Pengafiran - تَكْفِيرٌ

Memvonis seorang muslim keluar dari Islam (murtad).

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Turki Urdu Indonesia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Kufur - كُفْرٌ

Menolak Islam atau melakukan suatu ucapan, perbuatan, keyakinan, keraguan, atau perbuatan meninggalkan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Turki Urdu Indonesia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Kesesatan - ضلال

Menyimpang dan belok menjauh dari kebenaran dengan sengaja atau tidak sengaja.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Turki Urdu Indonesia Bosnia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Ria - رياء

Meniatkan ibadah untuk selain Allah -Ta'ālā-, seperti orang yang beramal supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Turki Urdu Indonesia Bosnia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Meramal - عِرافَةٌ

Al-'Irāfah (meramal) ialah pekerjaan tukang ramal, yaitu dukun atau peramal yang mengaku mengetahui perkara gaib dan masa depan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Paganis, Penyembah Berhala - وَثَنِيٌّ

Waṡaniy ialah penisbahan kepada al-waṡan (berhala) yaitu patung-patung dan bebatuan yang disembah. Al-Waṡaniyah (paganisme) ialah penyembahan terhadap patung-patung dan bebatuan. Al-Waṡan (berhala) juga mencakup patung replika dan salib. Asal kata al-waṡan dari al-waṡn yang bermakna terus-menerus dan tetap. Ia juga bisa bermakna kekuatan dan kuantitas.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia Rusia

Kezindikan - زندقة

Tidak beriman kepada akhirat dan keesaan Allah Yang Maha Pencipta. Ia juga bermakna tidak beragama dengan satu agama dan meyakini kekalnya masa. Asal maknanya ialah sempit, dan ada yang menyatakan bahwa zindiqah adalah kata yang berasal dari Bahasa Persia yang diarabkan.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Zindik - زنديق

Orang yang tidak beriman kepada akhirat dan keesaan Sang Pencipta. Ia juga bermakna: orang yang tidak beragama dan meyakini keabadian masa. Ia juga dijadikan istilah untuk orang munafik.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Bergantung kepada selain Allah - تعلق بغير الله

Menghadap dan berpalingnya hati kepada selain Allah dalam usaha mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Patung - تماثيل

Jamak dari timṡāl, yaitu gambar. Dikatakan, "Maṡṡala lahu asy-syai`a" apabila dia menggambarnya hingga seakan melihatnya langsung. Juga bayangan sesuatu adalah timṡāl-nya. Diambil dari kata "maṡṡaltu asy-syai`a bi asy-syai`i" apabila Anda mengukur sesuatu menurut ukuran sesuatu yang lain.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Panteisme - وحدة الوجود

Akidah yang dilandasi keyakinan bahwa wujud Allah -Ta'ālā- adalah wujud makhluk-makhluk itu sendiri.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Jimat - طلسم

Ṭilsam: sesuatu yang disembunyikan. Aṭ-Ṭalsamah juga dimaknai membaca atau menulis sesuatu yang samar. Aṭ-Ṭalsam merupakan kata dalam bahasa Yunani yang diarabkan untuk segala sesuatu yang samar dan tidak jelas, seperti teka-teki dan tebakan. Ada yang berpendapat bahwa asalnya dari kata "aṭ-ṭalsamah", yaitu merubah sesuatu dan memindahkannya dari satu keadaan ke keadaan yang lain.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia Rusia

Kemunafikan kecil - نفاق أصغر

Perbedaan antara sisi batin dan lahir dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan memperlihatkan ketaatan dan menyembunyikan kemaksiatan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Kufur pengingkaran - كفر الجحود

Al-Juḥūd adalah pengingkaran. Al-Juḥūd adalah lawan al-iqrār dan al-i'tirāf (pengakuan). Asal artinya adalah sedikit dari sesuatu.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Penghalalan - اسْتِحْلَال

Istiḥlāl: memperbolehkan dan merubah sesuatu menjadi halal. Ia berasal dari kata al-ḥill yang bermakna mubah dan boleh. Lawan katanya: haram dan terlarang. Istiḥlāl bisa juga bermakna: meminta penghalalan sesuatu.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Penyimpangan terkait ayat-ayat Allah. - الإلحاد في آيات الله

