إيمان بالله

English Belief in Allah
Français La foi en Allah.
Español Al-iman bi Al-lah (la creencia en Al-lah).
اردو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا
Indonesia Iman kepada Allah
Bosanski El-imanu billahi – vjerovanje u Allaha
Русский Вера в Аллаха

الاعتقاد الجازم بوجود الله تعالى، وأنه الرب الخالق المالك المدبر، وأنه المستحق للعبادة وحده، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه واحد لا شريك له في ذلك كله.

English Firm belief in the existence of Allah and in the fact that He is the Lord, the Creator, the Owner, the Planner, and the only One worthy of worship; to Him belongs the beautiful names and the exalted attributes, and He is the One and has no partner in all of the above mentioned things.
Français La croyance catégorique de l’existence d’Allah et qu’Il est le Seigneur, le Créateur, le Souverain et l’Intendant. Il est Celui qui mérite seul l’adoration. Il possède les plus beaux Noms et les Attributs les plus majestueux. Il est l’Unique et Il n’a aucun associé dans tout cela.
Español Tener certeza en la existencia de Al-lah, que Él es el Dueño, Señor, Creador, Planeador y Sustentador de todo cuanto existe. Que es el Único que merece ser adorado, que a Él pertenecen los más bellos y sublimes nombres y atributos; y que no hay nada ni nadie que comparta con Él algo de lo que mencionamos con anterioridad.
اردو اللہ تعالیٰ کے وجود کا پختہ عقیدہ رکھنا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ وہی پروردگار، پیدا کرنے والا اور مالک وتدبیر کرنے والا ہے اور وہی تنہا عبادت کے لائق ہے، اس کے اچھے اچھے نام اور اعلیٰ صفات ہیں اور یہ کہ وہ ان تمام باتوں میں یگانہ ہے کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔
Indonesia Keyakinan yang pasti terhadap keberadaan Allah Ta’ālā, bahwa Dia-lah Rabb yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur, hanya Dia yang berhak disembah semata, dan Dia memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang luhur, Dia Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya di dalam semua itu.
Bosanski Vjerovanje u Allaha podrazumijeva čvrsto uvjerenje da Allah postoji, i da je On Gospodar, Tvorac, Vlasnik, Onaj koji upravlja, i da jedino On zaslužuje svaki vid ibadeta, i da ima savršena imena i svojstva, te da On nema sudruga ni u čemu od navedenog.
Русский Шариатское (терминологическое) определение: Вера в Аллаха – абсолютная убежденность в том, что Аллах существует, что Он является Господом, Единственным Творцом, Единственным Владыкой всего сущего и Управителем мироздания. Он является Единственным, кто достоин поклонения, и Единственным, кто обладает прекрасными божественными именами и возвышенными качествами. Аллах – Единственный во всем, и нет у Него сотоварища ни в чем из перечисленного.

الإيمان بالله تعالى أساس الدين، وأول ركن من أركان الإيمان، وأول واجب على الإنسان، وأعظم أصل في العقيدة، وكل العقائد تتفرع عنه؛ إذ لا يصح إيمان أحد بشيء من أركانه وشعبه وسننه إلا بعد إيمانه بالحق تعالى. ويتضمن الإيمان بالله عدة أمور، منها: 1- التصديق والإقرار بوجود ذات الله المقدسة، ووجود الله تعالى قد دل عليه العقل والفطرة والشرع. 2- التصديق والإقرار بأن الله هو رب العالمين، المالك الخالق الرازق القائم بشؤون خلقه المدبر لأمورهم، فلا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا مالك إلا الله. 3- التصديق والإقرار بأن الله سبحانه هو الإله الحق المستحق وحده لأن يفرد بالعبادة والخضوع والطاعة، وأن كل معبود سواه فهو باطل وعبادته باطلة. 4- التصديق والإقرار بأن الله تعالى المستحق لصفات الكمال والجمال والجلال، المنزه عن صفات النقص والعيب.

