شرك أصغر
English Minor polytheism
Français Polythéisme mineur (Chirk Asghar)
Español Al-shirk al-asgar (La idolatría menor).
Türkçe Küçük Şirk
اردو شرک اصغر
Indonesia Syirik Kecil
Русский Малый ширк
Português Politeísmo Menor
বাংলা ভাষা ছোট শির্ক
中文 小举伴
فارسی شرک اصغر
Tagalog Maliit na Shirk
हिन्दी छोटा शिर्क
മലയാളം ചെറിയ ശിർക്ക് (ശിർകുൻ അസ്വ് ഗർ)
తెలుగు షిర్కు అస్గర్/చిన్న షిర్క్
ไทย ชิริกเล็ก (การตั้งภาคีเล็ก)
كل ما نهى عنه الشرع وكان وسيلة إلى الشرك، وجاء في النصوص تسميته شركا، ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر.
English Everything that the Shariah has forbidden which leads to polytheism, and has been called "Shirk" (polytheism) in the texts, and it does not reach the degree of major polytheism.
Français Tout ce que la Législation a interdit car cela mène au polythéisme et que les textes scripturaires ont appelé : polythéisme, sans que cela n’atteigne le degré du polythéisme majeur.
Español Es todo aquello que la Shari’ah ha prohibido, y sea un medio que conduce a la idolatría, y que los textos sagrados determinan como shirk (idolatría) pero sin alcanzar el grado de shirk akbar (idolatría mayor).
Türkçe Şeriatın yasakladığı, şirk koşmaya vesile olan, naslarda şirk olarak isimlendirilen ve büyük şirk derecesine ulaşmayan şeylerdir.
اردو ہر وہ کام جس سے شریعت نے منع کیا ہو، وہ شرک تک لے جانے کا ذریعہ ہو اور اسے شرعی نصوص میں شرک کا نام دیا گیا ہو، تاہم وہ شرکِ اکبر کی حد تک نہ پہنچتا ہو۔
Indonesia Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat dan menjadi sarana menuju kesyirikan, dalam berbagai nas disebutkan penamaannya dengan syirik tetapi tidak mencapai tingkat syirik besar.
Русский Всё, что запрещено Шариатом и что является путём к великому ширку и названо в текстах Корана и Сунны ширком и не доходит до степени великого ширка.
Português Tudo que a religião proibiu e é meio condincente ao politeísmo, e nos textos sagrados foi denominado como politeísmo e não chega ao patamar do politeísmo maior.
বাংলা ভাষা ছোট শির্ক হলো সে সব গুনাহ যেগুলো শরীআত প্রণেতা শির্ক বলে নামকরণ করেছেন, তবে তার সাথে গাইরুল্লাহর ইবাদত- ইচ্ছা, কথা ও কর্ম করার স্তরে পৌঁছেনি। অথবা প্রত্যেক মৌখিক আমল বা কর্ম যার ওপর শরীআত শির্ক প্রয়োগ করেছেন; কিন্তু তা একজন মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। যেমন, গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা, সামান্য রিয়া ইত্যাদি। ছোট শির্ক দুই প্রকার: 1- প্রকাশ্য শির্ক: আর এটি হলো যে শির্ক মুখে ও আমলে প্রকাশ পায়। সুতরাং মৌখিক শির্ক হলো, গাইরুল্লাহর নামে সপথ করা এবং এ কথা বলা যে, আল্লাহ যা চেয়েছে এবং তুমি যা চেয়েছো। কখনো কখনো এটি বড় শির্ক পর্যন্ত পৌছে যায় কথকের নিয়ত ও ইচ্ছার কারণে। কারণ, গাইরুল্রাহর তাযীমের ইচ্ছা করা আল্লাহকে তাযীম করার মতো। ফলে সে শির্কে আকবার করল। আর কাজের শির্ক হলো, মুসীবত দূর করা বা তা তুলে দেয়ার জন্য তাবীয পরিধান করা তাগা লাগানো এবং বদ নজর থেকে বাঁচার জন্য তাবীয ঝুলানো। তবে যদি কেউ এ বিশ্বাস করে যে, এগুলো নিজেই মুসীবত দূর করতে সক্ষম তাহলে এটি শির্কে আকবর। 2- গোপন শির্ক। এটি হলো নিয়ত, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যে শির্ক। যেমন, লোকিকতা ও সুখ্যাতি। যেমন, যেসব আমল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা হয় এমন আমল যেমন সালাত বা তিলাওয়াত খুব সুন্দর করে করল, যাতে সে প্রসংশিত হয় এবং তাকে মানুষ ভালো আখ্যায়িত করে।
中文 宗教所禁止的,是一种通向举伴的方法。在经训中被称为举伴者,但是,没有达到大举伴的程度。
فارسی هر آنچه كه شریعت از آن نهی کرده، و وسیله اى براى رسيدن به شرک است، و در نصوص شرک نامیده شده و به حد شرک اکبر نمی رسد.
