تسلسل

English Infinite sequence
Français L'enchainement
Español Concatenación, correlación, continuidad.
اردو تسلسل
Indonesia Berkelanjutan
Bosanski Lančani slijed
Русский Нескончаемая последовательность

هو ترتيب أمور غير متناهية.

English Infinite matters whose existence depends on the existence of other matters.
Français Succession infinie de choses qui succèdent des précédentes et entrainent les suivantes.
Español Consecuencia y continuidad de elementos que no se contradicen entre si.
اردو کسی چیز کو کسی ایسی چیز پر مرتب کرنا جو اسی کے مثل دوسری چیز پر مرتب ہے۔
Indonesia Berkelanjutan kejadian tanpa batas.
Bosanski Nadovezivanje stvari (ili pojava) na slične pojave.
Русский Этот термин не встречается ни в Коране, ни в Сунне. В них встречаются только однокоренные слова «сильсиля» и «салясиль». «Тасальсуль» — термин, введённый последователями калама и используемый для обозначения бесконечной последовательности, хотя в арабском языке значение этого слова не указывает на бесконечность — как раз наоборот, примеры его употребления в языке предполагают законченность.

لفظ التسلسل من الألفاظ الاصطلاحية التي لم ترد في القرآن الكريم أو السنة النبوية؛ إذ ورد فيهما لفظ السلسلة، والسلاسل فقط، ولفظ " التسلسل " من الألفاظ المجملة التي أحدثها المتكلمون، ويراد به عند الإطلاق:" ترتيب أمور غير متناهية "، مع أن معناه اللغوي لا يدل على عدم الانتهاء؛ بل ما ورد من الأمثلة في اللغة هو مما ينتهي. والتسلسل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: 1- التسلسل الممتنع، وهو التسلسل في المؤثرات والفاعلين والعلل، بأن يكون للفاعل فاعل، وللفاعل فاعل إلى ما لا نهاية له، وهذا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء، ومنه: التسلسل في تمام كون المؤثر مؤثرا؛ كأن يقال: الحادث لا بد له من سبب حادث، وذلك السبب لا بد له من سبب حادث. 2- التسلسل الممكن، وهو التسلسل في المفعولات والآثار المتعاقبة، بأن يكون الحادث الثاني موقوفا على حادث قبله، وذلك الحادث موقوف على حادث قبل ذلك وهلم جرا، وهو التسلسل في الحوادث، وقد وقع فيه خلاف، والناس فيه على ثلاثة أقوال: الأول: قيل يجوز مطلقا، وهذا قول أئمة السنة والحديث، وأساطين الفلاسفة، لكن المسلمين، وسائر أهل الملل، وجمهور العقلاء من جميع الطوائف يقولون: إن كل ما سوى الله مخلوق حادث بعد أن لم يكن، بينما قالت الفلاسفة بقدم العالم. الثاني: أنه لا يجوز لا في الماضي ولا في المستقبل. وهو قول الجهم بن صفوان، وأبي الهذيل العلاف. الثالث: أنه يجوز في المستقبل دون الماضي، وهو قول أكثر أتباع جهم، وأبي الهذيل، من الجهمية، والمعتزلة، والأشعرية، ومن وافقهم. 3- التسلسل الواجب: وهو ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له، وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله، من الكلام والإرادة، والفعل.