English Belief in Allah is the foundation of religion and the first pillar of faith. It is humans' first duty and the greatest principle in creed from which all beliefs branch. One’s belief in any of the pillars of faith and its branches is not valid except after believing in Allah the Almighty. Belief in Allah includes five things: 1. Belief and affirmation of the existence of Allah’s Holy essence. Allah's existence is proven by the intellect, human nature, and religious texts. 2. Belief and affirmation of the fact that Allah is the Lord of the worlds, the Owner, the Creator, the Provider, the One who controls and plans all of His creatures' affairs. There is no creator, provider, planner, nor owner except Allah. 3. Belief and affirmation of the fact that Allah, Glorified be He, is the true deity, who is alone worthy of worship that includes prayer, fast, supplication, hope and fear and the other types of worship. Also belief in Allah’s legislation and His obedience, and that no one shares that right with Him, not a close angel, nor any prophet. Whoever takes another deity beside Allah, his faith is invalid. 4. Belief and affirmation of His Names and Attributes that Allah has established for Himself in His Book, or in the Sunnah of His Messenger, may Allah's peace and blessings be upon him, in a way that befits His majesty, without distortion, denial, asking ‘how’ or resembling any of His names or attributes to His creatures. Faith is based upon clear proof and sound knowledge. Some of the proofs that lead to belief in Allah are: The cosmic signs of Allah in the horizons and in human souls, the legislative signs of Allah in the Qur'an and Sunnah, in addition to other proofs. 5. Affirmation of Allah’s oneness; He has no partner in His essence, nor in His names and attributes, nor in is His Lordship nor in His worship. Belief in Allah has many great benefits such as: having a good life in this world and in the hereafter; guidance, safety, and honor; besides winning the pleasure of Allah and His paradise, and many other benefits.
Français La foi en Allah est la base de la Religion. C’est le premier des piliers de la foi, le premier devoir qui incombe à l’homme et le fondement le plus important dans la croyance (« Al ‘Aqîdah »). Toutes les croyances découlent et dérivent de ce pilier. En effet, la foi d’une personne - et tout ce qui s’y rattache parmi ses piliers, ses branches, ses pratiques - n’est valide qu’après avoir eu foi en Celui qui est le Vérité (Gloire sur Lui). La foi en Allah englobe cinq points : 1- Déclarer véridique et reconnaitre l’existence de l’Essence Sacrée d’Allah. La raison, la disposition naturelle et la Législation indiquent et prouvent l’existence d’Allah (Gloire sur Lui). 2- Déclarer véridique et reconnaitre qu’Allah est le Seigneur des Mondes, le Souverain, le Créateur, le Pourvoyeur, Celui qui se charge des affaires de Sa création et qui les gère. Il n’y a pas d’autre Souverain en dehors d’Allah. 3- Déclarer véridique et reconnaitre qu’Allah (Gloire sur Lui) est LA véritable divinité, Celle qui mérite seule le culte exclusif et l’adoration parmi : la prière, le jeûne, l’invocation, l’espoir, la crainte, et toutes les autres adorations. C’est aussi déclarer véridique Sa Législation et être véridique dans Son obéissance. Il n’y a rien qui s’associe à Lui dans ce droit : ni Ange rapproché ni Prophète envoyé. Quiconque prend [et suit] une divinité avec Allah a une foi corrompue. 4- Déclarer véridique et reconnaitre ce qu’Allah a confirmé et établi pour Lui-même dans Son Livre ou dans la Tradition de Son Messager (sur lui la paix et le salut) parmi Ses [plus beaux] Noms et Ses [plus majestueux] Attributs de la manière qui Lui (Gloire sur Lui) sied sans dénaturation (« At-Tahrîf ») , sans annulation (« At-Ta’tîl »), sans caractérisation (« At-Takyîf ») et sans représentation (« At-Tamthîl »). La foi se base sur la preuve claire et la science authentique. Et parmi les preuves de la foi en Allah, il y a : les signes universels d’Allah dans l’Univers et en nous-mêmes ; les signes constitutionnels issus du Coran et de la Tradition ; et d’autres signes encore qui constituent des preuves évidentes. 5- Reconnaitre l’Unicité d’Allah, à savoir qu’Il n’a aucun associé dans Son Essence intrinsèque, dans Ses Noms, Ses Attributs, Sa seigneurie et Sa divinisation. La foi en Allah a de délicieux fruits et de sublimes bénéfices, notamment : une vie agréable, ici-bas et dans l’au-delà ; la guidance, la sûreté et la fierté ; le succès de la satisfaction d’Allah et de Son Paradis ; et d’autres fruits [qu’on ne peut tous citer ici].
