زَكاةُ الفِطْرِ
English Fast-breaking charity
Français L'aumône purificatrice [à la fin du mois de jeûne] (Zakât Al Fitr)
Español Zakat al-Fitr.
Türkçe Fıtır Sadakası, Fitre
اردو صدقۂ فطر
Indonesia Zakat Fitrah
Bosanski Zekatul-fitr - Sadekatu-l-fitr
Русский Закят аль-фитр
Português Caridade no fim do Jejum de Ramadan
বাংলা ভাষা যাকাতুল ফিতর
中文 开斋捐
فارسی زكات فطر
Tagalog Ang Zakātul fiṭr
हिन्दी ज़कातुल फ़ित्र
മലയാളം സകാത്തുൽ ഫിത്വർ
తెలుగు జకాతుల్ ఫితర్.
ไทย ซะกาตุลฟิฏรฺ
صَدَقَةٌ مِن طَعامٍ تَجِبُ بِالفِطْرِ مِن رَمَضان.
English Charity consisting of food that becomes obligatory at the end of Ramadān.
Français Aumône purificatrice obligatoire versée en nourriture pour marquer la fin du mois de Ramaḍân.
Español Sadaqa (caridad) de comida que se da al final del mes de ayuno de Ramadán (1).
Türkçe Ramazan orucunun sona ermesi ile birlikte yiyeceklerden verilmesi farz olan sadakadır.
اردو غذائی اجناس میں سے دیا جانے والا صدقہ، جو رمضان کے اختتام پر واجب ہوتا ہے۔
Indonesia Sedekah dari jenis bahan makanan yang diwajibkan setelah selesai Ramadan.
Bosanski Udjeljivanje hrane koje postaje obavezno po završetku ramazana.
Русский Милостыня в виде продуктов питания, которая становится обязательной в связи с окончанием поста в рамадан.
Português Caridade através da comida torna-se obrigatória com a quebra do jejum de Ramadan
বাংলা ভাষা সাদকাতুল ফিতর এমন একটি ইবাদত যা রমযানের সাওমের পর আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য চালু করেছেন। আর এটি হলো, প্রত্যেক মুসলিম চাই নারী হোক বা পুরুষ হোক এবং ছোট হোক বা বড় হোক তার পক্ষ থেকে শহরের লোকদের প্রধান খাদ্যের এক সা’ পরিমাণ খরচ করাকে সাদকাতুল ফিতর বলে। এটি পরিবার প্রধান তার অধীনস্থ সবার পক্ষ থেকে আদায় করবে। এটি অন্যায় অপরাধ থেকে রোযাদারের জন্য পবিত্রতা এবং মিসকীনদের জন্য খাদ্য স্বরূপ। এ ছাড়াও এ দিন তাদের যাতে কারো কাছে হাত পাততে না হয় এবং মুসলিমদের ওপর ঈদ আসাতে তারা যেভাবে আনন্দ করে সেভাবে তাদের অন্তরেও যাতে আনন্দ প্রবেশ করে। এটি ওয়াজিব হওয়ার ওয়াক্ত হলো, রমযানের শেষ দিনে সূর্যাস্ত যাওয়া। তবে উত্তম হলো, ঈদুল ফিতরের সালাতের আগে আদায় করা। আর ঈদের দুই বা তিন দিন আগে আদায় করাতে কোনো অসুবিধা নাই। যদি সময় মতো আদায় না করে তবে তা কাজা আদায় করবে এবং ফকির ও মিসকিনকে দিবে। জামহুর আলেমদের নিকট তার পরিমাণ হলো, গম ও ভুট্টা হতে বা এগুলোর আটা হতে বা খেজুর বা কিসমিস হতে এক সা’। আর সা’ হলো, মধ্যম ধরনের মানুষের হাতের কোষের চার কোষ। স্থায়ী ফতোয়া বিভাগ তাদের ফতোয়ায় প্রায় তিন কিলোগ্রাম দ্বারা এর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। আর (مجلة البحوث الإسلامية) ইসলামী গবেষণা বিষয়ক পত্রিকায় তার পরিমাণ প্রায় ২.৬ কিলোগ্রাম নির্ধারণ করেছে।
中文 斋月开斋节时必须施舍的食物。
فارسی صدقه اى است از غذا كه در پايان روزه ماه رمضان واجب مى شود.
