اسْتِغْفارٌ
English Seeking forgiveness
Français Demande / Imploration du pardon (Istighfâr)
Español Pedir perdón
Türkçe İstiğfar
اردو مغفرت طلب کرنا
Indonesia Istigfar
Русский Испрашивание прощения
Português Pedido de perdão
বাংলা ভাষা ইস্তেগফার (ক্ষমা চাওয়া।)
中文 求饶恕
فارسی طلب مغفرت
Tagalog Istighfār (Paghingi ng Tawad)
हिन्दी इस्तिग़फ़ार (अल्लाह से क्षमा माँगना)
മലയാളം ഇസ്തിഗ്ഫാർ (പാപമോചനം തേടൽ)
తెలుగు ఇస్తిగ్'ఫారు
ไทย อิซติฆฟาร (การขออภัยโทษ)
سُؤالُ العَبْدِ رَبَّهُ العَفْوَ عن الذُّنوبِ والوِقايَةَ مِن آثارِها.
English Asking Allah Almighty to pardon one’s sins and to protect him from their consequences.
Français C’est la demande du serviteur adressée à Son Seigneur afin de lui pardonner ses péchés et de le prémunir de ses conséquences.
Español Acción en la que la persona le pide a Al-lah que le perdone sus pecados y que lo proteja de sus consecuencias.
Türkçe Kulun, Rabbinden günahlarını affetmesini ve günahlarının sonuçlarından kendisini korumasını istemesidir.
اردو بندے کا اپنے رب سے گناہوں کی معافی اور ان کے اثرات سے بچاؤ طلب کرنا۔
Indonesia Permohonan ampunan dari seorang hamba kepada Rabb-nya dari dosa-dosanya dan memohon penjagaan dari dampak-dampak negatifnya.
Русский Испрашивание рабом у Господа прощения грехов и избавления от их последствий.
Português O pedido do servo ao Senhor para lhe perdoar e proteger-lhe das consequências.
বাংলা ভাষা ইস্তেগফার একটি মহান ইবাদত; চাই তা গুনাহের সাথে হোক বা গুনাহ ছাড়া।এটি কখনো এককভাবে ব্যবহার হয়, তখন তা তাওবার সমর্থক হয়। আর তা হচ্ছে, অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্ধারা গুনাহ থেকে বিরত থাকা। আবার কখনো তাওবার সাথে মিলিয়ে ব্যবহৃত হয়, তখন ইস্তেগফারের অর্থ হলো, যা অতীত হয়েছে তার অনিষ্ঠতা থেকে হেফাযত কামনা করা। তাওবাহ হলো, ফিরে আসা এবং একজন ব্যক্তি তার কুকর্মের মন্দ পরিণতি থেকে ভবিষ্যতে হেফাযত কামনা করা। ইস্তেগফার শব্দটি বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহার হয়েছে। যেমন কেউ বলল, (رَبِّ اغْفِرْ لِي) হে রব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আবার কেউ বলল, (أَسْتَغْفِرُ اللهَ) আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই ইত্যাদি বাক্য।
中文 仆人祈求他的养主饶恕他的罪行,抵御罪行的影响。
فارسی طلب كردن عبد از پروردگارش براى مغفرت گناهان و پيشگيرى از عواقب آنها است.
Tagalog Ang istighfār ay isang dakilang pagsamba maging ito man ay kalakip ng pagkatamo ng pagkakasala o wala nito. Maaaring mangahulugan ito nang namumukod-tangi kaya kumakasing-kahulugan ito sa pagbabalik-loob (tawbah), ang pagkalas sa pagkakasala sa pamamagitan ng puso at mga bahagi ng katawan. Maaaring mangahulugan ito nang nakaugnay sa pagbabalik-loob kaya ang kahulugan ng istighfār ay ang paghiling ng pagsanggalang sa kasamaan ng nagdaan at ang tawbah naman ay ang pagbabalik [kay Allāh] at ang paghiling ng pagsanggalang sa kasamaan ng anumang pinangangambahan niya sa hinaharap mula sa mga masagwa sa mga gawa niya. Nasaad ang istighfār sa sarisaring anyo gaya ng pagsabi ng: "Rabbi -ghfir lī (Panginoon ko, magpatawad ka sa akin.)", pagsabi ng: "Astaghfiru -llāh (Humihingi ako ng tawad kay Allāh.)", at iba pa sa mga ito na mga anyo.
