Category: Other .
عَصَبِيَّةٌ
English Tribalism/Fanaticism
Français Clanisme / Esprit de clan / Fanatisme ('Asabiyyah)
Türkçe Irkçılık
اردو عصبیت
Indonesia Fanatisme
Русский Племенной фанатизм
Português Tribalismo
বাংলা ভাষা সাম্প্রদায়িকতা
中文 宗派主义
فارسی تعصب
Tagalog Tribalismo
हिन्दी हर हाल में पक्षपात
മലയാളം വിഭാഗീയത
తెలుగు జాతీదురాభిమానం/అసబియ్యతు
ไทย อะศอบียะฮฺ (การยึดติดตัวบุคคล กลุ่มหรือชนชาติ แบบไร้เหตุผล)
المُحامَاةُ والمُدافَعَةُ عمَّن يَهُمُّك أَمْرُهُ في حَقٍّ أو باطِلٍ؛ انْتِصاراً لِلقبِيلَةِ أو العَشِيرَةِ أو اللَّونِ أو غير ذلك.
English To defend those you care about whether they are right or wrong, in support of your tribe, group, color, or the like.
Français La prise de défense et la résistance en faveur de celui dont l'affaire te préoccupe, que cela concerne une chose avérée ou fausse, et ceci pour faire triompher la tribu ou le clan ou la couleur ou quoi que ce soit d'autre.
Türkçe Kabile, aşiret, renk veya bunun dışında, durumunu önemsediğin kimseleri, doğru veya yanlış olsun, kazanmaları için savunmak ve müdafaa etmektir.
اردو کسی آدمی کی حمایت اور اس کے بچاؤ میں قبیلہ، خاندان یا رنگ و نسل کی طرف داری کے طور پر کھڑا ہو جانا، معاملہ چاہے حق کا ہو یا باطل کا۔
Indonesia Dukungan dan pembelaan kepada orang yang Anda pentingkan urusannya, baik pada kebenaran ataupun kebatilan; seperti karena membela kabilah, suku, warna kulit, dan sebagainya.
Русский Фанатичная приверженность и защита тех, кто важен для тебя, вне зависимости от того, на чьей стороне правда; фанатичная приверженность своему клану, племени, нации и так далее.
Português Defesa daquele que lhe diz respeito, na verdade ou na falsidade, como forma de tornar vitoriosa a tribo ou família ou cor, etc.
বাংলা ভাষা সাম্প্রদায়িকতা : অন্যায়ের ওপর গোত্র বা বংশের সাহায্যের প্রতি আহ্বান করা অথবা যার বিষয়টি তোমার নিকট গুরুত্বপূর্ণ তাকে হক বা বাতিলের ক্ষেত্রে সাহায্য করা। এর কতক ধরণ হলো, এক লোক অপর লোককে এ জন্য ঘৃণা করে যে, সে অমুকের বা অমুক বংশের সন্তান, যদিও তা শত্রুতার পর্যায়ে না পৌঁছে। এটি শরীআতকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত। কারণ, এটি হলো অন্যায় ও অপরাধের ওপর সাহায্য করা। যেমনিভাবে এটি ইসলামী আকীদার ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মূলনীতি পরিপন্থী। অতএব যে ব্যক্তি পক্ষপাতমূলক কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষাবলম্বন করল ও তাদের হয়ে মারামারি করল, আল্লাহর দীনকে সমুন্নত রাখা বা তার দীনের প্রসারের জন্যে নয়, সে অন্যায়ে ওপর হবে এবং এ কারণে সে গুনাহগার হবে। এমনকি যদিও যার জন্য ক্ষুব্ধ হলো সে হকের ওপর থাকে। সব ধরণের এবং সব পদ্ধতির সাম্প্রদায়িকতা নিষিদ্ধ হওয়া বিষয়ে অনেক হাদীস রয়েছে। যেমন গোত্রের জন্য, জাতির জন্য, ভূমির জন্য এবং বর্ণ ইত্যাদির জন্য সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকের মৃত্যুকে জাহেলী মৃত্য বলে গণ্য করা হয়েছে। যেমনিভাবে ইসলাম বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষদের প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে গর্ব করাকে বাতিল করেছে। আর ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড করেছে তাকওয়া ও আমলে সালেহকে। ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন সাম্প্রদায়িকতা সাক্ষ্যের প্রতিবন্ধক। কারণ, সাম্প্রদায়িকতায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে তার কওমের স্বার্থে বা অন্য কওমের ক্ষতি করার জন্য সাক্ষ্যকে বিকৃত করা অস্বাভাবিক কিছু নয়।
中文 无论正义与否,均维护对自己重要的人;援助自己的部族、或宗族、或肤色等
فارسی حمايت كردن و دفاع كردن از كسى كه امور او در حق و باطل برايت مهم باشد، و اين براى پيروزى قبيله يا ايل و تبار يا رنگ يا غيره باشد.