Tagalog Ang [pagbibigay ng] zakātul fiṭr ay isang pagsamba na isinabatas ni Allāh (pagkataas-taas Siya) para sa mga lingkod Niya matapos ng pag-aayuno sa Ramaḍān. Ito ay paggugol ng isang takal na ṣā` ng pagkain na karaniwang kinakain ng mga naninirahan sa bayan [ng bibigyan] buhat sa bawat indibiduwal na Muslim, maging siya man ay lalaki o babae, o bata o matanda. Inoobliga nito ang padre de pamilya [na magbigay] para sa bawat sinumang itinataguyod niya bilang pagdadalisay sa nag-aayuno mula sa [nagawang] kalokohan at kahalayan, bilang pagpapakain sa mga dukha, bilang pagbibigay-kasapatan sa kanila laban sa panghihingi sa araw na iyon, bilang pagpapasok ng galak sa kanila sa isang araw na pinagagalak ang mga Muslim ng pagdating ng `īd sa kanila. Ang oras ng pagkakailangan nito ay ang paglubog ng araw ng huling araw ng Ramaḍān. Ang pinakamainam sa oras ng paglalabas nito ay bago ng ṣalāh ng `īdul fiṭr. Pinapayagan ang paglalabas nito isang araw o dalawang araw bago ng `īd. Isasagawa ang qaḍā' kung hindi naipalabas ito sa oras nito. Ibibigay ito sa mga maralita at mga dukha. Ang kantidad nito sa ganang karamihan ng mga maalam ay isang ṣā` ng trigo o sebada (barley) o harina ng dalawang ito o datiles o pasas. Ang ṣā ay apat na salok ng [magkadikit na] mga kamay ng lalaking hindi malaki ang mga kamay at hindi maliit. Tinaya ito ng Al-Lujnah Ad-Dā’imah (Ang Permanenteng Lupon) sa mga fatwā nito na katumbas sa tatlong kilogramo humigit-kumulang. Nasaad sa magasin ng Al-Bhuḥūth Al-Islāmīy (Ang mga Pananaliksik Pang-Islām) na ang kantidad nito ay 2.6 kilogramo humigit-kumulang.
हिन्दी खाद्य पदार्थ का सदक़ा, जो रमज़ान के रोज़ा समाप्त होने पर वाजिब होता है।
മലയാളം റമദാൻ അവസാനിച്ചാൽ നിർബന്ധമായും നൽകേണ്ട ഭക്ഷ്യദാന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള സക്കാത്ത്
తెలుగు రమజాను మాసంలో ఫితర్ ప్రకారంగా ధాన్యంలో ఇవ్వబడే విధి దానము.
ไทย การให้กุศลที่มาจากอาหารการกินที่จำเป็นต่อการละศิลอดในเดือนรอมฎอน
زَكاةُ الفِطْرِ: عِبادَةٌ شَرَعَها اللهُ تعالى لِعِبادِهِ بعد صِيامِ رَمَضانَ، وهي: إِنْفاقُ مِقْدارِ صاعٍ مِن طَعامٍ مِن غالِبِ قُوتِ أهلِ البَلَدِ عن كُلِّ فَرْدٍ مُسْلِمٍ يُعِيلُهُ، سواءٌ كان ذَكَراً أو أُنثى، صَغِيراً أو كبيراً، قَبْلَ صَلاةِ عِيدِ الفِطْرِ للفقراءِ والمساكينِ؛ طُهرةً لِلصّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفَثِ، وَطُعْمَةً للمَساكِينِ وإغْناءً لهم عن السُّؤال في ذلك اليَومِ، وإِدْخالاً لِلسُّرورِ علَيْهِم في يَوْمٍ يُسَرُّ المُسْلِمونَ بِقُدومِ العِيدِ عَلَيْهِم. ومِقدارُها عند جُمهور العُلَماءِ: صاعٌ مِن البُرِّ أو الشَّعِيرِ أو دَقِيقِهِما أو التَّمْرِ أو الزَّبِيبِ، والصّاع: أَرْبَعُ حَفَناتٍ بِكَفَّيِ الرَّجُل الذي ليس بِعَظِيمِ الكَفَّيْنِ ولا صَغِيرِها، وقَدَّرتها اللَّجنة الدّائِمة في فتاوِيها بثلاثَة كيلوغرامات تقريباً، وجاء في مجلة البحوث الإسلامية أنّ مِقدارها: 2.6 كلغ تقريباً.
