طاعَةٌ

English Obedience
Français Obéissance (Tâ'ah)
Türkçe İtaat
اردو فرماں برداری
Indonesia Ketaatan
Русский Покорность
Português Obediência
বাংলা ভাষা আনুগত্য করা
中文 顺从
فارسی طاعت
Tagalog Pagtalima
हिन्दी ताअत (आज्ञाकारिता)
മലയാളം ത്വാഅഃ (അനുസരണം, സൽകർമ്മം)
తెలుగు విధేయత,అనుసరణ
ไทย การเชื่อฟัง

فِعْلُ الإِنْسانِ مَا أُمِرَ بِهِ وَتَرْكُهُ مَا نُهِيَ عَنْهُ بقصدِ الامتثالِ، سَواءً كَانَ الـمَأْمورُ بِهِ أَوْ الـمَنْهِي عَنْهُ قَوْلاً أَوْ عَمَلاً أَوْ اعْتِقادًا.

English To do what is commanded and abstain from what is forbidden out of compliance whether in terms of statements, actions, or beliefs.
Français L'acte de l'individu qui lui a été ordonné [d'accomplir] et l'abandon de ce qui lui a été interdit [de commettre] dans le but de la mise en application, que cette chose ordonnée ou interdite correspond à une parole, une œuvre ou une croyance.
Türkçe İtaat etmek kasdıyla kişinin emredileni yapması ve yasaklananı terk etmesidir. Emredilen ya da yasaklanan şeyin itikat, söz ve amel edilecek bir şey olması arasında bir fark yoktur.
اردو انسان کا اللہ کے حکم کو بجا لانے کے ارادے سے وہ کام کرنا جس کا اسے حکم دیا گیا ہے اور اس کام سے رک جانا جس سے اسے روکا گیا ہے۔ خواہ امر و نہی کا تعلق قول سے ہو یا عمل سے ہو یا پھر اعتقاد سے۔
Indonesia Melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang dengan niat ketaatan, baik perintah atau larangan itu berupa perkataan, perbuatan, atau keyakinan.
Русский Исполнение человеком велений и соблюдение запретов с целью подчинения. Это относится и к словам, и к действиям, и к убеждениям.
Português O cumprimento daquilo que a pessoa foi ordenada a fazer ou a abandonar com o intuito de obedecer, seja por ordem ou aviso com ditos, práticas ou crenças.
বাংলা ভাষা আনুগত্যতা হলো দীনের ভিত্তি এবং ইবাদাতের রুকন। আর তা হলো বাস্তবায়ন করার নিয়তে মানুষকে যা আদেশ করা হয়েছে তা পালন করা এবং যা থেকে তাকে না করা হয়েছে তা ছেড়ে দেয়া। আদিষ্ট বা নিষেধকৃত বিষয়টি কথা বা আমল বা বিশ্বাস যাই হোক। এটি দুই প্রকার: এক- স্রষ্টার আনুগত্য করা, আর সেটি হলো আল্লাহ ও তার রাসূল যা আদেশ করেছেন তা পালন করা এবং তারা যা নিষেধ করেছেন তা ছেড়ে দেয়া। দুই- মাখলুকের আনুগত্য করা। এটি আবার দুই প্রকার: 1- প্রসংশিত আনুগত্য। যেমন, পাপের বাইরে দায়িত্বশীল ও মাতাপিতার আনুগত্য করা। 2- মন্দ ও নিন্দনীয় আনুগত্য করা। আর তা হলো পাপ কাজে মাখলুকের আনুগত্য করা। এ ধরণের আনুগত্যের মধ্যে কতক আছে শির্ক। যেমন, হারামকে হালাল করা বা হালালকে হারাম করার ব্যাপারে বা মুর্তি পুজা বিষয়ে মাখলুকের আনুগত্য করা। আবার কোনো কোনো আনুগত্য ফাসেকী। যেমন, মদ পানে কোনো মাখলুকের আনুগত্য করা ইত্যাদি।
中文 以顺服之意而接受一切令行禁止,无论命令或禁令是言语方面,还是行为方面,或是信仰方面的。
فارسی آنچه كه انسان از دستورات امر شده و ترک منهيات به قصد پيروى كردن انجام مى دهد، چه اين كار دستور داده شده يا نهى شده قول يا عمل يا اعتقاد باشد.
