توحيد الربوبية

English Tawhīd (Oneness) of Lordship
Français L'unicité de la Seigneurie (Tawhîd Ar-Rubûbiyyah)
Español Tawhid Ar-Rububiah
Türkçe Rububiyet Tevhidi
اردو توحیدِ ربوبیت
Indonesia Tauhid Rubūbiyyah
Русский Единобожие Господства
Português Unicidade no Senhorio
বাংলা ভাষা তাওহীদুর রুববিয়্যাহ
中文 养育的独一性
فارسی توحيد ربوبيت
Tagalog Ang Tawḥīd ng Pagkapanginoon
हिन्दी रुबूबीयत (प्रभुता) में एकेश्वरवाद
മലയാളം രക്ഷാകർതൃത്വത്തിലുള്ള ഏകത്വം (തൗഹീദുൽ റുബൂബിയ്യഃ)
తెలుగు తౌహీద్ రుబూబియ్యత్
ไทย เตาฮีดอัร-รุบูบียะฮฺ

الاعتقاد الجازم والإقرار التام بأن الله تعالى خالق كل شيء ومليكه، وإليه يرجع الأمر كله في التصريف والتدبير.

English Firm belief and full acknowledgment that Allah Almighty is the Creator of everything and the Sovereign over everything, and the management and regulation of all affairs are referred to Him.
Français La croyance formelle et la reconnaissance pleine qu'Allah, Élevé soit-Il, est le Créateur et le Maître de toute chose, et c'est vers Lui que revient tout l'Ordre dans l'administration et la gestion [des affaires].
Español La creencia firme y la completa aceptación de que Al-lah, Altísimo sea, es el único que crea, dota y dispone de la creación.
Türkçe Yüce Allah'ın her şeyin yaratıcısı ve sahibi olduğunu, bütün işlerin idaresinin ve çekip çevrilmesinin kendisine döndüğünü kesin bir inançla ve eksiksiz bir şekilde kabul etmektir.
اردو اس بات کا پختہ اعتقاد اور مکمل اقرار کہ اللہ تعالی ہر شے کا خالق و مالک ہے اور ہر کام کی تدبیر اور انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔
Indonesia Keyakinan yang pasti dan pengakuan yang bulat bahwa Allah -Ta'ālā- pencipta segala sesuatu dan pemiliknya serta kepada-Nya segala perkara dikembalikan dalam hal pengelolaan dan pengaturannya.
Русский Твёрдая убеждённость и полное признание того, что только Всевышний Аллах творит всё и владеет всем, и лишь Он распоряжается всем.
Português A crença firme e assumo completo de que ALLAH -o Altíssimo- é o Criador de todas as coisas e rei, e todos assuntos voltam para ele, no controle e decisão.
বাংলা ভাষা তাওহীদুর রুববিয়্যাহ: আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ঈমান আনা এবং স্বীয় কর্মসমূহে তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস করা। আর অকাট্যভাবে এ কথা বিশ্বাস ও স্বীকার করা যে, আল্লাহ সবকিছুর রব ও মালিক, তিনি একক। তিনি প্রতিটি বস্তুর স্রষ্টা ও রিযিকদাতা। আর তিনিই হায়াতদাকারী ও মৃত্যুদানকারী। তিনি উপকারকারী ও ক্ষতিকারী। বিপদের সময় দুআ কবুলে তিনি একক। তাঁর জন্যই রয়েছে যাবতীয় বিষয়। তার হাতেই যাবতীয় কল্যাণ। পরিকল্পনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সবকিছু তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এতে তার কোনো শরীক নেই।
中文 坚决相信,完全承认崇高的真主造化并掌管一切,一切都是由他处置和安排。
فارسی اعتقاد قطعى و اقرار كامل به اينكه الله متعال آفريننده و مالک هر چيزى است، و همه ى امور در تغيير و تدبير به سوى او بر مى گردند.
