السَلامٌ
English Greeting of peace
Français L'Apaisant / La Paix / Le salut (As-Salâm)
Türkçe Selam
اردو سلام کرنا
Indonesia Salam
Русский Приветствие
Português A Saudação
বাংলা ভাষা সালাম
中文 赛俩目
فارسی سلام
Tagalog Ang Salām (Kapayapaan)
हिन्दी सलाम
മലയാളം സലാം പറയൽ
తెలుగు అస్సలాము: ఇస్లామీయ అభివాదము.
ไทย การให้สลาม
التَّحيةُ الَّتي يقولُها المُسلمُ عندَ لقاءِ أخيهِ المسلمِ وعندَ وداعِهِ.
English The greeting said by a Muslim when he meets or leaves his fellow Muslims.
Français La salutation que prononce le musulman au moment de la rencontre avec son frère musulman et au moment de son adieu.
Türkçe Müslüman kimsenin başka bir müslüman kardeşiyle karşılaştığı ve vedalaştığı zaman verdiği selamlamadır.
اردو وہ دعائیہ کلمات جو ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات اور الگ ہوتے وقت کہتا ہے۔
Indonesia Ucapan penghormatan yang diucapkan oleh seorang muslim ketika bertemu dengan saudaranya yang muslim dan juga ketika berpisah dengannya.
Русский Приветствие, которое произносит мусульманин при встрече и прощании с единоверцем.
Português O cumprimento, aquele que os crentes dizem ao encontrar-se e ao despedirem-se.
বাংলা ভাষা সব সম্প্রদায়েরই অভিবাদন রয়েছে যেটি তাদের নির্দশন ও বৈশিষ্ট্য স্বরূপ। এটি হয়ত তাদের দীনের বা তাদের কালচার ও পূর্বসুরীদের অনুকরণের অংশ। আর ইসলামের সম্ভাষণ হলো সালাম। এটি আল্লাহ তা‘আলা আদম আলাইহিস সালামকে শিখিয়েছেন এবং এটি তিনি চালু করেছেন। আর মুসলিমরা তা আবশ্যক করে নিয়েছে। এটি শান্তির জন্য দোয়া করার সাথে সাথে এমন একটি সম্ভাষণ যা অপরের অন্তরে প্রশান্তি ও নিরাপত্তার উদ্রেক করে। এতে রয়েছে আল্লাহর সালাম নামের প্রসার। এর বাক্য হলো, “আসসাল্লামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ” অর্থাৎ “তোমাদের ওপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তার বরকত নাযিল হোক।“ এতে কমপক্ষে ত্রিশটি নেকি রয়েছে। আর যদি কেউ “আসসাল্লামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ“ বলে, তাতে রয়েছে বিশটি নেকি। আর যদি কেউ “আসসাল্লামু আলাইকুম“ বলে তাতে রয়েছে দশটি নেকি। সালাম দেওয়া মুস্তাহাব। কেউ কেউ বলেন, ওয়াজিব। তবে সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। উপরের তিনটি শব্দের যে কোনোটি দ্বারা উত্তর দেওয়া হয়। সালাম দেওয়ার শব্দের সাথে উত্তরের শব্দের মিল থাকা জরুরি নয়। যদি প্রবেশকারী বলে, “আসসাল্লামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ“ তাহলে তোমার জন্য তার উত্তরে “ওয়া আলাইকুমুস সালাম“ বলা বৈধ। কারণ, এটি সালামের জবাব। তবে পুরো বাক্য বলা উত্তম ও অধিক সুন্দর। যদি কোনো জামাত কোনো জামাতের সাথে বা ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করে, তখন তাদের থেকে একজনের সালামের উত্তর দেওয়া যথেষ্ট হবে। যেমনিভাবে মজলিসে প্রবেশ করার সময় সালামের প্রচলন রয়েছে অনুরূপভাবে মজলিশ ত্যাগ করার সময়ও সালাম দিতে হয়। সালামের অনেক বিধান ও আদাব রয়েছে।
中文 穆斯林见面和离别时使用的祝福语。
فارسی درودى است كه مسلمان در هنگام ملاقات با برادر مسلمانش و در هنگام جدايى از او به زبان مى آورد.
