بدعة
English Religious innovation
Français Innovation (Bid'ah)
Español Innovación, creatividad.
Türkçe Bid'at
اردو بدعت
Indonesia Bidah
Русский Нововведение
Português Inovação
বাংলা ভাষা বিদআত
中文 异端
فارسی بدعت
Tagalog Bid`ah
हिन्दी बिदअत
മലയാളം ബിദ്അത്ത് (പുത്തനാചാരം)
తెలుగు బిద్అతు నూతనపోకడ
ไทย บิดอะฮฺ (อุตริกรรม)
كل ما أُحدث في الدين ، ولا دليل له من الشرع من الاعتقادات والعبادات .
English Everything newly introduced in the religion, beliefs and acts of worship, without any proof from Shariah.
Français Tout ce qui est nouveau dans la religion sans qu'il y ait de preuve dans la Législation, que ce soit des croyances ou des adorations.
Español Es todo aquello que está en contradicción con el Corán, la Sunnah y al-iyma’ [consenso] de los antepasados en los aspectos de al-i’tiqadat [creencias, doctrinas] y al-‘ibadat [ritos de adoración] como elementos innovadores dentro de la religión (2).
Türkçe Dinde sonradan uydurulan her şeydir. İtikat ve ibadetlerde dinî olarak hiçbir delili olmayan şeydir.
اردو دین کے نام پر ایجاد کردہ ہر وہ نیا عقیدہ یا عبادت جس کی شریعت میں کوئی دلیل نہ ہو۔
Indonesia Segala hal baru yang diperbuat dalam agama berupa keyakinan dan ibadah, dan tidak ada dalilnya dari syariat.
Русский Всё, что вносится в религию без доказательств на то из Шариата, будь то убеждения или виды поклонения.
Português Tudo que é inovado na religião e não há argumento para tal na legislação, desde a crença até o ato de adoração
বাংলা ভাষা বিদআত হলো দীনের মধ্যে এমন কিছু আবিষ্কার করা যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগণ যে আকীদাহ পোষণ ও যে আমল করতেন তার পরিপন্থী। অথবা বলা হবে: এটি হলো দীনের মধ্যে এমন নব আবিষ্কৃত পথ যা শরয়ী পথের পরিপন্থী। তার ওপর চলা দ্বারা সাধারণত আল্লাহর ইবাদতে অতিরঞ্জন করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর তা হলো দুই প্রকার: 1- বিশ্বাসগত বিদআত: আর তা হলো আল্লাহ তাআলা যে সত্যসহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন ও তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন তার পরিপন্থী বিশ্বাস করা। যেমন, জাহমিয়্যাহ, মুতাযিলা, রাফেযী ও অন্যান্য গোমরাহ ফিরকাসমূহের কতাবার্তা। 2- ইবাদত সংশ্লিষ্ট বিদআত: আর তা হলো এমন অবস্থা ও দীনের মধ্যে নতুন সৃষ্ট আমল দ্বারা আল্লাহর ইবাদত করা যার অনুমতি আল্লাহ দেননি এবং তিনি এর কিছুই কবুল করবেন না। এটি কয়েক প্রকার: 1- মূল ইবাদতে বিদআত। একে হাকীকী বিদআত বলে। যেমন এমন কোনো ইবাদত আবিষ্কার করা দীনের মধ্যে যার কোনো ভিত্তি নাই। যেমন, মীলাদ অনুষ্ঠানসমূহ। 2- মূল ইবাদতে যুক্ত বিদআত। এটি বিদআতে ইযাফী বলা হয়ে থাকে। এটি কখনো বৈধ ইবাদতের ওপর বৃদ্ধি করার দ্বারা হয়। যেমন কেউ যুহরের সালাতে পঞ্চম রাকাত বৃদ্ধি করল। আবার কখনো ইবাদত আদায়ের নিয়মের মধ্যে হয়, যেমন, অনুমোদনহীন পদ্ধতিতে ইবাদত আদায় করা। যেমন, বৈধ আযকারকে একত্রে গানের আওয়াযে আদায় করা। আবার তা কখনো বৈধ ইবাদতের জন্যে সময়কে খাস করা দ্বারা হয় যা শরীয়ত খাস করেনি। যেমন, অর্ধ শাবানের রাত ও দিনকে সাওম ও কিয়াম দ্বারা খাস করা। কেননা মূল সাওম ও কিয়াম বৈধ, কিন্তু তাকে কোনো সময়ের সাথে খাস করতে হলো অবশ্যই সহীহ দলীল থাকতে হবে।
中文 在宗教的信仰和功修中所新生的没有证据的一切事物。
فارسی هر چيزى که در دین پديد آورده شود، و برای آن دلیلی در شریعت از اعتقادات و عبادات نباشد.