Tagalog Ang Tawḥīd Ar-Rubūbīyah (Tawḥīd ng Pagkapanginoon) ay ang pananampalataya sa kairalan ni Allāh (pagkataas-taas Siya), ang paniniwala sa pamumukod-tangi Niya sa mga gawain Niya, at ang pag-amin at ang pagkilalang tiyakan na Siya lamang ang Panginoon ng bawat bagay, ang Tagapagmay-ari nito, ang Tagalikha ng bawatbagay, at ang Tagapagtustos nito, na Siya ay ang Tagapagbigay-buhay at ang Tagapagbigay-kamatayan, ang Tagapagpakinabang at ang Tagapinsala, ang namumukod-tangi sa pagsagot sa panalangin sa sandali ng pangangailangan, at nasa Kanya ang pag-uutos sa kabuuan nito, nasa kamay Niya ang kabutihan sa kabuuan nito, at tungo sa Kanya bumabalik ang usapin sa kabuuan hinggil sa pagpapainog at pangangasiwa. Hindi Siya nagkakaroon kaugnay roon ng isang katambal.
हिन्दी इस बात का दृढ़ विश्वास रखना और पूरा इक़रार करना कि महान अल्लाह, हर वस्तु का स्रष्टा और मालिक है और इस कायनात के सारे कार्य उसी के द्वारा संचालित होते हैं।
മലയാളം അല്ലാഹുവാകുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്രഷ്ടാവും, അവയുടെയെല്ലാം ഉടമസ്ഥനും, സർവ്വതിൻ്റെയും നിയന്ത്രണവും കൈകാര്യകർതൃത്വവും അവനിലേക്ക് മാത്രമാണ് മടങ്ങുന്നതെന്നുമുള്ള ദൃഢവിശ്വാസം.
తెలుగు నిశ్చయంగా మహోన్నతుడైన అల్లాహ్’యే ప్రతీదానికి సృష్టికర్త,పాలకుడు మరియు సమస్తవ్యవహారాలు ప్రణాళికరించడంలో మరియు అమలుదాల్చడంలో ఆయనవైపుకే మరలుతాయి’అని దృఢమైన విశ్వాసం మరియు పరిపూర్ణ అంగీకారం కలిగి ఉండటం.
ไทย ความเชื่อที่แน่วแน่และการจำนนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ว่าอัลลอฮฺ ตะอาลา เป็นผู้สร้างทุกสิ่งและทรงเป็นผู้ครอบครองมันและเรื่องทั้งหมดจะกลับไปยังพระองค์ในด้านการจัดการและการควบคุมดูแล

توحيد الربوبية: الإيمان بوجود الله تعالى، واعتقاد تفرده في أفعاله، والاعتراف والإقرار الجازم بأن الله وحده رب كل شيء ومالكه، وخالق كل شيء ورازقه، وأنه المحيي والمميت، والنافع والضار، المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله في التصريف والتدبير، ليس له في ذلك شريك.

English "Tawhīd ar-Rubūbiyyah" (Tawhid of Lordship) is to believe in the existence of Allah Almighty, and that He is unique in His actions. It involves one’s firm acknowledgment that Allah alone is the Lord and Owner of everything, and the Creator and Provider of everything; He is the One who gives life and causes death; the One who brings about benefit and causes harm; and the only One who answers supplications in distress. One has to affirm that the complete dominance belongs to Allah and all goodness is in His Hands. Indeed, to Allah belongs the whole matter of disposing and controlling the affairs with no partner with Him.
Français L'unicité de la Seigneurie est la foi en l'existence d'Allah, Élevé soit-Il, la croyance en la singularisation de Ses actes, la reconnaissance et l’attestation formelle qu’Allah, Seul, est Le Seigneur de toute chose et Son Souverain absolu. Il est le Créateur de toute chose et Son Pourvoyeur. C’est Lui qui donne la vie et qui fait mourir. Il est Le Bienfaiteur et Celui qui peut nuire. Il est Le Seul à exaucer l'invocation au moment où il n’y a plus d’espoir. Il est Celui qui possède tout l'Ordre. Il détient tout le bien dans Sa Main. C'est vers Lui que l'Ordre tout entier revient dans l'administration et la gestion [des affaires]. Il n’a aucun associé dans cela.
Español Tawhid Ar-Rububia: La fe en la existencia de Al-lah, Altísimo sea, la creencia en que Él es Uno y Único con respecto a Sus acciones y el reconocimiento claro de que solo Al-lah es el Señor, Soberano, Creador y Dotador de todo lo que existe. Al-lah es el que da la vida y la muerte, Quien perjudica y beneficia, el único que responde a las súplicas de los necesitados, Quien tiene control sobre todo, en Sus manos está todo bien. Él es quien decide todo los asuntos de la creación y nada ni nadie comparte con Él estas características.