English "Tasalsul" (infinite sequence) is a term that does not exist in the Qur’an or Sunnah; other derivatives, however, are mentioned. "Tasalsul" is a general term introduced by scholastic theologians to refer to the order of infinite matters although the linguistic meaning in the Arabic language does not mean infinity or endlessness. On the contrary, the linguistic examples given in this regard indicate that things are finite. "Tasalsul" is divided into three categories: First category: Impossible sequence which involves the causes and the doers, meaning that there is a doer for the doer, and another doer for the first doer, and so on ad infinitum. This type of regression is invalid based on sound reasoning and the agreement of intellectuals. Another invalid regression is the absolute effectiveness of the cause, e.g. saying that a created thing must have a created cause, and this cause must have a created cause. Second category: Possible sequence that occurs in the actions or consequent effects, such as a created thing being contingent on a previously created thing, and this thing depends on a previous one, and so on and so forth. This type of regression applies to the created matters, and scholars differed about its validity providing three opinions: First: The scholars of the Sunnah and Hadith and the outstanding philosophers said that it is absolutely possible. However, Muslim scholars, adherents of other religions, and all various intellectuals held that everything other than Allah is created and has come to existence after it was nonexistent, whereas philosophers believe that the universe has no definite beginning. Second: Al-Jahm ibn Safwaan and Abu al-Hudhayl al-‘Allaaf said that it is not possible, neither in the past nor in the future. Third: The majority of the followers of Al-Jahm and Abu al-Hudhayl from Al-Jahmiyyah, Al-Mu‘tazilah, Al-Ash‘ariyyah, and those who agree with them said that it is possible in the future, but not in the past. Third category: Inevitable sequence that is proven by the Shariah and by reason, such as continuity of Allah's actions, and that whenever the bliss of the dwellers of Paradise comes to an end, Allah will create for them another bliss that has no end. This also applies to the sequence of Allah's actions from eternity, and precedence of every action by another one. Allah, our Almighty Lord, never lacked perfection in terms of His Speech, Will, and Action.
Français Le terme « l'enchainement » est une terminologie n'existant pas dans le Coran ou la tradition prophétique ; seuls les termes « la chaine » et « les chaines » sont présents. Le terme « l'enchainement » est un terme ambigu, inventé par les scolastiques et qui signifie de manière générale : « la succession infinie de choses ». Cependant, la signification linguistique du terme n'indique en rien l'infinité, au contraire, on trouve dans la langue arabe des exemples de son utilisation pour des choses qui ne sont pas infinies.L'enchainement est de trois types :Le premier : l'enchainement inconcevable. Il concerne les facteurs, les faiseurs et les causes, de sorte que le faiseur possède un faiseur, et que ce faiseur a lui-même un faiseur, et ainsi de suite sans fin. Ce genre est impossible comme l'atteste l'intellect et l'unanimité des gens raisonnables. Dans cette catégorie, on trouve l'enchainement de la parfaite caractéristique de facteur du facteur, c'est-à-dire : l'évènement a une cause nouvelle (non-éternelle) et cette cause a elle-même une cause nouvelle, etc.Le deuxième : l'enchainement possible. Il concerne l'enchainement des conséquences et des effets consécutifs, de sorte que le deuxième événement dépend de celui qui le précède, qui lui-même dépend de celui qui le précède, etc. Il s'agit donc d'un enchainement des évènements et les savants ont trois avis différents à ce sujet :1- Il est permis sans aucune restriction : il s'agit de l'avis des imams de la tradition et des récits prophétiques et des maîtres de la philosophie. Cependant, les musulmans et toutes les autres communautés, les doués de raison et tous les groupes disent : tout autre qu'Allah est créé, récent et après avoir été inexistant, alors que les philosophes disent que l'univers existe depuis toujours.2- Il n'est pas permis, ni dans le passé ni dans le futur. Il s'agit de l'opinion de Al-Jahm ibn Safwân et de Abû Al-Hudhayl Al-'Allâf. 3- il est permis dans le futur mais pas dans le passé. Il s'agit de l'opinion des partisans de Jahm et de Abû Al-Hudhayl, des Jahmites, des Mu'tazilites, des Asharites et ceux qui sont d'accords avec eux.Le troisième enchainement : l'enchainement obligatoire. Il concerne ce que l'intellect et la religion ont prouvé, telle que la perpétuité des actes Divins et le fait qu'à chaque fois qu'Il accordera un bienfait aux habitants du paradis, Il leur en accordera un autre, et ce, pour l'éternité. De même, les actes d'Allah dans le passé n'ont jamais cessé et tout acte était précédé d'un autre, sans que notre Seigneur n'ait jamais cessé d'être parfait, dans Sa parole, Sa volonté et Ses actes.
