La Categoría: .
تَرْجَمَةٌ
English Translation
Français Traduction (Tarjamah)
Español Traducción.
Türkçe Tercüme
اردو ترجمہ
Indonesia Terjemahan
Bosanski Prevođenje
Русский Перевод
Português Tradução
বাংলা ভাষা অনুবাদ
中文 翻译
فارسی ترجمه
Tagalog Pagsasalin
हिन्दी तर्जमा (अनुवाद)
മലയാളം തർജമ (വിവർത്തനം)
తెలుగు తర్జమతు:తర్జుమా
ไทย การแปลภาษา
تَفْسِيرُ الكَلامِ ونَقْلُهُ مِن لُغَةٍ إلى لُغَةٍ أُخْرى.
English Interpreting speech and rendering it from one language to another.
Français Explication de la parole et sa transposition d'une langue vers une autre langue.
Español Es la interpretación que se hace en lenguaje de otro idioma.
Türkçe Sözün açıklanması ve onun başka bir dile aktarılması.
اردو کلام کی تفسیر کرنا اور اس کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا۔
Indonesia Menjelaskan perkataan dan mengalihbahasakannya dari satu bahasa ke bahasa lain.
Bosanski Tumačenje i pojašnjavanje govora na drugom jeziku.
Русский Перевод — это разъяснение смысла слов и перевод их с одного языка на другой.
Português Interpretação da fala e transferir de uma idioma para outra.
বাংলা ভাষা তরজমা দুই প্রকার: ১- শাব্দিক অনুবাদ। আর তা হলো, বাক্যের শাব্দিক আকৃতি বা ইবারাতের ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা। ২- কথার অর্থের অনুবাদ: আর তা হলো, এমন শব্দাবলী দ্বারা বক্তব্যটি ব্যক্ত করা যা তার অর্থ ও উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে। অনুবাদটি এখানে ব্যাখ্যার স্তরে হবে।
中文 解释言语,就是将一种语言翻译为另一种语言。
فارسی تفسير گفتار، و انتقال آن از زبانى به زبان ديگرى است.
Tagalog 1. Ang pagsasaling literal. Ito ay ang pagliliwat mula sa isang wika patungo sa iba pa kalakip ng pananatili sa anyong literal ng salita o pagkakasunud-sunod ng pahayag. 2. Ang pagsasalin ng mga kahulugan ng pananalita. Ito ay ang paghahayag tungkol sa pananalita sa pamamagitan ng mga salitang naglilinaw sa mga kahulugan nito at mga pakay nito. Ang pagsasalin dito ay nasa antas ng paglilinaw.
हिन्दी किसी बात की व्याख्या करना और उसका एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करना।
മലയാളം ഒരു ഭാഷയിലെ സംസാരം മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ വിശദീകരിക്കുകയും, അതിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുക.
తెలుగు సంభాషణను వివరించడం మరియు దాన్ని ఒక భాష నుండి మరొక భాషలోకి అనువదించడం.
ไทย การอธิบายคำพูดและถ่ายโอนมันนั้นจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง
تَنْقَسِمُ التَّرْجَمَةُ إلى قِسْمَيْنِ: 1- التَّرْجَمَةُ الحَرْفِيَّةُ: وهي النَّقْلُ مِنْ لُغَةٍ إلى أُخْرَى، مع الْتِزامِ الصُّورَةِ اللَّفْظِيَّةِ لِلْكَلِمَةِ، أو تَرْتِيبِ العِبارَةِ. 2- التَّرْجَمَةُ لِمَعانِي الكَلامِ: وهي التَّعْبِيرٌ عَن الكلامِ بِأَلْفاظٍ تُبَيِّنُ مَعانِيهُ ومَقاصِدَهُ، وتكون التَّرْجَمَةُ هنا بِمَنْزِلَةِ التَّفْسِيرِ.
English "Tarjamah" (translation) is of two types: 1. Literal Tarjamah: transferring words from one language to another while retaining the literal meaning of words or the sentence structure. 2. Tarjamah of the meanings of words: expressing words in a way that clarifies their meanings and purposes, and here Tarjamah is more like an interpretation and explanation of the text.