Türkçe Rububiyet Tevhidi: Yüce Allah'ın var olduğuna, onu kendi fiillerinde birleyerek iman etmektir. Kesin ve tam bir ikrar ve itikat ile her şeyin Rabbi ve maliki, yaratıcısı ve rızık vereni, hayat verip, öldüren, fayda ve zarar veren, sıkıştıkları zaman kullarının duasına yegâne icabet eden, bütün iş ve hayırların elinde olduğu, yönetmede, çekip çevirmede bütün her şeyin kendisine döndüğü tek Rabbin, Allah olduğunu kabul etmektir. Bunların hiçbirinde onun ortağı yoktur.
اردو توحیدِ ربوبیت: اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان، اس کے افعال میں اس کی یکتائی کا عقیدہ اور اس بات کا اعتراف و پختہ اقرار کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا رب، مالک، خالق، رازق، زندگی عطا کرنے والا، موت دینے والا، نفع پہنچانے والا اور ضرر رساں ہے۔ وہی پریشان حال کی دعا قبل کرتا ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی بھلائی ہے، کائنات کا سارا نظام وہی چلاتا ہے اور ان تمام کاموں میں اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں ہے۔
Indonesia Tauḥīd ar-Rubūbiyyah adalah mengimani keberadaan Allah -Ta'ālā-, meyakini keesaan-Nya dalam perbuatan-perbuatan-Nya, mengakui dan menetapkan secara yakin bahwa Allah semata Rabb segala sesuatu dan pemiliknya, pencipta segala sesuatu dan pemberi rezekinya, bahwa Dia yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi manfaat dan menimpakan bahaya, yang sendiri dalam mengabulkan doa dalam situasi genting, yang menguasai segala urusan, di tangan-Nya terletak segala kebaikan, dan kepada-Nya semua urusan pengaturan dan pengelolaan semua makhluk kembali. Dia tak memiliki sekutu dalam semua urusan ini.
Русский Признание единственности Аллаха в Господстве — вера в существование Всевышнего Аллаха, и признание того, что лишь Аллах — Господь и властелин всего, Творец всего сущего, и именно Он дарует удел всему сущему, и Он — Дарующий жизнь и Умерщвляющий, Приносящий пользу и Причиняющий вред, и что лишь Он отвечает на мольбу оказавшегося в трудном положении, и что Он распоряжается всем и Ему принадлежит власть над всем сущим, и всё целиком зависит от Его веления и распоряжения, и у Него нет сотоварищей во всём этом.
Português A Unicidade do Senhorio: A crença na existência de ALLAH -o Altíssimo- e a crença da sua Unicidade nas decisões, e reconhecimento assumido de que ALLAH é o Senhor de tudo, Criador de tudo e seu Sustentador, que dá vida e dá morte, beneficia e prejudica, o único que atende as súplicas em momentos de dificuldade, Aquele que tudo depende dEle, todo bem está nas suas mãos e não tem parceiro em nada.
中文 养育的独一性:信仰崇高真主的存在。在行为、认识中相信真主的独一性。坚信独一的真主养育并掌管一切。造化并养育一切。真主使人生使人死,给予好和坏,在不得已时只有真主应答祈祷,他掌管一切,掌握着所有的福利,处置和安排所有的事务,他没有匹敌。
فارسی توحيد ربوبيت، عبارتست از: ايمان به وجود الله متعال، اعتقاد به يگانگى او در افعالش، اعتراف و اقرار قطعى به اينكه الله يگانه پروردگار و مالک هر چيزى، و خالق هر چيزى و رازقش است، و اينكه اوست زنده كننده، ميراننده، نفع رسان و زيان رسان، و اوست يگانه كسى كه دعاهاى هنگام ضرورت را پاسخ مى دهد، كسى كه همه ى امر و نهى در دست اوست، و همه ى خيرها در دست اوست، و همه امور و تغيير و تدبير به سوى او بر مى گردد، و در اين كارها شريكى ندارد.
