صَلاةُ الجُمُعَةِ
English Friday prayer
Français La prière du vendredi (Salât Al Jumu'ah)
Español Salat al-Yumu’a [La Oración del Viernes].
Türkçe Cuma Namazı
اردو نمازِ جمعہ
Indonesia Salat Jumat
Русский Пятничная молитва
Português Oração de Sexta-feira
বাংলা ভাষা জুম‘আর সালাত
中文 主麻聚礼
فارسی نماز جمعه
Tagalog Ang Ṣalāh sa Biyernes
हिन्दी जुमे की नमाज़
മലയാളം ജുമുഅഃ നമസ്കാരം
తెలుగు జుమా నమాజు.
ไทย การละหมาดวันศุกร์
صَلاةُ رَكْعَتَيْنِ بعد الخُطْبَتَيْنِ ظُهْرَ يَوْمِ الجُمُعَةِ.
English A two-Rak‘ah prayer to be performed after the two-part sermon at noon on Friday.
Français Prière en deux unités après les deux sermons du Dhuhr, le jour du vendredi.
Español Es salat [oración] de dos raka’at [inclinaciones] a mediodía del día del viernes, en sustitución de salat al-Duhur (1).
Türkçe Cuma günü öğle vakti verilen iki hutbeden sonra kılınan iki rekât namaz.
اردو وہ دو رکعتیں، جو جمعہ کے دن ظہر کے وقت دو خطبوں کے بعد ادا کی جاتی ہیں۔
Indonesia Salat dua rakaat yang dikerjakan setelah dua khotbah pada waktu zuhur di hari Jumat.
Русский Молитва в два рак‘ята после двух проповедей в середине дня в пятницу.
Português Uma oração observada após dois sermões no meio-dia às sextas feiras
বাংলা ভাষা জুমুআর সালাত: এটি একটি স্বয়ং সম্পন্ন সালাত যেটি কিরাত উচ্চস্বরে পড়া, রাকাত সংখ্যা, খুতবা ও তার প্রদত্ত শর্তসমূহে যোহরের সালাত থেকে ভিন্ন; তবে ওয়াক্তের ক্ষেত্রে মিল আছে। মুস্তাহাব হলো প্রথম রাকাতে সূরা আল-জুমুআহ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আল-মুনাফিকূন পড়া অথবা প্রথম রাকাতে সূরা আল-আলা ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আল-গাশিয়াহ পড়া।
中文 在主麻日的响礼时,在两次演讲之后的两拜。
فارسی خواندن دو ركعت نماز بعد از دو خطبه ى ظهر روز جمعه است.
Tagalog Ang ṣalāh sa Biyernes ay isang ṣalāh na nakahiwalay mismo, na sumasalungat sa [ṣalāh sa] đuhr sa lakas ng pagbigkas, bilang [ng mga rak`ah], [pagkakaroon ng] sermon (khuṭbah), at mga kundisyong isinasaalang-alang para rito, at umaayon dito sa oras. Itinuturing na kaibig-ibig na bigkasin sa unang rak`ah ang Sūrah Al-Jumu`ah at sa ikalawang rak`ah naman ang Sūrah Al-Munāfiqun, o ang pagbigkas ng Sūrah Al-A`lā sa unang rak`ah at Sūrah Al-Ghāshiyah sa ikalawang rak`ah.
हिन्दी जुमे के दिन, ज़ुहर के समय, दो ख़ुतबों के बाद दो रकात नमाज़ पढ़ना।
മലയാളം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ദുഹ്റിൻ്റെ സമയത്ത് രണ്ട് ഖുതുബകൾക്ക് ശേഷം നിർവ്വഹിക്കേണ്ട രണ്ട് റക്അത്തുള്ള നമസ്കാരം.
తెలుగు జుమా రోజున మద్యాహ్నం ఖుత్బా తరువాత చదివే రెండురకాతుల నమాజు.