Tagalog Ang pagtalima ay ang pundasyon ng relihiyong [Islām] at ang haligi ng pagsamba. Ito ay ang paggawa ng tao ng ipinag-utos sa kanya at ang pag-iwan niya ng sinaway sa kanya sa paglalayon ng pagsunod, maging ito man ay ang ipinag-uutos o ang sinasaway sa salita o sa gawa o sa paniniwala. Nahahati ito sa dalawang bahagi: A. Pagtalima sa Tagalikha. Ito ay ang pagsasagawa sa ipinag-utos ni Allāh at ng Sugo Niya (basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan) at ang pag-iwan sa sinaway nilang dalawa. B. Pagtalima sa nilikha. Nahahati ito sa dalawang bahagi: 1. Pagtalimang pinapupurihan, gaya ng pagtalima sa pamunuan at mga magulang sa hindi isang pagsuway [kay Allāh]. 2. Pagtalimang pinupulaan. Ito ay ang pagtalima sa nilikha sa isang pagsuway [kay Allāh]. Ang pagtalimang ito ay may shirk gaya ng pagtalima sa nilikha sa pagpapahintulot ng bawal at pagbabawal ng pinahihintulutan o pagsamba sa mga anito, at may kasuwailan gaya ng pagtalima sa nilikha sa pag-inom ng alak at tulad nito.
हिन्दी जिस चीज़ का आदेश मिला हो उसे करना और जिस चीज़ से मना किया गया हो उसे छोड़ना, वो भी अनुसरण के उद्देश्य से। चाहे जिसका आदेश दिया गया हो और जिस चीज़ से मना किया गया हो, वह कोई बात हो या कर्म हो या आस्था।
മലയാളം അല്ലാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ പാലിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യം പ്രവർത്തിക്കുകയും, വിലക്കപ്പെട്ട കാര്യം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് (മതപരമായ) അനുസരണം. വാക്കുകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വിശ്വാസത്തിലും ഇപ്രകാരം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതും വിരോധിക്കപ്പെട്ടതുമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും.
తెలుగు మనిషికి ఆదేశించబడిన ఆదేశాలను,మరియు నిషేదిత ఆజ్ఞాలను ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా పాటించడం,ఇది పదాలు,పనులు లేదా నమ్మకాల పరంగా ఆజ్ఞాపించబడింది లేదా నిషేధించబడింది!
ไทย การที่มนุษย์ได้กระทำในสิ่งที่เขาถูกสั่งใช้ และละทิ้งจากสิ่งที่เขาถูกสั่งห้าม โดยมีเจตนาเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺ ไม่ว่าสิ่งที่ถูกสั่งให้กระทำหรือสิ่งที่ถูกสั่งห้ามมิให้กระทำนั้น จะเป็นคำพูด การกระทำหรือหลักความเชื่อก็ตาม

الطَّاعَةُ هِيَ أَسَاسُ الدِّينِ وَرُكْنُ العِبادَةِ، وَهِيَ فِعْلُ الإِنْسانِ مَا أُمِرَ بِهِ وَتَرْكُهُ مَا نُهِيَ عَنْهُ بقصدِ الامتثالِ، سَواءً كَانَ الـمَأْمورُ بِهِ أَوْ الـمَنْهِي عَنْهُ قَوْلاً أَوْ عَمَلاً أَوْ اعْتِقادًا، وَتَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: الأَوَّلُ: طَاعَةُ الـخَالِقِ: وَهِيَ الإِتْيانُ بِـمَا أَمَرَ اللهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَتَرْكُ مَا نَهَيَا عَنْهُ. الثَّانِي: طَاعَةُ الـمَخْلُوقِ وَتَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: 1- طَاعَةٌ مَـحْمودَةٌ كَطَاعَةِ وَلِيِّ الأَمْرِ وَالوَالِدَيْنِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَّةٍ. 2- طَاعَةٌ مَذْمومَةٌ وَهِيَ طَاعَةُ الـمَخْلوقِ فِي مَعْصِيَّةٍ ، وَهَذِهِ الطَّاعَةُ مِنْهَا مَا هُوَ شِرْكٌ كَطَاعَةِ الـمَخْلوقِ فِي تَـحْلِيلِ الـحَرامِ أَوْ تَـحْرِيمِ الـحَلاَلِ أَوْ عِبادَةِ الأَصْنامِ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ فِسْقٌ كَطَاعَةِ الـمَخْلوقِ فِي شُرْبِ خَمْرٍ وَنَـحْوِ ذَلِكَ.