Tagalog Ang Tribalismo ay ang pag-aanyaya tungo sa pag-aadya sa angkan o lipi sa kawalang-katarungan o ang pakikipag-adya sa sinumang minamahalaga sa iyo ang nauukol sa kanya sa katotohanan o kabulaanan. Kabilang sa mga anyo nito rin ang mamuhi ang tao sa tao dahil ito ay kabilang sa mag-anak ni Polano o kabilang sa liping Polano, kahit hindi pa man umabot ito sa antas ng pangangaway. Ito ay tinatanggihan ayon sa Batas ng Islām dahil ito ay bahagi ng pagtutulungan sa kasalanan at pangangaway. Ito rin ay sumasalungat sa prinsipyo ng pagtangkilik at pagwawalang-kaugnayan kaugnay sa Pinaniniwalaang Pang-Islām. Kaya ang sinumang nagpakapanatiko para sa isang lipi o nakipaglaban, halimbawa, alang-alang sa kanila dala ng panatisismo hindi dahil sa pag-agapay sa Islām ni dahil sa pagtataas sa Salita ni Allāh, siya ay nasa kabulaanan at nagkasala dahil doon kahit pa man ang pagkagalit ay tama. Nagkaagapayan ang mga ḥadīth sa pagsaway sa Tribalismo sa lahat ng mga hugis nito at mga anyo nito, gaya ng panatisismo para sa lipi o para sa lahi o para sa bayan o para sa kulay o iba pa roon. Itinuturing ang pagkamatay ng panatiko bilang pagkamatay sa Panahon ng Kamangmangan. Nagpawalang-saysay rin ang Islām sa pagpapayabangan sa mga magulang at mga kahanga-hangang nagawa ng mga ninuno. Ginawa ng Islām bilang pundasyon ng pagkakalamangan ang pangingilag magkasala at ang maayos na gawa. Binanggit nga ng mga faqīh ang Tribalismo kabilang sa mga tagahadlang [ng pagtanggap] ng pagsaksi dahil ang tagasaksi na kilala sa Tribalismo ay hindi nalalayo sa pagpilipit ng pagsasaksi upang ito ay maging nasa kapakanan ng kalipi niya o [maging] nasa kapinsalaan ng ibang lipi.
हिन्दी क़बीला, ख़ानदान अथवा रंग एवं नस्ल आदि के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति का पक्ष लेना तथा बचाव करना, जिसका मामला तुम्हारी नज़र में महत्वपूर्ण हो, चाहे वह सत्य पर हो अथवा असत्य पर।
മലയാളം സത്യമെന്നോ അസത്യമെന്നോ പരിഗണനയില്ലാതെ നിനക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടവരെ പ്രതിരോധിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യൽ. തൻ്റെ ഗോത്രത്തിനോ കുടുംബത്തിനോ നിറത്തിനോ മറ്റോ വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നത് ഉദാഹരണം.
తెలుగు మీకు ముఖ్యమైన వారి కొరకు సత్యం లేదా అసత్యంలో తెగ, వంశం,రంగు మొదలైన వాటి ఆధారంగా మద్దతు తెలుపడం మరియు వారిని రక్షించడం.
ไทย การสนับสนุนและการปกป้องผู้ที่มีความสำคัญต่อท่านในทางที่ถูกหรือผิด เพื่อชัยชนะของชนเผ่าหรือเครือญาติหรือสีผิวหรืออื่นๆ
العَصَبِيَّةُ: الدَّعْوَةُ إلى نُصْرَةِ العَشِيرَةِ أو القَبِيلَةِ على الظُّلْمِ، أو مُناصَرةُ مَن يَهُمُّكَ أمرُهُ في حقٍّ أو باطِلٍ، ومن صُورِها أيضاً: أن يُبغِضَ الرَّجلُ الرَّجُلَ؛ لأنَّه مِن بَني فُلانٍ، أو مِن قَبِيلَةِ كذا، وإن لم يبلُغ رُتبةَ العداوَة، وهي أمرٌ مرفوضٌ شرعاً؛ لأنَّها مِن التَّعاوُنِ على الإثمِ والعُدوانِ، كما أنَّها تُنافِي مَبْدَأَ الوَلاءِ والبَراءِ في العَقِيدَةِ الإسلامِيَّةِ، فَمَن تَعَصَّبَ لِقَوْمٍ وقاتَلَ مَثَلاً لأَجْلِهِم تَعَصُّباً لا لإظْهارِ دِينٍ ولا لإعْلاءِ كَلِمَةِ اللّهِ كان على الباطِلِ، وأثمَ بِذلك حتَّى وإن كان المَغْضُوبُ لَهُ مُحِقّاً. وقد تَظاهَرَت الأحادِيثُ على النَّهْيِ عن العَصَبِيَّةِ بِكُلِّ أَشْكالِها وصُوَرِها، كالعَصَبِيَّةِ لِلْقَبِيلَةِ أو لِلْجِنْسِ أو لِلأرْضِ أو لِلَّونِ، أو غير ذلك، واعتَبَرَت مِيتَةَ المُتَعَصِّبِ مِيتَةً جاهِلِيَّةً، كما أَبْطَلَ الإسْلامُ التَّفاخُرَ بِالآباءِ ومَآثِرِ الأجْدادِ، وجَعَل الإْسْلامُ أَساسَ التَّفاضُلِ: التَّقْوَى والعَمَلَ الصَّالِحَ. وقد ذكر الفقهاءُ العَصَبِيَّةَ ضِمْنَ مَوانِع الشَّهادَةِ؛ لأنَّ الشَّاهِدَ المَعْرُوفَ بِالعَصَبِيَّةِ لا يُسْتَبْعَدُ منه تَحْرِيفُ الشَّهادَةِ، حتى تكونَ في مَصْلَحةِ قومِهِ أو في مَضَرَّةِ قومٍ آخرين.