हिन्दी तौहीद-ए-रुबूबीयत (प्रभुता में एकेश्वरवाद) : अल्लाह के अस्तित्व पर ईमान, उसके द्वारा होने वाले कार्यों में उसके अकेला होने का विश्वास और इस बात का इक़रार कि केवल अल्लाह ही सारी वस्तुओं का प्रभु, मालिक, स्रष्टा, जीविकादाता, जीवनदाता, मृत्यु देने वाला, नफ़ा-नुक़सान का मालिक और परेशान की दुआ सुनने वाला है। उसी के हाथ में सारे मामले और सारी भलाइयाँ हैं तथा वही सारी चीज़ों का संचालनकर्ता है। इन चीज़ों में उसका कोई साझी नहीं है।
മലയാളം അല്ലാഹുവിൻ്റെ അസ്തിത്വം ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും, അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവൻ ഏകനാണെന്നും, അല്ലാഹു മാത്രമാണ് സർവ്വതിൻ്റെ രക്ഷാധികാരിയും ഉടമസ്ഥനും സ്രഷ്ടാവും അവക്ക് ഉപജീവനം നൽകുന്നവനെന്നും, അവനാണ് ജീവൻ നൽകുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെന്നും, ഉപകാരോപദ്രവങ്ങൾ ഉടമപ്പെടുത്തുന്നവനുമെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് തൗഹീദുൽ റുബൂബിയ്യഃ. കടുത്ത പ്രയാസവേളകളിൽ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നവനും, എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെയും നിയന്ത്രണമുള്ളവനും, സർവ്വ നന്മകളുടെയും ഉടമസ്ഥനുമായുള്ളവൻ അല്ലാഹു മാത്രമാകുന്നു. എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിയന്ത്രണവും കൈകാര്യകർതൃത്വവും അവനിലേക്ക് മാത്രമാകുന്നു മടങ്ങുന്നത്. ഇതിലൊന്നും അല്ലാഹുവിന് യാതൊരു പങ്കാളിയുമില്ല.
తెలుగు తౌహీదు రుబూబియ్యతు:-మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ అస్తిత్వాన్ని విశ్వసించడం,మరియు ఆయనకు సమస్త కార్యక్రమాలను ఆయన ఏకైకుడు,ఒక్కడు అమలుపరుస్తాడని నమ్మడం,నిశ్చయంగా ఏకైకుడైన అల్లాహ్ మాత్రమే ప్రతీదానికి ప్రభువు మరియు అధిపతి,ప్రతీదాన్ని సృష్టించేది,ఉపాధి కల్పించేది ఆయనే,నిశ్చయంగా జీవం పోసేది,మరణం ఇచ్చేదీ,లాభ నష్టాలను చేకూర్చేది ఆయనే!మరియు కష్టసమయాల్లో వేడ్కోళ్లను వినేది,సమస్త వ్యవహారాలు ఆయన ఆధీనంలో ఉన్నాయి,సమస్త మేళ్ళు ఆయన చేతులో ఉన్నాయి,ప్రణాళికరూపొందించడంలో మరియు దాన్ని అమలుపర్చడంలో ప్రతీది ఆయనవైపుకు మరలుతుంది,ఇందులో ఆయనకు ఎటువంటి భాగస్వామి లేడు’అని దృఢమైన అంగీకారం మరియు విశ్వాసం కలిగి ఉండటం.
ไทย เตาฮีด อัรรุบูบียะฮฺ คือการศรัทธาถึงการดำรงอยู่ของอัลลอฮฺ ตะอาลาและเชื่อมั่นถึงความโดดเดี่ยวต่อการกระทำของพระองค์ และยอมรับและยืนยันอย่างมั่นคงว่าอัลลอฮฺเพียงองค์เดียวที่เป็นพระผู้ทรงอภิบาลและครอบครองแห่งสรรพสิ่งทั้งมวล เป็นผู้ทรงสร้างทุกๆสิ่ง เป็นผู้ทรงให้ปัจจัยยังชีพ ผู้ทรงให้เป็นและให้ตาย ผู้ทรงให้ประโยชน์และให้โทษ ผู้ทรงตอบรับดุอาอ์เพียงผู้เดียวเมื่อคราวจำเป็น ผู้ซึ่งเรื่องทั้งหมดเป็นของพระองค์ และสิ่งดีทั้งหลายอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และเรื่องทั้งหลายจะกลับไปยังพระองค์ในการจัดการและการควบคุมดูแล ไม่มีผู้ใดมีส่วนร่วมกับพระองค์

مجموع فتاوى ابن تيمية : (10/331) - مدارج السالكين : (1/34) - لوامع الأنوار البهية : (1/128) - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد : (ص 33) - مذكرة التوحيد : (ص 20) - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : (2/459) - التعريفات الاعتقادية : (ص 131) - معجم ألفاظ العقيدة الإسلامية : (ص 142) - جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية : (1/115) - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد : (ص 27) -