English "Tā‘ah" (obedience) is the foundation of the religion and the pillar of worship. Tā‘ah means that a person does what he is commanded to do and abstains from what he is forbidden with regard to statements, actions, and beliefs out of compliance. Tā‘ah is of two types: 1. Tā‘ah to the Creator: it is to do what Allah and His Messenger (may Allah’s peace and blessings be upon him) commanded and to avoid what they forbade. 2. Tā‘ah to people: it is of two types: a. Praiseworthy Tā‘ah, such as Tā‘ah to the ruler or one’s parents in lawful matters. b. Blameworthy Tā‘ah, which is Tā‘ah to a person in a matter that involves disobedience to Allah Almighty. Such Tā‘ah may constitute polytheism, like obeying a person in deeming lawful what Allah has made unlawful and vice versa, or in worshiping idols. It may also constitute defiant disobedience, like obeying a person in drinking alcohols and so on.
Français L’obéissance est la base de la religion et le pilier de l’adoration. C’est le fait que l’homme accomplisse ce qui lui a été ordonné de faire et qu’il délaisse ce qui lui a été interdit de commettre dans le but de la mise en application. Peu importe que ce qui a été ordonné ou interdit concerne une parole, ou une œuvre, ou une croyance. L’obéissance se divise en deux catégories : 1- L’obéissance au Créateur : c’est le fait d’accomplir ce qu’Allah et Son Messager (paix et salut sur lui) ont ordonné et de délaisser ce qu’ils ont interdit. 2- L’obéissance à une créature, qui se subdivise aussi en deux catégories : a- Une obéissance louable, comme l'obéissance au gouverneur, ou aux parents, mais qui n’implique pas un acte de désobéissance [au Créateur]. b- Une obéissance blâmable, comme l’obéissance à une créature qui implique de commettre un acte de désobéissance [au Créateur]. Cette obéissance peut relever du polythéisme, comme l’obéissance à une créature en déclarant licite ce qui est illicite ou inversement en déclarant illicite ce qui est licite, ou encore dans l'adoration des statues. Elle peut aussi relever de la perversité, comme l’obéissance à une créature dans la consommation d'alcool, ou ce qui ressemble à cela.
Türkçe Tâat/İtaat: Dinin esası ve ibadetin rüknüdür. Taat; boyun eğme kasdı ile insanın emrolunduğu şeyi yapması ve yasaklandığı şeyi terk etmesidir. Bu; sözlü, fiilî ve itikadî olarak insanın emrolunduğu ya da yasaklandığı şeylerin hepsini içine alır. İtaat iki kısma ayrılır: 1- Yaratan (Allah)'a İtaat: Allah’ın ve Rasûlü -sallallahu aleyhi ve sellem-’in emrettiklerini yerine getirmek ve yasakladıklarını terk etmektir. 2- Yaratılmışlara İtaat: Bu da iki kısma ayrılmaktadır: Birincisi: Övülen İtaat: Kişinin, emrolunduğu husus bir günah olmaması şartı ile yöneticisine ve anne babasına itaat etmesi gibi. İkincisi: Kınanmış İtaat: Yaratılmışlara, günah olan bir hususta itaat etmek. Bu itaat, helali haram kılmak ve haramı helal kılmak ve putlara ibadet etmek gibi şirk türünden olabildiği gibi, içki içmek ve benzeri hususlarda yaratılmış kimseye itaat etmek durumunda olduğu gibi fısk türünden de olabilir.