Tagalog Bawat lipunan ay may pagbati na nagiging isang adhikaing natatangi para sa kanila, na maaaring mula sa relihiyon nila o mula sa mga nakagawian nila at mga kaugalian nila. Ang pagbati ng Islām ay ang salām (kapayapaan). Nagturo nga nito si Allāh kay Adan(sumakanya ang pagbati ng kapayapaan). Nagbigay-buhay naman dito at nanatili rito ang mga Muslim. Ito ay isang pagbating pumupukaw sa kapanatagan at katiwasayan sa puso ng tumatanggap nito, kalakip ng pagiging isang panalangin ng kaligtasan at isang paghiling ng kabutihan. Dito ay may pagpapalaganap ng pangalan ni Allāh (pagkataas-taas Siya) na As-Salām. Ang pamamaraan nito ay: As-salāmu `alaykum wa raḥmatu -llāhi wa barakātuh (Ang kapayapaan ay sumainyo at ang awa ni Allāh at ang mga pagpapala Niya), sa pagpapaabot nito. Dito ay may 30 ḥasanah (magandang gawa) sa pinakakaunti. Ang pagpapaabot nito ay itinuturing na kaibig-ibig, at may nagsasabi ng pagkakailangan nito. Ang pagtugon naman sa salām ay kinakailangan. Nangyayari ang pagtugon sa alinmang paraan mula sa tatlong pamamaraan. HIndi kinakailangan na ang pormularyo ng pagtugon ay umaalinsunod sa pormularyo ng pagpapaabot. Kaya kung sakaling nagsabi ang pumapasok, halimbawa: As-salāmu `alaykum wa raḥmatu -llāhi, pinapayagan para sa iyo na tumugon sa pamamagitan ng pagsabi mo ng: Wa `alaykumu -s-salām dahil ito ay isang pagtugon. Subalit ang pormularyong pinakakumpleto ay ang pinakamainam at ang pinakamaganda. Kung sakaling nagkita ang isang pangkat sa isang pangkat o isang indibiduwal, tunay na sasapat na tumugon sa salām ang isa sa kanila. Kung paanong isinasabatas ang pagbati ng salām sa sandali ng pagpasok sa pagtitipon, gayon din, isinasabatas ito sa sandali ng paglisan. Ang salām ay may maraming patakaran at etiketa.
हिन्दी अभिवादन के शब्द, जो एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई से मिलने पर और विदाई के समय कहता है।
മലയാളം ഓരോ മുസ്ലിമും തൻ്റെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴും, പിരിയുമ്പോഴും പറയേണ്ടുന്ന അഭിവാദ്യമാണ് സലാം.
తెలుగు ఒక ముస్లిము ఇతర ముస్లిము సహోధరుడిని కలిసినప్పుడు మరియు వీడినప్పుడు చేసే అభివాదము.
ไทย คำทักทายที่มุสลิมใช้กล่าวขณะพบเจอและขณะอำลาพี่น้องมุสลิมด้วยกัน
السَّلامُ: السَّلامَةُ والبَراءَةُ مِن النَّقْصِ والعَيْبِ، ويأْتي بِـمعنى الـخُضوعِ والانقيادِ والأَمْنِ والتَّحِيَّةِ.
English "Salām": freedom from faults and defects. Other meanings: submission, compliance, security, greeting.
Français La paix est la préservation et l'exemption de toute diminution et tout défaut. Sa signification est aussi : la docilité, la soumission humble, la sûreté et le salut.
Türkçe Selam: Noksanlık ve kusurdan güvende, selamette olma manasına gelir. Aynı zamanda selam kelimesi, boyun eğme, itaat etme, emniyet, selam vermek manalarına da gelir.
اردو سلام: ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک اور محفوظ ہونا۔ یہ جھکنے، تسلیم کرنے، امن اور سلام کے معنوں میں بھی آتا ہے۔
Indonesia As-Salām berarti keselamatan dan kebebasan dari kekurangan serta cacat. As-Salām juga berarti tunduk, taat, aman, dan ucapan selamat.
