عِصْمَةٌ
English Protection
Français Infaillibilité ('Ismah)
Türkçe Dokunulmazlık
اردو عصمت
Indonesia Penjagaan
Русский Неприкосновенность
Português Proteção
বাংলা ভাষা নিরাপত্তা
中文 保护
فارسی عصمت
Tagalog Pagsasanggalang
हिन्दी सुरक्षा
മലയാളം സംരക്ഷണം
తెలుగు పవిత్రత
ไทย การปกปักคุ้มครอง
حِمايَةُ الإِنْسانِ في دَمِهِ ومالِهِ وعِرْضِهِ.
English Protection of man’s life, property, and honor.
Français Protection du sang, des biens, et de l’honneur de l'homme.
Türkçe İnsanın namus, mal ve can güvenliğinin korunmasıdır.
اردو کسی انسان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت۔
Indonesia Melindungi manusia pada darah, harta, dan kehormatannya.
Русский Неприкосновенность жизни, имущества и чести человека.
Português Proteção ao Humano em sua riqueza, vida e honra.
বাংলা ভাষা ইসমত হলো, শরয়ী নিরাপত্তা যা একজন মানুষের জন্য সাব্যস্ত হয়। যে কারণে তার রক্ত, মাল ও ইজ্জত হারাম হয়ে যায়, তবে হকের কারণে তা হালাল হয়ে যায়, যেমন কিসাস প্রভৃতি। আর তা হলো দুই প্রকার: 1- মুসলিমের নিরাপত্তা: আর তা হয়ে থাকে শাহাদাতাইন তথা দুই সাক্ষ্য মুখে উচ্চারণ করার ফলে। 2- যিম্মি কাফেরের নিরাপত্তা: তা সাব্যস্ত হয়, মুসলিমদের পক্ষ থেকে তাকে নিরাপত্তা প্রদান ও তার সঙ্গে চুক্তি করা দ্বারা। সুতরাং ইমামের ওপর দায়িত্ব হলো যে কেউ তাদের জান বা মাল বা ইজ্জতের ক্ষতি করতে চায় তাদের থেকে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কোনো কোনো ফকীহ এ নিরাপত্তাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন: 1- মূল্য নির্ধারিত নিরাপত্তা: এটি হলো, এমন নিরাপত্তা বিধান যার দ্বারা একজন মানুষের জন্য, তার সম্পদের জন্য এবং তার ইয্যতের জন্যে মূল্য সাব্যস্ত হয়। ফলে যে ব্যক্তি এর কোনটি লঙ্ঘণ করবে তার কিসাস বা দিয়ত বা জরিমানা ওয়াজিব হবে। যেমন, মুসলিমকে হত্যা করা। 2- গুনাহগার হওয়ার নিরাপত্তা: আর তা হলো যে এগুলো লঙ্ঘন করবে তার গুনাহ সাব্যস্ত হবে। তার ওপর কোন কিসাস বা দিয়ত বা জরিমানা ওয়াজিব হবে না। যেমন, হারবীদের বাচ্চা, তাদের নারী ও বৃদ্ধ যাদের হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে তাদের কাউকে হত্যা করা।
中文 保护人们的生命、财产和名誉。
فارسی حمايت انسان از خونش و مالش و ناموسش مى باشد.
Tagalog Ang pagsasanggalang ay pangangalagang legal na pinagtitibay para sa tao kaya ipinagbabawal dahil dito [na mapinsala] ang buhay niya, ang ari-arian niya, at ang dangal niya maliban dahil sa isang karapatan gaya ng ganting-pinsala (qiṣāṣ) at tulad nito. Ito ay dalawang bahagi: 1. Ang pagsasanggalang sa Muslim, at ang dahilan nito ay ang pagbigkas niya ng dalawang pagsaksi (shahādatān). 2. Ang pagsasanggalang sa Kāfir na pinangangalagaan (dhimmīy), at pinagtitibay ito para sa kanya sa pamamagitan ng katiwasayan at kasunduan mula sa mga Muslim, at tungkulin ng pinuno ang pangangalaga sa kanila laban sa bawat sinumang nagnanais sa kanila ng kasamaan sa mga buhay nila o mga ari-arian nila o mga dangal nila. Hinahati ng ilan sa mga faqīh ang pagsasanggalang na ito sa dalawang uri: 1. Pagsasanggalang na nagbibigay-halaga, na sa pamamagitan nito ay may pagbibigay-halaga na napagtitibay para sa tao, ari-arian niya, at dangal niya, kung saan kinakailangan ang ganting-pinsala (qiṣāṣ), ang bayad-pinsala (diyah), at ang garantiya (ḍamān) laban sa sinumang lumabag dito, gaya ng pagkapatay sa Muslim. 2. Pagsasanggalang na nagbibigay-sala, na nagkakasala ang sinumang lumabag dito ngunit hindi nangangailangan laban sa kanya ng ganting-pinsala (qiṣāṣ), ni bayad-pinsala (diyah), ni garantiya (ḍamān), gaya ng pagkapatay sa sinumang pinagbawalan tayo na patayin gaya ng mga anak ng mga nakikidigma [laban sa atin], ng mga babae nila, at ng mga matanda nila.