English "Zakāt al-Fitr" (fast-breaking charity) is an act of worship that Allah Almighty legislated to be performed after completing the Ramadān fast. It is to donate a Sā‘ worth of food from the common local staple food on behalf of the head of the household and each of his Muslim dependents, whether male or female, and young or old. This Zakāh was legislated in order to purify the fasting person from the idle and obscene speech in which he has engaged as well as to feed the poor, free them from the need of begging on that day, and make them happy on the day of Eid. Zakāt al-Fitr becomes obligatory by the sunset of the last day of Ramadān. It is recommended to give it out before the Eid prayer, and it is permissible to give it out one or two days before Eid. If one fails to give it out in its due time, then he has to make up for it. It should be given to the poor and needy. It is estimated by the majority of scholars as one Sā‘ of wheat, barley, dates, or raisins. One Sā‘ equals four medium handfuls, and it was estimated by the Permanent Committee as 3 kilograms; or 2.6 kilograms, as stated in the Islamic Researches Magazine.
Français L’aumône purificatrice de la fin du mois de jeûne est une adoration qu’Allah, Élevé soit-Il, a prescrite à Ses serviteurs à la fin du [mois de] jeûne de Ramadan. C’est le fait de dépenser une quantité correspondant à un « Sâ’ » de la nourriture en vigueur chez les habitants d’une région, et cela pour chaque individu musulman, qu’il soit un homme ou une femme, petit ou grand, etc. Ceci incombe à tout responsable de famille pour toute personne qu’il a à sa charge en guise de purification pour le jeûneur pour toute distraction et futilité durant son mois de jeûne ; mais aussi en guise de nourriture pour les pauvres afin de les dispenser de demander ou de mendier en ce jour et pour leur procurer de la joie en un jour où tous les musulmans se réjouissent du fait de la venue du ‘Îd. Le temps de son obligation arrive au coucher du soleil lors du dernier jour de Ramadan. Toutefois, le meilleur temps pour s’acquitter de cette aumône est avant la prière du ‘Id Al Fitr. Il est aussi permis de la donner un jour ou deux avant le ‘Îd. Elle doit être donnée pour les pauvres et les indigents et sa quantité, selon la majorité des savants, est d’un « Sâ’ » d’orge ou de seigle ou de farine ou de dates ou de raisins secs. Un « Sâ’ » correspond à quatre volumes de double paume d’un homme qui n’a pas de grandes ni de petites paumes. Dans son verdict, le Comité permanent [des recherches islamiques et de la délivrance des fatwas] a estimé le « Sâ » à environ trois kilogrammes. Et dans la revue des recherches islamiques, cette quantité a été estimée à environ deux kilos six cents grammes.
Español Zakat al-Fitr: Es una adoración que Al-lah, el Altísimo, ha legitimado para Sus siervos después del ayuno de Ramadán. Es pagar la medida de un sa’ (aproximadamente tres kilos) de comida –común para la gente del lugar– por cada individuo musulmán que depende de uno, ya sea hombre o mujer, menor o mayor; debe darse antes del salat del ‘Id al-Fitr y se entrega en los lugares correspondientes. Es una purificación para los ayunantes por cualquier palabra ociosa u obscena que pudieron haber dicho, así como para alimentar al pobre.
Türkçe Fıtır Sadakası: Allah Teâlâ'nın ramazan orucundan sonra kullarına meşrû kıldığı bir ibadettir. Erkek olsun kadın olsun, büyük olsun küçük olsun her bir müslümanın yaşadığı ülkede en çok tüketilen temel gıda maddelerinden bir sa' miktarı infak ettiği yiyecektir. Evin reisi (fıtır sadakasını verme konusunda) evde yaşayan herkesten sorumludur. Fıtır Sadakası, oruçlu kimseyi boş ve kötü sözlerden temizler, fakirler için yemektir ve Bayram günü insanlara el açmalarını engeller. Bayramın gelmesiyle sevinen Müslümanların sevindiği gibi onlar da mutlu edilmiş olurlar. Farz olma vakti, ramazan ayının son günü güneşinin batması iledir. Fıtır sadakasının en faziletli vakti; Ramazan Bayramı namazının kılınmasından öncedir. Bayramdan bir ya da iki gün önce de fıtır sadakasını vermek caizdir. Vaktinde verilmezse kaza olarak fakirlere ve miskinlere verilir. İlim ehlinin çoğunluğuna göre miktarı: Bir sa' buğday, bir sa' arpa ya da her ikisinden elde edilen un, kuru hurma, kuru üzümdür. Sa', elleri çok iri ya da küçük olmayan bir adamın iki avuç içiyle dört defa alabileceği miktardır. Daimî fetva kurulu verdiği fetvalarda miktarını yaklaşık olarak üç kilogram olarak belirlemiştir. İslamî araştırmalar dergisinde miktarı, yaklaşık olarak iki kilo altıyüz gram (2.600 gr) olarak gelmiştir.