English "‘Asabiyyah" (tribalism/fanaticism) is the call for supporting one’s tribe or clan in oppression or supporting those whom one cares about whether they are right or wrong. There are numerous forms of ‘Asabiyyah. One of these is when a man hates another just because he belongs to a certain group or tribe, even if such hate does not reach the degree of hostility. This is something rejected in Shariah for it constitutes cooperation in sin and aggression and also contradicts the principle of allegiance and disassociation in the Muslim creed. Hence, if a person shows fanaticism in favor of a certain group and fights along with them for that reason, not for the purpose of supporting the religion or raising the word of Allah Almighty, he is erroneous and sinful even if the side with which he has allied himself is right. Many Hadīths prohibit such ‘Asabiyyah in all its forms, like ‘Asabiyyah for a tribe, race, land, color, etc., and regard one who dies in such a state as one whose death belongs to the pre-Islamic period of ignorance. Islam abolished pride in one’s forefathers and their feats and made piety and good deeds the basis of excellence among people. Scholars of Fiqh cited ‘Asabiyyah among the impediments to competence as a witness, since a witness known for his ‘Asabiyyah will likely give a false testimony to serve the interests of his people or harm others.
Français Le clanisme, ou esprit de clan, ou fanatisme, est l’appel qui consiste à faire triompher le clan ou la tribu concernant une injustice, ou à secourir celui dont l’affaire nous préoccupe, que cela concerne une chose avérée ou fausse. Et parmi ses formes, il y a aussi le fait qu’une personne se mette en colère contre une autre car elle est de Banî Untel, ou elle appartient à telle tribu, etc. même si cela n’atteint pas le degré de l’inimitié. Ceci est une affaire rejetée par la Législation [islamique] car cela fait partie de l’entraide dans le péché et la transgression. En outre, elle infirme le principe de l’alliance et du désaveu de la croyance islamique. En effet, quiconque fait preuve d’esprit de clan pour un peuple et combat par exemple en raison de son peuple, par esprit de clan en leur faveur et non pour faire triompher la religion et élever la parole d’Allah, alors une telle personne est dans le faux et commet en cela un péché, et ceci quand bien même la personne pour laquelle on se met en colère est dans son bon droit. Les hadiths qui interdisent l’esprit de clan sous toutes ses apparences et toutes ses formes sont très clairs, que cela concerne l’esprit de clan en faveur de la tribu, ou de la race, ou de la terre, ou de la couleur, ou autre que cela. Si un tel partisan venait à mourir, alors sa mort serait considérée comme une mort dans le paganisme préislamique (Al Jâhiliyyah). De même, l’islam a rendu vain le fait de se vanter de ses aïeux et des vestiges des ancêtres. En fait, l’islam a établi la piété et les œuvres pieuses comme base de la prééminence. Et les jurisconsultes ont mentionné que l’esprit de clan faisait partie des facteurs empêchant l’attestation de foi car celui qui prononce cette attestation de foi mais reste connu pour son esprit de clan, alors on ne doit pas exclure qu’il dénature l’attestation de foi afin de servir l’intérêt de son peuple ou de nuire à d’autres gens.
Türkçe Irkçılık: Bağlı olduğu aşiret veya kabileye, haksız oldukları halde yardım çağrısında bulunmak veyahut durumunu önemsediği kimselere doğruda veya yanlışta destek olmaktır. Bu durumun bir örneği de bir insanın sırf falanca aileden veya filanca aşiretten olduğu için başka bir kimseye, düşmanlık derecesine ulaşmasa dahi nefret beslemesidir. Bu tutum şeriat tarafından reddedilmiştir. Çünkü bu, kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmaktır. Aynı zamanda İslam inancındaki dostluk ve düşmanlık ilkesiyle de çelişir. O halde her kim bir topluluğa taassup ederek, dinin yücelmesi ve Allah'ın kelimesinin üstün olması için değil de, bağnazlıkla onlar adına savaşırsa o batıl bir yol üzerinedir. Öfke duyulan kimse bunu hak etmiş olsa bile bunu yapan kimse günah işlemiş olur. Kabile, millet, ülke, renk ırkçılığı ve bunların dışında benzeri ırkçılıklar gibi, her şekli ve türüyle ırkçılığın yasaklandığı hadisler çok fazladır. Irkçılık üzerine ölen bir kimsenin ölümü, cahiliye ölümü olarak kabul edilir. Aynı şekilde İslam, babalarla ve ataların kahramanlıklarıyla övünmeyi yasaklamıştır. İslam, üstünlüğün esasını takva ve salih amel olarak belirlemiştir. Fıkıh alimleri, ırkçılığı şahitliğe mani olan durumlar için de zikretmişlerdir. Çünkü ırkçılığı ile bilinen şahidin, kendi kavminin maslahatı veyahut başka bir kavmin zararına olması için şahitliğini çarptırması çok uzak değildir.