हिन्दी इनसान की जान, माल और मान-सम्मान की सुरक्षा करना।
മലയാളം മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ജീവനും സമ്പത്തിനും അഭിമാനത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുക.
తెలుగు మనిషి యొక్క ధన,మాన,ప్రాణాన్నిపరిరక్షించడం
ไทย การปกป้องมนุษย์ด้วยกับเลือด ทรัพย์สินเงินทองและเกียรติยศของเขา
العِصْمَةُ: حِمايَةٌ شَرْعِيَّةٌ تَثْبُتُ لِلْإِنْسانِ فَيَحْرُمُ بِها دَمُهُ ومالُهُ وعِرْضُهُ إلّا بِحَقٍّ، كالقِصاصِ ونحْوِهِ، وهي قِسْمانِ: 1- عِصْمَةُ المُسْلِمِ، وسَبَبُها النُّطْقُ بِالشَّهادَتَيْنِ. 2- عِصْمَةُ الكافِرِ الذِمِّيّ، وتَثْبُتُ له بِالأَمانِ والعَهْدِ مِن المُسْلِمينَ، وعلى الإِمامِ حِمايَتَهُم مِن كُلِّ مَن يُرِيدُ بِهم سُوءًا في دِمائِهِمْ أو أَمْوالِهِمْ أو أَعْراضِهِمْ. ويُقَسِّمُ بعض الفُقَهاءِ هذه العِصْمَةِ إلى نَوْعَيْنِ: 1- عِصْمَةٌ مُقَوِّمَةٌ: وهي التي يَثْبُتُ بِها لِلإِنْسانِ ومالِهِ وعِرْضِهِ قِيمَةٌ، بِحيث يَجِبُ القِصاصُ أو الدِّيَّةُ أو الضَّمانُ على مَن هَتَكَها، كقَتْلِ المُسْلِمِ. 2- عِصْمَةٌ مُؤَثِّمَةٌ: وهي التي يأْثَمُ مَنْ هَتَكَها، ولا يجِبُ عليه قِصاصٌ ولا دِيَّةٌ ولا ضَمانٌ، كَقَتْل مَنْ مُنِعْنَا مِنْ قَتْلِهِ مِنْ أَطْفَال الْحَرْبِيِّينَ وَنِسَائِهِمْ.
English "‘Ismah" (protection) is a sort of protection granted by the Shariah whereby people’s life, property, and honor cannot be violated except for a just cause such as retribution. It is of two types: 1. ‘Ismah of the Muslim, and it is established when he pronounces the two testimonies of faith. 2. ‘Ismah of the disbeliever living under the protection of the Muslim state, and it is established by a protection covenant that Muslims grant him. It is the duty of the Muslim ruler to protect him from anyone who wants to harm his life, property, or honor. Some Muslim jurists divided ‘Ismah into two types: 1. ‘Ismah Muqawwimah: It is the protection whereby a value is established for a person’s life, property, and honor. If someone violates them, he shall be subject to retribution, pay blood money, or guarantee to make amends, exactly as in killing a Muslim person. 2. ‘Ismah Mu’aththimah: It is the protection whereby a person who violates it will be sinful but not subject to retribution or blood money or guarantee of any type, as in killing the warring disbelievers’ children, women, and their elderly.