हिन्दी बंदे का अपने पालनहार से यह प्रार्थना करना कि उसके गुनाह माफ़ हो जाएँ और उसके बुरे प्रभावों से सुरक्षा प्राप्त हो जाए।
മലയാളം പാപം പൊറുക്കാനും അതിൻറെ അനന്തര ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനും അടിമ തൻറെ രക്ഷിതാവിനോട് തേടൽ.
తెలుగు దాసుడు తన ప్రభువును పాపాలు మరియు వాటిప్రభావం నుండి రక్షణ 'ప్రసాదించమని కోరడం.
ไทย การขออภัยโทษของบ่าวคนหนึ่งจากพระผู้เป็นเจ้าของเขา และขอให้พระองค์ทรงปกป้องเขาจากร่องรอยของมัน
الاِسْتِغْفارُ: عِبادَةٌ عَظِيمَةٌ، سَواءٌ كان مع حُصولِ الذَّنْبِ أو عَدَمِهِ، وقد يأْتي مُنْفَرِداً فُيُرادِفُ التَّوْبَةَ، وهي: الإِقْلاعُ عن الذَّنْبِ بِالقَلْبِ والجَوارِحِ، وقد يأْتي مَقْروناً بِالتَّوْبَةِ، فيكون معنى الاِسْتِغْفارِ: طَلَبُ وِقايَةِ شَرِّ ما مَضَى، والتَّوْبَةُ: الرُّجُوعُ وطَلَبُ وِقايَةِ شَرِّ ما يَخافُهُ في المُسْتَقْبَلِ مِن سَيِّئاتِ أعْمالِهِ. وقد جاءَ الاِسْتِغْفارُ بِصِيَغٍ مُتَنَوِّعَةٍ، كَقَولِ القائل:" رَبِّ اغْفِرْ لِي "، وقوْلِ:" أَسْتَغْفِرُ اللهَ "، وغيرِها مِن الصِّيَغِ.
English "Istighfār" (seeking forgiveness) is a great act of worship, whether it is done because of a sin committed or not. Istighfār may be mentioned individually, in which case it has the same meaning as repentance; i.e. quitting the sin with the heart and body. It may also be mentioned together in combination with repentance, in which case it means asking Allah for protection against the evil consequences of past sins. Repentance means quitting the sin and asking Allah for protection against the evil deeds one fears to commit in the future. There are several reported wordings for Istighfār, such as: "Rabbi ighfir li" (O my Lord, forgive me) and "Astaghfirullāh" (I ask Allah to forgive me).
Français L'imploration du pardon est une immense adoration, que cela résulte d'un péché ou non. Parfois, ce terme est utilisé seul, alors dans ce cas il est synonyme du mot repentir (Tawbah). Le repentir consiste à renoncer à un péché dans le cœur et les membres. En revanche, parfois il est accompagné du mot repentir, auquel cas la signification de l'imploration du pardon désigne la demande d’être protégé du mal qui a été commis auparavant ; et le mot repentir signifiera alors le retour et la demande de protection contre le mal de ce qu'on craint des mauvaises actions de ses œuvres dans le futur. Diverses formulation de l'imploration du pardon ont été rapportées, notamment la parole suivante de la personne : " Seigneur ! Pardonne-moi ! " Ou cette parole : " J'implore le pardon [auprès] d’Allah. " Et il existe d'autres formulations.
Español Esta es una de las forma de adoración más destacables que existe, sin importar si se ha cometido o no una falta. Este acto puede significar la voluntad de dejar los pecados únicamente, pero además, puede incluir la petición de protección de las consecuencias futuras de dichas faltas. Las formulas o súplicas reconocidas para pedir perdón son variadas, se puede decir: !Dios mío perdóname!, Me arrepiento ante Al-lah, etc.
Türkçe İstiğfar; günah işleyerek ya da günah işlemeden olsun büyük bir ibadettir. İstiğfar, tek başına da gelebilir. Eş anlamlısı tevbedir. Tevbe ise, kalp ve azalarla günahı terk etmek demektir. Bazen de tevbe ile birlikte kullanılır. Bu takdirde istiğfarın anlamı, geçmiş günahların şerrinden korunma talep etmektir. Tevbe ise, ileride meydana gelmesinden korktuğu kötü amellerinin şerrinden korunma talep etmek ve dönmektir. İstiğfar lafzı, farklı şekillerde gelmiştir. Örneğin "Rabbi'ğfirli" (Rabbim! Beni bağışla!), "Estağfirullah" (Allah'tan bağışlanma dilerim.) ve başka siğaları da vardır.