اردو عصبیت: کسی ظلم و تعدی پر خاندان یا قبیلے کی مدد کی دعوت دینا یا جو آدمی کسی کی نظر میں اہم ہو اس کی مدد کے لیے ہر حال میں کھڑے ہو جانا، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے بغیر کسی معقول وجہ کے صرف اس لیے نفرت کرے کہ وہ فلاں خاندان یا قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیوں کہ یہ گناہ و تعدی پر تعاون کے قبیل سے ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی عقیدے کے 'ولاء و براء' کے اصول سے بھی متصادم ہے۔ لہذا جس نے کسی قوم کی طرف داری کی اور اس کے لیے بطور عصبیت جنگ کی، جس میں اللہ کے دین کے غلبہ اور اس کی سربلندی کا جذبہ کار فرما نہیں رہا، وہ باطل پر ہوگا اور اپنے اس عمل کی وجہ سے گناہ کا حق دار ہوگا، گرچہ وہ جس کے حق میں کھڑا ہوا ہے، وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ عصبیت کی تمام تر شکلوں اور صورتوں، جیسے قبیلے کی عصبیت، جنسی عصبیت، علاقائی عصبیت یا رنگ و نسل کی عصبیت وغیرہ کی ممانعت پر بڑی تعداد میں احادیث موجود ہیں، جن کے اندر عصبیت کے ساتھ موت کو جاہلیت کی موت قرار دیا گیا ہے۔ مزید برآں یہ کہ اسلام نے آبا و اجداد اور ان کے کارناموں پر فخر و مباہات کو غلط قرار دیا ہے اور فضل و کمال کی بنیاد تقوی اور عمل صالح کو قرار دیا ہے۔ فقہاے اسلام نے عصبیت کو ان امور میں شمار کیا ہے، جو کسی کی شہادت کے قبول ہونے سے مانع بنتی ہیں۔ کیوں کہ عصبیت میں معروف گواہ سے اس بات کا امکان رہتا ہے کہ گواہی دینے میں اس طرح خرد برد کرے کہ وہ اس کے لوگوں کے حق میں چلی جائے یا دوسرے لوگوں کے نقصان کا سبب بن جائے۔
Indonesia Fanatisme adalah ajakan untuk membela suku atau kabilah di atas kezaliman, atau bermakna membela orang yang Anda pentingkan urusannya, baik pada kebenaran ataupun kebatilan. Di antara potretnya: seseorang membenci orang lain karena dia berasal dari kabilah, atau dari suku tertentu, walaupun tidak sampai ke tingkat memusuhi. Perkara ini tertolak secara agama, karena merupakan bentuk kerja sama di atas dosa dan kezaliman. Hal itu juga bertentangan dengan prinsip walā` (loyalitas) dan barā` (berlepas diri) dalam akidah Islam. Orang yang fanatik kepada suatu kaum dan berperang karena fanatik kepada mereka, bukan untuk menegakkan agama maupun meninggikan kalimat Allah, maka dia berada di atas kebatilan dan telah berdosa dengan sebab itu, walaupun orang yang dia bela benar. Banyak sekali hadis-hadis yang melarang sikap fanatisme dengan segala model dan potretnya, seperti fanatik kepada kabilah, ras, daerah, warna kulit, dan lain sebagainya. Islam juga menganggap kematian orang yang fanatik sebagai kematian jahiliah. Sebagaimana Islam juga telah membatalkan sikap berbangga-bangga dengan nenek moyang dan kemuliaan mereka, dan menjadikan ketakwaan dan amal saleh sebagai dasar untuk membedakan keutamaan. Para ulama fikih telah menyebutkan bahwa fanatisme termasuk dalam penghalang kesaksian, karena saksi yang terkenal fanatik tidak jauh kemungkinan akan menyelewengkan kesaksian agar sejalan dengan kepentingan kaumnya atau memberatkan kaum yang lain.
Русский Призыв к поддержке клана или племени в несправедливости или поддержка тех, кто тебе небезразличен, вне зависимости от того, на чьей стороне правда. К его проявлениям относится и ненависть одного человека к другому только потому, что тот принадлежит к определённому клану или племени, даже если дело не доходит до настоящей вражды, это явление, порицаемое с точки зрения Шариата, потому что это помощь друг другу в грехе и вражде, и противоречит принципу лояльности и отречения в исламской ‘акыде. Кто фанатично привержен неким людям и сражается на их стороне просто из фанатизма, а не во имя победы религии и возвышения слова Аллаха, тот придерживается ложного и берёт на душу грех, даже если тот, ради кого он гневается, прав. Пришло немало подтверждающих друг друга хадисов, запрещающих фанатизм в любых формах и проявлениях, будь то племенной фанатизм, национализм, расизм и так далее, и постановляющих, что когда такой человек умирает, он умирает, как умирали во времена невежества. Ислам также отменил обычай кичиться и похваляться предками и подвигами отцов и дедов. Ислам сделал основанием для превосходства одних людей над другими богобоязненность и благие дела. Факыхи упоминали такой фанатизм в качестве препятствий, не позволяющих принимать подобного человека в качестве свидетеля, потому что свидетель, известный подобным фанатизмом, может быть пристрастным в своём свидетельстве, стремясь принести пользу своим и навредить чужим.