Français L’infaillibilité est une protection légale qui accorde un aspect inviolable et sacré au sang, aux biens, et à l’honneur de l’homme en vue de le préserver, excepté à juste titre, comme dans le cas du droit du talion, et ce qui y ressemble. Il existe deux types d’infaillibilité : 1- La protection infaillible du musulman dont la cause est due à la prononciation de la double attestation de foi. 2- La protection infaillible du mécréant sous protection qui lui accorde ainsi la sûreté et l’engagement de la part des musulmans de toute non-agression. Et l’imam [c’est-à-dire : le dirigeant] accorde protection à ces personnes contre quiconque souhaiterait s’en prendre à eux en attentant à leur sang, leurs biens, ou leur honneur. Certains jurisconsultes divisent cette protection infaillible en deux types : 1- Une protection pénale qui attribue à l’homme, ses biens et son honneur une valeur de sorte que si quiconque s’en prend à lui, alors il incombe la loi du talion, ou le prix du sang, ou une compensation, comme dans le cas d’un homicide contre un musulman. 2- Une protection morale qui condamne celui ayant commis une infraction mais n’oblige en rien : ni loi du talion, ni prix du sang, ni compensation. Par exemple, cela concerne toute victime collatérale comme le fait de tuer toute personne qui nous a été interdit de tuer parmi les enfants des combattants, leurs femmes, leurs vieillards [et leurs dignitaires religieux].
Türkçe İsmet; insanın canını, namusunu ve malını haram kılarak dinen koruma altına almasıdır. Ancak kısas gibi belli haklar dahilinde bu korunan hususlara dokunulabilir. İsmet iki kısma ayrılır: 1- Müslümanın İsmeti; şehadet getirmesi sebebiyle korunma altındadır. 2- Zimmî Kâfirin İsmeti; kendisine Müslümanlar tarafından bir emân/güven ve ahd/söz verilmesiyle gerçekleşir. Devlet yöneticisinin kâfirlerden bu konumda olan kimselerin namus, mal ve canlarını onlara dokunmak isteyenlere karşı koruyup himaye etmesi gerekir.Bazı fakihler, ismeti şu şekilde iki kısma ayırırlar: 1- Bir Karşılık/Değeri Olan İsmet: Bu, insanın mal, can ve namusuna karşılık bir değer belirler. Çiğnendiği takdirde kısas, diyet yahut tazmin edilmesi gerekir. Örneğin Müslüman kimsenin öldürülmesi. 2- Çiğnenmesi Günah Olan İsmet: Çiğnendiği zaman günah olan, kısas, diyet ve tazmin gerektirmeyen hak ihlâlidir. Örneğin, kendisi ile savaş yapılan müşrik çocuklarının, kadınlarının ve yaşlılarının öldürülmesi.
اردو عصمت: ایک شرعی تحفظ، جو انسان کو حاصل ہونے پر اس کی وجہ سے اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت قابلِ احترام ہوجاتی ہے، سوائے حقِ قصاص اور اس طرح کے کسی دوسرے حق کے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: 1. مسلمان کی عصمت : یہ شہادتین کے اقرار سے حاصل ہوتی ہے۔ 2- ذِمّی کافر کی عصمت: یہ کافر کو مسلمانوں کی طرف سے امان اور عہد و پیمان دینے سے حاصل ہوتی ہے اور حکمران پر فرض ہے کہ ہر اس شخص سے ان کی حفاظت کرے جو ان کی جان یا مال یا عزت کے معاملے میں انھیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے۔ کچھ فقہائے اسلام اس عصمت کو درج ذیل دو انواع میں تقسیم کرتے ہیں: 1- قیمت مقرر کرنے والی عصمت: اس سے مراد وہ عصمت ہے، جس کی وجہ سے انسان، اس کے مال اور اس کی عزت کے لیے قیمت ثابت ہوتی ہے، بایں طور کہ اسے پامال کرنے والے شخص پر قصاص یا دیت یا ضمانت واجب ہوتی ہے۔ جیسے کسی مسلمان کو قتل کرنا۔ 2. گناہ گار کرنے والی عصمت: یہ ایسی عصمت ہے، جس کو پامال کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، تاہم اس پر کوئی قصاص، دیت یا ضمانت واجب نہیں ہوتی۔ جیسے مشرکین کے بچوں کو قتل کرنا۔
Indonesia Al-'Iṣmah adalah perlindungan syariat yang diberikan kepada seseorang; dengannya darah, harta, dan kehormatan seorang insan terjaga, kecuali dengan alasan yang benar seperti kisas dan semacamnya. Al-'Iṣmah (perlindungan) terbagi dua macam: 1- Perlindungan bagi seorang muslim, dan sebabnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. 2- Perlindungan untuk orang kafir zimi. Perlindungan ini ia dapatkan melalui suaka dan perjanjian dari kaum muslimin. Pemerintah Islam berkewajiban melindungi mereka dari setiap orang yang ingin bertindak buruk kepada mereka dalam darah, harta, atau kehormatan mereka. Sebagian ulama fikih membagi perlindungan ini menjadi dua macam: 1- 'Iṣmah Muqawwimah, yaitu perlindungan yang mengukuhkan martabat diri manusia, hartanya, dan kehormatannya. Orang yang melanggar ketiganya wajib dilakukan kisas, denda atau ganti rugi padanya, seperti membunuh seorang muslim. 2- 'Iṣmah Mu`aṡṡimah, yaitu perlindungan yang pelanggarnya mendapatkan dosa, namun tidak wajib diberlakukan kisas, denda, dan ganti rugi terhadapnya, seperti membunuh kalangan kafir harbi yang dilarang dibunuh, yaitu anak-anak, wanita-wanita, dan orang tua-orang tua dari kalangan mereka.
