زَكاةُ النَّقْدَينِ
English Zakah on gold and silver
Français Aumône légale sur les deux métaux [c'est-à-dire : l'or et l'argent] (Zakât An-Naqdayn)
Türkçe Altın ve Gümüş Zekâtı
اردو سونے اور چاندی کی زکاۃ
Indonesia Zakat Emas dan Perak
Русский Закят с золота и серебра
Português Contribuição de Valores (ouro e prata)
বাংলা ভাষা স্বর্ণ ও রুপার যাকাত
中文 金银的天课
فارسی زكات طلا و نقره
Tagalog Ang Zakāh ng Dalawang Salapi (Ginto at Pilak)
हिन्दी ज़कातुन-नक़दैन (सोने और चाँदी की ज़कात)
മലയാളം നാണയത്തിൻ്റെ സകാത്ത്
తెలుగు బంగారం వెండిలో జకాతు.
ไทย ซะกาตเงินและทอง
إنْفاقُ جُزْءٍ مَعْلُومٍ مَن الذَّهَبِ والفِضَّةَ أو ما اشْتُقَّ مِنهُما أو قامَ مَقامَهُما إذا بَلغا النِّصابَ وحالَ عليهِما الحَولُ على مُسْتَحِقِّي الزَّكاةِ.
English Giving out a specific amount of gold, silver, or of their product or banknotes to those who deserve Zakah if they reach the Nisāb (amount liable for Zakah) and one lunar year elapses while they are in the owner’s possession.
Français Dépense d'une partie définie sur l’or et l’argent ou de ce qui dérive d'eux ou qui leur fait office dès lors où le seuil imposable est atteint et dont une année [lunaire] est passée. Cette aumône est versée à ses ayants-droit.
Türkçe Altın ve gümüş yahut bu ikisinden türemiş, yahut da onların yerine geçen ve nisap miktarına ulaşmış, üzerinden de bir kameri yıl geçmiş olan maldan zekâtı hak edenlere infak etmektir.
اردو سونا اور چاندی، ان سے بنائی گئی اشیا یا ان کے قائم مقام اشیا، جب نصاب کو پہنچ جائیں اور ان پر سال گزر جائے، تو ان کا ایک معین حصہ زکاۃ کے حق داروں پر خرچ کرنا۔
Indonesia Menginfakkan jumlah tertentu dari emas dan perak atau yang terbuat dari keduanya atau yang berfungsi seperti keduanya jika sudah mencapai nisab dan telah mengalami putaran satu tahun kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.
Русский Это выплата тем, кто имеет право на получение закята, определённой части золота или серебра (или их производных либо того, что их заменяет), если они достигли определённого количества (нисаб) и с момента владения ими истёк лунный год.
Português Despender uma parte conhecida de ouro e prata ou o que foi derivado deles ou substitui seu lugar quando atingir o valor determinado mínimo pelo qual o zakat se torna obrigatório e atingir o período de um ano na posse do bem sobre os que merecem o zakat.
বাংলা ভাষা সোনা-রুপার যাকাত হলো, নির্ধারিত কিছু অংশ যাকাত হিসেবে বের করা। আর তা হলো, সোনা ও রুপা এবং তা থেকে উৎপন্ন দিরহাম, দিনার, নগদ অর্থ, অলংকার ইত্যাদি এবং আরো যত কাগজের মুদ্রা ও তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয় এমন সম্পদ থেকে চল্লিশভাগের একভাগ বের করা। আর তা দেয়া হবে ফকীর মিসকীন ও এ ধরনের যারা যাকাতের হকদার তাদেরকে। আর যাকাত ফরয হয় তখনই যখন স্বর্ণ তার নিসাব পূর্ণ করবে। আর তার নিসাবের পরিমাণ হলো বিশ দীনার যা ৮৫ গ্রাম সমান হয়ে থাকে। আর রূপার নিসাব হলো, দুইশত দিরহাম যা ৫৮৫ গ্রামের সমান। আর তার মালিকানার ওপর পরিপূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া।
中文 从金、银、金银制品或与金银有相等地位的财宝中抽出一部分规定的份额,给予应受天课的人,条件是达到满贯,并且经过一年。
فارسی بخشيدن جزئى مشخص شده از طلا و نقره يا هر آنچه كه از آنها برداشت مى شود، يا هر آنچه كه جاى آنها را مى گيرد، اگر به حد نصاب رسيده باشد، و يک سال از وجود آن در دست صاحبش گذشته باشد.