اردو ’اطاعت‘ دین کی بنیاد اور عبادت کا ایک رکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے وہ کرے اور جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رُک جائے۔ خواہ اس امر و نہی کا تعلق قول سے ہو، عمل سے ہو یا اعتقاد سے ہو۔ اطاعت کی دو قسمیں ہیں: پہلی قسم: خالق کی اطاعت۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کرنا اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانا۔ دوسری قسم: مخلوق کی اطاعت۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں: 1- اچھی اطاعت۔ جیسے نیکی کے کاموں میں حکم ران اور والدین کی اطاعت کرنا۔ 2- بُری اطاعت۔ اس سے مراد گناہ کے کاموں میں کسی مخلوق کی اطاعت کرنا ہے۔ یہ اطاعت کبھی تو شرک ہوتی ہے، جیسے کسی مخلوق کی بات مان کر حرام کو حلال یا حلال کو حرام بنا لینا یا بتوں کی پوجا کرنا اور کبھی فسق ہوتی ہے، جیسے کسی مخلوق کی بات مان کر شراب پینا یا اس طرح کا کوئی اور کام کرنا۔
Indonesia Aṭ-Ṭā'ah (ketaatan) adalah pilar agama dan sendi ibadah. Ketaatan adalah tindakan seseorang melakukan apa yang diperintahkan kepadanya dan meninggalkan apa yang ia dilarang darinya dengan niat ketaatan, baik perintah atau larangan itu berupa perkataan, perbuatan, atau keyakinan. Ketaatan terbagi menjadi dua macam: Pertama: ketaatan kepada Sang Pencipta; yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya -șallāllāhu 'alaihi wa sallam- dan meninggalkan apa yang mereka larang. Kedua: ketaatan kepada makhluk; ketaatan ini terbagi menjadi dua macam: 1. Ketaatan yang terpuji, seperti ketaatan kepada penguasa dan kedua orang tua dalam hal yang bukan kemaksiatan. 2. Ketaatan yang tercela, yakni ketaatan pada makhluk dalam suatu kemaksiatan. Ketaatan jenis ini ada yang syirik, seperti mematuhi makhluk dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal atau menyembah berhala. Ada pula yang berupa kefasikan, seperti mematuhi makhluk dalam minum khamar dan sebagainya.
Русский Покорность — основа религии и столп поклонения. Это исполнение человеком велений и соблюдение запретов с целью подчинения. Это относится и к словам, и к действиям, и к убеждениям. Делится на две категории: 1) Покорность Творцу — это исполнение велений и соблюдение запретов, установленных Аллахом и Его Посланником (мир ему и благословение Аллаха); 2) Покорность творению. Бывает двух видов: а) Похвальная, как покорность правителю и родителям в том, что не является грехом; б) Порицаемая — это покорность творению в ослушании Аллаха. Она может быть ширком, как в случае с покорностью творению в дозволении запретного или запрещении дозволенного или поклонением идолам, а может быть нечестием, как покорность творению в распитии вина и тому подобное.
Português A obediência é o alicerce da religião e um pilar da adoração, ou seja, O cumprimento daquilo que a pessoa foi ordenada a fazer ou a abandonar como intuito de obedecer, através de ditos, práticas ou crenças, e divide-se em duas partes: Primeiro: Obediência ao Criador: Isto é, cumprir com a ordem de ALLAH e Seu mensageiro e afastar-se daquilo que eles proibiram. Segundo: Obediência as criaturas: E divide-se em duas partes: 1- Obediência louvável: Como obediência às autoridades e aos pais naquilo que não constitui pecado. 2-Obediência deprovável: Como obediência às criaturas no pecado, e esta obediência pode ser ilodatria, como o fato de obedecer a criatura quando este torna o lícito como ilícito e vice versa, ou adoração aos ídolos, e há aquela que é pecado, como obediência a criatura no consumo da bebida alcoolica, etc
中文 顺从是宗教的基础,是功修的要素,以举意顺从而接受一切令行禁止,无论命令或禁令是言语方面,还是行为方面,或是信仰方面.顺从分为两部分:一.顺从造物主,即服从真主和使者(愿主赐福之)的令行禁止.二.顺从被造物,分为两种:1.受赞美的顺从,如在不叛逆真主的前提下,顺从主事者和父母.2.受谴责的顺从,顺从被造物而违抗真主,这种顺从包括多神崇拜,比如,顺从被造物,将非法当做合法,将合法当做非法,或者偶像崇拜.还包括胡作非为,比如顺从被造物饮酒等.