Русский Неприкосновенность жизни, имущества и чести человека, кроме как по праву Шариата, как в случае воздаяния равным и т. д. Делится на две категории: 1) неприкосновенность мусульманина, причина которой — произнесение двух свидетельств; 2) неприкосновенность неверующего-зиммия, причина её — гарантия ему безопасности и договор, связывающий его с мусульманами, и правитель обязан защищать их от всякого, кто покушается на их жизнь, имущество или честь. Некоторые факыхи делят эту неприкосновенность на два вида: 1) неприкосновенность, предполагающая ценность — утверждает ценность человека, его имущества и чести, обязывая покусившегося на них к воздаянию равным, выкупу или возмещению, как в случае с убийством мусульманина; 2) Неприкосновенность, предполагающая грех — это неприкосновенность, нарушивший которую совершает грех, но не требуется воздаяние равным, выкуп или возмещение, как в случае с убийством тех, кого мусульманину запрещено убивать, из детей, женщин и стариков из числа людей, сражающихся против мусульман.
Português A proteção: Uma proteção da religião para a pessoa, no qual torna ilícito o seu sangue, riqueza e honra, exceto por direito; como a retaliação e outros, e divide-se em duas partes: 1-Proteção do muçulmano: E seu motivo é o pronunciamento dos dois testemunhos. 2-Proteção do descrente protegido: E sucede quando é lhe dado proteção por muçulmanos, e é obrigação do líder o proteger de todos aqueles que desejam mal para eles, nas suas vidas, riqueza ou honra. E alguns juristas dividem essa proteção em duas formas: 1- Proteção retalicionista: É aquela que atribui proteção a pessoa na sua riqueza e honra, do modo que se for violada é obrigatório a retaliação; como a morte do crente.2- Proteção pecadora: É aquela que quem a violar peca, porém não há retaliação, como a matança daquele que fomos proibidos a sua matança, dentre as crianças dos inimigos, suas esposas e idosos.
中文 保护:教法确定的对人们的保护,以此保护人们的生命、财产和名誉不受侵犯,除非是正义的,如偿命等。分为两部分:一、对穆斯林的保护,其原因就是念诵两个作证词。二、对签定盟约的不信教者的保护,确保他们的安全,伊麻目应该保护他们生命、财产和名誉不受任何人侵犯。部分教法学家将这种保护分为两种:一、坚强的保护:即以此确定一个人的财产和名誉的价值,对于侵犯财产和名誉之人,必须要予以处决,或者支付血金和保证金,比如杀害穆斯林。二、犯罪的保护:即对侵犯财产和名誉之人,判处有罪,但不用处决、或者支付处血金和保证金,比如杀害与我们发生战争之人的儿童、妇女和老人,因为即使双方发生战争,老人、妇女和儿童是不允许杀害的。
فارسی عصمت: حمايت شرعى است كه براى انسان ثابت مى شود، و خونش و مالش و ناموسش را حرام مى كند، مگر به حق، مانند: قصاص و امثال آن، و شامل دو قسمت است: 1- عصمت مسلمان، و سبب آن به زبان آوردن شهادتين مى باشد. 2- عصمت كافر ذمى، و با امان دادن و عهد و پيمان از سوى مسلمانان ثابت مى شود، و بر حاكم واجب مى شود كه آنان را در برابر هر آزار و اذيت دهنده اى چه در خون يا اموال يا ناموسشان حمايت كند. و برخى از فقهاء اين عصمت را به دو نوع تقسيم مى كنند: 1- عصمت قيمت دار: عصمتى است كه بسبب آن مال و ناموس انسان داراى قيمت و بها مى شود، بطوريكه هر كسى به آنها تجاوز كند قصاص يا ديه يا ضمانت بر او واجب مى شود، مانند: كشتن مسلمان. 2- عصمت گناه دار: عصمتى است كه تجاوز به آن گناهكار مى شود و با ارتكاب آن قصاص كردن و ديه و ضمانت واجب نمى گردد، مانند: كشتن كودكان، زنان، و سالخوردگان كافران حربى (كافران بدونه عهد و پيمان) كه از كشتن آنان منع شده ايم.