Français Il existe deux types de traduction : 1- La traduction littérale : C’est la transcription fidèle [d'un texte] d’une langue vers une autre en retranscrivant les expressions, les mots ainsi que leur ordre. 2- La traduction selon le sens : C’est l’explication / l’interprétation des (mots et) des paroles par le biais d’expressions qui expliquent leurs significations et leurs objectifs. Ici donc, la traduction fait office d’interprétation.
Español La traducción se divide en dos tipos: 1. Traducción literal y textual. 2. Traducción contextual de los textos, dándole interpretación a lo que se recoge.
Türkçe Tercüme iki kısma ayrılır: 1- Motamot Tercüme: Bir dilden başka bir dile cümleyi aktararak, kelimenin lafzına ve şekline özen göstererek yapılan tercümedir. 2- Sözün Manasını Tercüme Etmek: Sözün manasını, maksadını açıklayan lafızlarla tabir etmektir. Buradaki tercüme, tefsir etmek anlamındadır.
اردو ترجمہ کی دو قسمیں ہیں: 1- لفظی ترجمہ: ایک زبان کو دوسری زبان میں، الفاظ کی اسی ہیئت اور عبارت کی اسی ترتیب کے ساتھ منتقل کرنا۔ 2- معنوی ترجمہ: ایک زبان کی کسی بات کو دوسری زبان کے ایسے الفاظ کے ذریعے ادا کرنا، جو اس کے معانی اور مقاصد کو واضح کر دیں۔ یہاں ترجمہ دراصل تفسیر کے قائم مقام ہوتا ہے۔
Indonesia Terjemah terbagi menjadi dua: 1. Terjemah harfiah, yaitu pengalihbahasaan dari satu bahasa ke bahasa lain dengan tetap menjaga bentuk tekstual kata atau susunan kalimatnya. 2. Terjemah maknawi, yaitu mengungkapkan ulang sebuah ucapan dengan redaksi yang dapat menjelaskan makna dan maksudnya. Terjemah dengan metode ini layaknya tafsir.
Bosanski Prevođenje se dijeli na dvije vrste: 1. bukvalno, tj. prevođenje s jezika na drugi jezik, riječ po riječ, gledajući raspored riječi; 2. prevođenje značenja u smislu da se značenje jednog jezika prenese na drugi, tako da u ovom slučaju prevođenje ima status tumačenja.
Русский Перевод бывает двух видов: 1) дословный — это перевод с одного языка на другой слово в слово с сохранением буквального смысла и последовательности слов; 2) смысловой — это передача речи словами, которые разъясняют смысл и цели речи или текста. В этом случае перевод является по сути толкованием, трактовкой.
Português A tradução divide-se em duas partes: 1. A tradução literal: tradução de um idioma para outro, levando em conta o modo literal da palavra ou sequência do texto. 2. Tradução do significado da palavra: Trata-se de interpretar o texto com palavras (próprias) que ilustram seu significado e objetivo, e neste caso a tradução é considerada como interpretação.
中文 注释(翻译)分为两类:1、字面翻译:把一种语言翻译为另一种语言,同时紧扣字面意义及句式排列。2、意义翻译:指表达出对方说话的意思和目的,这里的翻译亦有注释的含义。
فارسی ترجمه به دو قسمت تقسيم مى شود: 1- ترجمه لفظى: و آن انتقال سخن از زبانى به زبان ديگرى، همراه با التزام به اصل ترجمه لفظ در جمله، يا ترتيب عبارت هاى است. 2- ترجمه ى معنايى كلمه: و آن بيان كردن سخن با وژاهايست كه معنا و مقصود آن را روشن مى سازد، و در اين صورت ترجمه به منزلت تفسير سخن است.