اردو زکوۃ الفطر: ایک عبادت ہے، جسے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے رمضان کے روزوں کے بعد مشروع کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی ہر مسلم فرد کی طرف سے، جس کی وہ کفالت کرتا ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، عید الفطر کی نماز کی ادائیگی سے قبل کھانے کی چیز کی ایک خاص مقدار جو اس شہر کے باشندوں کی عام غذا ہو، متعین اور خاص مستحق لوگوں کو دے، جو روزے دار کے لیے لغو و رفث سے پاکی کا ذریعہ اور مسکینوں کے لیے خوراک کا کام کرے، تاکہ اُس دن انھیں دست سوال دراز کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور انھیں اس دن خوشیاں فراہم کی جا سکیں، جس دن عام مسلمان عید کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے وجوب کا وقت ماہ رمضان کے آخری دن کے سورج غروب ہونے کے بعد سے ہے اور اس کو نکالنے کا افضل وقت عید الفطر کی نماز سے پہلے کا ہے۔ اسے عید کے ایک یا دو دن پہلے نکالنا بھی جائز ہے۔ اسے فقرا و مساکین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ جمہور علما کے نزدیک اس کی مقدار ایک صاع گیہوں یا اس کا آٹا، جَو یا اس کا آٹا، کھجور یا کشمش ہے۔ معلوم رہے کہ صاع کی مقدار چار لپ ہیں، جو نہ بڑے ہوں نہ ہی چھوٹے۔ لجنہ دائمہ نے اپنے فتویٰ میں اس کا وزن تقریباً تین کلو گرام بتایا ہے، جب کہ مجلۃ البحوث الاسلامیہ میں اس کی مقدار تقریباً دو کلو چھ سو گرام مذکور ہے۔
Indonesia Zakat fitrah merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah -Ta’ālā- kepada hamba-Nya setelah melaksanakan puasa Ramadan. Yaitu berupa infak seukuran satu ṣā' dari bahan makanan pokok penduduk setempat yang dikeluarkan untuk setiap individu muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, besar ataupun kecil. Kepala keluarga berkewajiban menunaikan zakat setiap orang yang menjadi tanggungannya; sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan keji, dan sebagai bekal bagi orang-orang miskin yang akan membebaskannya dari meminta-minta pada hari itu serta memberikannya kebahagiaan di hari ketika kaum muslimin berbahagia dengan datangnya hari raya. Waktu wajibnya adalah ketika matahari tenggelam di hari terakhir Ramadan. Waktu yang paling afdal untuk mengeluarkannya sebelum salat Idul Fitri, dan boleh dikeluarkan sehari atau dua hari sebelum hari raya. Zakat fitrah harus dikada bila tidak dikeluarkan pada waktunya. Ia diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Kadar zakat fitrah menurut mayoritas ulama ialah satu ṣā' gandum dan jelai atau tepung keduanya, kurma kering, atau anggur kering. Satu ṣā' sama dengan empat kali dua telapak tangan penuh orang dewasa yang pertengahan, tidak besar dan tidak kecil. Al-Lajnah Ad-Dā`imah (Lembaga Fatwa Arab Saudi) menetapkannya dalam fatwanya kira-kira seukuran 3 kg. Sedangkan dalam Majalah Al-Buḥūṡ Al-Islāmiyyah disebutkan ukurannya kira-kira 2,6 kg.
