الطُّمَأْنِينَةٌ في الصلاة
English Tranquility in prayer
Français La tranquillité dans la prière (At-Tumâ'nînah Fî Salât)
Español Tu'maninah (tranquilidad, calma)
Türkçe Namazda Mutmain Olmak.
اردو نماز میں اطمینان
Indonesia Tumakninah dalam Salat
Bosanski Smirenost
Русский Спокойствие в молитве
Português A tranquililidade na oração
বাংলা ভাষা সালাতে স্থীরতা
中文 礼拜中的稳定
فارسی طمأنينه در نماز
Tagalog Ang Kapanatagan sa Ṣalāh
हिन्दी नमाज़ में इत्मिनान।
മലയാളം നമസ്കാരത്തിലെ ഒതുക്കം (ത്വുമഅ്നീനത്)
తెలుగు నమాజులో ప్రశాంతత /సంతృప్తి
ไทย การมีความสงบนิ่งในการละหมาด
سُكونُ الأَعْضاءِ واسْتِقْرارُها مِقْداراً مِن الزَّمَنِ حتّى يَسْتَوِي كُلُّ عُضْوٍ في مَكانِهِ في جَمِيعِ أَرْكانِ الصَّلاةِ الفِعْلِيَّةِ.
English Calmness and settlement of all parts of the body for an interval of time in all pillars of prayer.
Français Immobilité des membres et leur stabilité jusqu’à ce que chaque membre s’établisse [comme il se doit] à sa place au cours de l’ensemble des gestes des piliers de la prière, le temps d'un instant.
Español Permitir que cada parte del cuerpo permanezca el tiempo necesario en la posición y forma que debe estar durante todos los movimientos obligatorios de la oración.
Türkçe Namazın bütün fiilî rükünlerinde vücudun bütün azalarının belli bir süre için yerine yerleşene kadar azaların durgun olması ve yerinde kalmasıdır.
اردو نماز کے تمام فعلی ارکان میں تھوڑی دیر کے لیے اعضا و جوارح کا پرسکون و مستقر ہو جانا کہ ہر عضو اپنی اپنی جگہ پر برابر ہو جائے۔
Indonesia Tenang dan diamnya anggota badan hingga setiap organ tubuh berada di posisinya di semua rukun salat yang bersifat gerakan (fi'liyyah) selama jangka waktu tertentu.
Bosanski Stanje mirovanja udova određeni period u svim ruknovima namaza.
Русский Спокойствие органов тела таким образом, что каждый сустав встаёт на своё место при совершении всех действий молитвы, оставаясь неподвижными некоторое время.
Português A calma dos membros e seu posicionamento até que cada um deles permaneça no seu lugar em todos os pilares da oração durante um tempo determinado.
বাংলা ভাষা স্থীরতা হচ্ছে, কিছু সময়ের জন্য জোড়া ও অঙ্গসমূহের স্বীয় স্থানে স্থির হওয়া। তার সর্ব নিম্ন হলো, এত সময় পরিমাণ স্থির থাকা যাকে পরিভাষায় স্থিরতা বলে। কেউ কেউ বলেন, সামান্য সময় অঙ্গসমূহের চলাচল না থাকা। আবার কেউ কেউ বলেন, রুকনের মধ্যে ওয়াজিব যিকির আদায়ের সময় পর্যন্ত। যেমন, একবার তাসবীহ বলা পরিমাণ সময়। এ দুই কথার মধ্যে উল্লেখিত বিষয়টি সালাতে ভুলকারীর কর্ম থেকে আলাদা করা যাবে না। অথচ তাকে পুনরায় সালাত আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
中文 在所有的礼拜动作要素中,所有肢体要保持平稳,要在其位置稳定至一定量时间。
فارسی سكون اعضاى بدن و استقرار آنها در مدتى از زمان، تا اينكه هر عضوى در مكان خود براى همه ى اركان فعلى نماز قرار گيردند.