اردو استغفار، چاہے گناہ سرزد ہو جانے پر کیا جائے یا اس سے ملوث ہوئے بنا کیا جائے، ایک عظیم عبادت ہے۔ استغفار بعض وقت توبہ کے بنا اکیلا بولا جاتا ہے اور ایسے میں وہ توبہ کے مترادف ہوا کرتا ہے، جو دل اور اعضا و جوارح سے گناہ سے باز رہنے کا نام ہے۔ جب کہ بعض وقت توبہ کے ساتھ مل کر بھی آتا ہے اور ایسے میں اس کے معنی ہوا کرتے ہيں، ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کے شر سے تحفظ طلب کرنا۔ جب کہ توبہ نام ہے اللہ کی طرف لوٹنے اور اپنے برے اعمال کے ان اثرات سے تحفظ طلب کرنے کا، جن کے بارے میں مستقبل میں خوف ہو۔ استغفار کے بہت سے صیغے وارد ہوئے ہیں، جیسے ”رَبِّ اغْفِرْ لِي“ یعنی اے میرے رب! میری مغفرت فرما اور ”أَسْتَغْفِرُ اللهَ“ یعنی میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں وغیرہ۔
Indonesia Istigfar adalah sebuah ibadah yang agung, baik disertai terjadinya dosa atau tidak. Istigfar terkadang disebutkan sendirian sehingga dia semakna dengan kata tobat, yakni meninggalkan dosa dengan hati dan anggota tubuh. Dan terkadang disebutkan bergandengan dengan tobat, sehingga maksud istigfar di sini adalah meminta perlindungan dari keburukan dosa yang telah lampau, sedang tobat berarti kembali kepada Allah dan meminta penjagaan dari keburukan perbuatan buruknya yang dia khawatirkan di masa mendatang. Istigfar memiliki lafal yang bermacam-macam, seperti: rabbigfir lī (wahai Tuhanku! Ampunilah aku), astagfirullāh (aku memohon ampun kepada Allah), dan lafal-lafal lainnya.
Русский Испрашивание прощения — великое поклонение, вне зависимости от того, был совершён грех или нет. Может произноситься отдельно, и тогда оно означает то же, что и покаяние (тауба) — отказ от греха сердцем и телом. Если употребляется вместе с покаянием, то испрашивание прощения будет означать испрашивание защиты от зла прошедшего, а покаяние — возвращение и просьба защиты от зла возможных скверных поступков в будущем. Испрашивать прощения можно разными словами, например: «Господи, прости меня» или «Прошу прощения у Аллаха», и так далее.
Português O pedido de perdão: é uma grandiosa adoração, seja cometendo pecado ou não, (este) pode aparecer sozinho com sinônimo de arrependimento: que é cessar o pecado tanto no coração como nos membros; e também pode aparecer ligado ao arrependimento, assim o significado de pedido de perdão: é pedido de proteção do mal daquilo que passou. O arrependimento: é voltar-se e pedir proteção do mal que teme futuramente dentre as suas más ações. O pedido de perdão aparece em diversos termos: "rabbi ighfir li" (Senhor! Perdoa-me!). O dito: "Astaghfirullah" (Peço perdão a Allah), e outros termos além destes.
中文 求饶恕:这是一项伟大的功修,无论是否有罪,均可求饶恕,单独提到该词时与忏悔同意,即下决心不再犯罪;与忏悔一词一并出现时,只有求饶恕一层意思,即祈求饶恕之前所犯下的罪行;忏悔:指对以前的罪行表示反悔,并祈求饶恕和在未来保护自己不要在犯罪。求饶恕的句式很多,如人们说:“主啊!求你饶恕我”、“我向真主求饶恕”等其它一些句式。
فارسی طلب مغفرت: عبادت بزرگى است، چه همراه با انجام گناه باشد يا عدم انجام آن، و احياناً بطور منفرد مى آيد، و مقصود از آن توبه كردن است، و آن: خودارى از گناه كردن با قلب و اعضايى بدن است، و احياناً همراه با توبه مى آيد، و در اين حالت معناى طلب مغفرت: طلب پيشگيرى از شر گناهان گذشته است، و توبه: برگشتن و طلب پيشگيرى از شر آنچه كه در آينده بر اثر گناهانش پيش مى آيد. و احياناً طلب مغفرت به عبارت هاى متنوعى مى آيد، مانند: گفتن: "پروردگارا من را عفو كن"، و عبارت: "استغفر الله"، و عبارت هاى ديگر.