Tagalog Ang zakāh ng dalawang salapi (ginto at pilak) ay ang paglalabas ng isang nalalamang halaga. Ito ay 1/40 (2.5%) ng ginto o pilak at anumang hinango sa dalawang ito na dirham, dinar, mga salapi, mga alahas, mga bara (ng ginto o pilak), at iba pa, at anumang isinama sa kanila na mga salaping papel. Ang pagbibigay nito ay sa mga maralita at mga dukha at tulad nila kabilang sa mga karapat-dapat sa zakāh, kapag umabot ang ginto sa niṣāb. Ang kantidad ng niṣāb [ng ginto] ay 20 dinar, na nakatutumbas sa 85 gramo, at ang kantidad ng niṣāb ng pilak ay 200 dirham, na nakatutumbas ng 595 gramo, at lumipas sa pagmamay-ari ng dalawang ito ang pagdaan ng isang buong taon.
हिन्दी सोने तथा चाँदी, उनसे बनी हुई वस्तु अथवा उनके स्थान पर प्रयुक्त किसी वस्तु का एक निश्चित भाग ज़कात के हक़दारों पर खर्च करना, जब वह निसाब (निर्धारित सीमा, जिसके बाद धन की ज़कात देनी होती है) तक पहुँच जाए और उसपर एक साल गुज़र जाए।
മലയാളം സ്വർണ്ണം, വെള്ളി എന്നിവയിൽ നിന്നോ, അവ രണ്ടിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതോ, അവയുടെ സ്ഥാനം നൽകപ്പെട്ടതോ ആയ സമ്പത്തിൽ നിസ്വാബ് (നിശ്ചിതപരിധി) തികയുകയും, അതിൻ്റെ ഹൗല് (ഒരു ഹിജ്റ വർഷം) തികയുകയും ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം സകാത്തിന് അർഹതയുള്ളവർക്ക് നൽകൽ.
తెలుగు బంగారం,వెండి,వాటి ఆభరణాలు లేదా వాటికి ప్రత్యామ్నాయమైన వాటిలో ఒక నిర్దారిత భాగాన్నిజకాతు అర్హతదారుల్లో ఖర్చు చేయడం.
ไทย การบริจาคส่วนที่เป็นที่รู้จักกันจากทองและเงิน หรือสิ่งที่ทำมาจากมันทั้งสอง หรือสิ่งที่มาแทนที่มันทั้งสองได้ เมื่อครบพิกัดและครบรอบปี ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับซะกาต
زَكاةُ النَّقْدَينِ: هي إخْراجُ قَدْرٍ معلومٍ، وهو رُبْعُ العُشُرِ من الذَّهَبِ والفِضَّةِ وما اشْتُقَّ منهما مِن دَراهِمَ ودَنانِيرَ ونُقودٍ وحُلِّيٍ وسَبائِكَ وغير ذلك، ودَفْعُها إلى الفُقَراءِ والمَساكِين ونَحوِهِم مِن أهْلِ الزَّكاةِ، إذا بَلَغَ الذَّهبُ النِّصابَ، ومِقْدارُ النصاب: عِشْرُونَ دِيناراً، ويُعادِلُ: (85 غم)، ومِقْدارُ نِصابِ الفِضَّة: مِئتا دِرْهَمٍ، ويُعادِل: (595 غم)، ومضى على امْتِلاكِهما مُرُور سَنةٍ كامِلةٍ.
English Zakāt an-Naqdayn (Zakah on gold and silver) is giving out a specific amount (quarter of the tenth) of the value of gold, silver, or their products such as coins, jewelry, bullions, and what is attached to them of banknotes, to the poor and needy and others who deserve Zakah, when they reach the Nisāb and one whole lunar year passes while they are in the owner’s possession. The Nisāb of gold is twenty dinars (about 85 grams) and that of silver is two hundred dirhams (about 595 grams).
Français L'aumône sur les deux métaux désigne le fait de s'acquitter d'une somme définie qui correspond au quart du dixième sur l’or, l’argent, et leurs dérivés : dirhams, dinars, espèces, bijoux, lingots, et autre que cela, parmi ce qui leur est rattaché comme les espèces en billets. On verse celle-ci aux pauvres et aux indigents et ceux qui leur ressemblent parmi les personnes éligibles à l'aumône. Et ceci dès lors où l'or atteint le seuil imposable ; et la valeur de ce seuil imposable est de vingt dinars qui correspond à quatre-vingt-cinq grammes d'or. Quant au seuil imposable de l'argent, celui-ci est de deux cents dirhams qui correspond à cinq-cent-quatre-vingt-quinze grammes d'argent. Il faut qu'une année [lunaire] complète en possession de ces deux biens soit passée afin de s'en acquitter.