Русский «Салям» буквально означает «благополучие, отсутствие недостатков и изъянов». Также используется в значениях: «подчинение», «безопасность» и «приветствие».
Português Assalám: A distância e livramento de defeitos e mesquinhez, e carrega consigo o significado de humildade, segurança e cumprimento.
বাংলা ভাষা এমন সম্ভাষণ যা একজন মুসলিম তার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতকালে ও তাকে বিদায় দেয়ার সময় বলে।
中文 赛俩目(平安):即没有缺点和不足,与缺点和不足没有干系,另外还有谦逊、服从、安宁和问候之意。
فارسی سلام: سلامت بودن و برائت از نقص و عيب است، و به معناى: تسليم شدن، فرمانبردارى، امن، و درود مى آيد.
Tagalog Ang pagbati na sinasabi ng Muslim sa sandali ng pakikipagkita sa kapwa niya Muslim at sandali ng pamamaalam niya.
हिन्दी सलाम : कमी एवं ऐब (त्रुटि) से सुरक्षित होना। यह झुकने एवं अनुसरण करने तथा शांति एवं अभिवादन के मायने में भी प्रयोग होता है।
മലയാളം കുറവുകളിൽ നിന്നും ന്യൂനതകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയും ഒഴിയുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് സലാം എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഭാഷാപരമായ അർഥം. താഴ്മ, കീഴൊതുങ്ങൽ, നിർഭയത്വം, അഭിവാദ്യം എന്നീ അർഥങ്ങളിലും ഈ പദം ഉപയോഗിക്കപ്പെടാറുണ്ട്.
తెలుగు శాంతి :- అసంపూర్ణత మరియు లోపం నుండి రక్షణ,మరియు ఇది ’సమర్పణ,స్థాపన,శాంతి,అభివాదం’అనే అర్ధాలు కూడా ఇస్తుంది.
ไทย คำว่า “อัสสลาม” หมายถึง ความสันติสุขและความบริสุทธิ์จากข้อบกพร่องและข้อตำหนิ และยังหมายถึงการนอบน้อม ยอมจำนน ความปลอดภัยและการทักทายอีกด้วย
يَرِد مُصْطلَح (سَلام) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: خُطْبَة الجُمُعَةِ، وباب: مَكْروهات الصَّلاةِ، وكتاب الجَنائِزِ، باب: زِيارَة الـمَقابِرِ، وكتاب الجِهادِ، باب: أَحْكام أَهْلِ الذِّمَّةِ، وكتاب القَضاءِ، باب: أَدَب القاضِي. ويُطْلَقُ في عِلم العَقِيدَةِ في باب: الأسْماء الحُسْنَى، ويُرادُ بِهِ: اسْمُ اللهِ:" السَّلام "، ومعناه: الذي سَلِمَ مِن العُيوبِ والنَّقَائِصِ، واتَّصَفَ بِالكَمالِ والجَلالِ والجَمالِ. ويُطْلَقُ في السِّياسَةِ الـمُعاصِرَةِ بِمعنى: السِّلْم، وهو: حالَةُ الـهُدوءِ والسَّكِينَةِ وكُلُّ ما يُنافِي الحَرْبَ والعُنْفَ.
السَّلامُ: السَّلامَةُ والبَراءَةُ، يقالُ: سَلِمَ، يَسْلَمُ، سَلاماً وسَلامَةً، أيْ: بَرِئَ مِن النَّقْصِ والعَيْبِ. ويأْتي بِـمعنى الخُضوعِ والاِنْقِيادِ والأَمْنِ والتَّحِيَّةِ.
سلم

المحكم والمحيط الأعظم : (8/512) - العين : (7/265) - مختار الصحاح : (ص 326) - شفاء العليل : (ص 179) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 80) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 70) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 30) - القاموس الفقهي : (ص 181) - معجم لغة الفقهاء : (ص 247) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (25/155) - مشارق الأنوار : (2/217) - المفردات في غريب القرآن : (ص 239) - لسان العرب : (12/289) -