Tagalog Ang bid`ah ay bawat anumang pinaumpisahan sa relihiyon ayon sa kasalungatan ng naging lagay ng Propeta (basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan) at mga Kasamahan niya sa pinaniniwalaan o gawain; o sinasabi: "Ito ay paraan sa relihiyon na inimbento na humahawig sa paraang pambatas [ng Islām] at kumukontra dito." Tinutukoy ng pagtahak dito ang pagmamalabis sa pagpapakamananamba kay Allāh (kaluwalhatian sa Kanya at pagkataas-taas Siya). Ito ay nasa dalawang bahagi: 1. Bid`ah na Pampaniniwala. Iyon ay sa pamamagitan ng paniniwala sa kasalungatan ng katotohanan na isinugo ni Allāh dahil dito ang Sugo Niya (ang basbas at ang pagbati ng kapayapaan ay sumakanya) at ibinaba Niya dahil dito ang Aklat Niya, gaya ng mga opinyon ng Jahmīyah, Mu`tazilah, Rawāfiḍ, at iba pa sa kanila kabilang sa mga pangkating ligaw. 2. Bid`ah na pampagpapakamananamba. Ito ay ang pagpapakamananamba sa pamamagitan ng hindi pinahintulutan ni Allāh na mga kalagayan at mga gawaing pinasimulan sa relihiyon, na hindi naman tumatanggap si Allāh mula sa mga ito ng anuman. Ang mga ito ay mga uri: 1. Ang anumang naging kaugnay sa saligan ng pagsamba at tinatawag na isang bid`ah na tunay, gaya ng pagpapaumpisa ng isang pagsamba na walang saligan sa relihiyon, gaya ng mga pagdiriwang ng mga kaarawan [ng mga propeta]; 2. Ang anumang naging isang dagdag sa saligan at tinatawag na isang bid`ah na pandagdag. Ito ay may anumang nagiging sa pamamagitan ng pagdaragdag sa pagsambang isinabatas, gaya ng kung sakaling nagdagdag ng isang ikalimang rak`ah sa ṣalāh sa đuhr; may anumang nagiging kaugnay sa paraan ng pagsasagawa ng pagsamba, gaya ng pagsasagawa nito sa paraang hindi isinabatas, gaya ng pagsasagawa ng mga dhikr na isinabatas sa mga tinig na sabay-sabay na paawit; at may anumang nagiging sa pamamagitan ng pagtatalaga ng isang panahon para sa pagsambang isinabatas, na hindi nagtalaga ang Batas [ng Islām], gaya ng pagtatalaga sa araw at gabi ng kalagitnaan ng Sha`bān sa isang pag-aayuno at isang tahajjud sapagkat tunay na ang saligan ng pag-aayuno at tahajjud ay isinabatas subalit ang pagtatalaga nito sa isang panahon ay nangangailangan ng isang tumpak na patunay.
हिन्दी हर वह नई चीज़ जिसे धर्म के भाग के रूप में शुरू किया जाए और शरीयत के अंदर उसका कोई प्रमाण न हो। चाहे उसका संबंध आस्था से हो या इबादत से हो।
മലയാളം ദീനിൽ പുതുതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട, മതത്തിൽ തെളിവില്ലാത്ത വിശ്വാസകാര്യങ്ങളും ആരാധനാകർമ്മങ്ങളുമാണ് ബിദ്അത്തുകൾ.
తెలుగు ధర్మంలో నూతనంగా ఆవిష్కరించబడిన ప్రతీది మరియు షరీఅతుకు చెందిన ఆరాధనలు,విశ్వాసాల పరంగా ఎటువంటి ప్రామాణిక రుజువులు లేనిది
ไทย ทุกสิ่งที่ถูกทำขึ้นมาใหม่ในศาสนา และไม่มีหลักฐานจากบทบัญญัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักความเชื่อและเรื่องอิบาดะฮฺต่างๆ
البدعة: هي كل ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل، أو يقال: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية وتضادها، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، وهي على قسمين: 1- بدعة اعتقادية: وذلك باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، كمقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم من الفرق الضالة. 2- بدعة تعبدية: وهي التعبد بما لم يأذن الله به من الأوضاع والأعمال المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا، وهي أنواع: 1- ما يكون في أصل العبادة، وتسمى: بدعة حقيقية، كأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الدين، كأعياد الموالد. 2- ما يكون إضافة على الأصل، وتسمى بدعة إضافية، وهذه منها ما يكون بالزيادة على العبادة المشروعة، كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر، ومنها ما يكون في صفة أداء العبادة، كأن يؤديها على صفة غير مشروعة، كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة، ومنها ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع، كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام، فإن أصل الصيام والقيام مشروع؛ ولكن تخصيصه بوقت يحتاج إلى دليل صحيح.
English "Bid‘ah" (religious innovation) is everything newly introduced in the religion that does not comply with the way of the Prophet (may Allah’s peace and blessings be upon him) and that of his Companions in terms of creed and deeds, or it is an invented method that seems like the Shariah-approved method but contradicts it. It is a means of exaggeration in worshiping Allah Almighty. Bid‘ah falls under two categories: 1. Bid‘ah in matters of creed, which is believing in something other than the truth that Allah sent His Messenger (may Allah’s peace and blessings be upon him) with and what is in His Book such as the views of the Jahmis, Mu‘tazilites, Rāfidis, and other deviant sects. 2. Bid‘ah in matters pertaining to acts of worship, which is innovating new acts of worship that Allah has not prescribed for His servants and that He does not accept from them. This is of two types: a. Bid‘ah in the act of worship itself, which is called a real Bid‘ah: this is when an innovated act of worship has no origin in the religion, like celebrating the Prophet’s birthday. b. Bid‘ah that is additional: this is when an act of worship has a basis in the religion, however, something has been added to it such as adding a fifth Rak‘ah to Zhuhr prayer. Also, if someone were to perform an act of worship in a way different than the way we were ordered to, such as reciting the prescribed Dhikr collectively in a singing-like manner. This category also includes specifying certain times for acts of worship which has no basis in the religion, such as the observance of fast and night prayer on the day and night of mid Sha‘bān. Fasting and performing night prayer are permissible in principle, but observing them on specific times needs a valid proof.