Tagalog Ang kapanatagan ay ang pamamalagi ng mga kasukasuan at mga bahagi ng katawan sa kinalalagyan ng mga ito sa isang sandali. Ang pinakakaunti nito ay ang pagkakaroon ng katiwasayan sa paraang naituturing ito sa nakaugalian bilang napapanatag. Sinabi: [Ito ay] ang paglaho ng pagkilos ng mga bahagi ng katawan sa isang maikling panahon. Sinabi: Ito ay kasukat ng [haba ng] dhikr na kinakailangan sa haligi [ng ṣalāh], gaya ng sukat ng [haba ng] isang tasbīḥ, halimbawa. Ang nabanggit sa dalawang pahayag na ito ay hindi natatangi sa gawain ng gumagawa ng masagwa sa ṣalāh niya, na inutusan nga na mag-ulit ng ṣalāh.
हिन्दी शरीर के अंगों का नमाज़ के सभी क्रिया-संबंधी आधारों में कुछ देर के लिए इस तरह स्थिर हो जाना कि सारे अंग अपने-अपने स्थान पर बराबर हो जाएं।
മലയാളം ഓരോ അവയവവും അവയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിലയുറപ്പിക്കുന്നത് വരെയുള്ള സമയം നമസ്കാരത്തിലെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളിലും അടക്കം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശം.
తెలుగు అవయవాలను ప్రశాంతంగా మరియు స్థిరంగా ఉంచడం తద్వారా ప్రతీ అవయవం కొంత సమయం తన స్థానంలో మరియు నమాజులోని అన్నీ మూలాల్లో సమాంతరంగా ఉండగలదు.
ไทย ความสงบนิ่งและคงอยู่เช่นนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะส่วนต่างๆ จนกว่าอวัยวะทุกส่วนจะมีความเท่าเทียมกันและเข้าที่ของมัน ตามรุก่นของการละหมาดทั้งหมด ทั้งจำนวนและเวลา
الطُّمَأْنِينَةُ: اسْتِقرارُ المَفاصِلِ والأعضاءِ في أماكِنِها زَمَناً ما، وأَقَلُّها: حُصُول السُّكُونِ بحيثُ يعتبرُ في العرف مطمئنًا، وقيل: ذَهابُ حَرَكَةِ الأعْضاءِ زَمَناً يَسِيراً، وقِيل: هي بِقَدْرِ الذِّكْرِ الواجِب في الرُّكْنِ، كَقَدْرِ تَسْبِيحَةٍ مَثَلًا، والمذكورُ في هذينِ القولَينِ لا يتميَّزُ عن فعل المسيءِ في صلاتِهِ، وقد أُمِر بإعادةِ الصلاةِ.
English "Tuma’nīnah fis-Salāh" (tranquility in prayer) is to allow the joints and parts of the body to settle and stop their movement for a period of time, the least of which is the time it takes to traditionally consider someone tranquil, or to keep still for a short time, or to make the obligatory Dhikr for that particular position in prayer, for example the time to say Tasbīh (glory be to Allah) once.
Français La tranquillité est la stabilité des articulations et des membres à leur place durant un temps dont le moindre est l'obtention du calme de sorte que ceci est considéré dans l'usage comme étant tranquille. Il a été dit : c'est la disparition du mouvement des membres durant un court instant. Il a [aussi] été dit : c'est le temps de l'évocation obligatoire lors d'un pilier, comme le temps d'une glorification, par exemple. Ce qui a été mentionné dans ces deux paroles ne se distingue pas de l'acte de la personne qui accomplissait sa prière de manière incorrecte. Et pour cela il a été ordonné de recommencer la prière.
Español La Tu'maninah es un pilar de los pilares de la oración, como lo es el Ruku'u y el Suyud. Consiste en permitir que cada parte del cuerpo esté en la posición y forma en la que debe estar por un tiempo suficiente que denote el emplazamiento en cada postura. El tiempo mínimo requerido es aquel que se toma para pronunciar los Dhiker, como hacer el Tasbih (decir Subhanal-lah). Es decir que si el orante se inclina y se levanta inmediatamente, no se cumple con este pilar, que busca que el emplazamiento en cada postura le permita a la persona sentir y mostrar reverencia, además, de que se distinga cada movimiento del que le precede y del que le sigue. La Tum'anina es de dos clases: 1- La de las partes del cuerpo, que es de la que estamos hablando. 2- La del corazón, la cual se logra por medio del Dhiker.