Português O tribalismo: Convite para ajudar uma devida família ou tribo a incorrer na injustiça ou ajudar quem lhes diz respeito, na verdade ou na falsidade, dentre suas formas: O fato de alguém odiar o outro pelo simples fato de fazer parte de uma outra tribo, ainda que não atinja o grau de inimizade e isso é inadmíssivel perante a religião; pois faz parte da ajuda mútua no pecado e na desobediência, também contraria o princípio de amor e ajuda, da crença islâmica, portanto aquele que for tribalista e combater com este intuito, não para mostrar a religião e nem para elevar a palavra de ALLAH, será considerado falso e torna-se pecador por isso, ainda que a pessoa, pelo qual se luta esteja na verdade. E são inúmeros os ditos proféticos que condenam todo tipo de tribalismo, como o forte apego pela tribo, gênero, terra e cor etc, e foi considerado como morte do tempo da ignorância, todo aquele que morre por este motivo. O Islam condenou também a vanglória pelos pais e avós e tomou como critério de superioridade o temor e boas práticas. E os juristas mencionaram o tribalismo como um motivo que impede o testemunho; pois a testemunha conhecida como tribalista é muito provável que venha a deturpar o seu testemunho para que o seu povo saia em vantagem e outro em desvantagem.
中文 宗派主义:即号召援助自己的部落或部族免受压迫,或者无论正义与否,只援助对自己重要的人,比如:某人反对某人,因为他是某人的儿子,或者是来自某个部落,即使没有达到敌对状态,这是教法所不允许的,因为它是协助犯罪和敌对,同时它也与伊斯兰信仰的结交与背弃之原则不符。凡是在部落中拉帮结派,为了宗派而战,而非弘扬宗教,宣扬真主的言语,都是非正义的,是要受到惩罚的,即使敌对方应受惩戒。许多圣训显示,禁止任何形式的拉帮结派,例如为了部落、宗族、土地或者肤色等而结党,这是蒙昧时期盲目的结党,同样伊斯兰教废除了以祖辈而自豪,规定了优越的原则是:虔诚、廉洁的功修。教法学家将宗派列主义列为不能成为证人的因素之一,因为有宗派主义的证人,不可避免的在作证中会造假,以便有利于他的族人,而伤害其它部族。
فارسی تعصب: دعوت به سوى يارى رساندن به ايل و تبار است، يا براى قبيله و ظلم كردن، يا يارى رساندن كسى كه امور او در حق و باطل برايت مهم باشد، و همچنين از انواع ديگر تعصب: اينكه مردى از مرد ديگرى متنفر باشد؛ چونكه او از قبيله ى بنى فلان است، يا از قبيله ى فلانى است، هر چند كه به رتبه ى دشمنى نمى رسد، و اين كاريست كه شريعت آن را رد مى كند؛ زيرا در باب همكارى بر سر گناه و ستمگرى مى باشد، همانطورى كه اين با مبدأ دوست داشتن و برائت در عقيده اسلامى منافات دارد، بنابراين هر كسى براى قومى تعصب داشت، و بعنوان مثال: بخاطر آنان و بخاطر تعصب داشتن براى آنان نه بخاطر حاكميت دين و نه بخاطر برافراشتن حكم الله متعال در برابر باطل جنگيد، او گناه كار است حتى اگر هم آن متعصبان حق بجانب باشند. و احاديث زيادى تأييد كننده ى نهى از تعصب گرايى با تمام انواع و اشكال آن است، مانند: تعصب قبيله اى يا نژادى، يا بر سر خاک، يا رنگ يا غير اين باشد، و مرگ انسان متعصب بنابر اين احاديث مرگ جاهليت است، همچنين اسلام فخرفروشى به پدران و بزرگى اجداد را باطل كرده است، و اسلام بنياد فضيلت و برترى را بر اساس: تقوى، و عمل صالح نهاده است. و همچنين دانشمندان اسلام تعصب گرايى را در ضمن موانع قبول شهادت (قضايى) درج كرده اند؛ زيرا شاهدى كه معروف به تعصب باشد، تغيير دادن شهادت از سوى او بعيد نيست، براى اينكه به مصلحت قوم خود باشد، يا به ضرر قوم ديگران تمام شود.
