خِيارُ العَيْبِ
English Option due to defect
Français Option par défaut.
Español Derecho de rechazar un producto defectuoso.
Indonesia Khiar aib
Bosanski Sloboda izbora pri otkrivanju mahane
Русский Право выбора по договору в силу изъяна ("хыяр аль-‘айб").
حَقٌّ يثبتُ لأَحَدِ المُتَعاقِدَيْنِ في فَسْخِ العَقْدِ أو إِتْمامِهِ إذا وُجِدَ عَيْبٌ في السِّلْعَةِ أو في الثَّمَنِ.
English The right of either one of two contracting parties to annul a contract or conclude it if he finds a defect in the commodity or the price.
Français Droit donné à l’un des deux contractants d’annuler ledit contrat ou de ne pas le mener à terme en cas de défaut présent dans la marchandise ou dans sa valeur d’achat.
Español Es el derecho que tienen el comprado y el vendedor para suspender un trato o continuar con él, una vez que se haya detectado alguna anomalía o defecto en la mercancía o en el precio (1).
Indonesia Hak salah satu pihak yang bertransaksi untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi apabila ada cacat pada barang atau harga.
Bosanski Pravo jednog od potpisnika ugovora da poništi ili nastavi sa ugovorom ukoliko pronađe mahanu u robi ili u platežnom sredstvu.
Русский Право выбора по договору в силу изъяна — это закрепленное за одной из сторон договора право либо расторгнуть договор, либо соблюсти его до конца из-за обнаруженного изъяна, влияющего на товар или его стоимость.
خِيارُ العَيْبِ أو خِيارُ النَّقِيصَةِ -كما يُسَمِّيهِ بعض الفُقَهاءِ-: إِثْباتُ حَقِّ إِتْمامِ البَيْعِ أو إِبْطالِهِ لأَحَدِ المُتَعاقِدَيْنِ، أي: البائِعُ أو المُشْتَرِي، وذلك إذا كان هُناكَ عَيْبٌ في الثَّمَنِ أو السِّلْعَةِ؛ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عن العاقِدِ، والمُرادُ بِالعَيْبِ: كُلُّ نَقْصٍ يُؤَثِّرُ في قِيمَةِ الشَّيْءِ، أو يُقال: هو كُلُّ وَصْفٍ مَذْمُومٍ اقْتَضَى العُرْفُ سَلامَةَ المَبِيعِ عنه غالِباً. وهو نَوعانِ: ظاهِرِيٌّ، كالعَمى بالنِّسبَةِ للبَهِيمَةِ. وباطِنِيٌّ، كما لو اشْتَرَى إِنْسانٌ ما مَأْكولُهُ في جَوْفِهِ كالْبِطِّيخِ والرُّمَّانِ والبَيْضِ فَوَجَدَهُ فاسِداً. ويَثْبُتُ خِيارُ العَيْبِ لِلْمُشْتَرِي بِشُروطٍ ثَلاثَةٍ: 1 - ظُهُورُ عَيْبٍ مُعْتَبَرٍ. 2 - أن يكون المُشْتَرِي غَيْرَ عالِمٍ بِالعَيْبِ عند العَقْدِ. 3 - أن لا يكون البائِعُ قد اشْتَرَطَ البَراءَةَ مِن العَيْبِ.
English "Khiyar al-‘Ayb": An established right for either one of two contracting parties (the seller or the buyer) to complete a sale or annul it if there is a defect in the price or the commodity. Defect refers to any deficiency that affects the value of the commodity. This option is a guarantee for either party against harm. Option due to defect becomes an established right for the buyer if the following three conditions are met: 1. A considerable defect is discovered. 2. The buyer was unaware of the defect at the time of the contract. 3. The seller has not stipulated that the product is not defect free.
Français L’option par défaut est la confirmation du droit à finaliser ou à annuler la vente pour l’un des deux contractants, c’est-à-dire : soit le vendeur, soit l’acheteur. Cela peut se produire en cas de défaut trouvé dans la marchandise ou dans sa valeur marchande. Le sens du mot : défaut, signifie : toute déficience qui influe sur la valeur de la marchandise. Cette option vise à défendre chaque contractant vis-à-vis de tout méfait [qui pourrait en résulter]. Toutefois, cette option de défaut ou achat conditionnel pour l’acheteur ne peut s’établir que sous trois conditions : 1- Un défaut manifeste et important. 2- L’acheteur ne doit pas être au courant du défaut au moment [de la signature] du contrat. 3- Le vendeur ne doit pas émettre comme condition de se décharger de la responsabilité d’un défaut présent.