Français L’innovation désigne tout ce qui apparaît de nouveau dans la religion en étant différent de ce sur quoi étaient le Prophète (paix et salut sur lui) et ses Compagnons dans une croyance ou une œuvre. On peut aussi dire que c’est voie inventée dans la religion qui confronte la voie légiférée et la contredit. L’emprunt de cette voie vise l’exagération dans le culte rendu à Allah, Glorifié et Élevé soit-Il. L’innovation se divise en deux : 1- Une innovation dans la croyance, cela se traduit par une croyance différente de la vérité sur laquelle Allah a envoyé Son Messager (paix et salut sur lui) et Il lui a descendu Son Livre, comme les paroles des Jahmites, des Mu’tazilites, des Rafidites, ainsi que d’autre en dehors d’eux parmi les sectes égarées. 2- Une innovation dans l’adoration qui est le fait d’adorer d’une manière qu’Allah n’a pas autorisé parmi les situations et les œuvres nouvelles dans la religion, celles dont Allah n’accepte rien. Et elles sont de divers types : a- Ce qui est à la base de l'adoration et qu’on nomme « innovation véritable », comme celui qui invente une adoration qui n'a aucun fondement dans la religion, à l’image des fêtes d'anniversaire. b- Ce qui est ajouté à la base d'une adoration et qu'on nomme « innovation ajoutée ». Ce peut être soit un ajout à l’adoration prescrite, comme le fait d’ajouter une unité de prière à la prière du Dhuhr. Ce peut aussi être dans la manière de s’acquitter de l'adoration de sorte que la personne s’en acquitte d’une manière non prescrite, comme faire les rappels légiférés à voix haute, en groupe et avec de la musique. Ce peut encore être sous la forme de spécifier un temps pour une adoration prescrite mais que la Législation n’a pas spécifié, comme le fait de spécifier la journée du 15ème jour du mois de Cha'bân au jeûne et sa nuit à la veillée nocturne en prière. En effet, à la base, le jeûne et la prière nocturne sont légiférés, toutefois le fait d’en spécifier un temps précis requiert une preuve authentique.
Español Al-bid’a [en árabe]: es cualquier innovación dentro de la religión, pero en contradicción con la enseñanza del Profeta (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) y de sus sahabas [compañeros] en cuanto a la doctrina y acciones. O también se define este término como una corriente dentro de la religión, pero que está en contradicción con la Shari’ah islámica, con la que se pretende exagerar o inventar nuevas formas de adoración a Al-lah, Glorificado sea. Y es de dos tipos: Bid’a i’tiqadia [innovación en la doctrina]: es la creencia en aquello que contradice a la verdad, es decir, la verdad para la cual Al-lah envió Su mensajero y reveló Su libro. Bid’a ta’abudia [innovación en la adoración]: es la adoración de aquello que Al-lah no legitimó para tal caso, como la invención de nuevos ritos de adoración, acciones, obras, etc… y que Al-lah no acepta ninguna de ellas.
Türkçe Bid'at: Akide ya da amel hususunda Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- ve ashabının üzerinde bulunduğu yolun aksine dinde uydurulan her şeydir. Dinî bir yola benzeyip ona muhalif olan, Allah Teâlâ'ya ibadette aşırılıkla izlenilen yol olduğu da söylenmiştir. İki kısma ayrılır: 1- İtikadî Bid'at: Yüce Allah'ın Rasûlü -sallallahu aleyhi ve sellem-'i gönderdiği hakikatin ve kendisine indirdiği kitabın aksi bir inanca sahip olmaktır. Cehmiye, Mutezile, Rafizî ve diğer sapık fırkaların söylediği sözler gibi. Teabbudî Bid'at: Yüce Allah'ın kesinlikle kabul etmeyeceği, dinde izin vermediği hususlar ve uydurulan amellerle ibadet etmektir. Birçok çeşidi vardır: 1- İbadetin Aslında Olan Bid'atler: Hakiki bid'at olarak da isimlendirilir. Mevlit törenleri kutlamak gibi dinde hiçbir kökeni olmayan yeni bir ibadet uydurmak bu türdendir. 2- Dinde Aslı Olan Bir İbadete Eklenen Bid'atler: Bunlar izafî bid'atler olarak isimlendirilir. Öğle namazının farzına beşinci bir rekâtın eklenmesi gibi, meşrû olan bir ibadete ziyade edilen bid'atler bu türdendir. Meşrû olan zikirleri, koro halinde yüksek nağmeli bir sesle söylemek gibi, meşru olmayan bir sıfatla yaparak, ibadetin yerine getirilme şeklinde yapılan bid'atler de bu türdendir. Şaban ayının ortasında bir gün ve geceyi oruç ve gece namazına tahsis etmek gibi, dinin özel bir vakit tahsis etmediği meşrû olan bir ibadete özel bir vakit tahsis etmek yine bu tür bid'atlerdendir. Çünkü oruç tutmak ve gece namazı kılmak aslen meşrû olan birer ibadettir. Fakat bu ibadetler için özel bir vakit tayin etmek, sahih bir delile ihtiyaç duyar.
