Dusta - كَذِبٌ

Memberitahukan tentang sesuatu dengan berita yang berbeda dengan kenyataan, baik secara sengaja atau tidak.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Turki Urdu Indonesia Rusia Portugis Bengali China Persia Tagalog Indian Malayalam Telugu Thailand

Orang Fasik - فاسِقٌ

Orang fasik ialah orang yang keluar dari ketaatan dan keistikamahan. Dikatakan, "Fasaqa 'an amri rabbihi", artinya: ia keluar dari ketaatan kepada Rabb-nya. Asal arti al-fisq adalah keluarnya sesuatu dari sesuatu yang lain dalam bentuk yang rusak.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Perilaku Istikamah - عَدالَةٌ

Al-'Adālah artinya istikamah di atas kebenaran. Sedangkan makna al-'adl ialah keadilan dan segala yang diyakini jiwa sebagai sesuatu yang lurus. Lawan katanya adalah aẓ-ẓulm (kezaliman). Asal kata al-'adālah ialah al-i'tidāl, yaitu pertengahan dan lurus. Di antara maknanya yang lain adalah penyamaan, kebersihan, dan penyucian.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Muruah - مُرُوءَةٌ

Al-Murū`ah artinya kejantanan yang sempurna. Juga memiliki makna: adab dan akhlak baik. Ia berasal dari kata "al-marī`", yakni saluran makanan dan minuman. Ada yang berpendapat berasal dari "al-mar`u", yaitu laki-laki atau seseorang.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Rusia

Keadilan - عَدل

Adl: sesuatu yang ada dalam jiwa sehingga pemiliknya dianggap lurus. Ia juga bermakna mengadili secara benar. Lawannya: kezaliman. Ia juga digunakan dengan makna pertengahan dalam segala sesuatu.

Diterjemahkan ke: Inggris Prancis Spanyol Urdu Indonesia Bosnia Rusia

Saleh - صَلاحٌ

Stabilnya kondisi seseorang dengan komitmen melakukan kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara haram.

Diterjemahkan ke: Indonesia

Memberikan rekomendasi - تَعْدِيلٌ

Merekomendasi saksi dan menyatakan keterpercayaannya di depan hakim.

Diterjemahkan ke: Urdu Indonesia