हिन्दी इसमत (सुरक्षा) : एक धर्म-प्रदत्त सुरक्षा, जो इनसान को प्राप्त होने के बाद उसका रक्त, धन और मान-सम्मान सुरक्षित हो जाता है और क़िसास आदि किसी वैधानिक अधिकार के सिवा उसका अतिक्रमण उचित नहीं होता। इसके दो प्रकार हैं : 1- मुसलमान की सुरक्षा : यह इस बात की गवाही से प्राप्त होती है कि अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के रसूल हैं। 2- ज़िम्मी काफ़िर की सुरक्षा : यह ज़िम्मी काफ़िर को मुसलमानों की ओर से सुरक्षा प्रदान करने तथा वचन देने से प्राप्त होती है। शासक की ज़िम्मेवारी है कि हर ऐसे व्यक्ति से इस तरह के लोगों की रक्षा करे, जो उनकी जान, माल अथवा मान-सम्मान के संबंध में बुरा सोचे। कुछ फ़क़ीहों (धर्मशास्त्र के जानकारों) ने इस सुरक्षा के दो अन्य प्रकार बयान किए हैं : 1- मूल्ययुक्त सुरक्षा : ऐसी सुरक्षा, जिसके कारण इनसान की जान, माल और मान-सम्मान का मूल्य सिद्ध होता है और इनमें से किसी की हानि करने वाले को क़िसास, दियत अथवा तावान भरना पड़ता है। 2- पापयुक्त सुरक्षा : वह सुरक्षा, जिसे भंग करने वाला पाप का अधिकारी तो होता है, लेकिन क़िसास, दियत और तावान का बोझ नहीं उठाता, जैसे युद्धरत संप्रदाय के बच्चों, स्त्रियों और बूढ़ों का वध करना, जिससे हमें मना किया गया है।
മലയാളം മനുഷ്യർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന മതപരമായ സംരക്ഷണമാണ് ഇസ്വ് മത്ത് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് നൽകപ്പെടുന്നതോടെ അവൻ്റെ ജീവനും സമ്പത്തും അഭിമാനവും - ന്യായമായല്ലാതെ - ഹനിക്കപ്പെടില്ല. നാട്ടിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ശിക്ഷാവിധികൾക്ക് അർഹമാകുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷാനടപടികൾ ന്യായത്തിൽ പെടും. സുരക്ഷ രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട്. 1- മുസ്ലിമിന് നൽകപ്പെടുന്ന സുരക്ഷ. ഒരാൾ രണ്ട് ശഹാദത്ത് കലിമകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതോടെ അവന് ഈ സുരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 2- ദിമ്മിയ്യായ അമുസ്ലിമിന് ലഭിക്കുന്ന സുരക്ഷ. മുസ്ലിംകൾ നൽകുന്ന സുരക്ഷാകരാറുകളിലൂടെ ഇത് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അവരുടെ ജീവനോ സമ്പത്തിനോ അഭിമാനത്തിനോ ക്ഷതമേൽപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുടെ കടമയാണ്. ചില കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ഈ സുരക്ഷയെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1- ശിക്ഷാനടപടിക്ക് കാരണമാകുന്ന സുരക്ഷ. അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ്റെ ജീവനിലും സമ്പത്തിലും അഭിമാനത്തിലും നിശ്ചിതമായ മൂല്യമുണ്ട്. ആരെങ്കിലും അതിന് ക്ഷതമേൽപ്പിച്ചാൽ അവൻ്റെ മേൽ ശിക്ഷാനടപടി നടപ്പിലാക്കുകയോ, അവനിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുകയോ വേണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മുസ്ലിമിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ 2- പാപകാരണമാകുന്ന സുരക്ഷ. ശിക്ഷാനടപടിയോ മോചനദ്രവ്യമോ നഷ്ടപരിഹാരമോ നിർബന്ധമാകില്ലെങ്കിലും, അല്ലാഹുവിങ്കൽ പാപത്തിന് കാരണമാകുന്ന സുരക്ഷയാണ് ഉദ്ദേശം. യുദ്ധത്തിൽ കൊലപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലാത്ത ശത്രുക്കളുടെ കുട്ടികൾ, സ്ത്രീകൾ, അവരിലെ (യുദ്ധംചെയ്യാത്ത) വൃദ്ധർ തുടങ്ങിയവർക്ക് ഈ നിലക്കുള്ള സുരക്ഷയുണ്ട്. അവരെ വധിച്ചാൽ (അതിൻ്റെ മേൽ ശിക്ഷാനടപടിയോ മോചനദ്രവ്യമോ മറ്റോ ഇല്ലെങ്കിലും അല്ലാഹുവിങ്കൽ ഈ പ്രവൃത്തി തെറ്റിന് കാരണമാകും).