Tagalog Ang Maliit na Shirk ay bawat pagkakasala na pinangalanan ng Tagapagbatas bilang shirk at hindi umabot sa antas ng pagsamba sa iba pa kay Allāh (pagkataas-taas Siya) kasama kay Allāh, kabilang sa mga pagnanais, mga salita, at mga gawa; o bawat aktibidad na pansalita o panggawain na nagtaguri rito ang Batas [ng Islām] ng paglalarawan ng shirk subalit ito ay hindi nagpapalabas sa relihiyon, gaya ng panunumpa sa iba pa kay Allāh, kaunting pagpapakitang-tao, at tulad niyon. Ang Maliit na Shirk ay nasa dalawang uri: 1. Ang Nakalitaw na Shirk. Ito ay ang nagaganap sa mga salita at mga gawa. Ang shirk sa mga salita at mga pananalita ay gaya ng panunumpa sa iba pa kay Allāh (pagkataas-taas Siya) at gaya ng pagsabi ng: "Ang niloob ni Allāh AT niloob mo." Maaaring umabot ito sa Malaking Shirk alinsunod sa layunin ng tagapagsabi nito at pakay niya sapagkat kung nagpakay siya ng pagdakila sa iba pa kay Allāh gaya ng pagdakila kay Allāh (pagkataas-taas Siya) ay nagtambal nga siya ayon sa malaking shirk. Ang shirk naman sa mga gawa ay gaya ng pagsusuot ng singsing o sinulid para sa pagpawi ng kamalasan o pagtutulak nito at gaya ng pagsasabit ng mga anting-anting dala ng pangamba sa usog (`ayn). Kung naniwala naman siya na ito ay nagtutulak ng kamalasan sa pamamagitan nito mismo, ito ay malaking shirk. 2. Ang Nakakubling Shirk. Ito ay ang shirk sa mga layunin, mga pakay, at mga pagnanais, gaya ng pagpapakitang-tao at pagtatamo ng reputasyon, gaya ng sinumang gumagawa ng isang gawaing nagpapakalapit-loob siya sa pamamagitan nito kay Allāh saka nagpapaganda siya ng ginagawa niya na pagdarasal o pagbigkas [ng Qur'ān] para mapuri at maibunyi siya.
हिन्दी इससे अभिप्राय हर वह चीज़ है, जो शिर्क की ओर ले जाने वाली हो और क़ुरआन तथा हदीस में उसे शिर्क कहा गया हो, लेकिन वह बड़े शिर्क की सीमा तक न पहुँचती हो।
മലയാളം ശിർക്കിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനാൽ ഇസ്ലാം വിരോധിക്കുകയും, ശിർക്ക് എന്ന് പ്രമാണങ്ങളിൽ പേര് വിളിക്കപ്പെടുകയും, വലിയ ശിർക്കിൻ്റെ പരിധിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ചെറിയ ശിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്.
తెలుగు షిర్కు కు మార్గం ఏర్పర్చే షరీఅతు వారించిన ప్రతీ విషయం,షరీఅతు ఆధారాలలో 'షిర్క్(నకిరా భావార్ధం) అనే పేరుతో పిలువబడినది,'షిర్కు అక్బర్ ' హద్దుకు చేరనిది.
ไทย ทุกสิ่งที่บทบัญญัติแห่งอิสลามได้ห้ามและเป็นแนวทางที่นำไปสู่ชิริก(การตั้งภาคี) และได้มาในตัวบทต่างๆ ซึ่งเรียกมันว่าชิริก แต่ไม่ถึงขั้นของชิริกใหญ่
الشرك الأصغر: كل ذنب سماه الشارع شركا ولم يبلغ درجة عبادة غير الله تعالى معه من الإرادات والأقوال والأفعال، أو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة، كالحلف بغير الله، ويسير الرياء ونحو ذلك. والشرك الأصغر على نوعين: 1- الشرك الظاهر: وهو ما يقع في الأقوال والأفعال، فشرك الأقوال والألفاظ كالحلف بغير الله تعالى، وكقول:" ما شاء الله وشئت "، وقد يصل إلى الشرك الأكبر بحسب نية قائله وقصده، فإن قصد تعظيم غير الله كتعظيم الله تعالى فقد أشرك شركا أكبر. وأما شرك الأفعال كلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، وكتعليق التمائم خوفا من العين، وأما إن اعتقد أنها تدفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر. 2- الشرك الخفي: وهو الشرك في النيات والمقاصد والإرادات، كالرياء والسمعة، كمن يعمل عملا مما يتقرب به إلى الله تعالى فيحسن عمله من صلاة أو قراءة؛ لأجل أن يمدح ويثنى عليه.