ไทย ละหมาดสองร็อกอัตหลังจากสองคุฏบะฮฺ ในเวลาซุฮรี่ของวันศุกร์
صَلاةُ الجُمُعَةِ: صَلاةٌ مُستَقِلَّةٌ بِنَفْسِها، تُخالِفُ الظُّهرَ: في الجَهْرِ، والعَدَدِ، والخُطبَةِ، والشُّروطِ المُعتَبَرَةِ لَها، وتُوافِقُها في الوَقْتِ، ويُقرَأ في الرَّكْعَةِ الأُولى سُورَةَ " الجُمُعَة "، وفي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سُورَةَ " المُنافِقِينَ "، كما استَحبَّ جمهور الفقهاء أيضاً قِراءَة سُورَة " الأعلى " في الأولى، و سُورةَ " الغاشية " في الثّانية.
English "Salāt al-Jumu‘ah" (Friday prayer) is a separate prayer that differs from Zhuhr prayer in terms of the audible recitation, the number of Rak‘ahs, the sermon, and its related requirements. They only share the same time. It is recommended to recite Surat al-Jumu‘ah in the first Rak‘ah and Surat al-Munāfiqūn in the second; or Surat al-A‘la in the first Rak‘ah and Surat al-Ghāshiyah in the second.
Français La prière du vendredi est une prière indépendante en elle-même qui diverge [de la prière] du Dhuhr tant dans sa manière, à voix haute, son nombre d’unité de prière, son sermon [préalable], ses conditions qui la définissent et sa concordance dans le temps. Dans la première unité, il est recommandé de lire la sourate : le Vendredi, et dans la seconde unité, la sourate : les Hypocrites. On peut aussi lire la sourate : le Très-Haut dans la première unité et la sourate : Celle qui enveloppe dans la seconde unité.
Türkçe Salâtu'l-Cumua (Cuma Namazı): Tek başına bir namazdır. Sesli kılınmasında, (rekat) sayısında, hutbe ve kabulü için gerekli şartlarda öğle namazından farklıdır. Kılınma vakti olarak öğle namazıyla aynıdır. Birinci rekâtta ''Cuma'' sûresinin okunması, ikinci rekatta ''Münâfıkûn'' sûresi ya da birinci rekâtta ''A'lâ''sûresi, ikinci rekâtta ''Gâşiye'' sûresinin okunması sünnettir.
اردو جمعہ کی نماز: ایک مستقل نماز، جو نماز ظہر کے وقت پر پڑھی جاتی ہے، لیکن جہری قرات، رکعات کے تعداد اور خطبے کی وجہ سے اس سے الگ ہے۔ اس کی پہلی رکعت میں سورۂ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورۂ منافقون یاپہلی رکعت میں سورۂ اعلیٰ اور دوسری میں سورۂ غاشیہ پڑھنا مستحب ہے۔
Indonesia Salat Jumat merupakan salat tersendiri yang berbeda dengan salat Zuhur dalam hal mengeraskan bacaan, jumlah rakaat, khotbah, dan syarat-syaratnya yang ditetapkan. Tetapi keduanya sama dalam hal waktu. Pada rakaat pertama dianjurkan membaca surah Al-Jumu'ah dan pada rakaat kedua surah Al-Munāfiqūn. Atau membaca surah Al-A'lā di rakaat pertama dan Al-Gāsyiyah di rakaat kedua.
Русский Пятничная молитва — это отдельная молитва, отличающаяся от молитвы-зухр чтением аятов вслух, другим числом рак‘атов, наличием проповеди (хутба) и особых условий, хотя по времени она совпадает с молитвой-зухр. Желательно читать в первом рак‘яте суру «Аль-Джуму‘а = Пятничное собрание», а во втором — «Аль-Мунафикун = Лицемеры» или читать в первом рак‘яте суру «Аль-А‘ля = Высочайший», а во втором — «Аль-Гашийа = Покрывающее».
Português Oração de sexta-feira: Uma oração independente por si, se distingue da oração do meio-dia, pela voz audível, número, sermão e condições aceitáveis, e converge na hora, e é recomendável recitar na primeira rakaa a surat de ''Al-Jumua'' e na segunda a surat de ''Al-Munáfiqún'', ou surat de ''Al-Aala'' na primeira e ''Al-Gáshiah'' na segunda.