తెలుగు అల్ ఇస్మతు-ఇది మనిషికి షరీఅతు కల్పించే ఒక రక్షణ,దీని వల్ల అతని ధన,మాన,ప్రాణాలకున్యాయంగా రక్షణ కలుగుతుంది,ఉదాహరణకు ‘ఖిసాస్’ఇది రెండు రకాలు ఒకటి1-ముస్లిము యొక్క రక్షణ,ఎందుకంటే అతను షహదతైన్’ను పఠించాడు,2-జిమ్మీ అవిశ్వాసి యొక్క రక్షణ:-అతనికి శాంతి లభిస్తుంది,ముస్లిములతో ఒప్పందం చేసుకన్నందు వల్ల,నాయకుడిపై వారి ధన,మాన,ప్రాణాలకు చెడు చేయసంకల్పించిన వారినుంచి రక్షణ కల్పించడం తప్పనిసరి,మరికొంతమంది ధార్మికవిద్వాంసులు ఈ ఇస్మత్’(రక్షణ)ను రెండు రకాలుగా వర్గీకరించారు,1-అల్-ఇస్మతుల్ ముఖవ్విమతు –ఇది ఒక వ్యక్తి యొక్క ధన,మానాన్నివిలువైనదిగా పరిగణించింది,తద్వారా ఎవరైతే దాన్ని నాశనం చేస్తారో-అంటే ఒక ముస్లిమును హత్యచేయడం-వారిపై ఖిసాస్,దియత్ లేదా సంపూర్ణభాధ్యత తప్పనిసరి అవుతుంది,2-ఇస్మతు మూ’సమతు-దీన్నిఅతిక్రమించినవాడు పాపాత్ముడు అవుతాడు,కానీ అతనిపై ఖిసాస్,దియత్ లేదా హామీభాధ్యత ఖచ్చితం కాదు,ఉదాహరణకు –యుద్దశత్రువుల యొక్క పిల్లలను,మహిళలను,వృద్దులను హతమార్చకూడదని వారించబడినప్పటికి వారిని హతమార్చడం.
ไทย การปกปักคุ้มครอง คือ การกำหนดความคุ้มครองที่ถูกต้องตามบทบัญญัติสำหรับมนุษย์โดยเลือดของเขา ทรัพย์สินเงินทองของเขาและเกียรติยศของเขาจะถูกห้ามยกเว้นด้วยความเที่ยงธรรม เช่น การกิศอศ (การประหารฆาตกรให้ตายตาม) และสิ่งที่คล้ายกัน และแบ่งออกเป็นสองประเภท 1-การคุ้มครองมุสลิม อันเนื่องมาจากการกล่าวสองชะฮาดะฮฺ 2-การคุ้มครองผู้ปฏิเสธศรัทธาที่เป็นอะฮฺลุลซิมมะฮฺ (ที่ได้รับความคุ้มครอง) โดยให้ความปลอดภัยแก่เขาและพันธสัญญาจากชาวมุสลิมและสำหรับผู้นำจะต้องปกป้องพวกเขาจากทุกคนที่ต้องการทำร้ายพวกเขา ซึ่งเลือดของพวกเขา หรือทรัพย์สินเงินทองของพวกเขาหรือเกียรติยศของพวกเขา และนักวิชาการฟิกฮฺบางท่านได้แบ่งอัลอิศมะฮฺออกเป็นสองชนิด 1-อิศมะฮฺ มุเกาวิมะฮฺ คือการยืนยันถึงคุณค่าสำหรับมนุษย์ ทรัพย์สินเงินทองของเขา และเกียรติยศของเขาโดยการกิศอศฺ (การฆ่าคืน) หรือการจ่ายดิยะฮฺ (สินไหม) หรือการรับประกันผู้ที่กระทำความผิด เช่น การฆ่ามุสลิม 2-อิศมะฮฺ มุอัศฺศิมะฮฺ คือสิ่งที่เกิดบาปต่อผู้ที่กระทำความผิด และไม่วาญิบ (จำเป็น) ที่จะต้องกิศอศฺ หรือจ่ายดิยะฮฺ (สินไหม) หรือประกัน เช่น การฆ่าผู้ที่ขัดขวางเราจากการฆ่าพวกเขา ซึ่งบรรดาลูกๆ ของนักรบ ภรรยาของพวกเขาและผู้อาวุโสของพวกเขา
العِصْمَةُ: المَنْعُ والإِمْساكُ، يُقال: عَصَمَ دَمَهُ، أيْ: مَنَعَهُ وأَمْسَكَهُ. والاعْتِصامُ: الإِمْساكُ بالشَّيءِ. وتأْتي بِمعنى الحِفْظِ والوِقايَةِ، وكُلُّ شَيْءٍ تَـمَسَّكْتَ بِهِ فهو عِصْمَةٌ.