فارسی طاعت اساس دین و رکن عبادت می باشد، به این معنا که انسان آنچه را بدان امر شده انجام دهد و آنچه را كه از آن نهی شده ترک کند، فرقی نمی کند آنچه بدان امر شده یا از آن نهی شده، سخنی باشد یا عملی یا اعتقادی، و به دو بخش تقسیم می شود: اول: طاعت از خالق، عبارتست از: گردن نهادن به آنچه الله و رسولش بدان امر کرده اند و ترک نمودن آنچه كه از آن نهی کرده اند. دوم: طاعت از مخلوق که خود به دو بخش تقسیم می شود: 1- طاعت محمود، مانند: اطاعت از ولی امر و پدر و مادر در آنچه كه گناه نباشد. 2- طاعت مذموم، مانند: اطاعت از مخلوق در گناه و معصیت، بخشی از این طاعت شرک است، مانند: اطاعت از مخلوق در حلال شمردن حرام یا حرام شمردن حلال یا عبادت بت ها، و بخشی از این اطاعت فسق است، مانند: اطاعت از مخلوق در شراب خواری و مواردی از این قبیل.
हिन्दी आज्ञाकारिता: धर्म का आधार और इबादत का स्तंभ है। इसका मतलब है, अनुसरण के उद्देश्य से उन कामों को करना जिनका आदेश दिया गया हो और उन कामों से बचना जिनसे मना किया गया हो। चाहे आदेशित अथवा निषेधित वस्तु कथन हो या कर्म हो या आस्था। इसके दो प्रकार हैं: पहला: सृष्टिकर्ता की आज्ञा मानना: इससे अभिप्राय है, उन कामों को करना जिनका अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने आदेश दिया है और उन कामों से बचना जिनसे दोनों ने मना किया है। दूसरा: सृष्टि की आज्ञा मानना: इसके भी दो प्रकार हैं: 1- प्रशंसित आज्ञाकारिता: जैसे शासक और माता-पिता की आज्ञा मानना, जब तक वे किसी गुनाह के काम का आदेश न दें। 2- निंदित आज्ञाकारिता: किसी गुनाह के काम में सृष्टि की आज्ञा मानना। यह आज्ञाकारिता कभी-कभी शिर्क हो जाती है, जैसे हराम को हलाल और हलाल को हराम मानने अथवा मूर्ति पूजा के मामले में किसी सृष्टि का अनुसरण करना। इसी तरह कभी गुनाह भी होता है, जैसे शराब पीने तथा इस तरह के अन्य कामों में किसी का आज्ञापालन करना।
മലയാളം (മതപരമായ) അനുസരണമെന്നത് ദീനിൻ്റെ അടിത്തറയും, ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനസ്തംഭവുമാണ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ പാലിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യം പ്രവർത്തിക്കുകയും, വിലക്കപ്പെട്ട കാര്യം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം. ഇപ്രകാരം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതും വിരോധിക്കപ്പെട്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ വാക്കുകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വിശ്വാസത്തിലുമുണ്ടായിരിക്കും. അനുസരണം രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട്. 