طَلَبُ العِلْمِ
English Seeking knowledge
Français Acquisition du savoir / Recherche de la science [islamique] (Talab Al 'Ilm)
Türkçe İlim Talep Etmek
اردو علم حاصل کرنا
Indonesia Menuntut Ilmu
Русский Поиск знаний
Português Procura do conhecimento
বাংলা ভাষা ইলম তলব করা
中文 求学
فارسی آموختن علم
Tagalog Ang Paghahanap ng Kaalaman
हिन्दी ज्ञान अर्जित करना
മലയാളം മതവിജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കൽ
తెలుగు ధార్మిక విద్యార్జన
ไทย การศึกษาหาความรู้
الاجْتِهادُ في مَعْرِفَةِ دِينِ الإسْلامِ وأَحْكامِهِ التي جاءَت عن اللهِ ورَسولِهِ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن المَصادرِ الصَّحيحةِ.
English Diligence in learning the religion of Islam and its rulings that came from Allah and His Messenger as derived from the right sources.
Français L’effort déployé dans la connaissance de la religion musulmane et de ses jugements qui sont venus de la part d'Allah et de Son Messager (paix et salut sur lui) à partir des sources authentiques.
Türkçe İslâm dinini, Yüce Allah ve Rasûlü -sallallahu aleyhi ve sellem-'den gelen sahih kaynaklardaki hükümleri bilmede hırslı olmaktır.
اردو دینِ اسلام نیز اللہ اور اس کے رسولﷺ کی طرف سے آئے ہوئے احکام کو صحیح اور اصل مصادر سے جاننے کی کوشش کرنا۔
Indonesia Bersungguh-sungguh untuk mengetahui agama Islam dan hukum-hukumnya yang datang dari Allah dan Rasul-Nya -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dari sumber-sumber yang sahih.
Русский Усердие в познании пришедшей от Аллаха и Его Посланника (мир ему и благословение Аллаха) из достоверных источников исламской религии с её нормами.
Português Esforço no saber da religião Islâmica e suas regras, aquelas que vieram da parte de ALLAH e seu mensageiro -Que a paz e benção de ALLAH estejam com ele- de fontes autênticas.
বাংলা ভাষা ইলম তলব করা খুবই সম্মানি ইবাদত। যার নিয়ত বিশুদ্ধ তার জন্য এতে রয়েছে বিশাল সাওয়াব। তার রয়েছে অনেক আদাব। তার হুকুম তিন প্রকার: 1- তলব করা ফরযে আইন। বান্দার ওপর যা ওয়াজিব তা জানার জন্য অনুসন্ধান করা। যেমন, বিশ্বাসের মৌলিক বিষয়গুলো, সালাত ও তাহারাতের বিধানগুলো। 2- তলব করা ফরযে কিফায়াহ। এমন ইলম তলব করা যার দ্বারা দীনের হিফাযত হয়। যেমন, কুরআন হিফয করা, হাদীস হিফয করা, ফিকাহের মুলনীতিমালা ইত্যাদি হিফয করা। 3- তলব করা সুন্নাত। আর তা হলো ইলমের মধ্যে গভীরতা অর্জন করা এবং জ্ঞানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করা।
中文 从正确的资料来源中努力的学习伊斯兰教,及来自真主及其使者--愿主福安之--的教法律例。
فارسی كوشش كردن براى آموختن دين اسلام و احكام آنست كه از سوى الله متعال و پيامبرشان - صلى الله عليه و سلم - و در منابع صحيح آمده است.