English "‘Ismah": prevention, withholding. "I‘tisām": holding something. Other meanings: preservation, protection, anything that one clings to.
Français L'infaillibilité est l'empêchement et le fait de s'abstenir de faire une chose. On dit : il a préservé son sang, c'est-à-dire : il l'a empêché et s'est abstenu. L'attachement à une chose est le fait s'attacher à une chose. Parfois, ce terme revêt la signification de : la préservation et la protection. Et toute chose à laquelle on s'attache est une attache infaillible.
Türkçe İsmet kelimesi, yasaklamak ve tutmak demektir. Arapça "Asame demehu" yani onun kanını yasakladı ve tuttu. Aynı kökten olan "i'tisam" kelimesi de bir şeye tutunmak demektir. İsmet, korumak ve sakınmak manalarına da gelir. Tutunduğun her şey dokunulmazdır.
اردو عصمت: باز رکھنا اور روکنا۔ کہا جاتا ہے: ”عَصَمَ دَمَهُ“ یعنی اس کا خون بہانے سے روک دیا۔ ’اعتصام‘ کے معنی ہیں کسی شے کو تھام لینا۔ یہ لفظ حفاظت کرنے اور بچانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ہر وہ شے جسے آپ مضبوطی سے تھام لیں، وہ عصمت ہے۔
Indonesia Al-'Iṣmah artinya mencegah dan menahan. Dikatakan, "'Aṣama damahu" artinya ia mencegah dan menahan darahnya. Al-I'tiṣām artinya menahan sesuatu. Al-'Iṣmah juga bisa berarti penjagaan dan perlindungan. Segala sesuatu yang engkau jadikan pegangan maka disebut "'iṣmah".
Русский «Запрещение, удерживание». «‘Асама дамаху» означает «сделал чью-то жизнь неприкосновенной». «И‘тисам» — это когда держатся за что-то. Употребляется в значениях «хранение, оберегание». Всё, за что ты держишься — это «‘исма».
Português A proteção: Reter e privar, e vem com o significado de proteger e precaver.
বাংলা ভাষা একজন মানুষকে তার জান, মাল ও ইজ্জতের ক্ষেত্রে সুরক্ষা দান করা।
中文 保护:阻止和止住,比如:阻止流血,意思就是止住流血。止住就是止住某事,也有保护和维护之意。你所止住的所有东西,都被称为保护。
فارسی عصمت: منع كردن و بازداشتن است، گفته مى شود: "عَصَمَ دَمَهُ"، يعنى: مانع كشتن و خون ريزى وى شد، و جلوى خونش را گرفت، و اعتصام: تمسک به چيزى است. و به معناى حفظ و پيشگيرى مى آيد، و هر چيزى كه به آن تمسک شود، عصمت ناميده مى شود.
Tagalog Ang pangangalaga sa tao sa buhay niya, ari-arian niya, at dangal niya.