Español La creencia en Al-lah es la base misma de la religión y el primer fundamento de los seis pilares de la fe. Es la primera obligación que tiene el ser humano y el más grande de todos los principios de la teología islámica, del cual se deriva el resto de creencias; porque, por naturaleza, si una persona no cree en Al-lah, de nada le sirve creer en los demás fundamentos de la fe. La creencia en Al-lah comprende cinco aspectos, estos son: 1. Creer con certeza en la existencia de Al-lah. Su existencia ha sido comprobada por la razón, la naturaleza innata del ser humano y la Shari'a. 2. Creen con certeza que Al-lah es el Único Señor de todo cuanto existe, su Único Dueño, Creador, Sustentador y Quien se encarga de todos los asuntos de Su creación, Él Solo. 3. Creer que Al-lah es la Verdad Absoluta, el Único que merece que todos los actos de adoración se hagan solo por y para Él, como orar, ayunar, suplicar, encomendarse, temer reverencialmente, etc. Creer en Su Shari'a y obedecerle. No asociarlo con nada ni nadie, pues hacerlo contradice completamente lo que mencionamos con anterioridad. 4. Creer con certeza en todos los nombres y atributos con los que Al-lah se describe a Sí mismo en el Corán y la Sunna, de la forma como corresponde, sin adulterar o negar su sentido real y sin comparación con algo o alguien. 5. Creer con certeza en la unicidad absoluta de Al-lah, por lo que no se Lo debe asociar con nada ni nadie en algo relacionado con Sus atributos, nombres, señorío y divinidad. La fe se basa en argumentos claros y conocimiento correcto y auténtico. Las pruebas de la existencia de Al-lah están en Su creación, en Su Shari'a, en el Corán y la Sunna. Dentro de los beneficios que hay en la creencia en Al-lah podemos contar: Una vida placentera en este mundo y el del Más Allá, la guía a la verdad, la tranquilidad, la dignidad, ser merecedor de la complacencia de Al-lah, etc.
اردو ”ایمان باللہ“ دین کی اساس اور ارکانِ ایمان میں سے اولین رکن ہے، انسان کا سب سے پہلا فرض اور عقیدے کے باب میں سب سے بڑا اصول ہے۔ اور دیگر تمام عقائد اسی سے نکلتے ہیں کیونکہ ایمان کے ارکان، اس کے شعبہ جات اور اس کی سنتوں میں سے کسی پر بھی آدمی کا ایمان تب تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لے آئے۔ ایمان باللہ میں متعدد امور شامل ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں: 1۔ اللہ کی ذاتِ پاک کے وجود کی تصدیق اور اقرار کرنا۔ اللہ تعالی کے وجود پر عقل، انسانی فطرت اور شرعی دلائل دلالت کرتے ہیں۔ 2۔ اس بات کی تصدیق اور اقرار کرنا کہ اللہ ہی تمام جہانوں کا رب، مالک، خالق، رازق، اپنی مخلوق کے تمام معاملات كى ذمہ داری اٹھانے والا اور ان کے تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ کے سوا نہ کوئی خالق ورازق ہے اور نہ کوئی مدبر و مالک۔ 3۔ اس بات کی تصدیق اور اقرار کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی معبودِ برحق ہے اور تنہا وہی عبادت اور اطاعت و فرماں برداری کا حق دار ہے اور یہ کہ اس کے سوا ہر معبود اور اس کی عبادت باطل ہے۔ 4۔ اس بات کی تصدیق اور اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمام صفاتِ کمال و جمال اور صفاتِ جلال کا مستحق ہے اور ان تمام صفات سے پاک ہے جن میں کوئی نقص یا عیب ہو۔
Indonesia Iman kepada Allah Ta’ālā merupakan dasar agama, rukun iman yang pertama, kewajiban pertama manusia, dan pokok paling besar dalam akidah. Semua akidah adalah kepanjangannya karena keimanan seseorang kepada salah satu rukun dan cabang iman tidak akan sah kecuali setelah beriman kepada Allah Yang Mahabenar. Iman kepada Allah mengandung beberapa hal, di antaranya: 1. Membenarkan dan menetapkan keberadaan Zat Allah yang suci, dan keberadaan Allah Ta’ālā telah ditunjukkan oleh akal, fitrah, dan syariat. 2. Membenarkan dan menetapkan bahwa Allah Rabb seluruh alam, yang menguasai, menciptakan, memberi rezeki, dan yang mengatur urusan makhluk-Nya. Maka tidak ada pencipta, pemberi rezeki, pengatur, dan raja selain Allah. 3. Membenarkan dan menetapkan bahwa Allah Subḥānahu wa Ta’ālā Dia-lah sesembahan yang benar, Dia sendiri yang berhak untuk diesakan dalam ibadah, ketundukan, dan kepatuhan. Sungguh, segala yang disembah selain Allah adalah batil, dan penyembahan kepadanya adalah kebatilan. 4. Membenarkan dan menetapkan bahwa Allah Ta’ālā yang pantas memiliki sifat-sifat sempurna, indah, dan agung, dan Dia suci dari sifat-sifat kurang dan cacat.