اردو بدعت: دین میں ایجاد کیا گیا ہر وہ نیا عقیدہ یا عمل جو نبیﷺ اور آپﷺ کے صحابہ کے طریقۂ کار کے خلاف ہو۔ دوسرے لفظوں میں: دین میں ایجاد کردہ ایک خود ساختہ طریقہ جو شرعی طریقے کے بالمقابل اور اس کے برخلاف ہو اور اسے اختیار کرنے سے مقصود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں مبالغہ کرنا ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں: 1۔ اعتقادی بدعت: اس سے مراد اس برحق عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ رکھنا ہے، جسے دے کر اللہ تعالی نے اپنے رسول ﷺ کو بھیجا ہے اور جسے اپنی اتاری ہوئی کتاب میں بیان کیا ہے۔ جیسےجہمیہ، معتزلہ اور رافضہ وغیرہ گمراہ فرقوں کے عقائد۔ 2۔ عبادت سے متعلق بدعت: دین میں نو ایجاد کردہ ایسے طور طریقوں اور اعمال کے ذریعے سے عبادت کرنا، جن کی اللہ نے اجازت نہ دی ہو اور وہ اللہ کی نظر میں قابل قبول بھی نہ ہوں۔ اس کی کئی قسمیں ہیں: 1۔ وہ بدعت جو کسی عبادت کے بنیادی ڈھانچے سے تعلق رکھتی ہو۔ اسے "حقیقی بدعت" کہا جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص کوئی ایسی عبادت ایجاد کر لے، جس کی دین میں کوئی اصل نہ ہو۔ جیسے عید میلاد۔ 2۔ وہ بدعت جو اصل عبادت میں اضافے پر مبنی ہو۔ اسے "اضافی بدعت" کہا جاتا ہے۔ بدعت کی اس قسم میں کبھی تو مشروع عبادت میں کوئی چیز بڑھا دی جاتی ہے۔ جیسے کوئی شخص نمازِ ظہر میں ایک رکعت بڑھاکر پانچ رکعت پڑھے۔ کبھی عبادت کی ادائیگی کے طریقے میں تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی عبادت کو ایسے طریقے سے ادا کرے، جو مشروع نہ ہو۔ جیسے مشروع اذکار کو ایک ساتھ جھوم جھوم کر پڑھنا۔ جب کہ کبھی کسی مشروع عبادت کے لیے کوئی ایسا وقت خاص کردیا جاتا ہے، جو شریعت نے خاص نہ کیا ہو۔ جیسے بطور خاص پندرھویں شعبان کی شب کو قیام کرنا اور دن کو روزہ رکھنا۔ کیوں کہ گرچہ روزہ اور قیام اصلا مشروع عبادتیں ہیں، انھیں کسی وقت کے ساتھ خاص کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔
Indonesia Bidah ialah segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama yang menyelisihi Sunnah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan para sahabatnya berupa akidah ataupun amalan. Juga ia didefinisikan sebagai tata cara yang diada-adakan dalam agama, yang menandingi dan menyelisihi cara yang disyariatkan, yang tujuan melakukannya adalah demi berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā-. Bidah terbagi dua: 1. Bidah keyakinan; yaitu keyakinan-keyakinan yang menyalahi kebenaran yang Allah wahyukan kepada Rasul-Nya -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan diturunkan dalam Kitab-Nya, seperti akidah Jahmiyyah, Muktazilah, Rafidah, dan sekte-sekte sesat lainnya. 2. Bidah ibadah; yaitu beribadah dengan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah berupa berbagai penampilan dan amalan-amalan baru dalam agama yang tidak akan diterima sedikit pun oleh Allah. Bidah ini memiliki beberapa macam: 1) Bidah dalam pokok ibadah, ia dinamakan juga sebagai bidah ḥaqīqiyyah (murni). Yaitu menciptakan ibadah yang tidak ada dasarnya dalam agama, seperti perayaan-perayaan maulid. 2) Bidah yang merupakan tambahan pada pokok agama, ia dinamakan bidah iḍāfīyah (tambahan). Bidah jenis ini ada yang berupa tambahan pada ibadah yang disyariatkan, seperti menambah rakaat kelima dalam salat Zuhur; ada yang berupa tata cara menunaikan ibadah, yaitu menunaikannya dengan cara yang tidak disyariatkan seperti melakukan zikir dengan suara bersama yang merdu; ada juga berupa mengkhususkan waktu tertentu bagi ibadah yang disyariatkan padahal syariat tidak mengkhususkannya, seperti mengkhususkan siang dan malam pertengahan bulan Syakban dengan ibadah puasa dan salat malam. Pada dasarnya puasa dan salat malam disyariatkan, tetapi mengkhususkannya dengan sebuah waktu membutuhkan dalil yang sahih.
Русский Нововведения — всё, что внесено в религию и противоречит тому, чего придерживался Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижники, будь то убеждения или действия. Иными словами, это придуманный путь в религии, противоречащий Шариату и претендующий на подражание ему, а следуют ему с целью проявить особое усердие в поклонении Аллаху. Бывает двух видов: 1) Нововведения-убеждения — это убеждения, противоречащие истине, с которой Аллах направил Своего Посланника (мир ему и благословение Аллаха) и ниспослал с ним Писание. Это утверждения джахмитов, мутазилитов, рафидитов и других заблудших течений; 2) Нововведения в поклонении — это совершение новоизобретённых видов поклонения Аллаху, на которые Он не давал дозволения и ничего из которых Аллах не принимает. Бывает следующих видов: 1) Касающиеся основы поклонения. Называется истинным нововведением. Это когда придумывают вид поклонения, который не имеет никакой основы в религии, как празднование маулида; 2) Добавление к основе. Называется дополнительным нововведением. Иногда это добавление к узаконенному поклонению, как если бы к молитве-зухр добавили пятый ракат. Могут они касаться и способа совершения поклонения. Это когда человек совершает поклонение не узаконенным в религии образом. Это, например, групповое произнесение слов поминания Аллаха нараспев. Некоторые касаются времени совершения поклонения, то есть узаконенное поклонение совершается не в узаконенное для него время. Это как выделение дня середины ша‘бана для поста и выстаивания молитв. Сам по себе пост и выстаивание молитв узаконены религией, однако для совершения их в определённое время требуется достоверное шариатское доказательство.