हिन्दी अल्लाह से क्षमा माँगना एक बहुत बड़ी इबादत है, चाहे गुनाह हुआ हो या न हुआ हो। कभी-कभी इस्तिग़फ़ार (क्षमा माँगने) का श्ब्द अकेले आता है और तौबा के समानार्थक शब्द के रूप में प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है : अंतरात्मा तथा शरीर के अंगों द्वारा गुनाह से रुक जाना। जबकि कभी-कभी यह तौबा के साथ भी आता है और उस समय उसका अर्थ होता है : जो कुछ गुज़र चुका है, उसकी बुराई से सुरक्षा माँगना, जबकि तौबा का अर्थ होता है : अल्लाह की ओर लौटना और आने वाले दिनों में अपने किए हुए बुरे कर्मों के बुरे प्रभावों से सुरक्षा माँगना। कुरआन तथा हदीस में क्षमायाचना पर आधारित कई वाक्य आए हुए हैं, जैसे- ऐ मेरे रब, मुझे क्षमा कर दे और मैं अल्लाह से क्षमा माँगता हूँ आदि।
മലയാളം പാപം സംഭവിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും പാപമോചനം തേടൽ മഹത്തായ ആരാധനാകർമ്മമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ എന്ന പദം മാത്രമായി (പ്രമാണങ്ങളിൽ) വരാറുണ്ട്; അപ്പോൾ അത് തൗബയുടെ പര്യായപദമാണ്. തൗബയെന്നാൽ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടും ഹൃദയം കൊണ്ടും പാപം ഉപേക്ഷിക്കലാണ്. എന്നാൽ തൗബയോട് ചേർന്ന് കൊണ്ട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന് വ്യത്യസ്തമായ അർഥമാണുള്ളത്. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകളുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ ചോദിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇസ്തിഗ്ഫാറിൻ്റെ അർത്ഥം. തൗബയെന്നാലാകട്ടെ, തിന്മകളിൽ നിന്ന് മടങ്ങലും ചെയ്തു പോയ തിന്മകൾ കാരണത്താൽ ഭാവിയിൽ സംഭവിച്ചേക്കാമെന്ന് അവൻ ഭയപ്പെടുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടലുമാണ്. رَبِّ اغْفِرْ لِي (എൻ്റെ രക്ഷിതാവേ! എനിക്ക് പൊറുത്തു നൽകേണമേ!), أَسْتَغْفِرُ اللهَ (ഞാൻ അല്ലാഹുവിനോട് പൊറുക്കൽ തേടുന്നു) എന്നിങ്ങനെ പല രൂപങ്ങളിലും ഇസ്തിഗ്ഫാറിൻ്റെ പദങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്.
తెలుగు అల్ ఇస్తిగ్ఫారు:- ఇది ఒక గొప్ప ఆరాధన,అది పాపంప్రక్షాళనకై లేదా ఇతర సమయాల్లో ఆచరించిన సరే,ఇది ఒంటరిగా రావచ్చు,కాబట్టి ఇది పశ్చాత్తాపానికి పర్యాయపదంగా ఉంటుంది, అనగా: సహృదయంతో అపరాధభావంతో పాపాన్ని పెకిలించివేయడం.మరియు ఇది తౌబ’పశ్చాత్తాపంతో కూడా కలిసి వస్తుంది,ఇస్తిగ్ఫారు’(క్షమాపణ కోరడం) యొక్క అర్థం:మరలడం మరియు చెడు నుండి రక్షణ కోరడం’జరిగిన తప్పు నుండి భీతిల్లుతూ భవిష్యత్తులో అది తిరిగి జరగకుండా ఉండటానికి రక్షణ కోరడం.-ఇస్తిగ్ఫారు’ కోసం అనేక వాక్యాలు వినియోగించబడ్డాయి:- రబ్బీగ్ఫిర్’లీ,మరియు ‘అస్తగ్ఫిరుల్లాహ్’ మొదలైనవి.
ไทย การขออภัยโทษนั้น เป็นอิบาดะฮฺที่ยิ่งใหญ่ ถึงแม้ว่าจะกระทำเมื่อมีบาปหรือไม่มีบาปก็ตาม บางครั้งมาคำเดียว มันจึงมีความหมายเหมือนกับการเตาบะฮฺ (การกลับเนื้อกลับตัว) ที่แปลว่า การละทิ้งการกระทำบาปด้วยหัวใจและอวัยวะทุกส่วน และบางครั้งมาคู่กับการเตาบะฮฺ การอิสติฆฟารจึงหมายความว่า “การขอความคุ้มครองให้รอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายที่ผ่านๆ มา” และคำว่าเตาบะฮฺ หมายถึง “การกลับเนื้อกลับตัวและขอความคุ้มครองให้รอดพ้นจากการกระทำที่ชั่วร้ายที่จะมาประสบกับเขาในอนาคต” และสำนวนการอิสติฆฟารมีหลากหลาย เช่น คำว่า “โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด” และคำว่า “ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ” เป็นต้น
الاِسْتِغْفَارُ: طَلَبُ الـمَغْفِرَةِ، ويُرادُ بِها التَّجاوُزُ عن الذَّنْبِ وعَدَمُ الـمُؤاخَذَةِ بِهِ.