Español Es el derecho del que disfruta tanto el vendedor de una mercancía como el comprador, cuando se observa alguna anomalía o defecto, teniendo la posibilidad de rechazar la mercancía o continuar a pesar de esa anomalía. Se considera algo defectuoso o anómalo cuando repercute en el valor del mismo. Para poder disfrutar de ese derecho han de existir tres condiciones: 1. Que el defecto sea visible. 2. Que el comprador no es consciente de la anomalía del producto en el momento de adquirirlo. 3. Que el vendedor no haya puesto como condición que no hará devoluciones en caso de defecto.
Indonesia Khiyār ‘aib, atau khiyār an-naqīṣah - sebagaimana dinamakan oleh sebagian ahli fikih - ialah penetapan hak untuk melanjutkan jual-beli atau membatalkannya bagi salah satu pelaku transaksi, yakni penjual atau pembeli. Demikian itu apabila ada cacat pada harga atau barang untuk mencegah kerugian orang yang bertransaksi. Cacat yang dimaksud ialah segala kekurangan yang berpengaruh terhadap harga sesuatu. Sebagian mendefinisikannya dengan semua sifat buruk yang biasanya barang yang dijual terbebas dari sifat tersebut. Ada dua macam cacat: nyata terlihat, seperti buta pada binatang, dan internal semisal seseorang membeli sesuatu yang yang disantap adalah bagian dalamnya, seperti semangka, delima, dan telur, lalu dia menemukannya dalam keadaan rusak. Khiar aib diberikan kepada pembeli dengan tiga syarat: 1. Adanya cacat yang muktabar (berpengaruh terhadap harga barang). 2. Pembeli tidak mengetahui keberadaan cacat tersebut pada saat transaksi. 3. Penjual tidak pernah mensyaratkan lepas tangan dari cacat tersebut.
Bosanski Hijarul-ajb: Sloboda izbora pri otkrivanju mahane pri robi ili pravo izbora pri otkrivanju nedostatka, kao što se to naziva kod nekih islamskih pravnika: pravo da potpisnici ugovora (kupac ili prodavac) ponište kupoprodaju, ako se pronađe mahana u platežnom sredstvu ili robi, a sve s ciljem da se ukloni šteta od kupoprodajnih strana u ugovoru. Pod mahanom se smatra svaki nedostatak koji utiče na vrijednost nečega, ili svako pokuđeno svojstvo koje po običajnom pravo ne treba da se nađe u robi, u većini slučajeva. Taj nedostatak može biti vidljiv poput slijepila životinje, i nevidljivi, kao npr. kada bi čovjek kupio nešto što se jede ali mu je plod unutra, poput lubenice, nara, jajeta, pa kada to otvori vidi da je pokvareno. Da bi kupac ostvario ovo pravo, moraju se ispuniti tri uslova: 1. pojava stvarnog nedostatka, 2. da kupac prilikom ugovora nije znao za taj nedostatak, 3. da se prodavac nije ogradio od postajanja mahane.
Русский Право выбора по договору в силу изъяна — это закрепленное за одной из сторон договора (т. е. за продавцом или покупателем) право расторгнуть договор или соблюсти его до конца в силу обнаруженного изъяна, влияющего на товар или его стоимость. Под изъяном имеется в виду любой ущерб, влияющий на цену товара. Такое право предоставляется для того, чтобы защитить стороны от вреда, и закрепляется оно за покупателем при наличии 3-х условий: 1) обнаружение существенного изъяна; 2) незнание покупателя о существовании этого изъяна при заключении договора; 3) отсутствие условия со стороны продавца о том, что он не имеет отношения к изъянам товара.
يَرِد مُصْطلَح (خِيار العَيْبِ) في الفِقْهِ في كِتابِ البُيوعِ، باب: الشُروط في البَيْعِ. ويُطلَق في كِتابِ النِّكاحِ، باب: العُيوب في النِّكاحِ، وباب: النَّفَقَة على الزَّوْجاتِ.

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (5/221) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 74) - التعريفات للجرجاني : (ص 102) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 236) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/766) - القاموس الفقهي : (ص 126) - معجم لغة الفقهاء : (ص 202) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 74) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (20/113) -