English "Shirk Asghar" (minor polytheism) is every sin - related to intentions, statements, and actions - that has been called Shirk by the Legislator and that does not reach the extent of worshiping others besides Allah Almighty. In other words, it is every deed, related to statements or actions, that has been described by the Shariah as Shirk, but that does not take one out of the fold of Islam, such as when, for instance, one swears by others than Allah, shows off, etc. Shirk Asghar is of two types: 1. Apparent Shirk: It is expressed in words and actions. In words, one swears by others than Allah Almighty or associates others with Allah in divine will by saying: "What Allah wills and what you will." It can reach the extent of major Shirk depending on the speaker’s intention. If he intends to glorify others the way Allah Almighty is glorified, then he will be committing major Shirk. In actions, one wears a ring or an amulet to remove afflictions or out of fear of the evil eye. However, believing that such things are effective in themselves constitutes major Shirk. 2. Hidden Shirk: It occurs in one’s intentions and purposes, such as ostentation and showing off. An example is when a person performs an act that is normally performed to bring one closer to Allah Almighty, whether a prayer or recitation of the Qur’an, and he performs it well to earn people’s praise.
Français Le polythéisme mineur désigne tout péché que le Législateur a nommé polythéisme, sans que cela atteigne le degré d’une adoration à autre qu’Allah, Élevé soit-Il, avec Lui. Cela peut concerner les intentions, les paroles, les actes ou tout acte verbal ou physique que la religion a désigné comme étant du polythéisme sans que cela ne fasse sortir la personne de la religion, comme : le serment par autre qu'Allah, l'ostentation légère, et ce qui ressemble à cela. Il y a deux types de polythéisme mineur : 1- Le polythéisme apparent désigne tout ce qui est verbal ou physique. Le polythéisme dans les paroles et les expressions correspond au juron par autre qu'Allah, Élevé soit-Il ; ou comme le fait de dire : Ce qu'Allah et toi souhaitez. Ce polythéisme peut mener au polythéisme majeur en fonction de l'intention et du but de son locuteur. Si la personne a eu comme objectif d'exalter autre qu'Allah autant que son exaltation d'Allah, Élevé soit-Il, alors elle a commis un acte de polythéisme majeur. Concernant le polythéisme dans les actes, cela correspond au fait de porter un bracelet ou un fil [porte bonheur] afin d’ôter le mal ou le repousser, ou encore d’attacher [et de porter] des amulettes par crainte du mauvais œil. Cependant, si la personne pense que ces choses ont le pouvoir de repousser le mal par elles-mêmes, alors ceci est du polythéisme majeur. 2- le polythéisme discret / subtil désigne le polythéisme dans les intentions, les buts et les volontés, comme l'ostentation et la vanité de sorte que la personne fasse une œuvre par laquelle elle se rapproche d'Allah, Élevé soit-Il, mais elle embellit (et enjolive) sa prière ou sa récitation du Coran, par exemple, afin d'être complimentée et louée [par les gens].
