ضلال
English Misguidance
Français Égarement (Dalâl)
Español Ad-Dalal (extravío, desvío)
Türkçe Dalâlet
اردو ضلالت
Indonesia Kesesatan
Bosanski Zabluda
Русский Заблуждение
Português Perdição
বাংলা ভাষা গোমরাহী
中文 迷误
فارسی گمراهى
Tagalog Pagkaligaw
हिन्दी ज़लाल (गुमराही)
മലയാളം വഴികേട് (ദ്വലാൽ)
తెలుగు మార్గభ్రష్టత్వం.
ไทย การหลงผิด
الانحراف والميل عن الحق بقصد أو بغير قصد.
English Deviation from the truth, intentionally or unintentionally.
Français La déviation et le fait de se détourner, intentionnellement ou non, de la vérité.
Español El extravío y la desviación de la verdad.
Türkçe Bilerek veya bilmeyerek, doğru yolu terk etmektir.
اردو ارادی یا غیر ارادی طور پر حق سے انحراف اور روگردانی کرنا۔
Indonesia Menyimpang dan belok menjauh dari kebenaran dengan sengaja atau tidak sengaja.
Bosanski Namjerno ili nenamjerno skretanje sa puta istine.
Русский Отклонение от истины, умышленно или нет.
Português Inclinação e afastamento da verdade com ou sem intenção.
বাংলা ভাষা আদ-দালাল (الضلال) গোমরাহী অর্থ হলো, সঠিক পথের ওপর অবিচল না থাকা। চাই তা কথার মধ্যে হোক বা কর্মের মধ্যে হোক বা বিশ্বাসের মধ্যে হোক। দালাল (الضلال) - গোমরাহী দুই প্রকার: 1- ইলম ও বিশ্বাসে গোমরাহী। যেমন কাফের. মুর্তি পুজারী ও আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকারকারীদের গোমরাহ হওয়া । 2-আমল ও আহকামের ক্ষেত্রে গোমরাহ হওয়া। যেমন, গোনাহগারদের গোমরাহ হওয়া। আর গোমরাহ হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহকে ছেড়ে দেয়া। যুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া, বিদআত করা, প্রবৃত্তির অনুসরণ করা, অজ্ঞতা ও সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি।
中文 有意或者无意的偏离了正道。
فارسی انحراف و مايل شدن از حق بقصد يا بغير قصد مى باشد.
Tagalog Ang pagkaligaw ay ang kawalan ng katatagan sa daang tuwid, maging ito man ay sa mga sinasabi o mga ginagawa o mga paniniwala. Nahahati ang pagkaligaw sa dalawang bahagi: 1. Pagkaligaw sa kaalaman at mga pinaniniwalaan gaya ng pagkaligaw ng mga tagatangging sumampalataya, mga tagasamba ng mga anito, at mga tagapagkaila ng mga katangian ni Allāh (pagkataas-taas Siya). 2. Pagkaligaw sa gawain at mga patakaran gaya ng pagkaligaw ng mga kampon ng pagsuway. Kabilang sa mga kadahilanan ng pagkaligaw: ang pag-iwan sa Qur'ān at Sunnah, ang pagpapauna sa isip, ang paggawa ng bid`ah, ang pagsunod sa pithaya, kamangmangan, panatisismo, at iba pa.
हिन्दी जाने अथवा अनजाने तौर पर सत्य से भटक जाना।
മലയാളം ഉദ്ദേശപൂർവ്വമോ അല്ലാതെയോ സത്യത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റുകയും, വ്യതിചലിക്കുകയും ചെയ്യൽ.
తెలుగు ఉద్దేశపూర్వకంగా లేదా ఉద్దేశ్యం లేకుండా సత్యం,న్యాయం నుండి తప్పిపోవడం లేదా మరలిపోవడం.
ไทย การเบี่ยงเบนและหันเหออกจากสัจธรรม โดยเจตนาหรือไม่เจตนา ก็ตาม
الضلال: عدم الاستقامة على الطريق المستقيم، سواء كان في الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات، وينقسم الضلال إلى قسمين: 1- ضلال في العلم والعقائد كضلال الكفار وعباد الأصنام ونفاة صفات الله تعالى. 2- ضلال في العمل والأحكام كضلال أصحاب المعاصي. ومن أسباب الضلال: ترك الكتاب والسنة، وتقديم العقل، والابتداع، واتباع الهوى، والجهل، والتعصب، وغير ذلك.
