Dusta - كَذِبٌ

Memberitahukan tentang sesuatu dengan berita yang berbeda dengan kenyataan, baik secara sengaja atau tidak.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Turki Urdu Indonesia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Orang Fasik - فاسِقٌ

Orang fasik ialah orang yang keluar dari ketaatan dan keistikamahan. Dikatakan, "Fasaqa 'an amri rabbihi", artinya: ia keluar dari ketaatan kepada Rabb-nya. Asal arti al-fisq adalah keluarnya sesuatu dari sesuatu yang lain dalam bentuk yang rusak.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Perilaku Istikamah - عَدالَةٌ

Al-'Adālah artinya istikamah di atas kebenaran. Sedangkan makna al-'adl ialah keadilan dan segala yang diyakini jiwa sebagai sesuatu yang lurus. Lawan katanya adalah aẓ-ẓulm (kezaliman). Asal kata al-'adālah ialah al-i'tidāl, yaitu pertengahan dan lurus. Di antara maknanya yang lain adalah penyamaan, kebersihan, dan penyucian.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Pengelabuan Barang Dagangan - تَدْلِيسٌ

Menyembunyikan dan menyamarkan. Di antara maknanya yang lain adalah menipu, mengelabui, khianat, dan mengurangi.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Bersambung - اتِّصالُ الصُّفوف

Saling terikat dan menyatu. Lawan katanya adalah al-inqiṭā` (terputus) dan al-infiṣāl (terpisah). Dikatakan, "Ittaṣala bi qaumin" artinya ia menikahi seorang dari suatu kaum dan menjalin ikatan dengan mereka.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Muruah - مُرُوءَةٌ

Al-Murū`ah artinya kejantanan yang sempurna. Juga memiliki makna: adab dan akhlak baik. Ia berasal dari kata "al-marī`", yakni saluran makanan dan minuman. Ada yang berpendapat berasal dari "al-mar`u", yaitu laki-laki atau seseorang.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Mutawatir - مُتَوَاتِرٌ

Sesuatu yang berturut-turut. Dikatakan, "Tawātarat al-ibilu fahiya mutawātiratun", artinya unta datang satu per satu tanpa terputus. Asalnya dari kata al-watr yang berarti satu. Lawan kata at-tawātur adalah al-inqiṭā` (terputus).

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Keadilan - عَدل

Adl: sesuatu yang ada dalam jiwa sehingga pemiliknya dianggap lurus. Ia juga bermakna mengadili secara benar. Lawannya: kezaliman. Ia juga digunakan dengan makna pertengahan dalam segala sesuatu.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Sanad - إسْنادٌ

Isnād: mengangkat sesuatu. Sanad: tempat yang tinggi. Asal katanya, as-sunūd, yaitu: bergabungnya sesuatu pada sesuatu yang lain. Di antara makna lain isnād ialah menguatkan, mendukung, menyampaikan, dan membela.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Tabiin - تابِعِيٌّ

Tābi'iy: penisbahan pada kata tābi' yang bermakna orang yang mengikuti dan mencontoh orang lain. Makna asal al-ittibā' ialah mengikuti jejak pejalan kaki dan mengikutinya dari belakang. Makna at-tābi' yang lain ialah orang yang datang kemudian, yang mewakili, dan yang profesional.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Takhrīj - تخْرِيجٌ

Takhrīj: menampakkan dan menjelaskan. Lawan katanya: memasukkan. Asalnya ialah al-khurūj yang bermakna keluar dari sesuatu. Di antara makna lainnya ialah menafsirkan dan memperjelas.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Hadis - حَدِيث

Ḥadīṡ: ucapan yang diperbincangkan. Asalnya dari al-ḥadāṡah yang bermakna baru. Dikatakan, "Ḥadaṡa asy-syai`", artinya: hal itu ada setelah sebelumnya tidak ada. Makna al-ḥadīṡ ialah hal yang baru. Lawannya: al-qadīm (hal yang lama).

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Sunnah - سُنَنٌ

Sunan: jalan, biografi -baik yang baik ataupun yang buruk-, tabiat, wajah, dan tujuan.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Matan; Redaksi - مَتْنٌ

Matn: bagian yang tampak dari sesuatu. Asalnya dari al-matānah yang bermakna: hal keras pada sesuatu. Di antara makna al-matn lainnya ialah lafal, asal dan menetap.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Saleh - صَلاحٌ

Stabilnya kondisi seseorang dengan komitmen melakukan kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara haram.

Diterjemahkan ke: Indonesia

Penyimpangan - شُذُوذٌ

Tindakan perawi yang diterima riwayatnya menyelisihi perawi yang lebih kuat darinya karena perawi itu lebih cermat (kuat hafalannya) atau (karena perawi yang ia selisihi itu) banyak jumlahnya.

Diterjemahkan ke: Indonesia

Hukum hadis āḥād - حجية خبر الآحاد

Hadis Āḥād harus diterima, diyakini kandungannya dan diamalkan apabila memenuhi syarat-syarat hadis sahih.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Urdu Indonesia Rusia

Akurat - ضَبْطٌ

Mendengar perkataan sebagaimana mestinya, kemudian memahami maknanya sebagaimana yang diinginkan, kemudian menghafalnya dan tetap menjaganya.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia Rusia

Membulatkan pecahan - تَصْحِيحٌ

Membulatkan pecahan yang terjadi antara bagian ahli waris dan jumlah penerimanya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Memberikan rekomendasi - تَعْدِيلٌ

Merekomendasi saksi dan menyatakan keterpercayaannya di depan hakim.

Diterjemahkan ke: Urdu Indonesia

Menyandarkan - إِسْنادٌ

Tindakan seseorang membantu orang lain, contohnya orang sakit, dengan menjadikannya mampu bertumpu pada sesuatu.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Indonesia Rusia

Daftar spesifikasi barang - بَرنامَجٌ

Daftar yang di dalamnya tertulis spesifikasi barang yang ada di dalam kemasan seperti jumlah barang, jenis dan ukurannya.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Serah terima - مُنَاوَلَةٌ

Mengambil dan memberikan sesuatu dengan tangan.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia

Berita - خبر

Sesuatu yang secara sendirinya mengandung kemungkinan benar dan dusta.

Diterjemahkan ke: Inggris Urdu Indonesia Rusia