Español Al-shirk al-asgar (idolatría menor): Es cualquier delito que la Shari’ah califica como shirk, pero que no alcanza el grado de la adoración de otra divinidad que no sea Al-lah, Glorificado sea, en cuanto a voluntades, palabras, acciones. Cualquier palabra o acción que la Shari’ah determina que es shirk pero que no implica que quien lo cometa anula su condición de musulmán, ejemplos como jurar por otro que no sea Al-lah, la hipocresía en la religión, etc… Al-shirk al-asgar es de dos tipos: 1. Shirk visible: es aquel que sucede en las palabras y en las acciones. En cuanto a al-shirk en las palabras y expresiones se trata de jurar por otro que no sea Al-lah, Enaltecido sea, como decir: “Si Al-lah quiera, y quiera (otra cosa, otra persona)”. De esta forma se puede alcanzar el grado de shirk akbar (idolatría mayor) según la intención y propósito de quien pronuncie ese shirk. Si la persona tiene como propósito exaltar a otra persona o cosa como se exalta Al-lah, Glorificado sea, se consideraría ese aspecto como shirk akbar. Mientras, que al-shirk relativo a las acciones, son por ejemplo colocar un anillo o hilo como forma de evitar el mal, o colocar amuletos por temor al mal de ojos, y quien realiza esas acciones creyendo que por sí mismas efectivamente evitan el mal, habrá cometido entonces shirk akbar (idolatría mayor). 2. Al-shirk oculto: Es la idolatría en las intenciones, propósitos y las voluntades, como la hipocresía o buscar notoriedad, como quien por ejemplo practica as-salat de la mejor forma para aproximarse a Al-lah, Glorificado sea, pero que en el fondo solo pretende que la gente lo elogie o lo halague por tales acciones.
Türkçe Küçük şirk, şeriatın kaynaklarında şirk olarak isimlendirdiği, Allah Teâlâ ile birlikte ondan başkasına ibadet etme derecesine ulaşmayan, bütün istek, söz ve fiillerle olan günahlardır. Bir başka tanımla, şeriatın şirk ismini verdiği fakat kişiyi İslâm milletinden çıkarmayan Allah'tan başkası adına yemin etmek, hafif derecede riyaya bulaşmak ve benzeri gibi bütün sözlü ve fiilî amellerdir. Küçük şirk iki çeşittir: 1- Açık Şirk: Sözler veya fiillerde meydana gelen şirktir. Lafızlarla yapılan şirk, Allah'tan başkası adına yemin etmek, "Allah ve sen istersen" sözü gibi sözlerdir. Sözü söyleyen kişinin niyeti ve kastına göre bu sözler bazen büyük şirk boyutuna kadar ulaşabilir. Allah'tan başkasını, Allah Teâlâ gibi ta'zim etmeyi kast ediyorsa, bu büyük şirk olur. Fiillerde yapılan şirk ise; bir musibeti kaldırmak veya ondan korunmak için ip veya halka bağlamak, nazardan korkarak muska asmak gibi fiillerdir. Fakat kişi, bu şeylerin kendi başlarına musibetlerden koruduğuna inanıyorsa, bu büyük şirk olur. 2- Gizli Şirk: Bir kimsenin, kendisine sena etsinler, övsünler diye, riya (gösterme) veya duyurma yoluyla, okuduğu Kur'an veya kıldığı namaz ve benzeri Allah'a yakınlaşmak için yapılan amellerini güzelleştirmesi gibi, niyet, maksat ve isteklerde olan şirktir.
اردو شرک اصغر ہر وہ گناہ ہے، جسے شارع نے شرک کا نام دیا، ہو تاہم وہ اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے غیر کی عبادت کے درجے تک نہ پہنچا ہو، چاہے اس کا تعلق ارادے سے ہو یا پھر اقوال و افعال سے۔ دوسرے لفظوں میں ہر وہ قولی و فعلی عمل، جس پر شریعت نے شرک کے وصف کا اطلاق کیا ہو، تاہم وہ ملت اسلام سے خارج کرنے کا سبب نہ بنتا ہو، جیسے غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا یا ہلکی سی ریاکاری وغیرہ۔ شرک اصغر کی دو قسمیں ہیں: 1۔ شرک ظاہری: اس سے مرادہ وہ شرک ہے، جو اقوال و افعال میں ہوتا ہے۔ اقوال و افعال میں شرک کی مثال جیسے غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا اور یوں کہنا کہ’’جو اللہ چاہے اورجو تو چاہے‘‘۔ بعض اوقات یہ قائل کی نیت و قصد کے لحاظ سے شرک اکبر تک جا پہنچتا ہے۔ اگر اس کا مقصود غیر اللہ کی اسی طرح تعظیم کرنا ہو، جیسے اللہ کی تعظیم ہوتی ہے، تو یہ شخص شرک اکبر کا مرتکب ہوگا۔ افعال میں شرک کی مثال کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کڑا پہننا یا دھاگہ باندھنا اور نظر لگنے کے خوف سے تعویذ لٹکانا ہے۔ اگر ایسا کرنے والا شخص یہ سمجھے کہ یہ اشیا بذاتِ خود مصیبت دور کرتی ہیں، تو یہ شرک اکبر ہوگا۔ 2۔ شرک خفی: اس سے مراد نیتوں، مقاصد اور ارادوں میں شرک ہے۔ جیسے ریاکاری اور شہرت (کی خاطر کوئی کام کرنا) وغیرہ۔ مثلاً کوئی شخص کوئی ایسا کام کرے، جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور اسے اچھے انداز میں اس لیے کرے کہ اس کی تعریف و ستائش ہو۔