中文 主麻聚礼:独立的拜功,在出声念诵、拜数、演讲、具备的条件和时间方面都不同于响礼。在第一拜念诵“主麻”章,在第二拜念诵“不信教者”章;或者在第一拜念诵“高处”章,在第二拜念诵“大灾”章属于可嘉。
فارسی نماز جمعه: نمازى مستقل به خود است، فرق آن با نماز ظهر: در جهرى بودن، تعداد ركعات، خطبه، و شروط معتبر در آن است، و در وقت اداى آن همانند هستند، و مستحب است كه در ركعت اول سوره "الجمعه"، و در ركعت دوم سوره "المنافقين" خوانده شود، يا خواندن سوره "الاعلى" در ركعت اول، و سوره "الغاشيه" در ركعت دوم باشد.
हिन्दी जुमे की नमाज़ : पाँच समय की नमाज़ों से एक अलग नमाज़, जो ऊँची आवाज़ में क़िरात, रकातों की संख्या, ख़ुतबा और मान्य शर्तों के मामले में ज़ुहर की नमाज़ से भिन्न है, परन्तु समय के मामले में उसके समान है। उसकी पहली रकात में सूरा अल-जुमुआ और दूसरी रकात में सूरा अल-मुनाफ़िक़ून अथवा पहली रकात में सूरा अल-आला और दूसरी रकात में सूरा अल-ग़ाशिया पढ़ना मुसतहब है।
മലയാളം ജുമുഅഃ നമസ്കാരം: ഒരു സ്വതന്ത്ര നമസ്കാരമാണത്. ഉറക്കെ പാരായണം ചെയ്യൽ, റകഅത്തുകളുടെ എണ്ണം, ഖുതുബ, ജുമുഅക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന നിബന്ധനകൾ എന്നിവയിൽ അത് ദുഹ്ർ നമസ്കാരത്തോട് എതിരാവുന്നു. എന്നാൽ സമയത്തിൽ ദുഹ്റിനോട് യോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജുമുഅ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ആദ്യ റക്അത്തിൽ സൂറതുൽ ജുമുഅഃയും രണ്ടാമത്തെ റക്അത്തിൽ സൂറതുൽ മുനാഫിഖൂനും പാരായണം ചെയ്യുന്നത് സുന്നത്താണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ റക്അതിൽ സൂറതുൽ അഅ്'ലയും രണ്ടാമത്തെ റക്അതിൽ ഗാശിയയും പാരായണം ചെയ്യലും സുന്നത്താണ്.
తెలుగు జుమా నమాజు:- ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన నమాజు,జోహర్ నమాజు కు విరుద్దంగా ఇందులో ‘బిగ్గరగా ఖుర్ఆన్ పఠనం,సంఖ్య,ఖుత్బా మరియు దీని కోసం ప్రత్యేక షరతులు,ఆ సమయానుసారంగ పరిగణించబడ్డాయి,-మొదటి రకాతులో ‘సూరతుల్ జుమా’మరియు రెండవ రకాతులో ‘సూరతుల్ మునాఫిఖూన్’లేదా మొదటి రకాతులో సూరతుల్ అఅ్లా’రెండవరకాతులో ‘సూరతుల్ గాషియా’చదవడం సున్నతు.
ไทย การละหมาดวันศุกร์ เป็นละหมาดที่เป็นเอกเทศด้วยตัวของมันเอง ซึ่งแตกต่างจากละหมาดซุฮรี่ในเรื่องของการอ่านดัง จำนวนร็อกอัต คุฏบะฮฺและเงื่อนไขที่ถูกนับว่าใช้ได้ แต่เหมือนกันที่เวลา และส่งเสริมให้อ่านซูเราะฮฺ “อัลญุมุอะฮฺ” ในร็อกอัตแรก และอ่านซูเราะฮฺ “อัลมุนาฟิกูน” ในร็อกอัตที่สอง หรืออ่านซูเราะฮฺ “อัล-อะอฺลา” ในร็อกอัตแรก และอ่านซูเราะฮฺ “อัล-ฆอชิยะฮฺ” ในร็อกอัตที่สอง
يَرِد مُصطلَح (صَلاة الجُمُعَةِ) في الفقهِ في كتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة الجَماعَةِ، وباب: الإِمامَة، وباب: صلاة المُسافِر، وغير ذلك.

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/337) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (1/120) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 56) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/221) - معجم لغة الفقهاء : (ص 275) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/381) -