Português A inovação: É tudo aquilo que é inovado na religião, deste modo contrariando o caminho no qual estava o profeta -Que a paz e benção de ALLAH estejam com ele- e seus companheiros, desde a crença até a prática, ou diz-se, é aquele caminho na religião inventado para encarar e contrariar o caminho da legislação, pretende-se com isso exagerar na adoração de ALLAH -o Altíssimo- e divide-se em duas partes: 1- Inovação na crença: E isso, crendo contrariamente àquilo que ALLAH enviou seu mensageiro -Que a paz e benção de ALLAH estejam com ele- e enviou no Seu livro, como os ditos de Jahmiyyah, Mutazilah, Ráfidah e outras seitas desviadas. 2- Inovação de adoração: Ou seja, adorando ALLAH com algo que não instituiu, com inovações, aquela que ALLAH não aceita, e são variadas: 1- Aquilo que sucede no princípio do ato de adoração, e é denominado de inovação real, como inovar um ato de adoração que não têm essência na religião, como comemorar aniversários. 2- O que constitui acréscimo à essência, e é chamado de inovação de acréscimo, e isso sucede quando aumenta-se um ato instituido pela religião, como o caso de aumentar o quinto rakat na oração de meio-dia, e sucede na qualidade, como recordar de ALLAH em congregação e em voz alta, ou determinando um tempo específico, como especificar o dia quinze de shaaban, seu dia e noite para jejuar. Pois para especificar um tempo precisa de evidências corretas.
中文 标新立异(异端):即教门中的新生事物,与先知--愿主福安之--及其圣门弟子所坚持的信仰和工作相反,或者说:它是家门中创新的一种与教法媲美的道路,通过这条创新的道路达到更努力的崇拜真主的目的,它分为两种:一、信仰的异端:这与真主派遣了使者的真理及降示的经典相反,比如:哲海敏耶、穆尔太齐赖、拉菲多等迷误派别。二、崇拜的异端:这是以未经真主许可的新生形式和工作来崇拜真主,真主是丝毫不会接受的,它有各种类型::1、宗教中没有原理可寻的功修,这种被称为真正的异端创新,如庆祝各种诞辰。2、附加于宗教原理之上的,这种被称为附增的异端,其中有:在规定功修中附加一些内容,比如:在晌礼拜中增加第五拜;在完成功修的形式方面有所改变,比如:以没有规定的形式履行功修,如以集体敲鼓的形式念诵赞词;在教法没有规定的时间规定专门的功修时刻,如专门在舍尔巴乃月中间的一昼夜斋戒和礼夜间拜,虽然斋戒和夜间拜是教法规定的,但是在特定时间履行,需要正确的证据。
فارسی بدعت: عبارتست از: هر چيزى كه در دین بر خلاف راه و روش پیامبر - صلى الله عليه و سلم - و اصحابش در عقيده يا عمل پديد آورده شود، یا در تعریف آن گفته می شود: عبارتست از: راه و روش پديد آمده در دین که با راه و روش شرعی شباهتى دارد، اما با آن در تضاد است و مقصود از انجام آن، مبالغه در عبادت كردن الله متعال می باشد، و دو قسمت است: 1- بدعت اعتقادی، عبارتست از: اعتقاد مخالف با حقی که الله متعال پیامبرش - صلى الله عليه و سلم - را با آن فرستاده و کتابش را با آن نازل کرده است، مانند: اعتقادات جهمیه و معتزله و رافضه و دیگر فرقه های گمراه. 2- بدعت تعبدی، عبارتست از: عبادت كردن به روشی که الله متعال بدان اجازه نداده است، و شامل اوضاع و اعمال پديد آمده در دین می باشد که الله متعال هيچ چیزی از آنها را قبول نمی کند. و داراى انواعی است: 1- بدعتی که در اصلِ عبادت است و بدعت حقیقی نامیده می شود، چنانکه عبادتی در دین پديد آورد كه اصلى در دين ندارد، مانند عیدهای ميلاد. 2- بدعتی که بر اصل عبادت افزوده شود كه بدعت اضافی نامیده می شود، و بدعت اضافی چندين نوع است: یا بر عبادت مشروع افزوده مى شود، مانند: اضافه کردن رکعت پنجم به نماز ظهر، و یا در چگونگى ادای عبادت مى باشد، مانند: عبادتی مشروع با صفتی نا مشروع انجام شود، مثال آن: ادای اذکار مشروع به صورت دسته جمعی و با موسقى انجام شود، و یا تعيين وقت معينى براى عبادتی مشروع باشد که شریعت آن وقت را تعيين نكرده است، مانند: تعيين كردن روزه ى نيمه شعبان و خواندن نماز تهجد در شب آن است، حال آنکه اصل روزه و نماز مشروع است، اما تعيين كردن آن در وقتی معين، نیاز به دلیل صحیحی دارد.