Indonesia Syirik kecil adalah setiap dosa yang dinamakan syirik oleh Allah tetapi tidak mencapai derajat menyembah selain Allah -Ta'ālā- berupa keinginan, ucapan, dan perbuatan. Atau setiap amalan berupa ucapan atau perbuatan yang disebutkan oleh syariat sebagai syirik akan tetapi tidak sampai mengeluarkan (seseorang) dari agama, contohnya: bersumpah dengan selain Allah, adanya sifat ria yang sedikit, dan sebagainya. Syirik kecil ada dua macam: 1. Syirik yang tampak, yaitu syirik yang terjadi pada ucapan dan perbuatan. Syirik ucapan dan perkataan seperti bersumpah dengan selain Allah -Ta'ālā-, dan seperti ucapan, "apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki." Kadang hal ini bisa sampai menyeret ke syirik besar sesuai dengan niat dan tujuan penuturnya. Jika bertujuan mengagungkan selain Allah sebagaimana mengagungkan Allah -Ta'ālā-, maka ia telah melakukan syirik besar. Sedangkan syirik perbuatan seperti memakai kalung dan benang (sebagai jimat) untuk menghilangkan bencana atau mencegahnya. Juga seperti mengikatkan jimat karena takut terhadap penyakit 'ain. Adapun jika meyakini bahwa hal-hal itu dapat mencegah bencana dengan sendirinya tanpa izin Allah, maka dikategorikan sebagai syirik besar. 2. Syirik khafi (yang tersembunyi), yaitu syirik dalam niat, tujuan, dan kehendak. Seperti ria dan sumah. Seperti orang yang melakukan sebuah amal yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah -Ta'ālā- berupa salat atau bacaan Al-Qur`ān, namun ia malah memperbagusnya agar dipuji dan disanjung manusia.
Русский Малый ширк — это всякий грех, который в текстах Корана и Сунны назван ширком, однако не достиг степени поклонения кому-то помимо Всевышнего, из устремлений, слов, действий. Или же это всякие слова или действия, которые в религии названы ширком, но не выводят человека из религии, например, клятва не Аллахом, небольшое совершение дел напоказ и тому подобное. Малый ширк бывает двух видов: 1 — Явный. Бывает в словах и делах. В словах это, например, клятва не Аллахом и слова типа: «Как пожелает Аллах и ты». Он может переходить в великий ширк в зависимости от намерения произнёсшего эти слова. Если он имел своей целью возвеличить не Аллаха, то это уже большой ширк. Что же касается ширка в действиях, например, когда человек носит кольцо или нитку для защиты от бед или избавления от них, а также подвязывает талисманы из страха перед сглазом, то если человек убеждён, что эти предметы отводят беду сами по себе, вне зависимости от воли Аллаха, то это уже большой ширк. 2 — Скрытый. Это ширк в намерениях и устремлениях, например, когда человек делает что-то напоказ людям или ради того, чтобы обрести добрую славу. Например, человек делает что-то из того, посредством чего ищут приближения к Аллаху, например, совершает молитву или читает Коран, но делает это ради того, чтобы его хвалили и превозносили люди .
Português O politeísmo menor: Todo pecado que o Legislador denominou como politeísmo e não chega ao patamar de prestar culto ao outro além de ALLAH, dentre as intenções, ditos e práticas, ou toda prática, ditos ou atos que a religião descreveu como politeísmo, porém não tira a pessoa da religião, como jurar em nome do outro além de ALLAH e por ostentação e coisas semelhantes, e o politeísmo menor divide-se em duas partes: 1- Politeísmo aparente: É todo aquele que sucede em ditos e práticas; o politeísmo de ditos como jurar em nome de outro além de ALLAH e como o dito: ''O que ALLAH quiser e desejar'' e pode chegar ao politeísmo maior, dependendo da intenção da pessoa que a pronunciou, se intencionar com isso engrandecer a outro do modo como engrandece a ALLAH, então certamente que incorreu no politeísmo maior. Quanto ao politeísmo de prática, como usar amuletos e linhas com intuito de remover uma calamidade ou proteger-se contra a mesma, como também pendurar amuletos como forma de afastar o mau olhar, mas se a pessoa crer que o amuleto por si só afasta a calamidade, então é considerado politeísmo maior. 2- Politeísmo oculto: É aquele politeísmo nas intenções, objetivos e pretenções; como a ostentação, como aquele que pratica uma ação, que é específica para ALLAH, e aperfeiçoa e embeleza-a, como a oração e recitação do Alcorão, com o intuito de atrair elogios de pessoas.