Tagalog Ang paghahanap ng kaalaman ay kabilang sa pinakamarangal sa mga pagsamba. May nasaad hinggil dito na masaganang pabuya para sa sinumang tumumpak ang layunin. Mayroon itong maraming kaasalan. Ang kahatulan nito ay nasa tatlong bahagi: 1. Paghahanap na isang tungkulin ng isang indibiduwal. Ito ay ang paghahanap ng kaalaman na kinakailangan sa tao gaya ng mga saligan ng paniniwala, mga patakaran ng ṣalāh at ṭahārah, at tulad nito. 2. Paghahanap na isang tungkulin ng isang komunidad. Ito ay ang paghahanap ng ipang-iingat sa relihiyon gaya ng pagsaulo ng Marangal na Qur'ān at Pampropetang Sunnah, mga saligan ng Fiqh, at tulad nito kabilang sa mga kaalaman. 2. Paghahanap na isang sunnah. Ito ay ang pagpapakalawak sa kaalaman at pagpapadagdag mula rito.
हिन्दी इस्लाम धर्म और अल्लाह तथा उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से उचित स्रोत द्वारा प्राप्त धर्म तथा धर्मादेशों को जानने का परिश्रम करना।
മലയാളം അല്ലാഹുവും റസൂലും -ﷺ- അറിയിച്ചു നൽകിയ ഇസ്ലാം ദീൻ അതിൻ്റെ ശരിയായ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും, അതിലെ വിധിവിലക്കുകൾ പഠിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം.
తెలుగు ప్రమాణికమైన దారుల నుండి అల్లాహ్ మరియు మహా ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం వద్ద నుండి వచ్చిన ధార్మక విధ్య, వాటి సమస్యలను అభ్యసించటం లో ప్రయత్నించడం.
ไทย ความอุตสาหะในการทำความรู้จักศาสนาอิสลามและฮุก่มข้อตัดสินต่าง ๆ ของมันที่มาจากอัลลอฮฺและเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ของพระองค์โดยแหล่งที่มาที่ถูกต้อง
طَلَبُ العِلْمِ ثلاثَةُ أقسامِ: 1- طَلَبٌ هو فَرْضُ عَيْنٍ، وهو طَلَبُ مَعْرِفَةِ ما يَجِبُ على العَبْدِ كَأُصولِ الاعْتِقادِ وأَحْكامِ الصَّلاةِ والطَّهارةِ ونَحْو ذلك. 2- طَلَبٌ هو فَرْضُ كِفايَةٍ، وهو طَلَبُ ما يُحْفَظُ بِهِ الدِّينُ، كَحِفْظِ القُرآنِ الكريم والسُّنَّةِ النَّبوِيَّةِ وأُصولِ الفِقْهِ ونَحْوِ ذلك مِن العلومِ. 3- طَلَبٌ هو سُنَّةٌ، وهو التَّبَحُّرُ في العِلمِ والاسْتِزادَةُ منه.
English "Talab al-‘Ilm" (seeking knowledge) is one of the best acts of worship that brings a great reward when one has the right intention. It has many etiquettes and falls under three categories in terms of its ruling: 1. Individual duty: It is seeking to learn what is obligatory upon each Muslim, such as the fundamentals of belief, the rulings of prayer, ritual purification, etc. 2. Collective duty: It is seeking to learn what preserves the religion, such as memorizing the Qur’an, the Sunnah, the principles of Fiqh, and the like. 3. Recommended: It is going deeper in the pursuit of knowledge.
Français La recherche de la science fait partie des plus nobles adorations et une abondante récompense a été mentionnée pour quiconque a eu une sincère intention dans sa recherche. Elle possède de nombreuses bonnes manières et son statut se divise en trois parties : 1- Une recherche qui est une obligation individuelle et qui consiste à connaître tout ce qui incombe au serviteur, comme les fondements de la croyance, les décrets religieux liés à la prière, la purification, et ce qui y ressemble. 2- Une recherche qui est une obligation collective et qui consiste à rechercher la préservation de la religion, comme la mémorisation du noble Coran, l'apprentissage de la Tradition prophétique, la connaissance des fondements de la jurisprudence islamique, et ce qui y ressemble. 3- Une recherche qui est recommandée et qui consiste à s'investir plus profondément dans la science et son acquisition.