हिन्दी तर्जमा अर्थात अनुवाद दो प्रकार का होता है : 1- शाब्दिक अनुवाद : यानी एक भाषा का दूसरी भाषा में इस तरह अनुवाद करना कि शब्दों की वास्तविक सूरत या वाक्यों का क्रम बरक़रार रहे। 2- वाक्य के अर्थ का अनुवाद : यानी वाक्य को ऐसे शब्दों में ढालकर प्रस्तुत करना, जो उसके अर्थ और उद्देश्य को बयान कर दें। इस सूरत में, अनुवाद व्याख्या के स्थान पर होता है।
മലയാളം വിവർത്തനം രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന്: പദാനുപദ വിവർത്തനം: പദഘടനയിലോ, പദങ്ങളുടെ ക്രമത്തിലോ മാറ്റം വരുത്താതെ ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഉദ്ദേശം. രണ്ട്: ആശയവിവർത്തനം: മൂലസ്രോതസ്സിൻ്റെ അർത്ഥവും ഉദ്ദേശവും വിവരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് രചന നടത്തുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെടും. വിശദീകരണത്തിൻറെ ഇത്തരം വിവർത്തനങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുക.
తెలుగు అత్తర్జమతు:- ఇది రెండు విధాలుగా విభజించబడింది:-ఒకటి :-అక్షర అనువాదము-అంటే ఒక భాష నుండి మరొక బాషలోకి ‘పదాల’పరంగా లేదా భావపరంగా అనువదించడం,2- విషయార్ధాన్ని వివరించడం:-అంటే ఇది దాని అర్ధాలను మరియు ఉద్దేశాలను స్పష్టపర్చడానికి ఇతరపదఉచ్చారణల ద్వారా చేసే వ్యక్తీకరణ,మరియు ఇక్కడ తర్జుమ’వ్యాఖ్యానం కోసం ఉపయోగించబడింది.
ไทย การแปลภาษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1-การแปลภาษาตามตัวอักษร คือ การถ่ายโอนจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง พร้อมกับรักษารูปคำนั้นไว้หรือเรียบเรียงรูปประโยคให้สวยงาม 2-แปลความหมายของคำพูด คือ การเรียบเรียงคำพูดด้วยถ้อยคำที่อธิบายความหมายและเป้าประสงค์ของคำพูดนั้น และการแปลภาษาในที่นี้นั้นอยู่ในสถานะของการอธิบายความหมาย
البَيانُ والتَّفْسِيرُ، يُقالُ: تَرْجَمَ كَلامَهُ: إذا بَيَّنَهُ وفَسَّرَهُ، وتأْتي بِمعنى: النَّقْل مِنْ لُغَةٍ إلى أُخْرَى.
English "Tarjamah": clarification, explanation. Other meanings: translating from one language to another.
Français La traduction est la clarification et l’explication. On dit : " Il a traduit sa parole ", lorsqu’il l'a clarifiée et expliquée. Le mot traduction peut aussi signifier la transposition [d’une parole] d'une langue vers une autre.
Español La interpretación que se le da a un texto de un idioma a otro.
Türkçe Tercüme: Tefsir etmek, açıklamaktır. “Terceme kelamehu” ifadesi, bir kimsenin sözünü tefsir ettiğinde, açıkladığında kullanılır. Bir dilden başka bir dile çevirme manasına da gelir.
اردو ترجمہ: وضاحت اور ’تفسیر۔ کہا جاتا ہے: "تَرْجَمَ كَلامَهُ" یعنی اس نے فلاں کی بات کی وضاحت اور تفسیر کی۔ لفظ ترجمہ کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنے کے معنی میں آتا ہے۔
Indonesia Menerangkan dan menafsirkan. Dikatakan, "Tarjama kalāmahu" artinya: dia menjelaskan dan menafsirkan perkataannya. At-Tarjamah juga berarti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain.
Bosanski Pojašnjavanje i tumačenje. Kaže se: terdžeme kelamehu, a to znači: pojasnio je i protumačio nečiji govor. Može značiti i: prenošenje iz jednog u drugi jezik.