中文 小举伴:所有被立法者称为举伴的罪行,但是,没有达到崇拜真主以外的程度,同时,伴随着一些这方面的意志和言行。或者所有的言行,在宗教中都称为举伴,但是,没有出教。比如以真主以外的发誓,四处炫耀等。小举伴分为两种:一、明显的举伴:即言行方面的,言语方面的举伴,比如以真主以外的发誓。比如说:“真主和我所意欲。”按照说话者的愿望和目的,有可能达到大举伴。目的在于尊重真主以外的,就是大举伴。至于行为的举伴,比如戴项链和画像,以消除或者抵御灾难。比如悬挂咒符,害怕毒眼等。至于相信这些东西本身能够抵御灾难,那么,这就是大举伴。二、隐藏的举伴:它是在举意、目的和意志方面的举伴,比如炫耀,比如有人为了接近真主而做功课,他认真履行礼拜和念诵,为了让人们表扬和夸赞他。
فارسی شرک اصغر: هر گناهی که صاحب شريعت آن را شرک نامیده و به درجه ى عبادت غیر الله متعال نمی رسد، و شامل اراده ها، اقوال و اعمال می گردد. یا عبارتست از: هر عملى چه قولی یا فعلی که شریعت وصف شرک را بر آن اطلاق نموده است، اما باعث خروج از دین نمی شود، مانند: سوگند خوردن به غیر الله و ریای اندک و مواردی از این قبیل، و شرک اصغر دو نوع است: 1- شرک ظاهرى: و آن شرکی است که در اقوال و اعمال رخ می دهد. مثال شرک اقوال و الفاظ: سوگند خوردن به غیر الله، و همچنین این سخن می باشد: «آنچه كه الله و شما بخواهيد». که البته بحسب قصد و نیت گوینده اش می تواند به حد شرک اکبر هم برسد، مثلا: اگر قصد وی از تعظیم غیرالله همانند تعظیم الله متعال باشد، قطعاً دچار شرک اکبر شده است، اما شرک در اعمال، مانند: پوشیدن حلقه و نخ جهت رفع بلا یا دفع آن می باشد، و همچنين آویزان کردن تعويذ يا طلسم به سبب ترس از چشم خوردن، اما اگر معتقد باشد که این موارد خود بلا و مصیبت را دفع می کنند، این مصداق شرک اکبر می باشد. 2- شرک خفی، عبارتست از: وجود شرک در نیت و قصد و اراده است، مانند: ریا و خودنمایی، همانند كسى که عملی مثل نماز یا قرائت که با آن به سوی الله متعال تقرب جسته می شود را به صورت هر چه بهتر بخواند تا مورد مدح و ستایش دیگران قرار گیرد.
हिन्दी छोटा शिर्क : हर वह गुनाह, जिसे शरीयतप्रदाता ने शिर्क कहा हो, लेकिन वह अल्लाह के साथ किसी और की इबादत के दर्जे तक न पहुँचे। चाहे उसका संबंध इरादे से हो, कथन से हो या कर्म से हो, अथवा हर वह कथन या क्रिया संबंधी अमल, जिसे शरीयत ने शिर्क का नाम दिया हो, लेकिन वह इसलाम से न निकालता हो, जैसे अल्लाह के अलावा किसी और वस्तु की क़सम खाना और थोड़ा-बहुत दिखावा आदि। छोटे शिर्क के दो प्रकार हैं : 1- प्रत्यक्ष शिर्क : जो कथन तथा क्रिया से संबंधित हो। कथन संबंधी शिर्क के उदाहरण में अल्लाह के अलावा किसी और वस्तु की क़सम खाना और 'जो अल्लाह चाहे और आप चाहें' कहना आदि आते हैं। इस तरह का शिर्क कहने वाले की नीयत और इरादे के मद्देनज़र बड़े शिर्क की हद तक भी पहुँच जाता है। यदि उद्देश्य अल्लाह के अलावा किसी का वही सम्मान हो, जो अल्लाह का है, तो बड़ा शिर्क है। रही बात क्रिया से संबंधित शिर्क की, तो इसमें मुसीबत से सुरक्षा के लिए कड़ा पहनना और धागा बाँधना तथा नज़र लगने के भय से तावीज़ बाँधना आदि आते हैं। यहाँ भी यदि यह विश्वास हो कि यह चीज़ें स्वयं मुसीबत से बचाती हैं, तो यह बड़ा शिर्क होगा। 2- गुप्त शिर्क : इससे मुराद नीयत, उद्देश्य और इरादे का शिर्क है, जैसे दिखावे और शोहरत के लिए काम करना। उदाहरणस्वरूप, कोई व्यक्ति, ऐसा काम जो अल्लाह की निकटता की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जैसे नमाज़ तथा तिलावत आदि, करते समय उसे लोगों की प्रशंसा बटोरने के लिए सुंदर तथा बेहतर अंदाज़ में करे।