Bosanski Vjerovanje u Allaha temelj je vjere. To je prva obaveza čovjeku i najveći princip vjere. Svaki temelj vjerovanja proizlazi iz ovog temelja. Ni vjerovanje u cijelosti, kao i svi drugi njegovi temelji i ogranci, nisu validni osim nakon što se povjeruje u Allaha. Vjerovanje u Gospodara obuhvata nekoliko segmenata: 1. potvrđivanje i vjerovanje da postoji uzvišeno Allahovo Biće, na čije postojanje ukazuju razum, neiskvarena priroda i vjera; 2. vjerovanje da je Allah Gospodar svjetova, jedini Vladar, Tvorac, Opskrbitelj, Onaj koji svime upravlja, Onaj koji održava Svoja stvorenja, te da mimo Allaha nema nekog ko stvara, opskrbljuje, upravlja i vlada; 3. vjerovanje da samo Allah zaslužuje da Mu se čini ibadet, i da je svako božanstvo pored Njega ništavno.4. vjerovanje da samo Allah ima svojstva savršenosti, ljepote i uzvišenosti i da je daleko od svih svojstava koja ukazuju na manjkavost i mahane.
Русский Общее краткое разъяснение: Вера в Аллаха лежит в основе исламской религии и является первым столпом веры. Вера в Аллаха является первостепенной обязанностью человека и является самой значимой основой вероубеждения. Более того, она является основанием для всех столпов веры и фундаментом, на котором они зиждутся. Все они исходят от веры в Аллаха и опираются на нее. Поэтому столпы веры и ее ответвления, а также суннаты не будут действительными, если человек прежде не уверует во Всевышнего Аллаха. Вера в Аллаха включает в себя ряд составляющих: 1- Абсолютная убежденность в существовании божественной сущности Аллаха. Существование Всевышнего Аллаха подтверждают разум, человеческое естество, ниспосланные религиозные откровения. 2- абсолютная убежденность в том, что Аллах – Господь миров, Владыка, Творец, Он один наделяет благами, управляет делами Своих творений и вершит их судьбы, и нет Творца, Наделяющего благами, Управляющего и Владыки помимо Него. 3- Абсолютная убежденность что Аллах – Единственный, Кто достоин поклонения, и нет никого достойного поклонения, кроме Него. Поэтому только Всевышний Аллах имеет право, чтобы Ему посвящали поклонение, будь то молитва, пост, мольба, надежда, страх и прочие виды поклонения. И никто не разделяет с Ним это право, ни приближенный ангел, ни посланный к людям пророк. Посему каждый, кто наряду с Аллахом избирает себе иное божество, аннулирует свою веру. 4- Вера в прекрасные имена и возвышенные качества Аллаха, которые Он утвердил для себя в Своем Писании, и о которых сообщил нам Его посланник (мир ему и благословение Аллаха) в Сунне, так, как это подобает Его величию и совершенству, без их искажения, не лишая их смысла, не уподобляя качества Аллаха качествам творений, без вопросов об их образе и виде. 5- Вера в то, что Аллах Един и нет у Него сотоварища ни в Его божественной сущности, ни в Его именах и качествах, ни в Его господстве, ни в поклонении Ему. Вера основывается на очевидных доказательствах и достоверных знаниях. К доказательствам, свидетельствующим о существовании Аллаха и обязывающим к вере в Него, относятся знамения Аллаха во Вселенной и знамения, содержащиеся в Коране и Сунне. Вера в Аллаха оказывает на верующего прекрасное влияние и приносит ему большую пользу. Вот некоторые из важнейших ее плодов: 1- Благодаря ей человек обретает счастье, как в этом мире, так и в Последней жизни. 2- Благодаря ей человек достигает душевного спокойствия и умиротворения, чувствует себя в безопасности, следует прямым путем и обретает величие. 3- Благодаря ей человек добивается довольства Аллаха и заслуживает Рай. Вера в Аллаха приносит также множество других величайших польз.

يرد مصطلح (الإيمان بالله) في العقيدة في عدة مواطن، منها: باب: توحيد الألوهية، وباب: توحيد الربوبية، وباب: توحيد الأسماء والصفات، وباب: الفرق والأديان.

الاقتصاد في الاعتقاد : (ص 78) - الإيمان : (ص 12) - شرح العقيدة الطحاوية : (2/589) - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد : (ص 97) - المنهاج في شعب الإيمان : (1/21) - شرح العقيدة الطحاوية : (2/589) - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى : (ص 5) - الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة : (ص 114) - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد : (ص 27) - حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول : (ص 130) - تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور : (ص 3) - شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين : (1/55) - اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث : (ص 222) -