Bosanski Zekatul-fitr (vitre) je ibadet kojeg je propisao Allah Uzvišeni Svojim robovima da ga izvrše nakon posta ramazana, a označava dijeljenje hrane u količini jednog pregršta (sa'a) i to one hrane koja se smatra osnovnom u jednom mjestu. Daje se za svakog pojedinica muslimana o kojem se vodi briga, bilo da se radi o muškom i ženskom, malom ili veliko. Izdvaja se prije nego se klanja bajram namaz i to kategorijama koje su precizirane, a cilj mu je da bude čisćenje za postača od ružnog ponašanja tokom posta i hrana za siromašne, kako bi se osigurali na dan bajrama i kako ne bi taj dan morali da prose, te kako bi se unijela radost u srca muslimana tog dana. Količina koja se daje, po većini islamskih učenjaka je: jedan sa'a pšenice ili ječma ili brašna ili hurmi ili suhih grožđica. Jedan sa'a iznosi četiri pregrši čovjeka čije ruke nisu ni velike, ni male. Stalna komisija za fetve u Kraljevini Saudijskog Arabiji odredila je da to iznosi otprilike tri kilograma. U časopisu El-Buhusu-l-islamijje stoji da je količina 2600 gr., otprlike.
Русский Закят аль-фитр — это вид поклонения, который Всевышний Аллах установил Своим рабам после поста в рамадан. Он представляет собой раздачу еды, которая является одним из основных продуктов питания жителей данной страны, в объёме одного са‘. Закят аль-фитр отдаётся за каждого члена семьи, мусульманина, которого содержит человек, вне зависимости от того, мужского пола он или женского, ребёнок или взрослый. Его целью является очищение постящегося от грехов, пустых и неподобающих разговоров, а также кормление бедняков, избавление их от необходимости просить у людей в этот день и доставление радости в день праздника. Закят аль-фитр обязательно отдать в период с захода солнца в последний день рамадана, но лучше всего отдавать его перед праздничной молитвой, и его можно отдавать за день или два до праздника. Если человек не отдал его вовремя, он восполняет своё упущение. Этот закят отдаётся бедным и неимущим. Большинство учёных считают, что его размер составляет один са‘ пшеницы, ячменя, или муки из них, или фиников, или изюма. Са‘ — это четыре пригоршни соединёнными ладонями мужчины с руками среднего размера. Постоянный комитет по фетвам постановил, что это около трёх килограммов, а в «Маджаллят аль-бухус аль-ислямиййа» говорится, что это приблизительно 2,6 кг.
Português Zakat al-fitr é uma adoração que Allah - o Altíssimo - decretou para seus servos após o jejum de Ramadan, e é: doar o equivalente a um saah (unidade de medida) de alimento que é mais consumido pelos moradores da região para cada muçulmano, seja do sexo masculino ou feminino, pequeno ou adulto, o chefe da família deve doar por todos que estão sob sua responsabilidade. É uma purificação do jejuador dos dizeres obscenos e infundados, e para alimentar os pobres, ajudá-los a não pedirem naquele dia, levar alegria a eles no dia que os muçulmanos se alegram pela chegada do Eid. O período de sua obrigação é após o pôr-do-sol do último dia de Ramadan e o melhor momento de doação é antes da oração de Eid Al-Fitr, e é permitido doar um ou dois dias antes do dia de Eid, pode-se doar fora do seu período (por reposição) caso não tirar no seu devido período. É oferecido aos pobres e necessitados, sua quantidade segundo a maioria dos sábios: é um saah (unidade de medida) de trigo ou cevada ou sua farinha ou tâmaras ou passas. O saah corresponde a quatro punhados de um homem que suas mãos não são grandes e nem pequenas, e foi determinado pela Liga Islamica nos seus veredictos que isso corresponde a aproximadamente três quilos. Na revista de pesquisas islâmicas consta que sua quantidade é aproximadamente 2,6 quilos.