हिन्दी हर हाल में पक्षपात : किसी अत्याचार के मामले में क़बीले या ख़ानदान की सहायता की गुहार लगाना या इनसान की नज़र में जो व्यक्ति महत्वपूर्ण हो, उसके पक्ष में खड़ा हो जाना, चाहे सत्य के मामले में हो या असत्य के मामले में। इसमें यह भी दाख़िल है कि कोई किसी से नस्ल के आधार पर द्वेष रखे, चाहे वह द्वेष शत्रुता का रूप न भी ले। शरीयत की नज़र में यह एक अस्वीकार्य बात है, क्योंकि यह पाप और अत्याचार के कामों में परस्पर सहायता का एक रूप होने के साथ-साथ इसलामी आस्था के (दीन के आधार पर) मैत्री और अलाहदगी के नियम के विपरीत है। अतः जिसने किसी जाति का पक्ष लिया और उसकी तरफ़दारी में युद्ध किया तथा उसका उद्देश्य अल्लाह के धर्म का वर्चस्व क़ायम करना नहीं रहा, वह ग़लत और पाप के रास्ते पर चलने वाला समझा जाएगा, चाहे वह जाति सत्य पर ही क्यों न हो। ढेर सारी ऐसी हदीसें हैं, जिनमें सभी प्रकार के पक्षपात से मना किया गया है। पक्षपात चाहे क़बीले के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, रंग के आधार पर हो या किसी और आधार पर। हदीसों में पक्षपात करने वाले की मौत को जाहिलिय्यत काल की मौत कहा गया है। इसके साथ ही इसलाम ने पूर्वजों तथा उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के आधार पर अभिमान तथा गर्व करने से भी मना किया है। इसलाम की नज़र में असल कसौटी अल्लाह का भय (तक़वा) और अच्छा कर्म है। फ़क़ीहों ने असबियत पक्षपात और भेद-भाव को उन चीज़ों में शुमार किया है, जिनके कारण इनसान गवाही देने के लायक़ नहीं रह जाता, क्योंकि ऐसा गवाह जो पक्षपात के लिए जाना जाता हो, उसके लिए कोई दूर की बात नहीं कि अपने लोगों के हित में अथवा अन्य लोगों के विरोध में गवाही देकर गवाही को तोड़ मरोड़ कर पेश करे।
മലയാളം തൻ്റെ ഗോത്രത്തെയോ തറവാടിനെയോ അനീതിയിൽ പോലും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷണം, അതല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ സത്യത്തിലും അസത്യത്തിലുമെല്ലാം സഹായിക്കുക എന്നതാണ് വിഭാഗീയത. ഒരാൾ ഇന്ന കുടുംബത്തിൽ പെട്ടു എന്നതിനാലോ, ഇന്ന ഗോത്രത്തിലുള്ളവനാണ് എന്നതിനാലോ അയാളോട് വെറുപ്പ് പുലർത്തുക എന്നതും - അത് ശത്രുതയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും - വിഭാഗീയതയുടെ രൂപത്തിൽ പെട്ടതാണ്. മതപരമായി വിലക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രവൃത്തി എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം തിന്മയുടെയും ശത്രുതയുടെയും പേരിലുള്ള പരസ്പര സഹകരണമാണത്. ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ പാഠങ്ങളിലൊന്നായ - അല്ലാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ സ്നേഹിക്കുകയും വെറുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന - വലാഇൻ്റെയും ബറാഇൻ്റെയും മാർഗത്തിന് കടകവിരുദ്ധമാവുണത്. അതിനാൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ജനതയോട് വിഭാഗീയത പുലർത്തുകയും, അവരോടുള്ള വിഭാഗീയതയുടെ പേരിൽ പോരടിക്കുകയും ചെയ്താൽ - അല്ലാഹുവിൻ്റെ വചനം ഉന്നതമാവുക എന്നതോ, അവൻ്റെ ദീനായ ഇസ്ലാം വിജയിക്കുക എന്നതോ അല്ല അവൻ്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ - ഈ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അവൻ തെറ്റുകാരനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അവൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട വ്യക്തി സത്യമാർഗത്തിലാണെങ്കിലും (വിഭാഗീയതയാണ് അവനെ സഹായിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണമെങ്കിൽ) അവൻ തെറ്റുകാരൻ തന്നെ. എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള വിഭാഗീയതയെയും എതിർക്കുന്ന ധാരാളക്കണക്കിന് ഹദീഥുകൾ നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഗോത്രത്തോടോ, വർഗത്തോടോ, ഭൂമിയോടോ, നിറത്തോടോ ഒന്നും വിഭാഗീയത പുലർത്തുക പാടില്ല. വർഗീയതയുടെ മാർഗത്തിലുള്ള മരണത്തെ (ഇസ്ലാമിന് മുൻപുള്ള പിഴച്ച കാലഘട്ടമായ) ജാഹിലിയ്യഃത്തിലെ മരണമായാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. തൻ്റെ കുടുംബപരമ്പരയുടെയും, പ്രപിതാക്കളുടെ വീരകൃത്യങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ള പൊങ്ങച്ചവും ഇസ്ലാം നിരർത്ഥകമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ മാനദണ്ഡം ഓരോരുത്തരും പുലർത്തുന്ന അല്ലാഹുവിനോടുള്ള സൂക്ഷ്മതയും, പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൽകർമ്മങ്ങളുമാണ്. കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ വിഭാഗീയത പുലർത്തുന്നവരുടെ സാക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് വിവരിച്ചതായി കാണാം. കാരണം അത്തരം സ്വഭാവം പുലർത്തുന്നവർ തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം തൻ്റെ ജനതയുടെ നേട്ടത്തിനും, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി മാറ്റിമറിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട്.