Türkçe İlim talebi en şerefli ibadetlerdendir. Niyeti doğru olan kimse için büyük mükâfatı olduğu nakledilmiştir. Birçok adabı bulunmaktadır. Hükmü üç kısma ayrılmaktadır: 1- Farz-ı Ayn Olan İlim Talebi: O da itikat asılları, namaz ve taharet hükümleri vb. gibi kulun üzerine farz olan şeyleri öğrenmesidir. 2- Farz-ı Kifaye Olan İlim Talebi: Kur'an-ı Kerim, Nebevi sünnet, usul fıkıh vb. ilimler gibi dinin kendisi ile muhafaza edildiği ilimleri öğrenmektir. 3- Sünnet Olan İlim Talebi: İlim talebinde derinleşmek ve daha fazla öğrenmektir.
اردو طلبِ علم ایک افضل ترین عبادت ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ علم حاصل کرنے والے کے لیے بہت بڑی جزا کی بات کہی گئی ہے۔ اس کے بہت سے آداب بھی ہیں۔ اس کے حکم کی تین قسمیں ہیں: 1۔ وہ طلبِ علم جو فرض عین ہے: اس سے مراد ان باتوں کی معرفت حاصل کرنا ہے، جو بندے پر فرض ہیں۔ جیسے بنیادی عقائد اور نماز و طہارت کے احکام وغیرہ۔ 2۔ وہ طلبِ علم جو فرض کفایہ ہے: اس سے مراد ان اشیا کا علم حاصل کرنا ہے، جن سے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ جیسے قرآن وحدیث، اصول فقہ اور اس طرح کے دیگر علوم کو حفظ کرنا۔ 3- وہ طلبِ علم جو مسنون ہے۔ اس سے مراد علم میں مہارت حاصل کرنا اور اس سے خوب بہرہ ور ہونا ہے۔
Indonesia Menuntut ilmu termasuk ibadah paling mulia, dan memiliki pahala yang melimpah bagi orang yang benar niatnya. Menuntut ilmu memiliki banyak adab. Adapun hukumnya, maka terbagi menjadi tiga macam: 1. Menuntut ilmu yang fardu ain; yaitu mempelajari ilmu tentang sesuatu yang wajib bagi hamba, seperti dasar-dasar akidah, hukum-hukum salat, taharah dan lainnya. 2. Menuntut ilmu yang fardu kifayah; yaitu mempelajari ilmu yang dapat menjaga agama, seperti menghafal Al-Qur`ān al-Karīm dan hadis-hadis Nabi, mempelajari Usul Fikih, dan ilmu-ilmu lainnya. 3. Menuntut ilmu yang sunah; yaitu mendalami ilmu tertentu dan terus mencari tambahan ilmu.
Русский Поиск знаний относится к достойнейшим видам поклонения, и за него обещана щедрая награда при условии правильности намерения, и с ним связано множество этических предписаний (адаб). Постановление в отношении него различается в зависимости от категории: 1) Поиск знания, являющегося обязательным для каждого (фард ‘айн). Это поиск обязательного знания — знания основ убеждений, норм, касающихся молитвы, очищения и так далее; 2) Поиск знания, относящегося к категории коллективных обязанностей (фард кифайа). Это приобретение знания, помогающего сохранять религию, как заучивание Корана, Сунны, основ фикха и изучение других подобных наук; 3) Поиск знания, относящегося к категории желательного (сунна). Это углубление в изучение исламских наук, погружение в них и приобретение обширных знаний в этих областях.
Português Procurar o conhecimento é um dos melhores atos de adoração, e consta uma grande recompensa para aquele que tiver uma intenção correta. E tem inúmeras éticas, e a sua sentença de aprendizagem divide-se em três partes: 1- Procura obrigatória para cada pessoa: que significa procurar conhecer o que é obrigatório sobre o servo, como os princípios da crença, regras da oração e purificação, etc. 2- Procura obrigatória para a congragação (se alguns fizerem os outros ficam isentos): significa procurar o que é necessario para preservar a religião, como a memorização do Alcorão, Sunnah, Ussúl Al-Fiqh e outros conhecimentos. 3- Procura recomendável (enfatizada) que significa estar equipado com todos os detalhes do conhecimento.