Español La expresión al-tasalsul es un modismo lingüístico que no aparece ni en el Noble Corán ni en la Sunnah profética. Los términos que sí aparecen únicamente son al-silsila (cadena) y al-salasil (cadenas). El vocablo “al-tasalsul” está creado por los dialécticos musulmanes (mutakallimun), y significa generalmente: “Consecuencia y continuidad de elementos que no se contradicen entre si y son permanentes en la existencia”, a pesar de que su significado lingüístico no está acorde con que no se tenga final, más bien se refiere a aquello que tiene final. Al-tasalsul se divide en tres tipos: 1. Al-tasalsul imposible, y es la sucesión en cuanto a los efectos, causas y nuevamente efectos, de tal forma que cada causa es resultado de otra causa, y así indefinidamente. Este tipo de tasalsul es falso, y rechazado por la mente y el consenso de las personas razonables. Es como si se dijera que un hecho necesita un motivo que lo provoque, y que ese motivo necesita otro hecho motivante. 2. Al-tasalsul posible, y es la sucesión de causas, y sus consecuencias derivadas, es decir, un acontecimiento depende de un acontecimiento anterior, y este último de otro, y así sucesivamente. Se conoce como “correlación en los hechos”. En este tipo de tasalsul existen controversias al respecto, y hay tres afirmaciones: Primera opinión, sostiene que es posible de forma absoluta este tipo de tasalsul. Esta afirmación es la de los imanes de la Sunnah y el Hadiz, y la de los más destacados filósofos. Sin embargo, los musulmanes, y ahlu al-milal (cristianos, judíos, majus, etc…) y demás personas razonables de todas las facciones aseguran que: Todo lo que existe, excepto Al-lah, es una creación acontecida, después de la no existencia. Mientras que los filósofos dicen que el mundo es qadim (anterior a todas las cosas sin tener principio para Sí). Segunda opinión en cuanto a la “correlación en los hechos”, sostiene que no es posible ni en el pasado ni el futuro. Y esta es la visión de Jahm bin Safwan y la de Abi al-Hudail al-ʿAllaf. Tercera opinión, es aquella que reconoce que es posible en el futuro, pero no en el pasado. Y esa opinión es la de la mayoría de los seguidores de Jahm y Abi al-Hudail, de las sectas de al-jahimía, al-mu’tazila, al-ash’aría, y sus partidarios. 3. El tercer tipo de al-tasalsul, es aquel que es obligatorio: Es aquel que la razón y la Shar’iah, debido a la permanente acción del Señor, Glorificado sea, en cuanto al-Abad (lo que no tiene término final), y por tanto cada vez que la gente del Paraíso se le termina la bendición, Él les genera una nueva bendición sin agotarse. Pasa igual que en al-tasalsul en Sus acciones, Glorificado sea, en cuanto al Azal (la ausencia de tiempo, pues el tiempo tal como lo conocemos nosotros ha tenido un origen), y que cada acción está precedida por otra. Nuestro Señor jamás en ningún momento Ha sido incapaz de su Kamal (absoluta trascendencia), en cuanto al-kalam (la palabra), al-irada (voluntad) y al-fi’il (acción).
اردو ’تسلسُلْ‘ ایک اصطلاح ہے، جس کا ذکر قرآن وسنت میں نہیں ہے۔ کتاب وسنت میں صرف ’سلسلہ‘ اور ’سلاسل‘ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ ’لفظِ تسلسل‘ ان مجمل الفاظ میں سے ایک ہے، جن کی ایجاد متکلمین نے کی ہے۔ مطلق ’تسلسل‘ سے لامتناہی امور کی ترتیب مُراد ہوتی ہے، گرچہ اس کا لغوی معنی عدمِ انتہا پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اس قبیل کے جو الفاظ لغت میں مستعمل ہیں، وہ انتہا (اختتام) پذیر ہونے والے ہیں۔ تسلسل کی تین انواع ہیں: 1. پہلی نوع: تسلسلِ ممتنع: یہ وہ تسلسل ہے، جو اثرانداز ہونے والی اشیاء، فاعل اور محرکات وعلل کے اندر ہوتا ہے۔ مثلا کسی فاعل کا کوئی فاعل ہونا، پھر اس فاعل کا کوئی فاعل ہونا اور اس سلسلے کا لامتناہی حد تک چلتے رہنا۔ ایسا تسلسل عقلِ صریح اور عقلاء کی اتفاقِ رائے سے باطل ہے۔ اسی نوع کی ایک مثال ہر مُؤثِّر کے لیے کسی مُؤثِّر کے وجود کا تسلسل ہے۔ جیسے یہ کہا جائے کہ ’حادث کے لیے ضروری ہے کہ کوئی سببِ حادث ہو، پھر اس سبب کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی سببِ حادث ہو۔ 2. دوسری نوع: تسلسلِ ممکن: یہ وہ تسلسل ہے، جو مفعولات اور یکے بعد دیگرے پیش آنے والے آثار کے اندر پایا جاتا ہے؛ مثلا دوسرے حادث کا اس سے پہلے کے کسی حادث پر موقوف ہونا اور اس حادث کا اس سے پہلے کے کسی حادث پر موقوف ہونا اوراس سلسلے کا چلتے رہنا۔ اس کی صحت وجواز کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ اس میں لوگوں کی تین رائیں پائی جاتی ہیں: پہلی رائے: یہ مطلقا جائز ہے۔ یہ ائمۂ سنت وحدیث اور اساطین فلاسفہ کی رائے ہے؛ لیکن عام مسلمان، ساری ملتوں کے پیروکار اور تمام فرقوں کے جمہور عقلاء کا کہنا ہے کہ اللہ کے سوا ساری چیزیں مخلوق اور حادث ہیں، پہلے اُن کا کوئی وجود نہ تھا۔ جب کہ فلاسفہ عالَم کے قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ دوسری رائے:ایسا تسلسل نہ تو ماضی میں ممکن ہے، نہ مستقبل میں۔ یہ جہم بن صفوان اور ابو ہُذَیل العلّاف کا قول ہے۔ تیسری رائے: یہ تسلسل مستقبل میں تو جائز ہے، لیکن ماضی میں نھیں۔ یہ جہمیہ فرقے میں سے جہم بن صفوان اور ابو ہُذیل کے اکثر متبعین، نیز معتزلہ ، اشاعرہ اور ان کی موافقت کرنے والوں کی رائے ہے۔ 3. تیسری نوع: تسلسلِ واجب؛ وہ تسلسل ہے، جس پر عقل اور شریعت دلالت کرتی ہیں۔ جیسے ابد تک رب العالمین کے افعال میں دوام کا ہونا اور یہ کہ جب جب اہلِ جنت کی نعمتیں ختم ہوجائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسری نعمتیں پیدا کردے گا۔ اس طرح وہاں کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اسی طرح اس پاک ہستی کے افعال میں ازل سے تسلسل ہونا، بایں طور کہ اس کے ہر فعل سے پہلے کوئی نہ کوئی فعل تھا، ہمارا رب کبھی بھی کلام، ارادے اور فعل جیسے اوصافِ کمال سے خالی نہیں رہا ہے۔