हिन्दी बिदअत: बिदअत से अभिप्राय हर वह नई चीज़ है, जिसे इसलाम का नाम लेकर शुरू किया जाए और वह अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और आपके सहाबा के तरीक़े के विरुद्ध हो। चाहे उसका संबंध अक़ीदे से हो या अमल से। या कहा जा सकता है कि इससे अभिप्राय, इसलाम के नाम पर अपनी ओर से बनाया हुआ ऐसा तरीक़ा है, जो शरई (वैधानिक) तरीक़े के समानांतर (सदृश) तथा उसके विपरीत हो और उसे अपनाने का मक़सद अल्लाह की इबादत में अतिशयोक्ति हो। बिदअत के दो प्रकार हैं: 1- आस्था संबंधी बिदअत: इससे अभिप्राय उस सत्य के विपरीत अक़ीदा रखना है, जो अल्लाह ने अपने रसूल तथा अपनी किताब क़ुरआन के माध्यम से हमें प्रदान किया है, जैसे जहमिय्या, मोतज़िला और राफ़िज़ा आदि पथभ्रष्ट समुदायों की विभिन्न धारणाएँ। 2- इबादत संबंधी बिदअत: इससे अभिप्राय है, इसलाम के नाम पर शुरु किए गए उन तथाकथित इबादतों के माध्यम से अल्लाह की उपासना करना, जिनकी अनुमति अल्लाह ने नहीं दी है और जो अल्लाह के यहाँ ग्रहण नहीं होतीं। इसके कई प्रकार हैं: 1- मूल रूप से किसी इबादत का आविष्कार कर लेना। इसे हक़ीक़ी बिदअत कहते हैं। उदाहरणस्वरूप, कोई ऐसी विदअत शुरू करना, जिसकी इसलाम के अंदर कोई असल न हो, जैसे ईद मीलाद-उन-नबी (नबी का जन्म दिवस) आदि। 2- किसी साबित इबादत में कोई वृद्धि कर देना। इसे इज़ाफ़ी (अतिरिक्त) बिदअत कहते हैं। इसके कई रूप हैं। पहला रूप यह है कि किसी साबित इबादत में कुछ बढ़ा दिया जाए, जैसे ज़ुहर की नमाज़ को चार रकात के स्थान पर पाँच रकात पढ़ा जाए। दूसरा रूप यह है कि इबादत का कोई नया तरीक़ा शुरू कर लिया जाए, जो साबित न हो, जैसे साबित अज़कार को सामूहिक रूप से झूम-झूमकर पढ़ा जाए। तीसरा रूप यह है कि इबादत का कोई ऐसा समय निर्धारित कर लिया जाए, जो शरीयत ने निर्धारित नहीं किया है, जैसे शाबान की पंद्रहवीं तारीख के दिन और रात को रोज़े तथा नमाज़ के लिए खास कर लेना, क्योंकि मूल रूप से रोज़ा और नमाज़ तो प्रमाणित इबादतें हैं, लेकिन उन्हें किसी विशेष समय के साथ जोड़ने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है।
മലയാളം നബി -ﷺ- യും സ്വഹാബത്തും നിലകൊണ്ട മാർഗത്തിന് വിരുദ്ധമായി ദീനിൽ പുതുതായി കടത്തികൂട്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ബിദ്അത്തുകളാണ്. ദീനിൽ പുതിയ മാർഗം കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കുകയും, അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലാഹുവിനുള്ള ആരാധനയിൽ അതിരുകവിയുക എന്ന ഉദ്ദേശം വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ബിദ്അത്ത് എന്നും പറയാം. ബിദ്അത്തുകളെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. (1) വിശ്വാസകാര്യങ്ങളിലെ ബിദ്അത്തുകൾ. ഉദാഹരണത്തിന് (അല്ലാഹുവിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളെ നിഷേധിച്ചു തള്ളിയ) ജഹ്മികളുടെയും, (ബുദ്ധിക്ക് പ്രമാണത്തേക്കാൾ സ്ഥാനം നൽകിയ) മുഅ്തസലികളുടെയും, (അലി -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- വിന് ദിവ്യത്വം കൽപ്പിക്കുന്ന) റാഫിദ്വികളുടെയും അവരെ പോലുള്ള പിഴച്ച കക്ഷികളുടെയും ബിദ്അത്തുകൾ. (2) ആരാധനാകർമ്മങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബിദ്അത്തുകൾ. അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ അല്ലാഹുവിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെടും. അതാകട്ടെ, പല രൂപത്തിലുണ്ട്. 1- ഒരു പുതിയ ആരാധനാകർമ്മം തന്നെ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കുക. തനിച്ച ബിദ്അത് എന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ദീനിൽ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും കാണാൻ കഴിയാത്ത പ്രവൃത്തികൾ -ഉദാഹരണത്തിന് നബിദിനാഘോഷം- ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടും. 2- സ്ഥിരപ്പെട്ട ആരാധനകളിൽ ബിദ്അത്തുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ബിദ്അത് എന്നതിനെ പറയാം. ഇത് പല നിലക്ക് സംഭവിക്കാം. സ്ഥിരപ്പെട്ട ഒരു ഇബാദത്തിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും വർദ്ധനവ് കൊണ്ടുവരിക എന്നത് അതിൽ പെട്ടതാണ്; ദ്വുഹർ നിസ്കാരം അഞ്ച് റക്അത്തായി അധികരിപ്പിക്കുക എന്നത് ഉദാഹരണം. ഇബാദത്ത് നിർവ്വഹിക്കുന്ന രൂപം മാറ്റിമറിക്കുക എന്നതും അതിൽ ഉൾപ്പെടും; ഉദാഹരണത്തിന് ഇസ്ലാമിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദിക്റുകൾ കൂട്ടംചേർന്ന് ആലാപനത്തോടെ നിർവ്വഹിക്കുന്നത് ബിദ്അതാണ്. ഇസ്ലാമിൽ പ്രത്യേകത നിശ്ചയിക്കപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതും ബിദ്അത്തിൽ പെടും; ഉദാഹരണത്തിന് ശഅ്ബാൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പകലിൽ പ്രത്യേകമായി നോമ്പ് നോൽക്കുകയും, രാത്രി പ്രത്യേക നിസ്കാരം നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത്. ഇവിടെ നോമ്പും നിസ്കാരവും അടിസ്ഥാനപരമായി സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഇന്നസമയം അവ നിർവ്വഹിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവ് വേണം.