Türkçe İtmi'nan: Eklemlerin ve azaların yerlerinde belli bir süre durgun kalmasıdır. Bunun en az miktarı örfe göre mutmain olarak kabul edilecek kadar hareketsiz kalmasıdır. Kısa bir süre azaların hareketsiz kalması olduğu da söylenmiştir. Bu sürenin o rükundaki vacip olan zikrin söyleneceği kadar bir zaman olduğu da söylenmiştir. Örneğin bir kere "Subhanallah" diyecek kadar. Zikredilen bu iki sözde bahsedilen durum, namazını kötü kılan kişinin yaptığından farklı değildir. Ona namazını tekrar kılması emredilmişti.
اردو طمانینت یا اطمینان، جوڑوں اور اعضا کے اپنی اپنی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے سکون و قرار پا جانے کو کہتے ہیں، جس کی کمترین مدت، اس قدر سکون کا حاصل ہو جانا ہے کہ جسے عرف عام میں مطمئن ہونا کہا جا سکے۔ ایک قول یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اعضا کی حرکت تھم جانا، طمانینت کہلاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رکن میں واجب ذکر کی ادائیگی کے بقدر، مثال کے طور پر ایک بار تسبیح پڑھنے کے بقدر سکون و قرار مل جانے کا اطلاق طمانینت پر ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ ان دو اقوال کے اندر جو بات کہی گئی ہے، اسے اس صحابی کے عمل سے ممتاز نہیں کیا جا سکتا، جو اپنی نماز کو بگاڑ کر پڑھ رہے تھے اور ان کو نماز کو دوہرانے کا حکم دیا گیا تھا۔
Indonesia Tumakninah adalah tenangnya persendian dan anggota tubuh pada posisinya selama jangka waktu tertentu. Minimalnya berlangsung seukuran yang sah dikatakan tenang dalam hukum kebiasaan. Ada yang berpendapat, yaitu tidak adanya gerakan anggota tubuh beberapa saat. Pendapat lain, yaitu seukuran membaca zikir yang wajib dalam rukun tersebut, seperti seukuran bacaan satu kali tasbih, misalnya. Yang disebutkan dalam kedua pendapat terakhir ini tidak tepat, karena tidak jelasnya kadar tidak tumakninahnya laki-laki yang mengerjakan salat secara buruk (sebagaimana dalam hadis), sehingga ia disuruh untuk mengulangi salatnya.
Bosanski Smirenost podrazumijeva smirivanje udova i postavljanje dijelova tijela onako kako je propisano, te zaustavljanje u tom položaju određeno vrijeme, najkraće da se tijelo smiri pa makar malo ili da se pokreti udova zaustave kratki vremenski period. Postoji stav da je najmanji vid smirenosti onoliko koliko se može izgovoriti jedan obavezni zikr, kao npr. da se jednom kaže: subhanallah.
Русский Это когда органы тела пребывают в состоянии покоя и неподвижности некоторое время, как минимум столько, чтобы с точки зрения людских обычаев это считалось неподвижностью. Говорится также, что это отказ от движения органами тела на очень короткий промежуток времени. Говорится, что этот период составляет столько, сколько необходимо для произнесения обязательного зикра в каждом действии молитвы, например, столько, сколько нужно, чтобы произнести восхваление-тасбих. При этом упомянутое в этих двух утверждениях не отличается от действий совершавшего молитву не должным образом, а ведь ему было велено совершить молитву заново.
Português A tranquilidade: A calma das articulações e membros nos seus devidos lugares por um tempo, e no seu mínimo: Alcançar calma no sentido que habitualmente é considerado como tal; e foi dito: O desaparecimento dos movimentos por um período, e foi dito: Por um período de recordação obrigatória, como o período de dizer Subhanallah. O que é mencionado nessas duas palavras não difere da ação do ofensor em sua oração, e ele foi ordenado a repetir a oração.
中文 稳定:关节和肢体在其位置稳定一定的时间,至少要得到安定,习惯上被认为是定下来。又一说是:在一定的时间内肢体不要动。又说:在这一环节中必须念诵记念词的时间,如念诵“泰斯比哈”的时间。在这两种说法中,并不排除在礼拜中的恶意行为,这是需要重新礼拜的。
فارسی طمأنينه: استقرار مفاصل و اعضاى بدن در مكان هاى خود مقدارى از زمان است، و كمترين آن: حاصل شدن سكون بطوريكه در عرف اين اطمينان معتبر باشد، و گفته شده: تمام شدن حركت اعضاى بدن به مدت كمى، و گفته شده: به اندازه ى گفتن ذكر واجب در ركن نماز است، مانند: مقدار گفتن سبحان الله، و آنچه كه در اين دو قول ذكر شده بين فعل كسى كه (در نزد پيامبر - صلى الله عليه و سلم - نماز خواند و) نمازش را بد اداء نمود، و (ايشان) دستور دادند تا نمازش را تكرار كند.