മലയാളം ചെറിയ ശിർക്ക്: വിശ്വാസപരമോ വാചികമോ പ്രവൃത്തിപരമോ ആയ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിനോടൊപ്പം മറ്റൊരാളെ ആരാധിക്കുക എന്നതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത, എന്നാൽ ഇസ്ലാമിൽ ശിർക്ക് എന്ന പേര് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ തിന്മകളും ചെറിയ ശിർക്കാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം: ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ കാരണമാകാത്ത, എന്നാൽ ശിർക്ക് എന്ന വിശേഷണം നൽകപ്പെട്ട എല്ലാ വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും ചെറിയ ശിർക്കാണ്. അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യൽ, ചെറിയ രൂപത്തിൽ ലോകമാന്യം സംഭവിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം ഉദാഹരണം. ചെറിയ ശിർക്ക് രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന്: പ്രകടമായ ശിർക്ക്: വാക്കുകളിലും പ്രവർത്തികളിലും സംഭവിക്കുന്ന ശിർക്കാണ് ഉദ്ദേശം. വാക്കുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് അല്ലാഹുവല്ലാത്തവരെ കൊണ്ടുള്ള ശപഥങ്ങൾ. 'അല്ലാഹുവും നീയും ഉദ്ദേശിച്ചാൽ' എന്ന വാക്കും ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെടും. പറയുന്നവൻ്റെ ഉദ്ദേശവും നിയ്യത്തും അനുസരിച്ച് ഇതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ വലിയ ശിർക്കിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടേക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇത്തരം വാക്കുകളിലൂടെ അല്ലാഹുവിന് നൽകുന്നതു പോലുള്ള ആദരവ് മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ അത് വലിയ ശിർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ശിർക്കിന് ഉദാഹരണമാണ് പ്രയാസങ്ങൾ തടുക്കുകയോ നീക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉറുക്കുകളും ഏലസ്സുകളും മറ്റും ധരിക്കൽ. കണ്ണേറ് തട്ടാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏലസ്സ് കെട്ടുക എന്നതും ഇതു പോലെ തന്നെ. എന്നാൽ ഈ വസ്തുക്കൾ സ്വയം തന്നെ ഉപദ്രവം തടുക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചാൽ അത് വലിയ ശിർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. രണ്ട്: ഗോപ്യമായ ശിർക്ക്: ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങളിലും ചിന്തകളിലും സംഭവിക്കുന്ന ശിർക്കാണ് ഉദ്ദേശം. ലോകമാന്യവും, പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹവും ഉദാഹരണം. നിസ്കാരമോ ഖുർആൻ പാരായണമോ പോലുള്ള, അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനം ജനങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുകയും പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഭംഗികൂട്ടുകയും നന്നാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ ചെറിയ ശിർക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.