Upaya membelokkan nas-nas syariat dari maksudnya, meninggalkan ayat-ayat tersebut, hakikatnya dan maknanya dan kebenaran yang terdapat padanya, atau menyandarkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang bersifat kauni (alam ciptaan) kepada selain Allah -ta’ālā-, baik berdiri sendiri, sebagai sekutu atau pembantu.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Pujian Berlebihan - إطراء

Berlebihan dan melewati batas dalam memuji. Al-Iṭrā` berasal dari kata "aṭ-ṭarāwah", artinya lembut dan sungguh-sungguh. Dari makna itulah perbuatan berlebihhan dalam pujian dinamakan iṭrā` karena orang yang memuji senantiasa memperbaharui penyebutan sifat-sifat orang yang dipuji.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Penyimpangan - إِلْحادٌ

Al-Ilḥād artinya keluar dan menyimpang dari sesuatu. Di antaranya kata, "Laḥdu al-qabri wa ilḥāduhu" artinya membuat galian di sisi kubur, bukan di tengahnya. Dan dikatakan, "Alḥada fī dīnillāh" apabila dia keluar dan menyimpang dari agama Allah.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Peramal - عراف

Bentuk pola hiperbol dari kata al-'ārif (yang mengetahui). Al-'Arrāf adalah dukun, pembaca telapak tangan, ahli nujum yang mengaku mengetahui perkara gaib dan perkara yang akan terjadi.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Kufur penolakan dan kesombongan - كُفْرُ الإباءِ والاسْتِكْبارِ

Meninggalkan kebenaran dengan penolakan, di mana ia tidak ingin mempelajari kebenaran tersebut dan tidak mau mengamalkannya, baik kebenaran tersebut berupa ucapan, perbuatan ataupun keyakinan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Kufur besar - كفر أكبر

Setiap ucapan, perbuatan, atau keyakinan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Kufur kecil - كُفْرٌ أَصْغَر

Dosa-dosa yang dinamakan oleh syariat sebagai kekufuran namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Memerangi Allah dan Rasul-Nya - محاربة لله ورسوله

Tindakan menentang Kitabullah -Ta’ālā- dan Sunah Nabi -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- dan menyelisihi keduanya, serta mengklaim adanya kontradiksi dan perselisihan pada keduanya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Meminta hujan pada bintang - استسقاء بالأنواء

Meminta atau menghubungkan hujan dan turunnya kepada bintang-bintang terkait jatuhnya dan terbitnya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Berloyalitas - تولي

Mencintai kesyirikan dan para pelakunya, membantu orang-orang kafir dengan harta, tenaga, dan pikiran, menolong mereka menghadapi kaum muslimin, memuji dan membela mereka.

Diterjemahkan ke: Inggris Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Penutupan hati - طَبْعٌ

Penutupan hati manusia hingga ia lalai melakukan apa yang bermanfaat baginya dan meninggalkan apa yang membahayakannya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Ramalan - عِيافَةٌ

Klaim mengetahui gaib melalui penarikan konklusi dari pergerakan burung, suaranya, dan sebagainya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Indonesia Bosnia Rusia

Mengingkari - إِنْكارٌ

Perbuatan seseorang mengingkari dengan hatinya dan lisannya sehingga ia tidak meyakini kebenaran dan tidak mengakuinya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Ragu - ريب

Keragu-raguan seorang muslim dalam mengimani sebagian perkara pokok agama yang telah disepakati serta tidak membenarkan dengan pasti berita atau hukum yang telah tetap dan yang diketahui secara wajib.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Menentang Allah dan Rasul-Nya - محادة لله ورسوله

Menyelisihi Allah -Ta’ālā- dan Rasul-Nya -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam-, dan membangkang kepada keduanya dengan sengaja, serta menegakkan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Meminta bertaubat - اسْتِتابَةٌ

Menawarkan taubat bagi orang yang murtad dari agama Islam dan masuk dalam kekufuran.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Perpindahan warisan - تَناسُخٌ

Perpindahan bagian seorang ahli waris kepada orang yang mewarisinya karena ia meninggal dunia sebelum pembagian harta warisan.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Sanggahan, Penolakan - اعتراض

Penolakan hati dan anggota tubuh untuk rida, berserah diri dan tunduk pada kebenaran.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia