تقديس

English Sanctification
Français Sanctification / Sainteté (Tadqîs)
Español Santificar.
Türkçe Yüceltme, Ta'zim
اردو اللہ تعالی کی تعظیم وتقدیس
Indonesia Pengagungan
Русский Признание святости
Português Veneração
বাংলা ভাষা পবিত্র
中文 尊崇
فارسی تقدیس
Tagalog Pagpapabanal
हिन्दी महान एवं पवित्र मानना
മലയാളം അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹത്വം വാഴ്ത്തൽ (തഖ്ദീസ്)
తెలుగు పవిత్రీకరణ
ไทย ความบริสุทธิ์

تعظيم الله تعالى بأوصاف الكمال والجمال، وتنزيهه عن جميع النقائص والعيوب.

English Glorifying Allah Almighty by ascribing the attributes of perfection and beauty to Him and exalting Him above all deficiencies and faults.
Français Vénération d'Allah, Élevé soit-Il, à travers des caractères de perfection et de beauté ; et Son exemption de l'ensemble des diminutions et des défauts.
Español Exaltar a Al-lah con Sus atributos y los significados de absoluta perfección, libre de atributos banales relativos a defecto o carencia.
Türkçe Allah Teâlâ'yı noksansız ve güzel sıfatlarla ta'zim etmek, bütün noksanlık ve kusurlardan tenzih etmektir.
اردو کمال اور جمال کے اوصاف کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا اور اسے تمام نقائص اور عیوب سے مبرّا ومنزہ قرار دینا۔
Indonesia Mengagungkan Allah -Ta'ālā- dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keindahan, dan menyucikan-Nya dari segala kekurangan dan aib.
Русский Возвеличивание Аллаха посредством описаний совершенства и красоты и признание отсутствия у Него любых недостатков и изъянов.
Português Engrandecimento de ALLAH com qualidades de perfeição e beleza e o seu distanciamento de todos defeitos e faltas.
বাংলা ভাষা তাকদীস হলো, মহান আল্লাহ, যিনি এক ও অদ্বিতীয়, যার কোন শরীক নাই তার পরিপূর্ণ মহত্ব ও পূর্ণতার সবোর্চ্চ চুড়া। কারণ, তার জন্য রয়েছে আযমাতের (বড়ত্বের) গুণ এবং জালাল ও কামালের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য। তাই তাঁর সব নামই হলো সুন্দর। আর তাঁর সব কর্ম হলো হিকমাহ। আর তার পুরো শরীআত হলো আদল ও রহমত। আর তার বান্দাগণের ওপর তার নিআমত অসংখ্য অগণিত। সুতরাং তিনিই সবোর্চ্চ সম্মান ও পুরোপুরি মহত্বের একক উপযুক্ত সত্ত্বা। তাঁর নামসমূহের মধ্যে একটি নাম কুদ্দুস। আর তা হলো, তিনি তার স্বীয় সত্ত্বা, সিফাত ও নামসমূহে পরিপূর্ণ মহত্বের অধিকারী এবং সব ধরনের দোষত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে তিনি মহাপবিত্র। তিনি সেই সত্ত্বা যিনি তাঁর অলীদের অন্তরসমূহকে ইলম, ঈমান ও নেক আমল দ্বারা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করেন। আর আল্লাহ ছাড়া অন্যরা আল্লাহর নিকট তার অবস্থান অনুযায়ী এবং আল্লাহ তার সম্মানের যে প্রথা চালু করেছেন সে অনুযায়ী তিনি সম্মানের অধিকারী হন। যেমন, মহান শরীআত কতক স্থান ও সময়ের সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। কারণ, তাতে আল্লাহ এমন কতক ইবাদত চালু করেছেন যাতে তিনি খুশি ও সন্তুষ্ট হন। আর যে সব সম্মান এর বাহিরে তা হলো নিষিদ্ধ সম্মান যার অনুমতি আল্লাহ দেননি।
中文 尊崇伟大的真主全美的属性,他没有任何的缺点和瑕疵。
فارسی تعظیم الله متعال با اوصاف کمال و جمال، و منزه دانستن او از همه ی نقص ها و عیب ها مى باشد.
Tagalog Ang pagpapabanal ay ang kasukdulan ng pagdakila at ang kalubusan nito para kay Allāh lamang, nang walang katambal sa Kanya, dahil sa taglay Niya na mga katangian ng kadakilaan at mga paglalarawan ng kapitaganan at kalubusan. Ang mga pangalan Niya ay magaganda, ang mga gawa Niya sa kabuuan ng mga ito ay karunungan, ang batas Niya sa kabuuan nito ay katarungan at awa, at ang mga biyaya Niya ay masaganang marami sa mga lingkod Niya, kaya Siya ang karapat-dapat lamang sa pinakadakila na pagpapabanal at pinakaganap dito. Kabilang sa mga pangalan Niya (pagkataas-taas Siya) ang Al-Quddūs (ang Kabanal-banalan). Ito ay [nangangahulugang] ang dakilang lubos sa sarili Niya, mga katangian Niya, at mga pangalan Niya, ang dalisay na pinawalang-kinalaman sa bawat kapintasan at bawat kakulangan, at ang nagdadalisay sa mga puso ng mga katangkilik Niya at naglilinis ng mga ito sa pamamagitan ng kaalaman, pananampalataya, at gawang maayos. Hinggil naman sa iba pa sa Kanya (kaluwalhatian sa Kanya), nagiging karapat-dapat lamang ito sa pagdakila alinsunod sa taglay nito na kalagayan sa ganang kay Allāh ayon sa paraang isinabatas ni Allāh para sa pagdakila rito gaya ng pagdakila sa ilan sa mga lugar at mga panahon, na nagsaad ang Sharī`ah ng pagdakila rito at pag-aangat dito. Iyon ay ayon sa isinabatas dito na mga pagsamba na iniibig Niya at kinalulugdan Niya. Ang bawat pagdakila na lumabas buhat doon, iyon ay isang pagdakilang ipinagbabawal na hindi nagpahintulot doon si Allāh (pagkataas-taas Siya).
हिन्दी अल्लाह को संपूर्णता और सुंदरता के गुणों के साथ महान मानना और उसे कमियों तथा त्रुटियों से पाक जानना।
മലയാളം പൂർണ്ണതയുടെയും മഹത്വത്തിൻ്റെയും വിശേഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹത്വം വാഴ്ത്തുകയും, എല്ലാ ന്യൂനതയുടെയും കുറവിൻ്റെയും വിശേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അവനെ പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.
తెలుగు మహోన్నతుడైన అల్లాహ్'ను సుందరమైన సంపూర్ణ గుణాలతో కీర్తించడం,మరియు సమస్త లోపాలు మరియు బలహీనతల నుండి ఆయన ను పరిశుద్ధపర్చడం.
ไทย การให้ความยิ่งใหญ่แด่อัลลอฮฺ ตะอาลาด้วยการบรรยายถึงความสมบูรณ์แบบและความงดงามและบริสุทธิ์จากสิ่งที่บกพร่องและน่าตำหนิทั้งหมด

التقديس: هو غاية التعظيم وكماله لله وحده لا شريك له؛ لما له من صفات العظمة ونعوت الجلال والكمال، فأسماؤه حسنى، وأفعاله كلها حكمة، وشرعه كله عدل ورحمة، ونعمه سابغة كثيرة على عباده، فهو المستحق وحده لأعظم التقديس وأتمه، ومن أسمائه تعالى القدوس، وهو: العظيم الكامل في ذاته وصفاته وأسمائه، الطاهر المنزه عن كل عيب وكل نقص، والذي يطهر قلوب أوليائه ويزكيها بالعلم والإيمان والعمل الصالح. وأما غيره سبحانه فإنما يستحق من التعظيم بحسب ما له من مكانة عند الله تعالى، وبالطريقة التي شرعها الله لتعظيمه، كتعظيم بعض الأماكن والأزمان مما جاءت الشريعة بتعظيمه ورفعه، وذلك بما شرعه الله فيها من العبادات التي يحبها ويرضاها. وكل تعظيم خرج عن ذلك فهو تعظيم محرم لم يأذن به الله تعالى.

English "Taqdīs" (sanctification) is the ultimate glorification of Allah alone without partners, owing to His attributes of greatness, majesty, and perfection. Allah’s names are beautiful; His actions are fully wise; His legislation is just and merciful; and His favors upon His servants are abundant. He alone is worthy of ultimate sanctification. Al-Quddūs is one of Allah’s names, and it means that Allah is great and perfect in His essence, attributes, and names; pure and free from every deficiency and blemish; and the One Who purifies the hearts of His close servants with knowledge, belief, and good deeds. Anyone else deserves veneration only according to his status in Allah’s sight and in the manner legislated by Allah. An example is the veneration of certain places and times, as per Shariah, by performing certain acts of worship that please Allah Almighty. Any veneration that exceeds these limits is forbidden.
Français La sanctification est la véritable considération et la perfection qui appartiennent à Allah, Seul et sans associé du fait des attributs de majesté et des qualificatifs de splendeur et de grandeur qu’Il possède. En effet, Ses noms sont les plus beaux, tous Ses actes répondent à une sagesse, toute Sa législation est synonyme de justice et de miséricorde, et Ses bienfaits sur Ses serviteurs abondent et foisonnent. Ainsi, Il est le seul qui mérite la plus immense et la plus parfaite sanctification. Parmi Ses noms, Élevé soit-Il, il y a le Sanctifié (Al Quddûs) qui désigne : l’immense, le parfait dans Son Essence intrinsèque, Ses attributs et Ses noms. Il est pur et exempt de tout défaut et toute diminution. Il est Celui qui purifie les cœurs de Ses alliés en les purifiant par la science, la foi et les œuvres vertueuses. Quant à quoi que ce soit autre que Lui, Glorifié soit-Il, alors ceci ne mérite de considération qu’en fonction de ce qu’il possède comme position auprès d’Allah, Élevé soit-Il, et selon la voie qu’Allah a légiférée dans la considération qui lui revient, comme la considération de certains lieux, certains temps, etc. dont la Charia est venue les considérer en haute estime et les élever. Et cela selon ce qu’Allah y a prescrit comme adorations qu’Il aime et agrée. Et toute haute considération qui sort de cela, alors dans ce cas, c’est une considération interdite qu’Allah, Élevé soit-Il, n’a pas permis.
Español Al-taqdis (santificación) es el máximo enaltecimiento y absoluta transcendencia de Al-lah, Único y sin asociados, debido a Sus atributos ensalzados y Sus cualidades de Majestuosidad y absoluta perfección. Sus nombres son los más bellos y Sus acciones son resultado de Su sabiduría; todas Sus leyes son justas, clementes; Su bendición es abundante y la multiplica sobre Sus siervos. Al-lah es el Único merecedor de las mejores y más grandiosas exaltaciones. Entre los nombres más bellos de Al-lah están: Al-Quddús, y es el más Santo, el que cuenta con la más absoluta perfección en Su esencia, en Sus atributos y en Sus nombres. Es el más Purificado y está libre de cualquier deficiencia y de cualquier carencia. Él es quien purifica los corazones de los más virtuosos y los bendice con el conocimiento, la fe y las buenas obras. Mientras que las criaturas solo serán merecedoras de ser exaltadas de acuerdo al lugar que ocupan ante Al-lah y según lo que Él permita que se use para exaltarlas. Por tanto, cualquier ensalzamiento que esté fuera de lo que Al-lah ha legitimado, será considerado como ilícito; y de esta manera, elogiar a las personas será conforme a la aceptación que tengan de la Ley de Al-lah. De aquí deducimos que la exaltación que no sea para Al-lah se divide en dos tipos: 1. Exaltación que Al-lah permite, y es aquella que está dentro de lo que Al-lah ha legitimado, ya sea relativo a la exaltación a Al-lah o a alguna de Sus criaturas, como por ejemplo a algunos lugares o determinados periodos, siempre conforme a lo dictado por la Shari'a y lo que Al-lah ha legitimado en ella de ritos de adoración que Él ama y que Le complacen. 2. Exaltación que Al-lah no permite, y es aquella que transgrede lo legitimado.
Türkçe Yüceltme, hiçbir ortağı olmadan bir tek Allah'ı, sahip olduğu azamet, yücelik, mükemmellik sıfatları ve en güzel isimleri nedeniyle, yüceltilme ve mükemmel kabul etme gayesidir. O'nun tüm eylemleri hikmetlidir. Dini, tamamen adalet ve merhamettir. Kulları üzerindeki nimetleri çok ve geniştir. Bu nedenle tek başına, en büyük ve eksiksiz bir yüceltmeyi hak eder. O'nun isimlerinden biri de, zatında, isimlerinde ve sıfatlarında yüce ve mükemmel olan, bütün noksanlıklardan ve kusurlardan arınmış, tertemiz olan, velilerinin kalplerini, ilim, iman ve salih amellerle temizleyen ve iyileştiren manasına gelen el-Kuddûs'tür. Allah Teâlâ'nın dışındakilerin tazimi; Yüce Allah'ın katında sahip oldukları statüye göre ve Allah'ın kendilerine saygı gösterilmesi için buyurduğu yöntemle hürmet görmeyi hak ederler. Dinin hürmet gösterilmesini ve yüceltilmesini emrettiği bazı zaman veya mekânlara hürmet gösterilmesi bunun bir örneğidir. Bu da Allah'ın bu zaman ve mekan dilimlerinde yapılmasını emrettiği, sevdiği ve razı olduğu ibadetlerle olur. Bu durumun dışında kalan bütün hürmetler, Allah Teâlâ'nın izin vermediği haram olan hürmetlerdir.
اردو تقدِیس: اللہ کی، جو اکیلا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے، انتہا درے کی تعظیم۔ کیوں کہ وہ عظمت کے حامل اوصاف اور جلال و کمال پر مشتمل صفات کا مالک ہے۔ چناں چہ اس کے تمام نام اچھے، اس کے تمام افعال سراپا حکمت اور اس کی پوری شریعت عدل اور رحمت پر مبنی ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو بے شمار بڑی بڑی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ لہذا وہی عظیم ترین اور کامل ترین تقدیس کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی میں سے ایک اسم ’القدوس‘ ہے۔ یعنی وہ ہستی جو اپنی ذات، صفات اور اسما میں کامل اور عظیم ہے، ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے اور جو اپنے اولیا کے دلوں کو پاک وصاف کرتی ہے اور انھیں علم، ایمان اور نیک عمل کے ذریعے پاکیزہ بناتی ہے۔ جہاں تک غیراللہ کی بات ہے، تو وہ صرف اتنی ’تعظیم‘ کا مستحق ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ و مقام ہے اور صرف اسی طریقے سے اس کی ’تعظیم‘ جائز ہے، جسے اللہ نے اس کی تعظیم کے لیے مشروع قرار دیا ہے۔ جیسے بعض ایسی جگہوں اور زمانوں کی تعظیم، جن کی تعظیم شریعت میں وارد ہوئی ہے۔ لیکن یہ بھی انہی عبادتوں کے ذریعے ہوگی، جنھیں اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں اور زمانوں میں مشروع فرمایا ہے اور جنھیں وہ پسند کرتا اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ ’تعظیم‘ جو اس مشروع تعظیم کے دائرے میں نہیں آتی، وہ حرام ہے اور اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔
Indonesia At-Taqdīs adalah puncak dan kesempurnaan pengagungan kepada Allah Yang Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya; karena Dia menyandang sifat-sifat agung dan karakter-karakter kemuliaan dan kesempurnaan. Nama-nama-Nya sangat indah, perbuatan-perbuatan-Nya secara keseluruhan adalah hikmah, seluruh syariat-Nya adalah keadilan dan rahmat, nikmat-nikmat-Nya melimpah dan sangat banyak untuk para hamba-Nya. Dia satu-satunya yang berhak mendapatkan penyucian yang paling agung dan sempurna. Di antara nama Allah -Ta'ālā- adalah Al-Quddūs, yaitu Yang Mahaagung lagi Mahasempurna dalam zat, sifat-sifat dan nama-nama-Nya; Yang Mahasuci dan bersih dari segala aib dan semua kekurangan; Yang menyucikan hati para wali-Nya dan membersihkannya dengan ilmu, iman dan amal saleh. Sedangkan selain Allah -Subḥānahu wa Ta’ālā- hanya berhak mendapatkan penghormatan sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya di sisi Allah dan dengan cara yang telah disyariatkan Allah untuk menghormatinya. Seperti mengagungkan sebagian tempat dan waktu yang telah diagungkan dan dimuliakan oleh syariat. Yakni dengan apa yang telah Allah syariatkan di tempat dan waktu tersebut berupa ibadah-ibadah yang Allah cintai dan ridai. Segala bentuk pengagungan yang keluar dari batasan itu adalah pengagungan yang diharamkan dan tidak diizinkan Allah -Ta’ālā-.
Русский Признание святости — это предельное возвеличивание и признание совершенства одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей, ведь Ему присущи качества величия и совершенства, Его имена прекрасны, все Его действия мудры, все Его законы — справедливость и милость, блага, даруемые Им Своим рабам, многочисленны, и лишь Он достоин признания святости и совершенства. Среди Его имён и Аль-Куддус. Оно означает: Великий, Совершенный в Своей Сущности, качествах и именах, Пречистый, Свободный от любых недостатков, Очищающий сердца Своих приближённых посредством знания веры и благих дел. А другие заслуживают возвеличивания в той мере, каково их положение пред Всевышним Аллахом и таким образом, как узаконил это возвеличивание Всевышний Аллах, как в случае с узаконенным Шариатом возвеличиванием некоторых мест и периодов времени, поскольку Всевышний Аллах предписал совершать в них виды поклонения, которые любимы Им и угодны Ему. Всякое возвеличивание, выходящее за пределы этого, запрещено, и Всевышний Аллах не давал на него дозволения.
Português Veneração: É o auge do engrandecimento e a perfeição de ALLAH, Único sem parceiros, por causa das Majestosas qualidades que possui; os seus nomes são belos e suas decisões são todas perfeitas e sua legislação é justiça e Misericórdia, suas dádivas são abrangentes e inúmeras sobre seus servos, e é merecedor de grande santificação; e dentre seus nomes; o Santificado, o puro e isento de todos defeitos, e aquele que purifica seu coração e limpa com o conhecimento, fé e boas práticas. Quanto aos outros além de ALLAH, merecem respeito de acordo com o valor que têm diante de ALLAH, e de acordo com o que ALLAH legislou, como o fato de respeitar lugares e tempos que a religião incentivou a eleva-los, do modo que ALLAH prescreveu atos de adoração. E todo engrandecimento que excede isso é um engrandecimento proibido, que ALLAH não permitiu.
中文 神圣化:这是尊重的极致,他的完美归于独一无二的真主,及其伟大、全美的属性。他的名字优美,所有的行为睿智,一切判决都是公正、仁慈的。他对于他的仆人的恩典是宽裕的。只有他值得最伟大、最全美的尊崇。他的美名中包括神圣的真主,即他的本体、属性、美名都是完美无暇的,它净化人们的心灵,以他们的知识、信仰和廉洁的功课纯洁他们。至于除真主以外的,值得尊重的,是他们在真主那里的地位,以真主确定的方式尊重他们,比如尊重部分场所和时间。以教法允许的方法尊重和提升,这是真主在他喜欢的功课中规定的。除此以外的尊崇是禁止的,是崇高的真主没有允许的。
فارسی تقديس، عبارتست از: نهایت تعظیم و كامل شدن آن در حق الله متعال مى باشد که یکتاست و شریکی ندارد؛ براى اينكه او داراى صفات بزرگ، و صفات جلال و کمال است، اسامی او نیکوست و همه ى افعال او حكيمانه هستند، و تمامى شریعت او عدل و رحمت است، نعمت هایش برای بندگانش بسیار فراوان مى باشند، بنابراین تنها اوست که مستحق بزرگترين و کامل ترین تقدیس است، و از اسامی الله متعال "القدوس" می باشد كه به معنای: کسی که در ذات، صفات و نام هايشان بزرگ و کامل هستند، و پاک و منزه از هر عیب و نقص هستند، و اوست که قلب های اولياء خود را پاک نموده و با علم و ایمان و عمل صالح تزکیه می کند. اما جز الله متعالى بحسب جایگاهی که نزد او دارد، مستحق بزرگداشت می باشد، و همچنين به روشی که الله متعال برای تعظیم او تشریع نموده است، مانند: تعظیم برخی از اماکن و زمان ها که شریعت به تعظیم و رفع جایگاه آنها تصریح کرده است، و این به سبب عبادات محبوب و مورد رضایت الله متعال است که در این زمان و مکان ها تشریع نموده است، و هر تعظیمی که خارج از این محدوده باشد، تعظیمی حرام مى باشد که الله متعال به آن اجازه نداده است.
हिन्दी अरबी शब्द 'अत-तक़दीस' का अर्थ है : अल्लाह का अनंत सम्मान, जो अकेला है, जिसका कोई साझी नहीं है और जो महानता, प्रताप और संपूर्णता वाले गुणों का मालिक है। दिल से मानना कि उसके सारे नाम अच्छे, उसके सारे कार्य हिकमत पर आधारित और उसकी पूरी शरीयत न्याय तथा कृपा का स्वरूप है और बंदों पर उसकी नीमतें असंख्य हैं। अतः, वह अपनी महानता और संपूर्णता के कारण अकेले ही वंदना और आराधना का हक़दार है। उसका एक नाम अल-क़ुद्दूस है, जिसका अर्थ है : वह अल्लाह, जो अपनी हस्ती तथा अपने गुणों और नामों की दृष्टि से महान और संपूर्ण है, हर कमी तथा त्रुटि से पवित्र एवं पाक है और जो अपने औलिया (नेक बंदों) के दिलों को ज्ञान, ईमान और सत्कर्म के द्वारा निर्मल बनाता है। जहाँ तक पवित्र अल्लाह के अतिरिक्त अन्य की बात है, तो वह अल्लाह के यहाँ अपने महत्व के अनुरूप ही सम्मान का हक़दार है और उसका सम्मान भी उसी पद्धति से किया जाएगा, जिसकी अनुमति अल्लाह ने दी है, जैसे ऐसे स्थानों और समयों का सम्मान, जिनके सम्मान की बात शरीयत में आई है, जो कि उनके अंदर ऐसी इबादतों के माध्यम से किया जाएगा, जो अल्लाह को पसंद हैं और जिनसे वह राज़ी होता है। हर वह सम्मान, जो इस दायरे से बाहर हो, वह हराम है और अल्लाह उसकी अनुमति नहीं देता।
മലയാളം അങ്ങേയറ്റത്തെ ആദരവിനാണ് തഖ്ദീസ് എന്ന് പറയുക. അത് അല്ലാഹുവിന് മാത്രമേ നൽകാവൂ. അക്കാര്യത്തിൽ അവന് യാതൊരു പങ്കാളിയുമില്ല. കാരണം മഹത്വത്തിൻ്റെയും ആദരവിൻ്റെയും പൂർണ്ണതയുടെയും വിശേഷണങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന് മാത്രമാണുള്ളത്. അവൻ്റെ നാമങ്ങൾ അതിവിശിഷ്ടമാണ്. അവൻ്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം തീർത്തും യുക്തമാണ്. അവൻ്റെ മതനിയമങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണമായും നീതിയും കാരുണ്യവുമാണ്. അവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാകട്ടെ, അടിമകൾക്ക് മേൽ ധാരാളമായി വർഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഉന്നതവും പൂർണ്ണവുമായ വാഴ്ത്തലിന് അർഹതയുള്ളവൻ അവൻ മാത്രമാകുന്നു. അല്ലാഹുവിൻ്റെ നാമങ്ങളിലൊന്നായ ഖുദ്ദൂസ് എന്ന പദം ഈ അർത്ഥവുമായി ബന്ധമുള്ളതാണ്. തൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിലും വിശേഷണത്തിലും നാമങ്ങളിലും ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളവനും പൂർണ്ണതയുള്ളവനും, എല്ലാ ന്യൂനതകളിൽ നിന്നും കുറവുകളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധനായവനും എന്നാണ് ഈ നാമത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. തൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും, അവയെ അറിവും വിശ്വാസവും സൽകർമ്മങ്ങളും കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥം കൂടി ഖുദ്ദൂസ് എന്ന നാമത്തിനുണ്ട്. എന്നാൽ അല്ലാഹുവിന് പുറമെയുള്ളവർ; അല്ലാഹുവിങ്കലുള്ള അവരുടെ സ്ഥാനവും പദവിയും അനുസരിച്ചുള്ള ആദരവേ അവർ അർഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അതാകട്ടെ, അല്ലാഹു അനുവദിച്ച രൂപത്തിൽ മാത്രമേ അവരെ ആദരിക്കാനും പാടുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് ഇസ്ലാമിൽ പ്രാധാന്യവും പരിഗണനയും നൽകപ്പെട്ട ചില സ്ഥലങ്ങൾക്കും സമയങ്ങൾക്കും ആദരവ് കൽപ്പിക്കാം; അത് അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ച, അവന് തൃപ്തികരമായ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ ആകാവൂ എന്നത് പോലെ. ഈ പറഞ്ഞ നിബന്ധന പാലിക്കപ്പെടാത്ത എല്ലാ ആദരവും നിഷിദ്ധമാണ്; അല്ലാഹു അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രവർത്തിയിലാണ് അത് ഉൾപ്പെടുക.
తెలుగు "తఖ్దీస్" (పవిత్రీకరణ) అనేది ఎటువంటి భాగస్వామ్యం లేని ఏకైకుడైన అల్లాహ్ కు చూపే అంతిమ మరియు పరిపూర్ణపవిత్రత,ఇది ఆయన గొప్పతనం,ఘనత మరియు పరిపూర్ణత యొక్క లక్షణాల కారణంగా ఇవ్వబడుతుంది. మరియు ఆయనకు సుందరమైన నామాలు ఉన్నాయి;ఆయన కార్యాలు పూర్తిగా వివేకంతో నిండి ఉంటాయి;ఆయన షరీఅతు చట్టం పూర్తిగా న్యాయమైనది మరియు దయగలది; మరియు తన దాసులపై ఆయన అనుగ్రహాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.అతను మాత్రమే మహాగొప్పపవిత్రతకు అర్హుడు.అల్లాహ్ పేర్లలో అల్-ఖుద్దుస్ కూడా ఒకటి. అల్లాహ్ తన అస్తిత్వం,గుణాలు మరియు పేర్లలో గొప్పవాడు మరియు పరిపూర్ణుడు అని దీని అర్థం. అల్లాహ్ స్వచ్చమైనవాడు మరియు ప్రతి లోపం మరియు దోషం నుండి పరిశుద్ధుడు.ఆయనే తన ఔలియాల హృదయాలను పరిశుద్ధపరుస్తాడు,మరియు జ్ఞానం,ఈమాన్ విశ్వాసం మరియు సత్కార్యముల ద్వారా శుద్ధిచేస్తాడు,అల్లాహ్ దృష్టిలో వారి స్థితిగతుల ప్రకారం మరియు అల్లాహ్ యొక్క చట్టాలకు అనుగుణంగా ఉన్న స్థాయి ప్రకారం మాత్రమే ఎవరికైనా పవిత్రత ఇవ్వబడుతుంది.అనగా కొన్ని ప్రదేశాలకు,కొన్నిసమయాలకు షరీఅతు గొప్ప పవిత్రతను అనుగ్రహించింది,ఇదే విధంగా కొన్ని ఆరాధనలకు షరీఅతు గొప్ప పవిత్రతను ఇచ్చింది వాటి ద్వారా అల్లాహ్ ప్రసన్నుడవుతాడు మరియు ప్రేమిస్తాడు,ఈ పరిమితులను మించిన ఏదైనా,ఎలాంటి పవిత్రీకరణనైనా నిషేధించబడింది: అల్లాహ్ దానిని అనుమతించడు.
ไทย ความบริสุทธิ์ คือ เป้าหมายของความยิ่งใหญ่และความสมบูรณ์สำหรับอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆ ร่วมกับพระองค์ เนื่องจากพระองค์ทรงมีคุณลักษณะของความยิ่งใหญ่และฉายาของความยิ่งใหญ่และความสมบูรณ์แบบ โดยมีพระนามอันวิจิตร และการกระทำของพระองค์ล้วนเป็นฮิกมะฮฺ และบทบัญญัติของพระองค์ล้วนมีความยุติธรรม ความเมตตา และความโปรดปรานมากมายต่อปวงบ่าวของพระองค์ ดังนั้นเพียงพระองค์เท่านั้นที่สมควรจะได้รับความบริสุทธิ์และความสมบูรณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และในบรรดาพระนามของพระองค์ อัลกุดดุส(ผู้ทรงบริสุทธิ์) และพระองค์ทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สมบูรณ์แบบในตัวของพระองค์ คุณลักษณะของพระองค์และพระนามของพระองค์ ผู้ทรงสะอาด บริสุทธิ์จากสิ่งที่น่าละอายและข้อบกพร่องทั้งหมด และเป็นผู้ที่ทรงชำระล้างหัวใจของบรรดาคนรักของพระองค์ให้สะอาดบริสุทธิ์ และขัดเกลาด้วยความรู้ ความศรัทธา และการงานที่ดี ส่วนสำหรับคนอื่นๆ นอกจากพระองค์ สมควรที่จะได้รับการยกย่องตามสถานะของเขา ณ ที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ตามแนวทางที่อัลลอฮฺทรงกำหนดไว้ เช่นการให้ความเคารพยกย่องต่อสถานที่บางแห่งและช่วงเวลาที่อิสลามได้บัญญัติไว้ สามารถให้ความเคารพและยกย่องเชิดชูมัน และนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺทรงกำหนดไว้ ซึ่งเป็นอิบาดะฮฺ(การเคารพภักดี)ที่พระองค์ทรงรักและเป็นที่พอพระทัย และจะไม่เป็นการเคารพต่อสิ่งที่หะรอม(ต้องห้าม)ที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ไม่ทรงอนุญาต

التعظيم، يقال: قدس الشيء، يقدسه، تقديسا: إذا عظمه. وأصله: التطهير، ويأتي بمعنى التنزيه والتبرئة والتطهير من جميع النقائص والعيوب.

English "Taqdīs": glorification. Original meaning: purification. Other meanings: exalting, freeing one from all deficiencies and faults.
Français La haute considération. On dit : Sanctifier une chose ; il la sanctifie ; sanctification ; etc. lorsqu'on la vénère. Son origine désigne : l'action de purifier. Parfois, cela revêt la signification de : l'exemption, la disculpation et la purification de l'ensemble des diminutions et des défauts.
Español Es la santificación. El origen de la palabra al-taqdis (en árabe) es purificar, eximir, absolver. Al-Mutaqaddis, Al-Muqaddas y Al-Quddus: es el ser sacro, de pureza íntegra y libre de cualquier defecto o carencia.
Türkçe Ta'zim etmek demektir. Bir şeyi tazim etti; Arapça, "kaddese, yukaddisu, takdîsen" kelimesi kullanılır. Bu kelimenin kökeni arındırmaktır. Tüm kusurlardan ve hatalardan tenzih etmek, uzak görmek ve arındırmak anlamına da gelir.
اردو تقدیس: تعظیم۔ اسی سے کہا جاتا ہے: ”قَدَّسَ الشَّيْءَ، يُقَدِّسُهُ، تَقْدِيساً“ اس نے اس شے کی تعظیم وتقدیس کی۔ اس کے اصل معنی پاکیزگی کے ہیں۔ یہ منزہ قرار دینے اور بری قرار دینے نیز ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک قرار دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔
Indonesia Yaitu pengagungan. Jika dikatakan, "Qaddasa asy-syai`a - yuqaddisuhu - taqdīsan" artinya: ia mengagungkan sesuatu. Makna asal "at-taqdīs" ialah menyucikan. At-Taqdīs juga bisa berarti membersihkan, membebaskan, dan menyucikan dari seluruh kekurangan dan aib.
Русский Возвеличивание. «Каддаса/йукаддису такдисан» — возвеличивал. Основа слова — «очищение». Употребляется в значении «признание совершенства, признание непричастности к скверному, очищение от всех изъянов и недостатков».
Português O engrandecimento: Na sua essência significa purificar e isentar de todos os defeitos.
বাংলা ভাষা সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার গুণে আল্লাহকে মহান জ্ঞান করা এবং সব ধরণের ত্রুটি ও দোষ থেকে তাকে মুক্ত ঘোষণা করা।
中文 尊重:有一说是,当尊重一物时就使其神圣。其本意是:纯洁。还有一层含意是从所有的缺点和不足中纯洁、纯净和净化。
فارسی تعظیم، گفته می شود: آن چيز را تقديس كرد، و آن را تقديس مى كند، تقديس قطعى: زمانی که آن را بزرگ داشت، و اصل آن به معنای پاک گردانيدن است، و به معنای پاکداشتن، تبرئه كردن و پاک گردانيدن از همه ی نقص ها و عیب ها نيز مى آيد.
Tagalog Ang pagdakila kay Allāh (pagkataas-taas Siya) sa pamamagitan ng mga paglalarawan ng kalubusan at karikitan at ang pagpapawalang-kinalaman sa Kanya palayo sa lahat ng mga kakulangan at mga kapintasan.
हिन्दी सम्मान करना। कहा जाता है : 'قدس الشيء، يقدسه، تقديسا' यानी उसका सम्मान किया। वैसे असल में, यह शब्द पवित्र बनाने के मायने में आता है तथा सभी कमियों और त्रुटियों से स्वच्छ बनाने के लिए भी प्रयुक्त है।
മലയാളം ആദരിക്കൽ എന്നർത്ഥം. പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ അർത്ഥം. എല്ലാ ന്യൂനതകളിൽ നിന്നും കുറവുകളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തുക എന്ന അർഥത്തിൽ ഈ പദം ഉപയോഗിക്കപ്പെടാറുണ്ട്.
తెలుగు కీర్తి-‘ఖద్దసష్శై’-యుఖద్దిసుహు’(వస్తువును పవిత్రీకరించడం),తఖ్దీసన్ –ఇజా అజుమహూ -గొప్పదైనప్పుడు,దీని మూలం:- ప్రక్షాళన పర్చడం,శుద్ధిపర్చడం,మరియు ఇది అన్ని లోపాలు మరియు బలహీనతల నుండి నిష్పాక్షికరించడం,విముక్తి చేయడం మరియు శుద్ధీకరించడం’ అనే అర్థంలో వస్తుంది.
ไทย การให้ความยิ่งใหญ่ ได้มีการกล่าวว่า ให้ความยิ่งใหญ่กับสิ่งหนึ่ง สิ่งนั้นมีความยิ่งใหญ่ ความยิ่งใหญ่ คือ เมื่อให้ความยิ่งใหญ่กับมัน และรากศัพท์เดิมของมันคือ การให้ความสะอาด โดยมาในความหมายที่ว่า ความบริสุทธิ์ ปราศจากและความสะอาดจากสิ่งที่บกพร่องและน่าตำหนิ

يرد مصطلح (تقديس) في العقيدة في باب: توحيد الألوهية، وباب: الإيمان، وغير ذلك من المواضع. ويطلق في باب: توحيد الألوهية عند الكلام عن الشرك وأسبابه، ويراد به معنى خاصا، وهو التعظيم الذي جاوز الحد المأذون به في الشرع. وقد يطلق أيضا في العقيدة ويراد به: الإخلاص في العبادة وتطهير النية من الشوائب.

التعظيم، يقال: قدس الشيء، يقدسه، تقديسا: إذا عظمه. وأصله: التطهير، يقال: قدس الله فلانا، أي: طهره. وأرض مقدسة، أي: مطهرة. والتقديس أيضا: التنزيه والتبرئة والتطهير من جميع النقائص والعيوب. والقدوس: الطاهر المنزه البريء من كل عيب ونقص. ويستعمل التقديس بمعنى التبريك، ومنه بيت مقدس، أي: مبارك، والقدس والقداسة: البركة. ومن معانيه أيضا: الإصلاح، والتزكية، والتمجيد.

قدس

الفروق اللغوية : (ص 124) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 106) - شفاء العليل : (ص 179) - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : (4/248) - هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى : (ص 178) - العين : (5/73) - مقاييس اللغة : (5/63) - تهذيب اللغة : (8/303) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/225) - القاموس المحيط : (ص 565) - مختار الصحاح : (ص 248) - لسان العرب : (6/168) - اشتقاق أسماء الله : (ص 214) - الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته : (ص 211) - لوامع الأنوار البهية : (2/257) - التعريفات للجرجاني : (ص 65) - الأسماء الحسنى معانيها وآثارها : (ص 391) - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث : (ص 54) - تفسير أسماء الله الحسنى : (ص 208) -