中文 求学是一项最尊贵的功修,对于求学举意端庄的人有着巨大的回赐。求学有各种礼节,它的律法有三项:一、正主命(个人主命):即一名仆人应该学习的,如信仰基础,礼拜和洁净的律法等。二、副主命(社区主命):即学习维护宗教的知识,如背诵《古兰经》,圣训和教法原理等知识。三、圣行:即拓宽知识面,增加学识。
فارسی آموختن علم از برترين عبادت هاست، و براى كسى كه نيت صحيحى در آموختن آن داشته باشد، پاداش فراوانى دارد، و داراى آداب فراوانى است، و حكم آن بر سه قسمت تقسيم مى شود: 1- آموختن علمى كه فرض عين است، و عبارتست از: آموختن آنچه كه بر بنده واجب است، مانند: اصول دين، احكام نماز، احكام طهارت و امثال آنهاست. 2- آموختن علمى كه فرض كفايت است، و عبارتست از: آموختن آنچه كه با آن دين حفظ مى شود، مانند: حفظ قرآن كريم، سنت نبوى، اصول فقه، و امثال آنها مى باشد. 3- آموختن سنت نبوى، و عبارتست از: تبحر در اين علم و آموختن بيشتر آن است.
हिन्दी ज्ञान अर्जित करना उत्कृष्टतम एवं सर्वोत्तम उपासनाओं में से एक है और विशुद्ध अंतःकरण से ज्ञान अर्जित करना बड़े पुण्य का कार्य है। ज्ञान अर्जित करने के कई शिष्टाचार हैं और इसकी तीन श्रेणियाँ हैं: 1- व्यक्तिगत रूप से अनिवार्य ज्ञानार्जन: इससे अभिप्राय उन बातों का सीखना है, जो व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी हैं, जैसे मूलभूत आस्थाएँ तथा नमाज़ एवं तहारत (पवित्रता) के मसायल आदि। 2- सामूहिक रूप से अनिवार्य ज्ञानार्जन: यानी उन बातों को सीखना, जो इस्लाम की सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, जैसे पवित्र क़ुरआन का स्मरण, हदीस-ए-नबवी और उसूल-ए-फ़िक़्ह का ज्ञान प्राप्त करना आदि। 3- सुन्नत ज्ञानार्जन: यानी ज्ञान में पारंगत होना और अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना।
മലയാളം മതവിജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുക എന്നത് അതിമഹത്തരമായ ആരാധനകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. മതപഠനത്തിന് പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം ശരിയാവുകയാണെങ്കിൽ അതീവ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രതിഫലം ഈ പ്രവർത്തനത്തിനുണ്ട്. മതവിജ്ഞാനം തേടുന്നതിന് അതിൻ്റേതായ മര്യാദകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നോർക്കുക. ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാനങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ വിധി മൂന്ന് രൂപത്തിൽ തരംതിരിക്കാം. 1- ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മേൽ നിർബന്ധമാകുന്നത്: അതായത് ഒരാളുടെ മേൽ നിർബന്ധമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചറിയൽ. വിശ്വാസപരമായ അടിസ്ഥാനങ്ങളും, നമസ്കാരം, ശുദ്ധിവരുത്തൽ പോലുള്ളവയുടെ വിധിവിലക്കുകളും ഉദാഹരണം. 2- സമൂഹത്തിൻ്റെ മേൽ ബാധ്യതയാകുന്നത്. ഇസ്ലാം ദീൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ വിജ്ഞാനങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശം. ഖുർആനും സുന്നത്തും മനഃപാഠമാക്കലും, ഉസ്വൂലുൽ ഫിഖ്ഹ് (മതവിധികൾ നിർധാരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന കർമ്മശാസ്ത്ര അടിസ്ഥാനങ്ങൾ) പോലുള്ള വിജ്ഞാനവും പഠിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതിലാണ് ഉൾപ്പെടുക. 3- ഐഛികമായ (സുന്നത്തായ) പഠനം: ദീനിൽ ആഴത്തിൽ അറിവു നേടുകയും, തൻ്റെ വിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത്.