తెలుగు షిర్కుల్ అస్గర్ :-షరీఅతుకర్త షిర్కు’గా నామకరణం చేసిన పాపాలు,సంకల్పాలు,మాటలు,అల్లాహ్’ఏతరుల ఆరాధన స్థాయికి చేరనివి,లేదా షిర్కు గా పరిగణించే ప్రతీ మాట లేక కర్మను షీర్కు గా పేర్కొనబడుతుంది,కానీ అది ఇస్లాం నుండి తొలగించదు,ఉదాహరణకు:- అల్లాహ్’యేతరుల ప్రమాణం చేయడం,రియా మొదలైనవి,షిర్కు అస్గర్ రెండు రకాలు :- ఒకటి బహిర్గతషిర్కు:-ఇది మాటల్లో,చేతల్లో కనబడుతుంది,మాటల్లో షీర్కు అంటే ‘అల్లాహ్’యేతరుల ప్రమాణం చేయడం,మరియు ‘మా’షా’అల్లాహ్ వ షి’త(అల్లాహ్ మరియు మీరు కోరినట్లు)అని పలకడం.చెప్పేవాడి సంకల్పానుసారంగా ఇది ‘షిర్కు అక్బర్’స్థాయి కూడా చేరుతుంది,ఒకవేళ అల్లాహ్ మాదిరిగా అల్లాహ్’యేతరులను కీర్తించినట్లైతే అది ‘షిర్కు అక్బర్’ పెద్దషిర్కు’అవుతుంది,కార్యకలాపాలలో షిర్కు విషయానికొస్తే –కడెం ధరించడం,కష్టానష్టాలు పోవడానికి దారం’ధరించడం,దిష్టిభయంతో తాయిత్తులను ధరించడం,ఒకవేళ ఇవే స్వయంగా కష్టనష్టాలను దూరం చేస్తాయి అని నమ్మితే అప్పుడు అది పెద్ద షిర్కు అవుతుంది.2-అంతర్గత షిర్కు:-సంకల్పాలలో,ఉద్దేశాలలో ఉండే షిర్కు,-రియా మరియు సమ్’అ మొదలైనవి,అంటే అతను మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ ప్రసన్నతను పొందే కార్యాలైన నమాజు లేదా ఖుర్ఆన్ పారాయణాన్ని ప్రజల మెప్పు మరియు పొగడ్తల కొరకు అత్యుత్తమంగా అవలంబిస్తాడు.
ไทย ชิริกเล็ก คือบาปทุกชนิดที่อิสลามเรียกมันว่าชิริก แต่ไม่ถึงขั้นการทำอิบาดะฮฺอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซึ่งความต้องการ คำพูดและการกระทำ หรือทุกคำพูดหรือการกระทำที่อิสลามเรียกมันว่าชิริก แต่ไม่ได้ทำให้ตกศาสนา เช่นการสาบานต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ และการโอ้อวดและอื่นๆ ชิริกเล็กแบ่งออกเป็นสองประเภท 1-ชิริกที่เห็นได้ชัดจากภายนอก และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคำพูดและการกระทำ ดังนั้นชิริกของคำพูดและถ้อยคำต่างๆนั้น อย่างเช่นการสาบานต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ ตะอาลา และคำพูดของเขาที่ว่า มาชาอัลลอฮฺ วะชิตะ(สิ่งที่อัลลอฮฺทรงประสงค์และเจ้าประสงค์)และมันอาจจะไปถึงขั้นชิริกใหญ่ ตามเจตนาและความตั้งใจของผู้ที่กล่าวไว้ หากเขาตั้งใจที่จะเชิดชูคนอื่นนอกจากอัลลอฮฺเหมือนที่เชิดชูอัลลอฮฺเขาก็ได้ทำชิริกใหญ่แล้ว ส่วนชิริกของกระทำ เช่นการสวมแหวนและเส้นด้าย เพื่อให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายหรือป้องกันความชั่วร้าย และเช่นเดียวกันกับการห้อยหรือสวมใส่เครื่องรางของขลังเพราะกลัวโรคอัยน์(สายตาอาฆาตริษยา)และหากเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะปกป้องจากความชั่วร้ายด้วยตัวของมันเองแล้วก็จะเป็นชิริกใหญ่ 2-ชิริกที่หลบซ่อนอยู่ภายใน คือชิริกในการตั้งเจตนา วัตถุประสงค์และความปรารถนา เช่นการโอ้อวดและต้องการชื่อเสียง เหมือนกับผู้ที่ทำการงานหนึ่ง ซึ่งเป็นการงานที่จะทำให้เขาใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ ตะอาลา ดังนั้นเขาจะทำการละหมาดและอ่านอัลกรุอ่านอย่างดี เพื่อที่เขาจะถูกยกย่องและสรรเสริญดท่านั้น

القول السديد شرح كتاب التوحيد : (ص 25، و48) - فتاوى اللجنة الدائمة : (1/517) - مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين : (2/203) - التعريفات الاعتقادية : (ص 207) - إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد : (2/99) - الإخلاص والشرك الأصغر : (ص 17) - الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام : (ص 12) - تسهيل العقيدة الإسلامية : (ص 365) - كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة : (ص 81) - المفيد في مهمات التوحيد : (ص 127) -