English "Istighfār": asking for forgiveness. It means overlooking the sin and not holding the sinner accountable for it.
Français L'imploration du pardon (Al Istighfâr) est la demande de pardon (Al Maghfirah) qui signifie le fait de passer outre le péché et ne pas en tenir rigueur [à celui qui les a commis].
Español Se refiere a la súplica que se hace para que la falta sea borrada y no se castigue por ella.
Türkçe İstiğfar: Mağfiret talep etmek demektir. İstiğfar ile günahı bağışlamak ve ondan sorumlu tutulmamak kastedilir.
اردو استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا۔ مغفرت سے مرادگناہوں کی معافی اور ان پر مؤاخذہ نہ کرنا ہے۔
Indonesia Al-Istigfār artinya meminta al-magfirah (ampunan). Maksud al-magfirah adalah memaafkan dosa dan tidak menyiksa karenanya.
Русский Испрашивание прощения, то есть невзыскания за грехи.
Português O pedido de perdão: Pretende-se o desconto de pecado e não ser castigado por ele.
বাংলা ভাষা বান্দার তার রবের নিকট গুনাহসমূহ থেকে ক্ষমা চাওয়া এবং তার পরিণতি থেকে সুরক্ষা গ্রহণ করা।
中文 求饶恕:要求饶恕,意思就是饶恕罪行,不要惩罚。
فارسی (استغفار) طلب مغفرت است، و مقصود از آن چشم پوشى از گناهان و نكوهش نكردن آن است.
Tagalog Ang paghingi ng tao sa Panginoon niya ng paumanhin sa mga pagkakasala at pagsanggalang laban sa mga epekto ng mga ito.
हिन्दी इस्तिग़फ़ार: क्षमा माँगना, जिसका उद्देश्य यह होता है कि गुनाह माफ़ हो जाए और उसके कारण पकड़ ना हो।
മലയാളം ഇസ്തിഗ്ഫാർ: പാപമോചനം തേടുക എന്നർത്ഥം. തെറ്റ് വിട്ടുപൊറുത്തു നൽകാനും, അതിൻ്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും വേണ്ടി ചോദിക്കലാണ് പാപമോചനം.
తెలుగు అల్-ఇస్తిగ్ఫారు:-క్షమాపణ కోరడం,అంటే '-పాపానికి దూరంగా ఉంచమని మరియు చేసిన అపరాధానికి బదులు శిక్షకు గురిచేయకుండా ఉంచమని వేడుకోవడం.
ไทย อิซติฆฟาร คือ การขออภัยโทษ และหมายถึง การละเว้นจากการทำปาบและไม่ยุ่งเกี่ยวกับมัน
يَرِد مُصطلَح (اِسْتِغْفار) في الفقه في مَواطِنَ كَثيرَةٍ، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: صِفَة الصَّلاةِ، وباب: الصَّلاة على الـمَيِّتِ، وباب: الاِسْتِسْقاءِ، وفي كتاب الحَجِّ، باب: صِفَة الحَجِّ، وفي كتاب القَضاءِ، باب: شَهادَة الفاسِقِ، وغير ذلك من الأبواب. ويرِد في عِلمِ العَقِيدَةِ في مَواطِنَ كَثيرَةٍ في باب: تَوْحيد الأُلوهِيَّةِ.
الاِسْتِغْفَارُ: طَلَبُ الـمَغْفِرَةِ، والـمَغْفِرَةُ في الأصْلِ: التَّغْطِيَةُ والسَّتْرُ، ويُرادُ بِها التَّجاوُزُ عَنِ الذَّنْبِ وعَدَمُ الـمُؤاخَذَةِ بِهِ، يُقالُ: غَفَرَ اللهُ ذُنُوبَهُ، أي: سَتَرَها وتَجاوَزَ عنْها.
غفر

معجم مقاييس اللغة : (4/385) - المفردات في غريب القرآن : (ص 609) - تهذيب اللغة : (8/112) - المحكم والمحيط الأعظم : (5/499) - القاموس المحيط : (ص 451) - مختار الصحاح : (ص 228) - لسان العرب : (5/25) - التعريفات للجرجاني : (ص 18) - القاموس الفقهي : (ص 275) - معجم لغة الفقهاء : (ص 63) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (4/34) -