తెలుగు ధార్మిక విద్యనభ్యసించడం గొప్పఆరాధనల్లో ఒకటి,సత్సంకల్పంతో విధ్య అభ్యసించినవాడి కొరకు ఇందులో గొప్ప బహుమతి ఉంది,దీనికొరకు ఎన్నో మర్యాదలు ఉన్నాయి,దీని ఆదేశం మూడు రకాలుగా ఉంది,1-విద్య అభ్యసించడం ‘ఫర్జె ఐన్’తప్పనిసరి విధి’;దాసుని పై గల విధుల పట్ల అవగాహన’ను నేర్చుకోవడం,అంటే అఖీదా మౌలికాంశాలు,నమాజు మరియు తహారతు యొక్క ఆదేశాలులాంటివి,2-విద్య అభ్యసించడం ఫర్జే కిఫాయ:- ధర్మాన్ని సంరక్షించే విషయాల విద్యనభ్యసించడం, అంటే ‘పవిత్ర ఖుర్ఆన్ కంఠస్తం’(హిఫ్జె ఖుర్ఆన్),సున్నతె నబవి,ఫిఖా శాస్త్రము,మరియు తదితర ఇలాంటి శాస్త్రాలు,3-విద్య అభ్యసించడం ‘సున్నతు’అంటే ధర్మజ్నానంలోమునిగి అనుభవం సంపాదించడం.
ไทย การศึกษาหาความรู้นั้นเป็นอิบาดะฮฺที่มีเกียรติที่สุดและได้รับผลบุญอันใหญ่หลวงสำหรับผู้มีเจตนาที่ดี และมารยาทในการศึกษาหาความรู้นั้นมีมากมาย และฮุก่มของมันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ คือ 1-การแสวงหาความรู้ที่เป็นฟัรฎูอัยนฺ คือ การแสวงหาความรู้ที่จำเป็นต่อบ่าวของอัลลอฮฺ เช่น รากฐานของหลักความเชื่อ ฮุก่มการละหมาดและความสะอาด เป็นต้น 2-การแสวงหาความรู้ที่เป็นฟัรฎูกิฟายะฮฺ คือ การแสวงหาความรู้ที่เป็นการรักษาไว้ซึ่งศาสนา เช่น การท่องจำอัลกุรอ่าน ซุนนะฮฺของท่านนบีและหลักวิชาฟิกฮฺ เป็นต้น 3-การแสวงหาความรู้ที่เป็นซุนนะฮฺ คือ การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างลึกซึ้ง
يَرِد مُصْطلَح (طَلَب العِلْم) في الفقه في كتاب الزَّكاةِ، باب: مَصارِف الزَّكاةِ، وفي كتاب الاعْتِكافِ، باب: سُنَن الاِعْتِكافِ، وفي كتابِ السَّبْقِ، باب: شُروط المُسابقاتِ، وفي كتاب الجامع للآداب، باب: آداب طالبِ العِلم، وغير ذلك. ويُطلَق أيضاً ويُراد به: طَلَب كُلِّ عِلْمٍ، سَواءً كان مِن عِلْمِ الدِّينِ أو عِلْمِ الدُّنْيا.

جامع بيان العلم وفضله : 1/56 - حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني : 2/529 - تحفة الحبيب على شرح الخطيب ( حاشية البجيرمي على الخطيب ) : 1/69 - الموسوعة الفقهية الكويتية : 29/78 - إحياء علوم الدين : (1/14) - الـمجموع شرح الـمهذب : (1/24) - الآداب الشرعية والمنح المرعية : (2/36) -