Türkçe Zekâtu'n-Nakdeyn: Altın, gümüş yahut bu ikisinden türemiş olan dinar, dirhem, kağıt paralar, ziynet olan altın, gümüş, külçe altın vb mallar nisap miktarına ulaşıp üzerinden bir kamerî yıl geçti ise kırkta biri fakir, yoksul vb gibi zekât ehline verilir. Altının nisabı yirmi dinar (85 gram) dır. Gümüşün nisap miktarı ise iki yüz dirhem (595 gram) dır.
اردو سونے اور چاندی کی زکاۃ: سونے اور چاندی، ان سے بنائی گئی چیزوں جیسے درہم و دینار، سکے، زیورات اور ڈلے وغیرہ اور ان کے حکم میں آنے والے کاغذ کے نوٹوں کا ایک مخصوص حصہ یعنی چالیس واں حصہ نکال کر فقرا و مساکین اور دیگر مستحقینِ زکاۃ کو دینا، بشرطے کہ وہ زکاۃ کے نصاب کو پہنچ جائیں۔ یاد رہے کہ سونے کا نصاب 20 دینار ہے، جو 85 گرام کے برابر ہوتا ہے۔ جب کہ چاندی کا نصاب دو سو درہم ہے، جو 595 گرام کے برابر ہوتا ہے۔ زکاۃ کے واجب ہونے کے لیے مال کے مالک ہونے کے بعد ایک سال گزرنا بھی ضروری ہے۔
Indonesia Zakātun-naqdain adalah mengeluarkan jumlah tertentu, yaitu seperempatpuluh (2,5%), dari emas dan perak dan yang terbuat dari keduanya seperti dirham, dinar, uang logam, perhiasan, emas batangan, dan sebagainya, serta yang hukumnya disamakan dengan keduanya seperti uang kertas, lalu menyerahkannya kepada orang-orang fakir, miskin, dan lainnya yang termasuk para penerima zakat. Hal ini apabila emas sudah mencapai nisab yang jumlahnya adalah 20 dinar (setara 85 gram), sedangkan jumlah nisab perak adalah 200 dirham (setara 595 gram), dan keduanya sudah dimiliki selama satu tahun penuh.
Русский Это извлечение определённого количества — 1/40 части золота или серебра, а также их производных в виде дирхемов, динаров, монет, украшений, слитков и так далее, и приравниваемых к ним бумажных денег, и передача его бедным, нищим и так далее из числа тех, кто имеет право на получение закята, если это имущество достигло определённого размера (нисаб): для золота это 20 динаров (85 г), для серебра — 200 дирхемов (595 г), и с момента обладания ими прошёл полный лунный год.
Português Zakat dos valores: é tirar uma quantia conhecida, que é 1/4 de ouro e prata, e o que deriva deles dentre dirhams, dínares, dinheiro, jóias, moedas e outros além destes e o que faz parte deles como o dinheiro em papel. Paga-se aos pobres e necessitados ou similares dentre os merecedores de zakat, quando o ouro atinge o mínimo determinado, e esse mínimo equivale a vinte dínares que corresponde a 85 gramas de ouro. E o mínimo de prata equivale a duzendos dirhams, corresponde a 595 gramas, e deve passar um ano completo na posse deles.
中文 金、银的天课: 抽出规定的份额,即从金、银、出自金银的金币、银币、首饰、现金、锭金等,从中拿出百分之2.5,与金银相等地位的纸币亦是如此。所抽出的份额给予穷人、赤贫者等其他接受天课的对象,金子满贯额为二十个迪纳尔,相当于85克,银子的满贯额是两百个迪尔汗,相当于595克,当拥有超过一年时就要交纳天课。
فارسی زكات طلا و نقره: پرداخت مقدار مشخص شده اى است كه مقدار آن چهار دهم از طلا، نقره و آنچه كه از آنان برداشت مى شود، از دينار، پول نقد، و زيورآلات، و پرداخت آن به فقيران و نيازمندان و مانند آنان از اصناف زكات، بشرطى كه به حد نصاب رسيده باشد، و حد نصاب آن: بيست دينار مى باشد كه معادل: (85 گرام)، است، و حد نصاب نقره: دويست درهم مى باشد كه معادل: (595 گرام)، است، و همچنين بايد يک سال تمام از ملكيت آن گذشته باشد.