తెలుగు అల్ బిద్’అతు:-నూతన పోకడలు:-మహనీయ దైవప్రవక్త,మరియు ఆయన సహచరులు నేర్పిన అఖీదా మరియు కార్యాచరణకు వ్యతిరేఖంగా ధర్మం లో నూతనంగా పుట్టించిన ప్రతీ విషయం’బిద్అతు అనబడుతుంది,లేదా కొంతమంది చెప్పారు :-ఇది ధర్మంలో షరీఅతుకు సమానంగా,దానికి వ్యతిరేఖంగా‘ఏర్పరిచిన నూతన విధానం,దానిపై అతిశయిల్లుతూ మహోన్నతుడైన అల్లాహ్’ను ఆరాధించే ఉద్దేశ్యంతో చేయబడుతుంది,ఇది రెండు రకాలు:-ఒకటి :- అఖీదా పరమైన బిద్అతు:-ఇది అల్లాహ్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ కు ఇచ్చిపంపిన సందేశానికి మరియు ఆయనపై అవతరింపబడిన అఖీదా విశ్వాసానికి వ్యతిరేఖంగా ఉంటుంది,అనగా –జహ్’మియా,మూతజిలా మరియు రవాఫిదీలు మరియు ఇతర మార్గవిహీన వర్గీయుల అభిప్రాయాలు,2-ఆరాధన పరమైన బిద్’అతు:-ధార్మిక ఆరాధనల్లో అల్లాహ్ అనుమతించని నూతనకార్యక్రమాలు,విధానాలు,అల్లాహ్ వాటిలో ఏ ఒక్కటి ఆమోదించడు,ఇవి అనేకరకాలు :-ఒకటి1-ఆరాధన యొక్క మూలం లో ఉంటుంది,దీనిని’ బిద్’అతు హాకీఖి’అంటారు,ఉదా;ధర్మంలో ఎటువంటి ఆధారాలు లేని ఒక నూతన ఆరాధనను’ఆవిష్కరించడం,జన్మదిన వేడుకలు లాంటివి,2-మూల విషయానికి జోడించబడినది,దీన్ని ‘బిద్’అతు ఇజాఫియ్యతు’అని అంటారు,ఇది షరీఅతుకు సంభందించిన ఆరాధనలకు మరిన్ని విషయాలను జోడించబడుతుంది,జొహర్ నమాజులో ఐదవ రకాతును జోడించినట్లుగా,మరియు ఇందులో ఆరాధన విధాన క్రమంలో కూడా జోడించబడుతుంది,అంటే షరీఅతుకు విరుద్దమైన రీతిలో ఆచరించబడుతుంది, ఇందులో ఒకటి ‘ షరీఅతుబద్దమైన ఆరాధనల్లో విషయాలను జోడించడం.అంటే ‘జొహర్ నమాజులో ఐదవ’రకాతును జోడించడం,మరియు ఇందులోగల మరొకటి ‘ఆరాధన విధానం’లో జోడించడం అంటే ‘షరీయతులో లేని విధంగా ఆరాధించడం,షరీఅతు బద్దమైన స్మరణలను సామూహికంగా బిగ్గరగా స్వరాలతో పఠించడం,మరియు ఇందులో వచ్చే మరొకటి సమయనిర్దారణ లేని షరీయతు బద్దమైన ఒక ఆరాధనకు ప్రత్యేకమైన సమయం కేటాయించి ఆరాధించడం,అనగా ‘షాబాన్ మాసము యొక్క 15వ రాత్రిన తహజ్జుద్లతో మరియు ఉపవాసం తో జరిపే ప్రత్యేక ఆరాధన,నిజానికి తహజ్జుద్ నమాజు మరియు ఉపవాసం అనునది షరీఅతు బద్దమైన విషయం కానీ దీని నిర్వహణకు ప్రత్యేకసమయం నిర్దారించాలీ అంటే ప్రామాణిక రుజువుద్వారానే అది సాద్యపడుతుంది.
ไทย บิดอะฮฺคือ ทุกสิ่งที่ถูกทำขึ้นมาใหม่ในศาสนา ที่ขัดกับสิ่งที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาเศาะฮาบะฮฺของท่านได้ปฏิบัติเอาไว้ ทั้งเรื่องหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติ หรือกล่าวได้ว่า มันคือแนวทางในศาสนาที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวทางของบทบัญญัติอิสลาม ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมการทำอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา อย่างสุดโต่ง และแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ คือ 1-บิดอะฮฺด้านหลักความเชื่อ นั่นก็คือการมีความเชื่อที่ขัดกับสัจธรรมที่อัลลอฮฺส่งมันมากับท่านเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ของพระองค์ และประทานลงมากับคัมภีร์ของพระองค์ เช่น คำกล่าวของพวกญะฮฺมียะฮฺ มั้วะตะซิละฮฺ รอฟิเฎาะฮฺและกลุ่มที่หลงผิดอื่นๆ 2-บิดอะฮฺด้านการทำอิบาดะฮฺ นั่นก็คือการประกอบอิบาดะฮฺด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺ มิทรงอนุญาตจากรูปแบบและการงานที่ถูกทำขึ้นมาใหม่ในศาสนาที่อัลลอฮฺจะมิทรงตอบรับมันเลย ซึ่งมีหลายประเภทด้วยกัน คือ 1-สิ่งที่อยู่ในหลักดั่งเดิมของการทำอิบาดะฮฺ ซึ่งเรียกว่า บิดอะฮฺหะกีกียะฮฺ เช่นการทำอิบาดะฮฺขึ้นมาใหม่ซึ่งมันไม่มีแบบฉบับในศาสนา เช่น การทำเมาลิด 2-การทำบิดอะฮฺเพิ่มมาจากแบบฉบับเดิม ซึ่งเรียกว่า บิดอะฮฺอิฏอฟียะฮฺ ซึ่งประเภทนี้บางส่วนจะเพิ่มในอิบาดะฮฺที่ถูกบัญญัติไว้แล้ว ดั่งเช่นการเพิ่มร็อกอัตที่ 5 ในละหมาดซุฮฺรี และบางส่วนเกิดขึ้นกับรูปแบบการปฏิบัติอิบาดะฮฺ เช่นการปฏิบัติอิบาดะฮฺในรูปแบบที่ศาสนาไม่ได้กำหนด เช่นการอ่านบทรำลึกเป็นหมู่คณะพร้อมกันด้วยเสียงดัง และบางส่วนก็เป็นการเจาะจงเวลาในการทำอิบาดะฮฺที่ศาสนากำหนด ซึ่งศาสนาไม่ได้เจาะจงเวลานั้นเอาไว้ เช่นการเจาะจงวันและคืนกลางเดือนชะอฺบาน ด้วยการถือศิลอดและละหมาดในยามค่ำคืน เพราะแท้จริงแล้วการถือศิลอดและการละหมาดในยามค่ำคืนเป็นสิ่งที่ศาสนากำหนด แต่การเจาะจงเวลาใดเวลาหนึ่งนั้นต้องมีหลักฐานที่ถูกต้องด้วย
البدعة: الاختراع والإحداث، يقال: بدع الشيء وابتدعه: إذا أنشأه وبدأه على غير مثال سابق.