1- സ്രഷ്ടാവിനെ അനുസരിക്കൽ. അല്ലാഹുവും അവൻ്റെ റസൂലും -ﷺ- കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കലും, അവർ വിലക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കലുമാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുക. 2- സൃഷ്ടികളെ അനുസരിക്കൽ. അത് രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന്: പ്രശംസനീയമായ അനുസരണം. ഭരണാധികാരിയെയും മാതാപിതാക്കളെയും - തിന്മ ചെയ്യുന്നതിലൊഴികെ - അനുസരിക്കുക എന്നത് ഉദാഹരണം. രണ്ട്: ആക്ഷേപാർഹമായ അനുസരണം. തിന്മ ചെയ്യാനുള്ള - സൃഷ്ടികളിൽ ആരുടെയെങ്കിലും - കൽപ്പന അനുസരിക്കലാണത്. ഇത്തരം അനുസരണങ്ങളിൽ ചിലത് ശിർക്കാവുന്നതാണ് (ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന പ്രവൃത്തി). ഉദാഹരണത്തിന് അല്ലാഹു ഹറാം (നിഷിദ്ധം) ആക്കിയ ഒരു കാര്യം ഹലാൽ (അനുവദനീയം) ആക്കുന്നതിലോ, ഹലാലാക്കിയത് ഹറാമാക്കുന്നതിലോ, ഒരു വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന കൽപ്പനയോ അനുസരിക്കുന്നത് ശിർക്കാവും. തിന്മയിലും മ്ലേഛവൃത്തിയിലും ഉൾപ്പെടുന്ന അനുസരണങ്ങളുമുണ്ട്; ഉദാഹരണത്തിന് മദ്യപിക്കാനോ മറ്റോ ഉള്ള കൽപ്പന അനുസരിക്കൽ.
తెలుగు విధేయత’/అనుసరణ;-'ధర్మానికి పునాది,ఆరాధనకు మూలం,అంటే ఆదేశించబడిన ఆదేశాలను,మరియి నిషేదిత ఆజ్ఞలను ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా మనిషి పాటించడం,ఇది పదాలు,పనులు లేదా నమ్మకాల పరంగా ఆజ్ఞాపించబడింది లేదా నిషేధించబడింది కూడా కావచ్చు!ఇది రెండు రకాలుగా విభజించబడింది,మొదటిది-సృష్టికర్తకు విధేయత:అల్లాహ్ మరియు దైవప్రవక్త ఆదేశించిన ఆదేశాలను అనుసరించడం మరియు నిషేధితాలకు దూరంగా ఉండటం,రెండవది:- సృష్టికి విధేయత:ఇది రెండు రకాలుగా విభజించబడింది1-ప్రశంసనీయ విధేయత : హలాల్ విషయాలలో ‘అమీర్’కు విధేయత,తల్లిదండ్రులకు విధేయత చూపడం.2-ఖండించబడే విధేయత: పాప కార్యాల్లో సృష్టికి విధేయత చూపడం,ఇందులో కొన్ని“ షిర్కు”కు చెందినవి ఉన్నాయి,హలాలును హరాము పర్చడంలో,హరామును హలాలు పర్చడంలో లేదా విగ్రహాలను ఆరాధించడంలో సృష్టికి విధేయత చూపడం,మరియు కొన్ని ఫిస్క్ కు చెందినవి ఉన్నాయి అనగా మద్యం త్రాగడం’లో సృష్టికి విధేయత కనబర్చడం.