తెలుగు అన్యాయానికి వ్యతిరేఖంగా ఒక వంశం లేదా తెగకు మద్దతు ఇవ్వడానికి పిలుపునివ్వడం లేదా మీకు సంబంధించిన వారి కొరకు సత్యఅసత్యాల కోసం వాదించడం,ఇందులో ఇవికూడా ఉన్నాయి –ఒక వ్యక్తి మరొక వ్యక్తిని ఫలానా వంశస్తుడవ్వడం చేత లేదా ఫలానా తెగస్తుడైనందువల్ల లేదా తన శత్రువు పొందిన స్థానాన్ని పొందలేకపోవడంవల్లనో ద్వేషిస్తాడు,ఇది షరీఅతు పరంగా తిరస్కరించబడినది,ఎందుకంటే ఇది శతృత్వం మరియు పాపానికి సహాయమందించడమవుతుంది,ఇది ఇస్లామిక్ విశ్వాసంలో ‘అల్ వలా వల్ బరా’యొక్క సూత్రానికి విరుద్ధంగా ఉంది.ఎవరైతే ధర్మం కొరకు కాకుండా లేదా అల్లాహ్ కలిమా ను వ్యాప్తిచేయడానికి కాకుండా కేవలం జాతిదురాభిమానం వల్ల యుద్దం చేస్తాడో నిశ్చయంగా అతను అసత్యంపై ఉన్నాడు,కోపంగా ఉన్నవారికి అందులో హక్కు ఉన్నప్పటికీ,అతను దాని ద్వారా పాపం చేశాడు,హదీసులు అన్నీ రూపాల మరియు అన్నీ రకాల పక్షపాతాలకు వ్యతిరేకతను సూచించాయి,అనగా తెగ,రాష్ట్ర,ప్రాంత లేదా వర్గ పక్షపాతం మొదలైనవి.ఇస్లాం తండ్రుల మరియు తాతముత్తాతల అహంకారాన్ని రద్దు చేసినట్లే మతోన్మాద దురాభిమాన వ్యక్తి మరణాన్ని అజ్ఞాన మరణంగా పరిగణించింది,ఇస్లాం ఒకరిపైమరొకరికి ప్రాధాన్యతను తఖ్వా మరియు సత్కర్మల ఆధారంగా నొసగింది,ధార్మిక వేత్తలు సాక్ష్య నిరోధకాల్లో‘ఈ అసబియ్యత్’జాతి దురభిమానాన్ని కూడా పెర్కున్నారు ఎందుకంటే ఒక ప్రముఖ జాతిదురభిమానం కలిగిన వ్యక్తి నుంచి తన ప్రజల జాతి యొక్క ప్రయోజనం నిమిత్తం లేదా ఇతర సముదాయాలకు హానీ చేయడం కోసం సాక్ష్యాన్ని తారుమారుచేయకుండా ఆపలేము.
ไทย อัลอะศอบียะฮฺ คือการเรียกร้องให้เครือญาติหรือชนเผ่าได้รับชัยชนะจากการอธรรม หรือการสนับสนุนให้ใครก็ตามที่มีความสำคัญต่อท่านในทางที่ถูกหรือผิด และรูปแบบของมันเช่นกันคือ การที่ผู้ชายคนหนึ่งเกลียดผู้ชายอีกคนหนึ่ง เป็นเพราะว่าเขามาจากลูกหลานนั้นๆ หรือชนเผ่านั้นๆ แต่ไม่ได้ถึงขั้นเป็นศัตรูกัน และมันคือเรื่องที่ถูกปฏิเสธโดยกฎหมายอิสลาม เพราะมันเป็นการช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นบาปและเป็นศัตรูกัน นอกจากนี้ยังขัดแย้งกับหลักการแห่งความภักดีและความบริสุทธิ์ใจต่ออะกีดะฮฺอิสลามียะฮฺ(ความเชื่อในอิสลาม) ดังนั้นใครก็ตามที่คลั่งไคล้กลุ่มชนหนึ่งและต่อสู้เพื่อพวกเขาเพราะความคลั่งไคล้ โดยไม่ใช่เพื่อให้ศาสนาประจักษ์ขึ้นมาหรือยกพระวจนะของอัลลอฮฺให้สูงส่ง และพวกเขาอยู่ในความผิดและบาป แม้ว่าคนที่ถูกเขาโกรธจะเป็นฝ่ายถูกก็ตาม และในหะดีษต่างๆได้ห้ามถึงอะศอบียะฮฺในทุกรูปแบบและนานาชนิดของมัน เช่นการตะอัศศุบต่อชนเผ่าหรือเพศหรือพื้นดินหรือสีผิวหรืออื่นๆ และการตายของผู้ตะอัศศุบนับว่าเป็นการตายญะฮีลิยะฮฺ โดยที่ศาสนาอิสลามได้ยกเลิกให้เป็นโมฆะถึงการยกย่องบรรพบุรุษและความดีงามของบรรพบุรุษ และอิสลามได้สร้างพื้นฐานของความแตกต่างด้วยความยำเกรงและการงานที่ดี และบรรดานักวิชาการฟิกฮฺได้กล่าวไว้ว่า อะศอบียะฮฺนั้นอยู่ในการเป็นพยานที่ต้องห้าม เนื่องจากพยานที่รู้จักกันด้วยอะศอบียะฮฺไม่ได้รับการยกเว้นจากเขาจากการบิดเบือนคำให้การ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มชนของเขา หรือเป็นโทษต่อกลุ่มชนอื่นๆ
المُحاماةُ والمُدافَعَةُ وشِدَّةُ التَّعلُّقِ بالقرابَةِ والانْحِيازُ لهم وَالتَّهْوِينُ مِن شَأْنِ غَيْرِهِمْ، وما يتبَعُ ذلك من الحَمِيَّةِ والغَضَبِ لهم.
English "‘Asabiyyah": to defend one’s relatives and show deep attachment and bias to them and belittle others, along with subsequent issues related to fanaticism and anger on their behalf.
Français La prise de défense, la résistance et le fort attachement à la parenté en penchant vers ses proches, en faisant peu de cas de l'affaire des autres et bien entendu tout ce que cela induit comme le fanatisme et se mettre en colère pour eux.
Türkçe Hısımlarına çok sıkı bağlı kalarak ve kayırarak onları savunmak, müdafaa etmek, onların dışında kalanların durumlarına duyarsız kalmak suretiyle onlara karşı hiddet ve öfke duymaktır.