हिन्दी इत्मिनान : शरीर के सभी जोड़ों और अंगों का कुछ देर के लिए अपने-अपने स्थान में स्थिर हो जाना। इसकी कम से कम अवधि इस तरह शांत हो जाना है कि उसे सामान्य रूप से इत्मिनान कहा जा सकता हो। जबकि कुछ लोगों के अनुसार, थोड़े समय के लिए शरीर के अंगों की हरकत रुक जाना ही इत्मिनान है। एक और मत के अनुसार, रुक्न के अनिवार्य ज़िक्र के बराबर, जैसे एक बार सुबहाना रब्बी अल-अज़ीम कहने के बराबर स्थिर तथा शांत होना इत्मिनान है। लेकिन इन दोनों मतों में जो कुछ कहा गया है, उस से अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़माने में जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ने वाले उस व्यक्ति की नमाज़ विभेद नहीं हो पाती है, जिसे नमाज़ दोहराने का आदेश दिया गया था।
മലയാളം ശരീരത്തിലെ സന്ധികളും അവയവങ്ങളും അവയുടെ സ്ഥാനത്ത് കുറച്ചു സമയം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിനാണ് ത്വുമഅ്നീനഃ എന്ന് പറയുക. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പൊതുവെ ഒരാൾ അടക്കത്തോടെ നിന്നു എന്ന് പറയാവുന്നത്ര അടക്കം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ്. കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ശരീരാവയവങ്ങൾ അനങ്ങാതെ നിൽക്കലാണ് എന്നും പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമസ്കാരത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട ഓരോ റുക്നുകളിലുമുള്ള നിർബന്ധമായ ദിക്റുകൾ ചൊല്ലിത്തീരാൻ വേണ്ട സമയം അനങ്ങാതെ നിലയുറപ്പിക്കലാണ് എന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവസാനം പറയപ്പെട്ട ഈ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും ശരിയല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. കാരണം നമസ്കാരം തെറ്റുവരുത്തിയ വ്യക്തിയുടെ സംഭവം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഹദീഥിൽ, വീണ്ടും നമസ്കരിക്കണം എന്ന് നബി -ﷺ- കൽപ്പിച്ച വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തിയും ഈ അഭിപ്രായങ്ങളും തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു വേർതിരിവ് കാണപ്പെടുന്നില്ല.
తెలుగు ప్రశాంతత: అవయవాలను మరియు కీళ్లను వాటి స్థానంలో కొంతసమయం నిలకడగా ఉంచడం,అతి తక్కువ సమయం : ‘ఉర్ఫ్’ప్రాచుర్యంలో ‘ప్రశాంతత’గా పరిగణించబడేంత సమయం శాంతంగా ఉండటం,మరికొందరు ఇలా చెప్పారు ;అవయవాల కదలికలను కొంతసమయం ఆపేయడం’మరికొందరు ఇలా చెప్పారు: నమాజు భాగంలో తప్పనిసరిగా స్మరించేంత సమయం,అనగా తస్బీహ్’సుబ్’హానల్లాహ్’స్మరించినంత సమయం,పైన ప్రస్తావించబడిన రెండు మాటల ప్రకారం అతని నమాజులో దుర్వినియోగదారుడి కార్యం నుండి వేరుచేయదు అంచేత నమాజును తిరిగి ఆచరించాలని ఆదేశించబడింది.
ไทย ฏอมะอ์นีนะฮฺ คือความเงียบและความสงบ มีการกล่าวไว้ว่า หัวใจจะสงบนิ่ง ถ้ามันสงบและไม่รู้สึกกังวล และคำตรงกันข้ามของมันคือ ความสับสนและความวิตกกังวล และมีพื้นฐานมาจาก ถิ่นที่อยู่ ความมั่นคงและการตัดสินใจ
الطُّمَأْنِينَةُ: السُّكُونُ وَالهُدُوءُ، يُقَال: اطْمَأَنَّ القَلْبُ اطْمِئناناً وطُمَأْنِينَةً: إذا سَكَنَ ولم يَقْلَقْ. وضِدُّها: الاضْطِرابُ والقَلَقُ. وأَصْلُها: الإِقامَةُ والثَّباتُ والقَرارِ.