中文 开斋捐:是伟大的真主为他的仆人规定的,在斋月之后的一项功修,即每一名穆斯林缴纳一升当地人经常吃的口粮,无论是男女老少,家庭的主事者必须承担每一个家庭成员的开斋捐,以便从一些不当的言论和行为中纯洁斋戒者,也是给予穷人食物,让他们在节日当天不再乞讨,与其他穆斯林一起欢度佳节。交纳的时间是斋月最后一天的太阳落山以后,最好是在节日会礼之前捐出,也可以在节日的前一天或者两天捐出。按时捐给穷人和赤贫者,大众学者们认为,开斋捐的量就是一升大麦、小麦、麦粉、椰枣或者葡萄干。一升就是四捧,以中等男人的手掌为准。教法委员会在其教法答复中确定为约三公斤,在伊斯兰研究杂志上确定的量大约为2.6公斤。
فارسی زكات فطر: عبادت است كه الله متعال آن را بعد از روزه ماه رمضان مشروع كرده است، و عبارتست از: پرداخت مقدار صاع از غالب غذايى اهل هر منطقه اى براى يک نفر مسلمان، چه مذكر باشد يا مؤنث، كوجک باشد يا بزرگ، و بر سرپرست خانواده واجب است كه براى همه افراد تحت پوشش خود آن را پرداخت كند، و باعث پاكى روزه داران از سخن زشت و ناپسنديده مى شود، و غذاى سير كننده براى نيازمندان است و باعث درخواست نكردن آنان در آن روز مى شود، و در آن روز كه مسلمانان از آمدن روز عيد خوشحال هستند، باعث خوشحالى آنان نيز خواهد شد. و زمان وجوب آن بعد از غروب آفتاب آخرين روز ماه رمضان است، و افضل ترين زمان پرداخت آن قبل از ادايى نماز عيد فطر است، وجايز است كه يک روز يا دو روز قبل از عيد فطر آن را پرداخت نمود، و اگر در وقت تعيين شده پرداخت نشد، آن را قضا كند، و به فقيران و نيازمندان داده مى شود، و مقدار آن در نزد اغلب علما: يک صاع از گندم، جو يا آرد آنها، يا خرما، يا كشمش مى باشد، و مقدار صاع: چهار مشت به كف دستان مردى متوسط كه دستاهايش نه بزرگ باشد، و نه كوچک مى باشد، و شوراى عالى علماى عربستان سعودى در فتواهايشان مقدار تقريبى آن را سه كيلو گرام تعيين كرده اند، و در مجله ى تحقيقات اسلامى مقدار تقريبى آن را دو كيلو و ششصد گرام تعيين كرده است.
हिन्दी ज़कातुल फ़ित्र : एक इबादत, जिसे अल्लाह की ओर से बंदों को रमज़ान के रोज़े समाप्त होने के बाद करने का आदेश दिया गया है। ज़कातुल फ़ित्र से अभिप्राय है : हर मुसलमान की ओर से, चाहे वह नर हो या नारी और छोटा हो या बड़ा, देशवासियों के किसी मुख्य खाद्यान्न का एक साअ़ खर्च करना। इसे परिवार के मुखिया को अपने मातहत लोगों की ओर से अदा करना होगा। इसका उद्देश्य है : रोज़ेदार को रोज़ों की हालत में होने वाली अनुचित बातों एवं कार्यों से पाक करना, निर्धनों के लिए भोजन का प्रबंध करना, उन्हें उस दिन किसी के आगे हाथ फैलाने से बचाना और ईद के दिन जब सारे मुसलमान खुशी मना रहे हों, उन्हें भी खुशी मनाने का अवसर प्रदान करना। इसके वाजिब होने का समय रमज़ान मास के अंतिम दिन का सूरज डूबना है, जबकि बेहतर यह है कि इसे ईदुल फ़ित्र की नमाज़ के लिए निकलने से पहले अदा किया जाए। ईद से एक अथवा दो दिन पहले निकालना भी जायज़ है। यदि समय पर न निकाले, तो बाद में हर हाल में निकालना होगा। ज़कातुल फ़ित्र फ़क़ीरों तथा मिस्कीनों को दी जाएगी। आम उलेमा के अनुसार उसका परिमाण एक साअ़ गेहूँ, जौ, दोनों का आटा, खुजूर या किशमिश है और साअ़ से अभिप्राय एक सामान्य आदमी के चार लप हैं, जिसका लप न अधिक बड़ा हो न छोटा। सऊदी अरब के उलेमा की स्थायी समिति के अनुसार यह लगभग तीन किलोग्राम होता है, जबकि अल-बुहूस अल-इसलामिय्या पत्रिका में छपे एक लेख के अनुसार लगभग दो किलो छः सौ ग्राम होता है।