Русский Разъяснение, толкование. Про человека, который разъяснил и растолковал чью-то речь, говорят: «тарджама калямаху». Также это слово употребляют в значении перевода с одного языка на другой.
Português Ilustração e interpretação, dizemos: traduziu suas palavras, se explicou e ilustrou. O termo Tradução vem também como transferir o significado de um idioma para outro.
বাংলা ভাষা কথাকে এক ভাষা থেকে অপর ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করা।
中文 说明,注释,比如说:翻译他的话,即对他的话进行说明解释,还有一种意思,即把一种语言翻译为另一种语言。
فارسی شرح دادن و تفسير نمودن است، مى گويند: گفتارش را ترجمه كرد: اگر آن را شرح داد و تفسير نمود، و همچنين به معناى: انتقال سخن از زبانى به زبان ديگرى مى آيد.
Tagalog Ang paglilinaw ng pananalita at pagliliwat nito mula sa isang wika patungo sa iba pang wika.
हिन्दी वर्णन और व्याख्या। कहा जाता है : "تَرْجَمَ كَلامَهُ" यानी उसके कथन की व्याख्या की और उसे स्पष्ट कर दिया। तर्जमा एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने के अर्थ में भी आता है।
മലയാളം വിശദീകരിക്കുകയും വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് തർജമ എന്ന് പറയുക. ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ സംസാരം വിശദീകരിക്കുകയും വിവരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് തർജമ എന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശപരിധിയിൽ പെടുന്നതാണ്. ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനും ഈ പദം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
తెలుగు వివరణ మరియు వ్యాఖ్యానం;تَرْجَمَ كَلامَهُ;అని'వివరించినప్పుడు,వ్యాఖ్యానించినప్పుడు'గా చెప్పబడుతుంది' మరియు ఇది ఒక భాష నుండి మరొకభాషలోకి అనువదించడం'కు కూడా ఉపయోగించబడుతుంది.
ไทย การชี้แจงและการอธิบาย จะกล่าวได้ว่า “คำพูดของเขาถูกแปล” คือมีการชี้แจงและอธิบายความหมายคำพูดของเขา และบางครั้งก็หมายความว่า การถ่ายโอนจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง
يَرِد مُصْطلَح (تَرْجَمَة) في عِدَّةِ أَبْوابٍ، مِنْها: كِتاب الطَّهارَةِ عند الكَلامِ عن حُكْمِ مَسِّ الـمُحْدِثِ القُرْآنَ وتَفْسِيرَهُ، وفي كِتابِ الصَّلاة، باب: أَلْفاظ الأذانِ، وباب: صَلاة الجُمُعَةِ، وفي كِتاب النِّكاحِ، باب: عَقْد النِّكاحِ، وفي باب: ألْفاظ الطَّلاقِ، وفي كِتابِ القَضاءِ، باب: أَدَب القاضِي. ويُطْلَقُ في عِلْمِ التّارِيخِ، ومعناه: التَّعْريفُ بِالشَّخْصِ وحَياتِهِ.
البَيانُ والتَّفْسِيرُ، يُقالُ: تَرْجَمَ كَلامَهُ: إذا بَيَّنَهُ وفَسَّرَهُ، وتأْتي بِمعنى النَّقْلِ مِنْ لُغَةٍ إلى أُخْرَى، يُقالُ: تَرْجَمَ كَلامَ غَيْرِهِ، أيْ: نَقَلَهُ مِنْ لُغَةٍ إلى أُخْرَى، وعَبَّرَ عَنْهُ بِلِسانٍ آخَرَ، والتَّرْجُمانُ: هو المُفَسِّرُ، ومِنْ مِعانِي التَّرْجَمَةِ: التَّحْوِيلُ.
رجم

المحكم والمحيط الأعظم : (4/245) - لسان العرب : (4/504) - تاج العروس : (12/442) - التعريفات : (ص 142) - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (1/402) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/44) - الكليات : (ص 313) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/414) - القاموس المحيط : (ص 49) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (11/168) - معجم لغة الفقهاء : (ص 127) -