हिन्दी अरबी शब्द 'العِصْمَةُ' का अर्थ है रोकना तथा थाम लेना। कहा जाता है : 'عَصَمَ دَمَهُ' यानी उसने अमुक के रक्त को बहने से रोका। तथा इससे निकले हुए शब्द 'الاعْتِصامُ' का अर्थ है किसी वस्तु को पकड़कर रखना। 'العِصْمَةُ' शब्द सुरक्षा करने के अर्थ में भी आता है तथा हर वह चीज़ जिसे आप पकड़े रहें, वह इसमत है।
മലയാളം തടഞ്ഞു വെക്കുക, പിടിച്ചു വെക്കുക എന്നെല്ലാമാണ് ഇസ്വ് മത്ത് (عصمة) എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. ഒരു കാര്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിന് ഇഅ്തിസ്വാം (اعتصام) എന്ന് പറയും. സംരക്ഷണം, സുരക്ഷ എന്നീ അർത്ഥങ്ങളുമുണ്ട്.
తెలుగు అల్ ఇస్మతు-నిరోధం మరియు ఆపడం,عَصَمَ دَمَهُ-తన రక్తాన్నిరక్షించుకున్నాడు,అంటే తనని నిరోధించుకున్నాడు,ఆపు కున్నాడు-అల్ ఈతెసామ్-ఒక వస్తువునుపట్టుకోవడం,మరియ'రక్షణ,కాపాడటం' వంటి అర్ధం ఇస్తుంది,మీరు కట్టుబడి ఉండే ప్రతీవిషయం పవిత్రంగా 'ఇస్మత్ గా పేర్కొనబడుతుంది.
ไทย อัลอิศมะฮฺ คือการหักห้าม การยับยั้ง มีการกล่าวว่า عَصَمَ دَمَهُ(ห้ามเลือดของเขา) คือห้ามมัน และยับยั้งมัน และคำว่า الاعْتِصامُแปลว่า การยับยั้งบางสิ่งบางอย่าง และจะมาในความหมายของการรักษาและการป้องกัน และทุกสิ่งที่คุณยับยั้งมัน เรียกมันว่าอิศมะฮฺ
يَرد مُصْطلَح (عِصْمَة) في كتاب إِحْياءِ المواتِ، باب: شُروط إحْياء المَواتِ، وفي كتاب الجِهادِ، باب: الأمان، وباب: أَهْل الذِّمَّةِ، وباب: الغَنائِم، وفي كتاب الحُدودِ، باب: حَدّ المُرْتَدّ، وباب: قتال البُغاةِ. ويُطْلَق في كتاب النِّكاحِ، باب: عَقْد النِّكاحِ، وباب: الطَّلاق، ويُراد بِه: عَقْدُ النِّكاحِ ورابِطَةُ الزَّوْجِيَّةِ. ويُطْلَق في عِلمِ أُصولِ الفِقْهِ، باب: الإِجْماع، ويُراد بِه: حِفْظُ الإِجْماعِ مِن الخَطَأِ. ويُطْلَق في عِلمِ العَقِيدَةِ، باب: الإيمان بِالرُّسُلِ، ويُراد بِه: حِفْظُ اللهِ تعالى رُسَلَهُ مِن الوُقوعِ في كَبائِرِ الذُّنوبِ. ويُطْلَق أيضاً في باب: الإيمان بالمَلائِكَةِ، ويُراد بِه: حِفْظُ اللهِ المَلائِكَة مِن الذُّنوبِ صَغِيرها وكَبيرها.
العِصْمَةُ: المَنْعُ والإِمْساكُ، يُقال: عَصَمَهُ الطَّعامُ، أيْ: مَنَعَهُ مِن الجوعِ، وعَصَمَ دَمَهُ، أيْ: مَنَعَهُ وأَمْسَكَهُ. والاعْتِصامُ: الإِمْساكُ بالشَّيءِ، والعاصِمُ: المانِعُ. وتأْتي العِصْمَةُ بِمعنى الحِفْظِ والوِقايَةِ، يُقال: عَصَمَهُ اللهُ، أيْ: حَفِظَهُ ووَقاهُ. والعِصْمَةُ أيضاً: الرَّبْطُ، وكُلُّ شَيْءٍ تَـمَسَّكْتَ بِهِ فهو عِصْمَةٌ. ومِنْ مَعانِيها: السَّبَبُ، والمُلازَمَةُ.
عصم

العين : (1/313) - تهذيب اللغة : (2/34) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/457) - مقاييس اللغة : (4/331) - لسان العرب : (12/403) - تاج العروس : (33/98) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 58) - معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم : (ص 74) - التعريفات للجرجاني : (ص 150) - التعريفات للجرجاني : (ص 150) - المنتقى من منهاج الاعتدال : (ص 155) - حاشية ابن عابدين : (3/233) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/138) - معجم لغة الفقهاء : (ص 314) -