മലയാളം സകാത്തുൽ ഫിത്വർ: റമദാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പിന് ശേഷം തൻ്റെ അടിമകൾക്ക് മേൽ അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ച ആരാധനാകർമ്മമാണിത്. ഓരോ നാട്ടിലെയും ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഓരോ മുസ്ലിമിനും ഒരു സ്വാഅ് വീതം ദാനം ചെയ്യലാണ് സകാത്തുൽ ഫിത്വർ. പുരുഷനെന്നോ സ്ത്രീയെന്നോ, കുട്ടിയെന്നോ മുതിർന്നവനെന്നോ അക്കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല. കുടുംബത്തിലെ രക്ഷാധികാരി അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നൽകുകയാണ് വേണ്ടത്. നോമ്പുകാരന് സംഭവിച്ചു പോകുന്ന തെറ്റുകൾക്കും മോശം വാക്കുകൾക്കുമുള്ള ശുദ്ധീകരണമാണ് ഈ പ്രവർത്തനം. അതോടൊപ്പം പെരുന്നാൾ ദിവസം ദരിദ്രർക്ക് മറ്റാരോടും ചോദിക്കാതെ ഭക്ഷണവും ലഭിക്കുന്നു. പെരുന്നാൾ വന്നെത്തിയതിൽ മുസ്ലിംകളെല്ലാം സന്തോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ അവർക്കും സന്തോഷം നൽകാനും അതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. റമദാൻ മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതോടെ ഫിത്വർ സകാത്ത് നിർബന്ധമാകുന്നു. എന്നാൽ ഫിത്വർ സകാത്ത് നൽകാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയം പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ മുൻപാകുന്നു. പെരുന്നാളിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നൽകുന്നതും അനുവദനീയമാണ്. സമയത്ത് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഖദ്വാഅ് വീട്ടാവുന്നതാണ്. ദരിദ്രർക്കാണ് ഈ ദാനം നൽകേണ്ടത്. ഗോതമ്പോ ബാർളിയോ അവ പൊടിച്ചതോ ഈത്തപ്പഴമോ ഉണക്കമുന്തിരിയോ ഒരു സ്വാഅ് നൽകിയാൽ സകാതുൽ ഫിത്വറിൻ്റെ അളവെത്തും എന്നതാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെയും അഭിപ്രായം. വളരെ വലുതോ തീരെ ചെറുതോ അല്ലാത്ത ഒരാളുടെ കൈക്കുമ്പിളിൽ നാല് തവണ കോരിയെടുക്കുന്നതാണ് ഒരു സ്വാഅ്. സൗദിയിലെ പണ്ഡിതസഭയുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം മൂന്ന് കിലോയുടെ അടുത്താണ് ഒരു സ്വാഅ് വരിക. മജല്ലതുൽ ബുഹൂഥിൽ ഇസ്ലാമിയ്യഃയുടെ പഠനങ്ങളിൽ 2.600 കിലോഗ്രാമാണ് ഒരു സ്വാആയി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
తెలుగు జకాతుల్ ఫిత్ర్ :- ఇది ఒకరకమైన ఆరాధన మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ తన దాసుల కొరకు రమదాను ఉపవాసాల తరువాత చెల్లించడాన్ని ఇస్లాం శాసనంగా చేశాడు,ఇది :-నగరంలో అలవాటుగా తీసుకునే ఆహార ధాన్యాలలో నుండి ఒక ‘సాఅ్’ విలువ గల ధాన్యాన్ని ప్రతీ ముస్లిం మగ ఆడ,చిన్నా,పెద్దా తేడా లేకుండా దైవమార్గంలో ఖర్చుచేయాలి,ఇంటిపెద్ద తన కుటుంబికుల్లో ప్రతీ ఒక్కరి కోసం ఖచ్చితంగా తీయాలి,ఇది పనికిమాలిన విషయాల నుండి,కోరికల నుండి శుద్దిచేస్తుంది,మరియు అగత్యపరులకు,నిరుపేదలకు ఆహారంగా ఉపయోగపడుతుంది,ఈదు పండుగరోజు ఇతరులను అర్ధించకుండా వారికి ఉపయోగపడుతుంది,మరియు ముస్లిములంతా సంబరాలు జరుపుకుంటున్నఈదు రోజు వారికి కూడా సంతోషం కలుగుతుంది,దీని వాజిబు సమయం రమదాను చివరి రోజు సూర్యాస్తమయం తరువాత ఉంటుంది,దీనియొక్క ఉత్తమ సమయం ఈదుల్ ఫితర్’నమాజుకంటే ముందు ఇవ్వడం,మరియు ఈదుకు ఒకటి లేదా రెండు రోజుల ముందు కూడా ఇవ్వడం ధర్మం సమ్మతించింది,ఒకవేళ సమయానికి ఇవ్వలేకపోతే దాన్ని నిరుపేదలకు,ఆగత్యపరులకు ఖర్చు చేయాలి;దీని విలువ:- అత్యధికధార్మికవేత్తలు అభిప్రాయం ప్రకారం –ఒక సాఅ్ విలువ గల ‘గోధుమలు,బార్లీ,లేదా వాటి పిండి లేదా ఖర్జూర లేదా ఎండుద్రాక్ష’ఇవ్వవలిసి ఉంటుంది,ఒక సాఅ్’అంటే:-నాలుగు ‘దోసెడి’లు,అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క రెండు అరచేతుల’కొలమానం,అవి మరీపెద్దది,మరీ చిన్నది కాకుండా మధ్యరకంగా ఉండాలి,లజ్’నతు దాయిమా’తన ఫతావాలో దీని విలువను నిర్దారిస్తూ ‘మూడు కిలోగ్రాములు’అని ప్రకటించింది,మరియు ‘అల్ బుహూసుల్ ఇస్లామియ్య ‘అనే పత్రిక’లో 2.6కిలో గ్రాములు అని తెలిపింది.