ไทย การเชื่อฟังคือรากฐานของศาสนาและเป็นรุก่น (ข้อจำเป็น) ของการอิบาดะฮฺ นั่นก็คือการที่มนุษย์ได้กระทำในสิ่งที่เขาถูกสั่งใช้ และละทิ้งจากสิ่งที่เขาถูกสั่งห้าม โดยมีเจตนาเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺ ไม่ว่าสิ่งที่ถูกสั่งให้กระทำหรือสิ่งที่ถูกสั่งห้ามมิให้กระทำนั้น จะเป็นคำพูด การกระทำหรือหลักความเชื่อก็ตาม และการเชื่อฟังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ คือ 1-การเชื่อฟังผู้สร้าง คือ การทำสิ่งที่อัลลอฮฺและเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ของพระองค์บัญชาใช้และละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮฺและเราะซูลของพระองค์ทรงห้าม 2-การเชื่อฟังผู้ถูกสร้าง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1-การเชื่อฟังที่น่ายกย่อง เช่น การเชื่อฟังผู้นำและบุพการีทั้งสองในเรื่องที่ไม่เป็นการฝ่าฝืน 2-การเชื่อฟังที่น่าตำหนิ (มีความผิด) นั่นก็คือการเชื่อฟังสิ่งถูกสร้างในเรื่องที่เป็นการฝ่าฝืน และการเชื่อฟังประเภทนี้นั่น มีสิ่งที่เป็นชิริก เช่น การเชื่อฟังผู้ถูกสร้างในการทำให้สิ่งที่ต้องห้ามเป็นเรื่องอนุมัติหรือทำให้สิ่งที่อนุมัติเป็นเรื่องต้องห้าม หรือการเคารพบูชารูปปั้นและจากการเชื่อฟังประเภทนี้ มีสิ่งที่เป็นเรื่องชั่วร้าย เช่น การเชื่อฟังผู้ถูกสร้างในเรื่องการดื่มสุรา และอื่น ๆ เป็นต้น

الاِنْقِيَادُ وَالـمُوَافَقَةُ، يُقَال: أَطَاعَهُ يُطِيعُهُ إِطَاعَةً أَيْ: وَافَقَهُ وَانْقَادَ لَهُ، وَأَصْلُ الطَّاعَةِ مِنَ الطَّوْعِ وَهُوَ الـخُضُوعُ وَالتَّسْلِيمُ، وَمِنْ مَعاني الطَّاعَةِ أيْضًا: الامْتِثَالُ والاِسْتِسْلامُ والتَّمَكُّنُ والاتِّباعُ .

English "Tā‘ah": submission, compliance. It is derived from "taw‘", which means submission and surrender. Other meanings: obedience, surrender, controlling, pursuit.
Français La soumission et la conformité. L'origine du mot obéissance vient du mot gré qui signifie le fait d'être docile et de se soumettre. Et parmi les significations du mot obéissance, il y a aussi : l'application, la soumission, la faculté, et le suivi.
Türkçe Boyun eğmek ve muvafakat etmektir. Taat kelimesinin aslı "Et-Tav'î" kelimesinden gelir. O da itaat etmek ve teslim olmaktır. Riayet etmek, teslimiyet, sağlamlık ve tabi olmak manalarına da gelmektedir.
اردو بات مان لینا اور موافقت کرنا۔ اطاعت اصلاََ ’طوع‘ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی جھکنے اور فرماں بردار ہونے کے ہیں۔ اسی طرح ’’الطَّاعَة‘‘ کے کچھ دوسرے معانی ہیں: تعمیل کرنا، فرماں بردار ہونا، مضبوط ہونا اور پیروی کرنا۔
Indonesia Tunduk dan mengikuti. Kata "aṭ-ṭā'ah" berasal dari "aṭ-ṭau'", artinya tunduk dan menyerah. Juga di antara makna kata "aṭ-ṭā'ah": melaksanakan, menyerah, mengerjakan, dan mengikuti.
Русский Подчинение и послушание. От «тау‘» (смирение, послушание). Также имеет значения: «исполнение», «повиновение», «устойчивость», «следование».
Português O cumprimento e concordância, e na sua essência significa humilhar-se e submeter-se, e dentre seus significados: O seguimento, submissão e cumprimento.
বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন করার নিয়তে মানুষকে যা আদেশ করা হয়েছে তা পালন করা এবং যা থেকে তাকে না করা হয়েছে তা ছেড়ে দেয়া। আদিষ্ট বা নিষেধকৃত বিষয়টি কথা বা আমল বা বিশ্বাস যাই হোক।
中文 服从和顺服,顺从即恭顺和服从,它还有遵行、接受、稳定和跟随之意。
فارسی گردن نهادن وموافق بودن است، و اصل كلمه ى طاعت از "الطَّوْع" مى باشد كه به معناى فرمانبردارى و تسليم شده مى آيد، و همچنين از معانى طاعت: پيروى كردن، تسليم شدن، تمكين كردن و تبعيت كردن است.
Tagalog Ang paggawa ng tao ng ipinag-utos sa kanya at ang pag-iwan niya ng sinaway sa kanya sa paglalayon ng pagsunod, maging ito man ay ang ipinag-uutos o ang sinasaway sa salita o sa gawa o sa paniniwala.