اردو اپنے قرابت داروں کی حمایت میں کھڑا ہونا، ان کا بچاؤ کرنا، ان سے بہت بڑا مضبوط تعلق رکھنا، ان کی جانب داری کرنا، ان کے سوا دوسرے لوگوں کم اہمیت دینا اور اس کے نتیجے میں ان کے لیے کسی سے نفرت کرنا اور ان کے لیے غصہ کرنا۔
Indonesia Dukungan dan pembelaan serta keterikatan yang tinggi dengan orang yang dekat, keberpihakan kepada mereka dan meremehkan yang lain, dan hal-hal yang mengikutinya seperti dendam dan marah untuk mereka.
Русский Готовность защищать родственников и вставать на их сторону вне зависимости от обстоятельств — против других людей и, как следствие, фанатичная верность им.
Português Defesa e forte relação com os familiares até o ponto de desprezar os outros, e tudo aquilo que é consequência disso, dentre a zanga e ódio.
বাংলা ভাষা হক অথবা বাতিলের ক্ষেত্রে যার বিষয়টি তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বংশ অথবা গোত্র অথবা বর্ণ অথবা অন্য কোনো কারণে তার পক্ষে অবস্থান নেওয়া ও তার পক্ষে প্রতিরোধ করা।
中文 防御、维护、严重的心系族亲,并袒护他们,同时轻视他人,并对他人表示愤怒。
فارسی حمايت كردن، دفاع كردن، و شدت وابستگى به خويشاوندان و طرفدارى از آنان، و كاستن از شأن ديگران، و هر آنچه كه وابسته به حمايت و خشمگين شدن براى آنان باشد.
Tagalog Ang pagsasanggalang at ang pagtatanggol sa sinumang minamahalaga sa iyo ang nauukol sa kanya sa katotohanan o kabulaanan bilang pag-aadya para sa lipi o angkan o kulay o iba pa roon.
हिन्दी रिश्तों-नातों से चिमटे रहना, हमेशा रिश्तेदारों का बचाव करना,उनके प्रति झुकाव रखना, उनके सामने अन्य लोगों को महत्व ना देना और इन सब के नतीजे में रिश्तेदारों के हक मेें उत्पन्न होने वाला पक्षपात और आक्रोश।
മലയാളം കുടുംബബന്ധത്തിലുള്ളവരോട് പുലർത്തുന്ന ശക്തമായ ബന്ധവും, അവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കലും, വികാരംകൊള്ളലും, അവരെ പ്രതിരോധിക്കലും, മറ്റുള്ളവരെ നിസ്സാരക്കാരായി കാണുകയും ചെയ്യൽ. അതിലൂടെ ഉടലെടുക്കുന്ന വൈകാരികപ്രകടനങ്ങളും, അവർക്ക് വേണ്ടി ദേഷ്യപ്പെടുന്നതുമെല്ലാം വിഭാഗീയതയുടെ പരിധിയിൽ പെടും.
తెలుగు కాపాడటం మరియు సంరక్షించడం మరియు బంధువులతో దృఢమైన బంధం కలిగియుండటం,వారిపట్ల పక్షపాత ధోరణీకలిగి ఉండటం,ఇతరులను తక్కువ అంచనా వేయడం మరియు వారికొరకు రక్షణ మరియు కోపాన్ని ప్రదర్శించడం.
ไทย การสนับสนุนและการปกป้องและการยึดติดอย่างแน่นแฟ้นกับคนใกล้ชิดและการมีอคติต่อพวกเขาและดูถูกกิจการของผู้อื่นและสิ่งที่จะตามมาจากพวกเขาคือความความรุนแรงและความโกรธ
يَرِد مُصطلح (عَصَبِيَّة) في الفقه في كتاب الجامع للآداب، باب: مساوئ الأخلاق. ويرِد أيضاً في علم العقيدة، باب: مَسائل الجاهِلِيَّة.
المُحاماةُ والمُدافَعَةُ: يُقال: تَعَصَّب: إذا أَتَى بالعَصَبِيَّة، وهي: شِدَّةُ التَّعلُّقِ بالقرابَةِ، والانْحِيازُ لهم، وَالتَّهْوِينُ مِن شَأْنِ غَيْرِهِمْ، وما يتبَعُ ذلك من الحَمِيَّةِ والغَضَبِ لهم، والتَّعَصُّبُ: أن يَدْعُوَ الرَّجلُ إلى نُصْرَةِ عَصَبَتِهِ، والتَّألُّبِ مَعَهم على من يُناوِئُهُم ظالمِين كانوا أو مَظْلُومِين. والعَصَبَةُ: قَرابَةُ الرَّجلِ مِن الذُّكورُ يُدْلُونَ بِالذُّكُورِ، كابْنِ الإنسانِ وأبِيهِ وجَدِّهِ وأَخِيهِ لأَبِيهِ وعَمِّهِ، سُمُّوا بِذلك؛ لِما بَيْنَهُم مِن التَّرابُطِ والتَّناصُرِ.
عصب

العين : (1/309) - تهذيب اللغة : (2/30) - مقاييس اللغة : (4/340) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/246) - لسان العرب : (1/606) - تاج العروس : (3/381) - فتح الباري شرح صحيح البخاري : (1/157) - القاموس الفقهي : (ص 252) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/507) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/134) -