ไทย ซะกาตุลฟิตรฺ คือ อิบาดะฮฺที่อัลลอฮฺทรงบัญญัติแก่บรรดาปวงบ่าวของพระองค์หลังจากการถือศิลอดในเดือนรอมฏอน นั่นก็คือการบริจาคอาหารหลักส่วนใหญ่ของชาวเมืองจำนวน 1 ศออฺ จากมุสลิมทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง เด็กหรือผู้ใหญ่ และหัวหน้าครอบครัวต้องเอาใจใส่ต่อผู้ที่อยู่ถายใต้การดูแลของเขา การกระทำดังกล่าวก็เพื่อให้ผู้ถือศิลอดบริสุทธิ์จากเรื่องไร้สาระ และเพื่อเป็นการให้อาหารแก่คนยากจน และเพื่อเป็นการพอเพียงสำหรับพวกเขาจากการขอทานในวันนั้น และเพื่อเพิ่มความสุขให้แก่พวกเขา ในวันที่บรรดามุสลิมต่างก็มีความสุขด้วยกับการมาของวันอีด และเวลาที่วายิบให้กระทำคือ เมื่อตะวันตกดินวันสุดท้ายของเดือนเราะมะฎอน แต่เวลาจ่ายซะกาตฟิตเราะฮฺที่ประเสริฐที่สุดคือ ก่อนการละหมาดอีดอีดิ้ลฟิตรี้ และอนุญาตให้ออกซะกาตุลฟิตรฺก่อนวันอีด 1 หรือ 2 วัน และให้ทำการชด หากไม่ออกซะกาตในเวลาของมัน จำนวนของมันตามทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่คือ 1 ศออฺ จากข้าวสาลีหรือข้าวบาร์เลย์หรือ แป้งที่ได้จากมันทั้งสอง หรืออินทผาลัม หรือลูกเกด และ 1 ศออฺ เท่ากับ 4 กอบมือ (ด้วยกับฝ่ามือทั้งสองข้างของผู้ชายที่มีขนาดปานกลาง) และคณะกรรมการถาวรได้กำหนดจำนวนของมันไว้ในฟัตวา (คำวินิฉัย) ว่าเท่ากับ 3 กิโลกรัม โดยประมาณและวารสารวิจัยทางด้านอิสลามกำหนดไว้ว่ามันมีจำนวนเท่ากับ 2.6 กิโลกรัม โดยประมาณ
يَرِد مُصْطلَح (زَكاة الفِطْرِ) في الفقه في كِتابِ الزَّكاة، وفي كَتابِ الصِّيامِ بعدَّةِ إطلاقاتٍ منها: الفِطْرَةُ، وصدَقَةُ الفِطْرِ، وزكاةُ رَمَضانَ، وزكاةُ الصَّومِ.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : (1/306) - نيل المارب بشرح دليل الطالب : (1/255) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (2/365) - الـمجموع شرح الـمهذب : (6/103) - معجم لغة الفقهاء : (ص 233) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/206) - بداية المجتهد ونهاية المقتصد : (1/289) - القوانين الفقهية : (ص 76) - روضة الطالبين : (2/301) - الـمغني لابن قدامة : (3/55) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (23/335) - فتاوى اللجنة الدائمة : (8/267) - مجلة البحوث الإسلامية : (59/178) -