English "Dalāl" (misguidance) means deviation from the straight path, be it in statements, actions, or beliefs. Dalāl falls under two categories: 1. Dalāl in knowledge and beliefs, such as the Dalāl of the disbelievers, idol worshipers, and those who negate Allah’s attributes. 2. Dalāl in actions and rulings, such as the Dalāl of those who commit sins. Reasons behind Dalāl include abandoning the Qur’an and Sunnah and giving precedence to the intellect, heretic innovation, personal desires, ignorance, bigotry, etc.
Français L’égarement désigne le fait de ne pas rester sur le droit chemin, que ce soit en paroles, en actes ou dans les croyances. L’égarement se divise en deux : 1- Un égarement relatif à la science et aux croyances comme l’égarement des mécréants, des idolâtres et de ceux qui nient des attributs d’Allah, Élevé soit-Il. 2- Un égarement dans l’œuvre et les jugements comme l’égarement des personnes qui commettent des actes de désobéissance. Et parmi les causes d’égarement, il y a le délaissement du Livre et de la tradition prophétique, le devancement de la raison [sur la transmission], l’action d’innover [dans la Religion], le suivi de la passion, l'ignorance, le fanatisme, et autre que cela.
Español Ad-Dalal es el desvío de la senda recta a nivel de creencia y comportamiento. Es por esto que Ad-Dalal se divide en dos clases: 1- Dalal en la creencia, como el de todo aquél que adora a otro que no es Al-lah. 2- Dalal en el comportamiento, como el de las personas que pecan. Hay varias razones que llevan a que una persona se desvíe y extravíe, podemos mencionar: alejarse de los principios establecidos por el Corán y la Sunnah, pretender juzgar y entender todo con la razón, seguir la Bid'a (innovación en la forma de adoración), dejarse llevar por las pasiones, discutir sin conocimiento y razón, la ignorancia, el fanatismo, etc.
Türkçe Dalâlet: Söz, fiil ve itikatta dosdoğru yol üzere olmamak demektir. Sapıklık iki kısma ayrılır: 1- İlim ve İtikatta Meydana Gelen Sapıklık: Kâfirlerin, putlara tapanların ve Allah Teâlâ'nın sıfatlarını inkâr edenlerin sapıklığında olduğu gibi. 2- Ameller ve Hükümlerdeki Sapıklık: Günah sahibi kimselerin sapıklığında olduğu gibi. Dalâletin başlıca sebepleri şunlardır: Kur’an ve sünneti terk etmek, aklı öne geçirmek, bidat çıkarmak, hevaya uymak, cehâlet, taassup vb. hususlar.
اردو ’ضلال‘ کے معنی ہیں: سیدھے راستے پر قائم نہ رہنا۔ معاملہ چاہے قول سے متعلق ہو، فعل سے متعلق ہو یا اعتقاد سے متعلق۔ ضلالت کی دو قسمیں ہیں: 1۔ علم و عقائد میں گم راہی۔ جیسے کفار، بت پرستوں اور اللہ کی صفات کی نفی کرنے والوں کی گم راہی۔ 2۔ عمل اور احکام میں گم راہی۔ جیسے گناہ گار لوگوں کی گم راہی۔ گم راہی کے بعض اسباب اس طرح ہیں: کتاب و سنت کو چھوڑ دینا، عقل کو مقدم رکھنا، بدعت اختیار کرنا، ہوائے نفس کی پیروی کرنا، جہالت اور تعصب وغیرہ۔
Indonesia Kesesatan ialah tidak konsisten di atas jalan yang lurus, baik dalam ucapan, perbuatan, ataupun keyakinan. Kesesatan terbagi dua macam: 1. Kesesatan dalam ilmu dan akidah, seperti kesesatan orang-orang kafir, para penyembah berhala, dan orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. 2. Kesesatan dalam perbuatan dan hukum, seperti kesesatan para pelaku kemaksiatan. Di antara sebab kesesatan adalah meninggalkan Al-Qur`ān dan Sunnah, mendahulukan akal atau logika, melakukan bidah, mengikuti hawa nafsu, kebodohan, fanatisme, dan sebagainya.
Bosanski Zabluda je neustrajnost na Pravom putu, bez obzira na to radilo se o riječima, postupcima ili uvjerenjima. Zabluda se dijeli na dvije vrste: 1. zabluda u znanju i vjerovanju, poput zablude nevjerovanja, obožavanja kipova, negiranja Allahovih atributa; 2. zabluda u postupcima i fikhskim propisima, poput zablude grešnika. Neki uzroci zablude jesu ovi: napuštanje slijeđenja Kur'ana i sunneta, davanje prednosti razumu, novotarije, prohtjevi, rasprava, neznanje, pristrasnost i sl.