English "Bid‘ah": invention, innovation. It is derived from "bada‘a", which means originating something after no previous model.
Français L'innovation est l'invention, ce qui est nouveau. On dit : Il a innové une chose et il l'a inventée, lorsqu'il l'a créée et commencée sans modèle préalable.
Español Al-bid’a [en árabe] es la innovación y la renovación. Es la creación de algo nuevo.
Türkçe Bid'at kelimesi, bir şey icat etmek ve keşfetmektir. Bir şeyi, kendisinden önce bir örneği olmadan baştan yapar ve başlatırsa, Arapça "Bedee'ş-şey, ibtedeahu" denir.
اردو اختراع اور ایجاد کرنا۔ جب کوئی شخص کسی سابقہ نمونے کے بغیر کوئی شے بنا ڈالے تو اس وقت کہا جاتا ہے: ’’بَدَعَ الشَّيْءَ وابتَدَعَهُ‘‘۔
Indonesia Al-Bid'ah artinya menciptakan dan membuat hal baru. Dikatakan, "Bada'a asy-syai`a - ibtada'ahu" artinya: ia menciptakan dan memulai sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya.
Русский Изобретение, придумывание. «Бада‘а» или «ибтада‘а» — «создал нечто такое, чего раньше не было».
Português A inovação: Inventar e renovar, e é usado como: Fazer surgir algo nunca antes visto.
বাংলা ভাষা দীনের মধ্যে বিশ্বাস ও ইবাদাত বিষয়ে যা আবিষ্কার করা হয় এবং যার ওপর শরীআতের কোনো দলীল নেই।
中文 标新立异:创造和新生,比如说:新生某物,即提出之前未有的新事物。
فارسی بدعت: اختراع و پديد آوردن است، گفته می شود: «بَدَعَ الشيء وابتدعه» هنگامى که آن را پديد آورده و بدون مثال قبلی آن را به وجود آورده باشد.
Tagalog Ang bawat anumang pinaumpisahan sa relihiyon at walang patunay rito mula sa Batas [ng Islām] kabilang sa mga paniniwala at mga pagsamba.
हिन्दी बिदअत: कोई अनूठा और नया काम करना। कहा जाता है: 'بدع الشيء وابتدعه' यानी उसने उसे बिना किसी पूर्व नमूने के बनाया और शुरू किया।
മലയാളം കെട്ടിച്ചമക്കുക, മുൻമാതൃകയില്ലാതെ നിർമ്മിക്കുക എന്നെല്ലാം അർത്ഥമുണ്ട് ബിദ്അത്ത് എന്ന പദത്തിന്.
తెలుగు అల్ బిద్'అతు-ఆవిష్కరించడం,సృజించడం,ఎటువంటి పాత నమూనా లేకుండా నూతనంగా సృజించినప్పుడు,ప్రారంభించినప్పుడు "బదఅ షైవు వ ఇబ్'తద'హు "అని అంటారు.
ไทย การทำบิดอะฮฺ คือ การประดิษฐ์และทำขึ้นมาใหม่ โดยกล่าวว่า “สร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมา” แปลว่า ริเริ่มทำมันขึ้นมาโดยไม่มีตัวอย่างก่อนหน้า
البدعة: الابتداء والإحداث، يقال: بدع الشيء، وابتدعه، إبداعا وابتداعا: إذا ابتدأه وأحدثه. ويأتي الابتداع بمعنى الاختراع والاستخراج والاستنباط، يقال: ابتدع فلان البئر: إذا استنبطها وأخرج ماءها. وأصل الكلمة من الإبداع، وهو: إنشاء الشيء على غير مثال سابق، وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه فقد أبدع وابتدع، ومنه البدعة، وهي: الشيء المحدث الذي لم يسبق إليه. ومن معانيها: الانقطاع.
بدع

مقاييس اللغة : (1/209) - محبة الرسول بين الاتباع والابتداع : (ص 213) - التعريفات الاعتقادية : (ص 83) - معجم ألفاظ العقيدة الإسلامية : (ص 100) - تهذيب اللغة : (2/142) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/33) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/106) - القاموس المحيط : (ص 702) - مختار الصحاح : (ص 30) - لسان العرب : (8/6) -