English "Tuma’nīnah": calmness, serenity. Opposite: "ittirāb" (confusion), "qalaq" (anxiety). Original meaning: settling, stability, steadiness.
Français La tranquillité est l’immobilité et le calme. On dit : le cœur est tranquille ; tranquillement ; tranquillité ; etc. lorsqu’il se calme et ne s’angoisse pas. Le contraire de l’apaisement est l’agitation, l’angoisse, etc. L’origine de ce mot signifie : l’établissement, l’affermissement, la stabilité, etc.
Español La tranquilidad y la calma. Su antónimo es la angustia y la preocupación. El origen en árabe significa estabilidad. También tiene otros significados como la confianza, la seguridad y el descanso.
Türkçe Tuma'nine kelimesi, Arapça sakinlik ve sükunet manasına gelir. Kalp telaş yapmaz, sakin olursa "itmaenne'l-kalbu" denir. İtmi'nân ve tama'nine kelimeleri de bu fiilin mastarlarıdır. Bu kelimenin zıt anlamlısı ise kargaşa ve telaş yapmaktır. Bu kelimenin aslı; kalmak, istikrar etmek ve kararlılıktır.
اردو الطُّمَأْنِينَةُ: سکون و قرار ۔ جب دل کو سکون آجائے اور وہ مضطرب نہ ہو تو کہا جاتا ہے:”اطْمَأَنَّ القَلْبُ اطْمِئناناً وطُمَأْنِٓينَةً“ یعنی دل پرسکون ہوگیا اور پریشان نہیں ہوا۔ ’طمانینت‘ کی ضد ’اضطراب‘ اور 'قلق' ہیں ۔ ’اطمینان‘ کے حقیقی معنی اقامت، ثبات اور قرار کے ہیں۔
Indonesia Aṭ-Ṭuma`nīnah artinya diam dan tenang. Dikatakan, "Iṭma`anna al-qalb - iṭmi`nānan - ṭuma`nīnatan" artinya hati tenang dan tidak gelisah. Lawan katanya adalah al-iḍṭirāb (guncang) dan al-qalaq (gelisah). Makna asal "aṭ-ṭuma`nīnah" adalah menetap, tetap, dan stabil.
Bosanski Smirenost, mirnoća. Kaže se: itmeennel-kalbu itmi'nanen tum'enineten: srce mu je smireno. Suprotno tome je "el-idtirab": uznemirenost i briga. Osnova toga je "ikametun", "sebat", "karar": uspostava, stabilnost, čvrstoća.
Русский Покой, спокойствие. О сердце говорят «итмаанна-ль-кальбу итми'нанан ва тума'нинатан», когда оно спокойно и не беспокоится. Антоним — «неспокойствие, тревога, беспокойство». Основа его — «пребывание на одном месте, устойчивость, стабильность, покой».
Português A tranquilidade: A calma na oração.
বাংলা ভাষা অঙ্গসমূহের শান্ত ও স্থীর হওয়া, যেন প্রত্যেক অঙ্গ কিছু সময় আপন স্থানে সালাতের ক্রিয়াভুক্ত রুকনসমূহে স্থির হয়।
中文 稳定:安静、沉稳,比如说:心灵安定平静,即心灵如果平静时,它便不会担心,其反义词是:紊乱和不安,其本意是:站立、沉着和稳健。
فارسی طمأنينه: به معنای سکون و آرامش می باشد، گفته می شود: قلب اطمينان و آرامش گرفت اگر سكون گرفت و نگران نشد. و ضد آن اضطراب و نگرانی است، و اصل آن اقامت و ثبات می باشد.
Tagalog Ang katiwasayan ng mga bahagi ng katawan at ang pamamalagi ng mga ito hanggang sa manatili ang bawat bahagi ng katawan sa kinalalagyan nito sa lahat ng mga panggawaing haligi ng ṣalāh sa isang sukat ng panahon.