Русский Заблуждение — противоположность следованию прямому пути, в словах, действиях и убеждениях. Делится на две категории: 1) Заблуждение в знании и убеждениях, как заблуждение неверующих, идолопоклонников и тех, кто отрицает качества Всевышнего Аллаха; 2) Заблуждение в делах и постановлениях, как заблуждение грешников. К причинам заблуждения относится: оставление Корана и Сунны, противопоставление им разума, нововведения, следование страстям, невежество, фанатизм и так далее.
Português A perdição: Não seguir o caminho reto, seja em ditos, práticas ou crenças, e a perdição divide-se em duas partes: 1- Perdição no conhecimento e crenças, como a perdição dos descrentes, adoradores de ídolos e rejeitadores das qualidades de ALLAH. 2- Perdição na prática e regras, como a perdição dos pecadores. E dentre meios de perdição: Abandono do Livro e Sunnah e dar prioridade ao juízo, inovação e seguimento de paixões, ignorância e racismo, etc.
中文 迷误:没有走向正道,无论是言行或者信仰;迷误分为两种:一、在知识和信仰中的迷误,如不信仰者、拜佛像者、否认崇高真主属性者的迷误。二、在功修和律例中的迷误。如犯罪者之迷误;迷误的原因有:放弃《古兰经》和圣训,推崇理性和异端,跟随私欲、无知和盲从等。
فارسی گمراهى: عدم پايبندى بر سر راه مستقيم، چه اين در اقوال يا افعال يا اعتقادات باشد، و گمراهى به دو قسمت تقسيم مى شود: 1- گمراهى در علم و اعتقادات، مانند: گمراهى كافران، عبادت كنندگان بت ها، و نفى كنندگان صفت هاى الله متعال است. 2- گمراهى در عمل و احكام، مانند: گمراهى اهل معصيت. و از جمله ى اسباب گمراهى: ترک قرآن و سنت، تقديم عقل بر بدعه گرايى، پيروى از هواى نفس، جهل، تعصب و غيره اينها مى باشد.
हिन्दी अज़-ज़लाल (गुमराही): सीधे रास्ते पर क़ायम न रहना, चाहे बातों में हो, कर्मों में हो या आस्थाओं में। गुमराही के दो प्रकार हैं: 1- ज्ञान और आस्था की गुमराही: उदाहरणस्वरूप काफ़िरों, बुतपरस्तों और अल्लाह के सद्गुणों का इनकार करने वालों की गुमराही। 2- कर्म तथा आदेशों से संबंधित गुमराही, उदाहरणस्वरूप गुनहगार मोमिनों की गुमराही। गुमराही के कुछ कारण इस प्रकार हैं: क़ुरआन और हदीस को छोड़ देना, मानव-विवेक को क़ुरआन और हदीस से आगे रखना, बिदअतों को रिवाज देना, आकांक्षा की पैरवी करना, अज्ञानता और पक्षपात आदि।
മലയാളം സ്വിറാത്വുൽ മുസ്തഖീമിൽ (ഇസ്ലാമിൻ്റെ വഴിയിൽ) നേരെനിലകൊള്ളാതിരിക്കുന്നതിനാണ് വഴികേട് എന്ന് പറയുക. വാക്കുകളിലും പ്രവർത്തികളിലും വിശ്വാസത്തിലും ഈ വഴികേട് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ട് തരത്തിൽ വഴികേട് സംഭവിക്കാം. 1- വിജ്ഞാനത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും സംഭവിക്കുന്ന വഴികേട്. വിഗ്രഹാരാധകർക്കും (ഇസ്ലാമിനെ) നിഷേധിച്ചവർക്കും, അല്ലാഹുവിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളെ നിഷേധിച്ചവർക്കും സംഭവിച്ച വഴികേട് ഉദാഹരണം. 2- പ്രവർത്തിയിലും വിധിവിലക്കുകളിലും സംഭവിക്കുന്ന വഴികേട്. തിന്മകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് സംഭവിച്ച വഴികേട് ഉദാഹരണം. വഴികേടിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട്; ഖുർആനും സുന്നത്തും ഉപേക്ഷിക്കുകയും, ബുദ്ധിയെയും സ്വയനിർമ്മിതികളെയും (ബിദ്അത്തുകൾ) പിൻപറ്റുന്നതും അതിൽ പെട്ടതാണ്. ദേഹേഛകൾ സ്വീകരിക്കുകയും, അജ്ഞതയെയും വിഭാഗീയതയെയും മാർഗമാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ.