हिन्दी सोने और चाँदी की ज़कात : इससे अभिप्राय है सोने और चाँदी, उनसे बनी हुई चीज़ों जैसे दिरहम, दीनार, आभूषणों(ज़ेवरों) और डलों एवं उनके स्थान पर प्रयुक्त कागज़ के नोटों का, जब वो निसाब के बराबर हो जाएँ, एक निश्चित भाग निकालकर फ़क़ीरों एवं मिस्कीनों आदि ज़कात के हक़दारों को देना। निसाब का परिमाण 20 दिनार है, जो 85 ग्राम के बराबर है। जबकि चाँदी का निसाब 200 दिरहम है, जो 595 ग्राम के बराबर है। नक़द की ज़कात वाजिब होने के लिए यह भी ज़रूरी है कि उसका मालिक बनने के बाद पूरा एक साल गुज़र जाए।
മലയാളം രണ്ട് നാണയങ്ങളുടെ സകാത്ത്: സ്വർണം, വെള്ളി എന്നിവയുടെയും, അവയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ദിർഹമുകൾ, ദീനാറുകൾ (പഴയകാല സ്വർണ്ണനാണയങ്ങളും വെള്ളിനാണയങ്ങളും), ആഭരണങ്ങൾ, സ്വർണ്ണക്കട്ടികൾ എന്നിവയുടെയും, സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും സ്ഥാനം നൽകപ്പെടുന്ന നോട്ടുകളുടെയും രണ്ടര ശതമാനമാണ് നാണയങ്ങളുടെ സകാത്തായി നൽകേണ്ടത്. ദരിദ്രരും പാവപ്പെട്ടവരുമായ സകാത്തിൻ്റെ അവകാശികൾക്കാണ് ഈ ദാനം നൽകേണ്ടത്. മേൽ പറഞ്ഞ സമ്പത്തിൻ്റെ നിസ്വാബ് എത്തിയാലാണ് സകാത്ത് നൽകേണ്ടത്. സ്വർണത്തിൻ്റെ നിസ്വാബ് ഇരുപത് ദീനാറും (85 ഗ്രാം സ്വർണ്ണം), വെള്ളിയുടേത് ഇരുന്നൂറ് ദിർഹമുമാണ് (595 ഗ്രാം വെള്ളി). ഈ പറയപ്പെട്ട സ്വത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഒരു ഹിജ്റ വർഷം പൂർണ്ണമായും നീണ്ടുപോയാൽ അതിൻ്റെ ഹൗല് തികഞ്ഞുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.
తెలుగు సొమ్ములో జకాతు:- ఒక నిర్దారిత విలువను తీయడం,ఇది బంగారం మరియు వెండి మరియు వాటికి చెందిన దిర్హమ్లు,దినార్లు,సొమ్ము,నగలు మరియు వాటితో పాటు కరెన్సీడబ్బు మొదలైనవాటిలో ‘పదింట నాలుగవవంతు’.దీనిని నిసాబుకు చేరిన తరువాత నిరుపేదలకు,అగత్యపరులకు మరియు జకాతు పొందే అర్హత గలవారికి పంచిపెట్టాలి,బంగారం యొక్క నిసాబు పరిగణ:-పది దీనారులు అంటే 85 గ్రాములు;వెండి యొక్క నిసాబు:-వంద దిర్హములు,అంటే ‘595 గ్రాములకు సమానం,వీటి పై అధికారం ఖచ్చితంగా ఒక సంవత్సర కాలం పూర్తిగా గడవాలి.
ไทย ซะกาตทองและเงิน คือ การจ่ายจำนวนที่รู้จักกันออกไป คือ หนึ่งส่วนสี่ของหนึ่งส่วนสิบ จากทองคำและเงินบริสุทธิ์และสิ่งที่ทำมาจากทั้งสอง ไม่ว่าจะเป็นดิรฮัม ดีนาร หรือเงินตรา หรือเครื่องประดับและเป็นแท่งหรืออยู่ในรูปแบบอื่น และสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับมันทั้งสองจากเงินตรา และจ่ายมันออกไปให้แก่ผู้ขัดสนและคนยากจนที่เป็นผู้มีสิทธิ์รับซะกาต เมื่อทองครบปริมาณพิกัดและปริมาณพิกัดของมันก็คือ 20 ดีนาร เท่ากับ 85 กรัมทองคำ และปริมาณพิกัดเงิน คือ 200 ดิรฮัม ซึ่งมีน้ำหนักเท่ากับ 595 กรัมเงิน และได้ครอบครองมันครบ 1 ปีเต็มแล้ว
يَرِد مُصطَلَح (زكاة النَّقْدَينِ) في كتاب الزَّكاة بعدَّة إطلاقاتٍ منها: زكاةُ الأثمانِ، وزكاةُ الذَّهبِ والفِضَّةِ، وزكاةُ النُّقُودِ.

مجلة البحوث الإسلامية : (39/281) - الهداية في شرح بداية المبتدي : (1/102) - الـمجموع شرح الـمهذب : (6/2) - الـمغني لابن قدامة : (3/35) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (23/263) -