своим оппонентам, отказавшись от того, с чем пришла Книга Аллаха и Сунна. Под "наукой каляма" понимается наука, в обосновании убеждений основывающаяся на рациональных и философских доказательствах. Приверженцы каляма появились в конце эпохи последователей в Басре, их стали называть "ахль аль-калям" по причине того, что первым расхождением, произошедшим в религии, было расхождение в отношении Речи (арабск. калям) Всевышнего Аллаха - сотворена она или нет. Люди стали разговаривать об этом и углубляться в рассуждения по этому поводу, и тех, кто стал заниматься этим и стали называть "ахль аль-калям". Также говорят, что это название возникло по причине того, что они стали слишком много говорить (арабск. калям), углубляться и спорить в вопросах вероучения, таких как атрибуты, Воскрешение и других, не имея основы из Корана и Сунны. Приверженцы каляма не находятся на одном уровне, и в это понятие входит множество различных групп, каждая из которых ведёт происхождение от своего основателя, например, джахмиты, му"тазилиты, ашариты и другие. Приверженцы каляма в своём развитии прошли ряд следующих периодов: Первый: этап влияния философских терминов и законов логики, когда были переведены книги по греческой философии; Второй: этап, на котором ашариты в противостоянии с му"тазилитами погрузились в калям, данный период отличается установлением правил науки каляма и её предпосылок, в которых нуждается тот, кто изучает эту науку, например, доказательства "аль-джаухар" (тела) и "аль-а"радъ" (акциденции). Третий: данный этап отличался обсуждением слов философов и включения этого в науку каляма, а также использования аристотелевской логики в предпосылках науки каляма, и изучения её доказательств и доводов.

يرد مصطلح (أهل الكلام) في العقيدة في عدة أبواب، منها: باب: توحيد الألوهية، وباب: توحيد الربوبية، وباب: توحيد الأسماء والصفات، وباب: الإيمان، وباب: القضاء والقدر، وغير ذلك من الأبواب. ويطلق في علم أصول الفقه، ويراد به: الفقهاء المنتسبون إلى علم الكلام بحيث اتخذوه صناعة وجعلوا أصوله طريقا للتأصيل والتفريع.

التعريفات للجرجاني : (ص 162) - قواطع الأدلة : (1/480) - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية : (1/54) - مجموع فتاوى ابن تيمية : (7/102) - شرح العقيدة الطحاوية : (1/17) - مصطلحات في كتب العقائد : (ص 91) -