Indonesia Lafal "at-Tasalsul" termasuk istilah yang tidak disebutkan dalam Alquran Al-Karim atau Sunah Nabi. Di dalam keduanya hanya disebutkan lafal as-silsilah dan as-salāsil. Lafal "at-Tasalsul" termasuk lafal global yang dibuat oleh para ahli kalam, dan maksudnya ketika diungkapkan secara bebas adalah berurutannya perkara-perkara yang tidak ada akhirnya. Padahal secara bahasa, kata ini tidak menunjukkan pengertian tanpa akhir. Justru contoh-contoh yang disebutkan dalam bahasa menunjukkan kata ini termasuk yang memiliki akhir. At-Tasalsul terbagi tiga macam: 1. At-Tasalsul al-Mumtani' (rangkaian yang mustahil), yaitu rangkaian yang terjadi pada penyebab, pelaku, dan sebab. Contohnya, pelaku itu memiliki pelaku yang lain, dan pelaku yang lain itu memiliki pelaku yang lain lagi dan seterusnya tanpa ada henti. Ini adalah batil menurut logika yang jelas dan kesepakatan orang-orang berakal. Contoh lainnya, rangkaian untuk kesempurnaan penyebab sebagai penyebab. Misalnya dikatakan, "Sebuah peristiwa harus memiliki sebab yang menjadikannya terjadi, dan sebab tersebut harus memiliki sebab lain yang juga menjadikannya terjadi." 2. At-Tasalsul al-Mumkin (rangkaian yang mungkin). Ialah rangkaian yang terjadi pada objek dan akibat yang berurutan, di mana kejadian kedua bergantung pada kejadian sebelumnya, dan kejadian sebelumnya tersebut bergantung pada kejadian lain yang sebelumnya lagi, begitu seterusnya. Ini adalah rangkaian terkait hal-hal yang muncul. Dalam hal ini terjadi perselisihan pendapat. Tentang hal ini manusia terbagi ke dalam tiga pendapat: Pertama: rangkaian ini bisa terjadi secara mutlak. Ini adalah pendapat para imam Ahli Hadis, dan pakar filsafat. Hanya saja kaum muslimin, semua pemeluk agama dan mayoritas orang-orang berakal dari berbagai kelompok mengatakan, segala sesuatu selain Allah adalah makhluk baru yang sebelumnya tidak ada. Sementara itu para filsuf berpendapat alam semesta ini ada sejak zaman dahulu. Kedua: Rangkaian ini tidak bisa terjadi, baik di masa lalu maupun di masa mendatang. Ini adalah pendapat al-Jahm bin Ṣafwān dan Abu al-Hużail al-'Allāf. Ketiga: Rangkaian ini bisa terjadi di masa depan dan tidak bisa di masa silam. Ini adalah pendapat mayoritas pengikut Jahm, Abu al-Hużail dari kalangan Jahmiyah, Muktazilah, Asy'ariyah, dan orang-orang yang menyetujui mereka. 3. At-Tasalsul al-Wājib (rangkaian yang wajib terjadi), yaitu rangkaian yang ditunjukkan oleh akal dan syariat berdasarkan terus berkesinambungannya perbuatan-perbuatan Allah -Ta'ālā- hingga selama-lamanya, dan bahwa setiap kali satu kenikmatan penghuni surga berakhir, Allah menciptakan kenikmatan lain untuk mereka yang tak ada habisnya. Demikian juga rangkaian perbuatan-perbuatan Allah -Subhānahu wa Ta'ālā- dari sisi zaman azali (yakni masa yang tidak memiliki awal), dan bahwa setiap perbuatan didahului oleh perbuatan lain. Rabb kita Yang Mahatinggi sama sekali tidak pernah dalam satu waktu pun kosong dari kesempurnaan-Nya berupa perkataan, kehendak, dan perbuatan.