हिन्दी बात मानना और सहमत होना। इसके लिए प्रयुक्त अरबी शब्द 'الطَّاعَةِ' लिया गया है 'الطَّوْعِ' से, जिसके मायने झुकने और आज्ञानुकूलता के हैं। 'الطَّاعَةِ' के अन्य अर्थ हैं, अनुपालन करना, समर्पण करना, शक्ति रखना और अनुसरण करना।
മലയാളം കീഴൊതുങ്ങുകയും യോജിക്കുകയും ചെയ്യുക. താഴ്മ, സമർപ്പണം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളുള്ള ത്വൗഅ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ത്വാഅത് നിഷ്പന്നമായിരിക്കുന്നത്. പ്രാവർത്തികമാക്കുക, സമർപ്പിക്കുക, പിൻപറ്റുക എന്നീ അർത്ഥങ്ങളും ഈ പദത്തിനുണ്ട്.
తెలుగు దీనికి’-( الاِنْقِيَادُ وَالـمُوَافَقَة) సమర్పణ,అంగీకారం,అర్ధాలు వస్తాయి, الطَّاعَةِ'అను పదం الطَّوْعِ నుంచి గ్రహించబడింది,దీనికి(التَّسْلِيمُ)సమర్పణ(الـخُضُوعُ)లొంగిపోవడం అను అర్ధాలు వస్తాయి,దీనికి గల కొన్ని పర్యాయ పదాలు: الامْتِثَال))పాటించడం,( الاِسْتِسْلامُ) లొంగడం,( التَّمَكُّنُ) నైపుణ్యం, (الاتِّباعُ)అనుసరణ.
ไทย การยอมจำนนและการตอบรับ รากศัพท์เดิมของคำ ว่า “ฏออะฮฺ” มาจากคำว่า “อัต-เฏาอฺ” นั่นก็คือการยอมจำนนและการยอมสิโรราบ และส่วนจากความหมายของคำว่า “อัต-ฏออะฮฺ” คือ การปฏิบัติตาม การยอมจำนน ความสามารถและการทำตาม

يُطْلقُ مُصْطَلَحُ (طَاعَة) فِي العَقِيدَةِ فِي بَابِ الإِيـمَانِ ، وَبَابِ القَدَرِ، وَبَابِ الإِمَامَةِ الكُبْرَى، وَبَابِ الفِرَقِ وَالأَدْيانِ، وَغَيْرِهَا. وَيَطْلَقُ أَيْضًا فِي الفقهِ في مَواطِنَ كثيرةٍ، مِنْهَا: كتابُ الصَّلاةِ، وَكِتابُ النِّكاح

الاِنْقِيَادُ وَالـمُوَافَقَةُ، يُقَالُ: أَطَاعَهُ وَطَاعَهُ وَطَاوَعَهُ يُطِيعُهُ طَاعَةً وَمُطَاوَعَةً أَيْ: وَافَقَهُ وَانْقَادَ لَهُ، وَطَاعَةُ اللهِ: الاِنْقِيَادُ والاِمْتِثَالُ بفعلِ أوَامِرِهِ واجْتِنابِ نواهيهِ، وَأَصْلُ الطَّاعَةِ مِنَ الطَّوْعِ وَهُوَ الـخُضُوعُ وَالتَّسْلِيمُ، وَفُلاَنٌ طَائِعٌ وَطَيِّعٌ وَمُطِيعٌ أَيْ مُنْقادٌ مُوافِقٌ، وَمِنْ مَعاني الطَّاعَةِ فِي اللُّغةِ أيْضًا: الاِسْتِسْلامُ والتَّمَكُّنُ والاتِّباعُ.

طوع

كتاب العين : 2/209 - الصحاح : 3/1255 - معجم مقاييس اللغة : 3/431 - لسان العرب : 4/2720 - شرح العقيدة الطحاوية : 335 - قواطع الأدلة : 1/23 - الاعتقاد : 31 - الإيمان : 128 - الفروق اللغوية للعسكري : 334 - مقاييس اللغة : (431/3) -