తెలుగు మార్గబ్రష్టత్వం:-మాటల్లో,కార్యాల్లో లేదా నమ్మకాలలో రుజుమార్గం పై స్థైర్యంగా ఉండకపోవడం,ఇది రెండు రకాలుగా విభజించబడింది,1-విద్యా జ్ఞానంలో మరియు విశ్వాసం లో మార్గబ్రష్టత్వం,అంటే కాఫీరుల మార్గబ్రష్టత్వం ,విగ్రహఆరాధకులు,మరియు మహొన్నతుడైన అల్లాహ్ గుణగనాలను తిరస్కరించేవారి మార్గబ్రష్టత్వం,2-కార్యాచరణల్లో మరియు ఆదేశాలలో మార్గబ్రష్టత్వం: అనగా పాపాత్ముల మార్గబ్రష్టత్వం,మార్గబ్రష్టత్వం యొక్క కారణాలు;పవిత్ర ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతును విడిచిపెట్టడం మరియు నూతన ఆవిష్కరణ,కోరికల అనుసరణ,అజ్ఞానం,మతోన్మాదాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మొదలైనవి.
ไทย การหลงผิด คือ การไม่ยืนหยัดอยู่บนหนทางที่เที่ยงตรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำพูด การกระทำและหลักการศรัทธา และการหลงผิดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ คือ 1-การหลงผิดในเรื่องความรู้และหลักความเชื่อ เช่น การหลงผิดของพวกปฏิเสธศรัทธา พวกเคารพบูชาเจว็ดและพวกปฏิเสธคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ตะอาลา 2-การหลงผิดในเรื่องของการงานและฮุก่ม (ข้อตัดสิน) เช่น การหลงผิดของพวกฝ่าฝืน และส่วนหนึ่งจากสาเหตุของการหลงผิดก็คือ การทิ้งอัลกุรอ่านและสุนนะฮฺ การยึดเอาสติปัญญาเป็นที่ตั้ง การอุตริกรรม ปฏิบัติตามอารมภ์ใฝ่ต่ำ ความไม่รู้ การฝักใฝ่ในอุดมการณ์และอื่น ๆ เป็นต้น
الانحراف والميل عن الطريق، يقال: ضل فلان، يضل، ضلالا: إذا انحرف وضاع ولم يهتد إلى الطريق. وأصله: ضياع الشيء وذهابه في غير حقه، وقيل: الغيبوبة والخفاء والستر.
English "Dalāl": deviation from the path. Original meaning: loss of something, unconsciousness, disappearance, concealment.
Français La déviation et le fait de s'écarter du chemin. On dit : Untel s'est égaré lorsqu'il a dévié, s'est perdu et n'a pas trouvé le chemin. Son étymologie signifie : la perte d'une chose et sa disparition sans droit. On a aussi dit : l’inconscience, la disparition et la dissimulation.
Español Extravío, desvío y perdición. En su origen, Ad-Dalal proviene de la no presencia y el ocultamiento. También se usa con el sentido de confusión, duda, anulación y olvido.
Türkçe Doğru yoldan ayrılmak sapmak demektir. Bir kimse yoldan ayrıldığında, kaybolduğunda ve doğru yolu bulamadığında "Dalle fulanun" denilir. Kelimenin aslı bir şeyin zayi ve heder olmasıdır. Göz önünde bulunmamak, gizlilik ve örtmek manalarına da geldiği söylenmiştir.
اردو راستے سے منحرف ہونا اور ہٹ جانا۔ کہا جاتا ہے: ”ضَلَّ فُلاَنٌ“ یعنی فلاں منحرف ہو گیا، ضائع ہوگیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ’ضلال‘ کے اصل معنی ہیں: کسی شے کا ضائع ہو جانا اور نامناسب جگہ میں چلے جانا۔ ایک قول کے مطابق اس کے اصل معنی ہیں: غائب ہونا، مخفی ہونا اور چھپ جانا۔
Indonesia Aḍ-Ḍalāl artinya menyimpang dan membelok dari jalan. Dikatakan, "Ḍalla fulān" artinya: Polan menyimpang, tersesat, dan tidak mengetahui jalan. Makna asal "aḍ-ḍalāl" adalah hilang dan perginya sesuatu tidak pada haknya. Ada yang mengatakan, makna asalnya adalah hilang, tersembunyi, dan tertutup.
Bosanski Skretanje i odstupanje. Kaže se: dalle fulanun, jedillu, dalalen: osoba je zalutala i odstupila od pravog puta. Osnova riječi "dalal" je: nestanak nečega i odlazak tamo gdje ne pripada. Može značiti i: nesvijest, skrivenost, prikrivenost.
Русский Отклонение от пути. «Далля» означает «заблудился, не нашёл правильный путь». Изначальный смысл: когда что-то пропадает напрасно, уходит не туда. Или же: «отсутствие», «сокрытие».