हिन्दी इत्मिनान : सुकून और ठहराव। कहा जाता है : 'اطْمَأَنَّ القَلْبُ اطْمِئناناً وطُمَأْنِينَةً' यानी दिल शांत हो गया और बेचैन नहीं रहा। इसके विपरीतार्थक शब्द हैं : 'الاضْطِرابُ والقَلَقُ' यानी व्याकुलता और बेचैनी। इसका असल अर्थ है : ठहराव और स्थिरता।
മലയാളം അടക്കവും ഒതുക്കവും. ഹൃദയം ശാന്തമാവുകയും, അസ്വസ്ഥമാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്തൽ അതിന് اطْمَأَنَّ القَلْبُ എന്ന് പറയും. അസ്വസ്ഥമാവുക എന്നതാണ് ത്വുമഅ്നീനതിൻ്റെ വിരുദ്ധരൂപം. ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ അർത്ഥം.
తెలుగు శాంతి: అస్సుకూను(శాంతము),అల్ హుదూఉ’ (ప్రశాంతత,నిశబ్దం),(ఇత్’మఅన్నల్ ఖల్బు’ఇత్’మీనాన్’)హృదయం శాంతించింది’అని అనబడుతుంది,తమానీనతు’-అతను జీవించినప్పుడు చింతించలేదు’,దీనికి వ్యతిరేఖము: రుగ్మత మరియు ఆందోళన’.దాని మూలం: నివాసం,స్తిరత్వం మరియు నిర్ణయం.
ไทย อัฏ-เฏาะมะนีนะฮฺ(ความสงบ) คือความเงียบและความสงบ มีการกล่าวว่า จิตใจมีความสงบ เมื่อเขาอยู่โดยไม่มีความกังวลใดๆ และตรงกันข้ามกับ ความสับสนและความวิตกกังวล และมีที่มาจาก การพักอาศัย ความสม่ำเสมอและการตัดสินใจ
يُطْلَق مُصْطلَح (طُمَأْنِينَة) في عِلمِ العَقِيدَةِ، باب: الإيمان، وباب: تَوْحِيد الأُلُوهِيَّةِ عند الكلام على أنواعِ العِبادات، وباب: تَوحِيد الأسْماءِ والصِّفاتِ، وباب: القَضاء والقَدَر، ويُراد به: سُكونٌ واسْتِقْرارٌ دائِمٌ في القَلْبِ يَبْعَثُ على الرَّاحَةِ والأُنْسِ والثَّباتِ وعَدَمِ الاضْطِرابِ والخَوفِ، وتَشْمَلُ السُّكونَ إلى أَسْماءِ اللهِ وصِفاتِهِ، والسُّكُونَ إلى عُبُودِيَّتِهِ ورُبُوبِيَّتِهِ، والسُّكُونَ إلى شَرْعِ اللهِ وأَمْرِهِ ونَهْيِهِ، والسُّكُونَ إلى قَضاءِ اللهِ وقَدَرِهِ.
الطُّمَأْنِينَةُ: السُّكُونُ والهُدُوءُ، يُقَال: اطْمَأَنَّ القَلْبُ اطْمِئناناً وطُمَأْنِينَةً: إذا سَكَنَ ولم يَقْلَقْ، فهو مُطْمَئِنٌّ. والمُطْمَئِنُّ مِن الأَرْضِ: المُنْخَفِضُ؛ لأنّه مَوْضِعُ الطُّمَأْنِينَةِ والسُّكُونِ. وضِدُّها: الاضْطِرابُ والقَلَقُ. وأَصْلُها: الإِقامَةُ والثَّباتُ والقَرارِ، تقول: اطْمَأَنَّ بِالمَوْضِعِ، أيْ: أَقامَ به واسْتَقَرَّ واتَّخَذَهُ وَطَناً. ومِن مَعانِيها أيضاً: الأُنْسُ، والرَّاحَةُ، والثِّقَةُ، والأَمْنُ.
طمن

مقاييس اللغة : (3/422) - تهذيب اللغة : (13/254) - المحكم والمحيط الأعظم : (9/260) - مختار الصحاح : (ص 192) - لسان العرب : (13/268) - حاشية ابن عابدين : (1/312) - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : (1/106) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (1/241) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (1/164) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/387) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (29/89) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 75) - معجم لغة الفقهاء : (ص 293) - التعريفات الفقهية : (ص 137) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (29/89) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 288) - مدارج السالكين : (2/536) -