Bosanski Izraz "teselsul" je jedan od stručnih izraza koji se ne spominje u kur'ansko-hadiskim tekstovima. U njima se spominju izrazi "silsiletun" i "selasilun". Izraz "teselsul" je općeg karaktera i njega su izmislili pobornici kelama (skolastike). Kada se ovaj izraz spomene u općem smislu, njime se misli na beskonačni slijed događaja, iako jezičko značenje ne ukazuje na nepostojanje kraja, nego primjeri koji se u jeziku navode ukazuju na okončanje i završetak. Lančanost se dijeli u tri kategorije. Prva kategorija jest nemoguća lančanost, i to je lančanost vezana za uzročnike, vršioce radnje i uzroke, tj. da za svakog vršioca radnje ima drugi vršioc, i tako unedogled. Ovakvo tumačenje je neispravno po shvatanjima svih razumnih ljudi. U to se ubraja lančanost u tome da sam uzročnik ima uzročnika, kao da se time želi kazati: "Događaj mora imati uzrok događaja, a taj uzrok mora imati svoj uzrok događaja." Druga kategorija jeste moguća lančanost, a to je lančanost u predmetima nad kojima se radnja vrši i posljedicama koje iz toga proizlaze, kao npr. da jedan događaj zavisi od prethodnog događaja i da taj događaj zavisi od prethodnog itd. To je kauzalni slijedi događaja, i u vezi s njim postoji razilaženje na tri mišljenja: 1. ovakva lančanost moguća je u svakom slučaju, i to je govor učenjaka sunneta i hadisa, prvaka filozofije, ali muslimani, pripadnici drugih vjera i većina razmnih ljudi svih opcija kažu da je sve osim Allaha stvoreno i desilo se nakon što nije postojalo, dok filozofi imaju uvjerenje u beskonačnost svijeta; 2. takvo nešto nije moguće ni kad je u pitanju prošlost, a ni kada je u pitanju budućnost. Ovaj stav zastupaju Džehm b. Safvan i Ebu Huzejl el-Allaf; 3. to je moguće samo u budućnosti, a ovo je stav većine sljedbenika Džehma i Ebu Huzejla, tj. džehmija, mutezila, ešarija i svih onih koji ih slijede. I treća kategorija jeste obavezna lančanost, a to je ono na šta ukazuju razum i Objava, a riječ je o stalnim djelima Uzvišenog Gospodara koja su vječna; svaki put kad se okonča neki džennetski užitak, On će stvoriti drugi. Isti je status i kada je u pitanju lančanost u Allahovim djelima, vezana za prapočetak, jer je svaka radnja prethodila sljedećoj iako naš Gospodar nikada nije bio nepotpun i nikada nije postojalo vrijeme kada nije posjedovao moć govora, volje i provođenja.
Русский Бесконечная последовательность бывает трёх видов. Первый: невозможная. Это бесконечная последовательность влияющих факторов, воздействующих объектов, причин, таким образом, что у каждой причины есть своя причина, и так без конца. Эта бесконечная последовательность ложна, что признаётся разумом и относительно чего согласны здравомыслящие. Сюда относится утверждение о том, что воздействующий должен быть непременно сам объектом чьего-то воздействия. В качестве примера можно привести утверждение о том, что у каждой причины обязательно должна быть своя причина. Второй: возможная. Это бесконечная последовательность объектов воздействия и следствий, таким образом, что некоторое явление является следствием предыдущего, а то — следствием предыдущего и так далее. Это последовательность явлений, относительно которой учёные разошлись во мнениях. Существует три мнения по этому вопросу. 1 — Такая последовательность возможна без каких-либо ограничений. Это мнение имамов Сунны и хадисов, а также известных философов, с той разницей, что мусульмане и представители других религий сказали, что к упомянутым явлениям (хадис) относится всё сотворённое, появившееся после небытия, то есть всё, кроме Аллаха, тогда как философы утверждают, что мир существовал изначально. 2 — Такая последовательность невозможна ни в прошлом, ни в будущем. Это мнение Джахма ибн Сафвана и Абу аль-Хузайля аль-Алляфа. 3 — Такая последовательность невозможна в прошлом, но возможна в будущем. Это мнение большинства последователей Джахма и Абу аль-Хузайля из числа джахмитов, му‘тазилитов, аш‘аритов и им подобных. Третий: обязательная. Это постоянство действий Господа, не имеющее конца, на которое указывают разум и Шариат. Всякий раз, когда какое-то из наслаждений обитателей Рая будет заканчиваться, Всевышний Аллах будет создавать новое, и так до бесконечности. Так же и извечная последовательность действий Всевышнего, таким образом, что каждому действию предшествовало другое. Ибо наш Господь никогда не был лишённым Своего совершенства — Своих слов, воли и действий.