Português Desviar-se e inclinar-se do caminho, e na sua essência significa perder algo e exercê-lo em outra coisa, e foi dito: Inconsciencia, oculto e barreira.
বাংলা ভাষা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সত্য থেকে বিভ্রান্ত হওয়া ও ফিরে যাওয়া।
中文 偏离道路,比如一个人迷失了方向,没有走上正确的道路,就说这个人迷路了,其本意是:丢失了东西,走向迷途,又说是:蒙蔽、隐藏和遮盖。
فارسی انحراف و مايل شدن از طريق است، گفته مى شود: فلانى گمراه شد، هنگامى كه منحرف و سرگردان شد و نتوانست راه را پيدا كند. و اصل آن: فقدان چيزى و از دست رفتن آن در غير محل حق آنست. و گفته شده: بيهوشى، مخفى كرده و پوشاندن است.
Tagalog Ang paglihis at ang pagkiling palayo sa totoo nang may pananadya o walang pananadya.
हिन्दी अरबी शब्द 'अज़-ज़लाल' का अर्थ है, रास्ते से हट जाना और भटक जाना। कहा जाता है: 'ضل فلان' यानी अमुक व्यक्ति रास्ते से भटक गया। जबकि इसका असल अर्थ है, किसी चीज़ का नष्ट हो जाना तथा अनुचित स्थान में चला जाना। कुछ लोगों ने इसका असल अर्थ ग़ायब होना, छुपना और ढाँपना भी बताया है।
മലയാളം വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയും വ്യതിചലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് ദ്വലാൽ എന്ന് പറയുക. ഒരാൾക്ക് വഴിതെറ്റുകയും, അവൻ ശരിയായ വഴി അവന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്താൽ അവൻ ദ്വലാലിലായി എന്ന് പറയാം. ഒരു കാര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും, അത് അനാവശ്യമായി പാഴായിപ്പോവുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ പദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ അർത്ഥം. മറഞ്ഞു പോവുക, അവ്യക്തമാവുക, മറയിലാവുക എന്ന അർത്ഥമാണ് അടിസ്ഥാനം എന്നും പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
తెలుగు మార్గం నుండి తప్పడం మరియు మరలడం,-సాధరణంగా ‘దల్ల ఫలాన’అని అంటారు అంటే ‘దారిమరలి,మార్గంతప్పి సరైన మార్గాన్ని పొందనప్పుడు’ఉపయోగిస్తారు,దీని మూలం;-వస్తువును కోల్పోవడం,మరియు అతనికి హక్కులేని చోటుకి వెళ్ళడం,కొందరు - الغيبوبة والخفاء والستر దాచడం,అదృశ్యం మరియు దాగడం’అని చెప్పారు.
ไทย การเบี่ยงเบนและไถลออกจากเส้นทาง เช่นมีคนบอกว่า “ชายคนหนึ่งได้หลงทาง” ก็คือ เมื่อเขาได้หลงทางแล้ว และไม่ได้รับการชี้นำให้กลับเข้าสู่เส้นทาง รากศัพท์เดิมของมันก็คือ การที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งหายไปโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม และมีการกล่าวอีกว่า มันคือ การไม่อยู่ต่อหน้า ซ่อนเร้นและการปกปิด
يرد أيضا في الفقه في كتاب الجامع للآداب، باب: مساوئ الأخلاق، وباب: أسباب الفسق، وباب: الابتداع في الدين ومضاره، وغير ذلك. وقد يطلق أيضا ويراد به: العمل بغير علم.
الانحراف والميل عن الطريق، يقال: ضل فلان، يضل، ضلالا: إذا انحرف وضاع ولم يهتد إلى الطريق. وأصله: ضياع الشيء وذهابه في غير حقه، يقال: أضل ماله، أي: أضاعه، والضالة: الحيوان الضائع، وضده: الاهتداء والاستقامة والرشاد. وقيل أصل الضلال: الغيبوبة والخفاء والستر، يقال: ضل الماء في اللبن: إذا غاب. ومن معانيه أيضا: الهلاك والخسران، والحيرة، والشك، والبطلان، والنسيان.
ضلل

جمهرة اللغة : (1/147) - تهذيب اللغة : (11/320) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/97) - مجموع فتاوى ابن تيمية : (20/109) - الاعتصام : (1/182) - الكليات : (ص 577) - القاموس المحيط : (ص 1034) - لسان العرب : (11/390) - بصائر ذوي التمييز : (3/481) - الفوائد : (ص 30) - الآداب الشرعية والمنح المرعية : (1/199) -