التتابع والتعاقب، والاتصال والامتداد، يقال: تسلسلت الأشياء: تعاقبت وتتابعت بترابط وتناسق، والسلسلة: اتصال الشيء بالشيء.

English "Tasalsul": sequence, succession, interlocking, and extension. The term is derived from an Arabic root which means sequence and succession of things that are interlocked and coordinating. "Salsalah", another derivative of the term, refers to two or more things that are interlocking.
Français L'enchainement, la succession, l'ininterruption et la continuité. As-salsalah : la jonction d'une chose à une autre.
Español Al-tasalsul (en árabe): Es la continuidad, sucesión, conexión, prolongación. Conectar una cosa con otra.
اردو تسلسل: پے در پے ہونا، ایک دوسرے کے پیچھے ہونا، جڑنا اور پھیلنا۔ کہا جاتا ہے ’تَسَلْسَلتِ الأشیاءُ‘ کہ چیزیں لگاتار یکے بعد دیگرے مربوط اور منظم انداز میں پیش آئیں۔ ’سلسلہ‘ ایک شے کے دوسری شے سے ملنے کو کہتے ہیں۔
Indonesia At-Tasalsul artinya berurutan dan berangkai, bersambung dan berkelanjutan. Dikatakan, "Tasalsalat al-asyyā`" artinya berbagai hal itu saling berangkai dan berurutan dengan erat dan tertib. As-Salsalah artinya terhubungnya sesuatu dengan sesuatu yang lain.
Bosanski "Teselsul" je slijed, naslijeđivanje, spojenost, produženost. Kaže se: teselseletil-ešja'u: stvari su dolazile jedna za drugom, smjenjivale su se. "Es-silsiletu": spojenost nečega sa nečim.
Русский Последовательность, следование друг за другом, связанность, продолжение. «Тасальсаля» означает «следовать друг за другом связанно и упорядоченно». «Сальсаля» означает «связанность чего-то с чем-то». Бесконечный ряд следствий.

مصدر من الفعل " تسلسل "، ومعناه: التتابع والتعاقب، والاتصال والامتداد، يقال: تسلسلت الأشياء: إذا تعاقبت وتتابعت بترابط وتناسق. والسلسلة: اتصال الشيء بالشيء، يقال: سلسل الأعداد والماء: إذا صبه شيئا فشيئا في حدور واتصال، وشيء مسلسل، أي: متصل بعضه ببعض، ومنه السلسلة - بالكسر -: دائرة من حديد ونحوه من الجواهر، سميت بذلك؛ لأنها ممتدة في اتصال.

سلسل

العين : (7/193) - تهذيب اللغة : (12/207) - معجم مقاييس اللغة : (3/60) - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم : (5/2935) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/413) - لسان العرب : (11/343) - تاج العروس : (29/217) - مختار الصحاح : (ص 152) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص96) - الكليات : (ص293) - التعريفات للجرجاني : (ص57) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/428) - دستور العلماء : (1/198) - مصطلحات في كتب العقائد : (ص72) - الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية : (ص241) - درء تعارض العقل والنقل : (1/321)، و(3/315) - الصفدية : (1/11) - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية : (1/436) - قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة : (ص 64) وما بعدها. - توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم : (1/370) - شرح العقيدة الطحاوية : (1/105) - مصطلحات في كتب العقائد : (ص 73) -