نتيجة
English Conclusion
Français Résultat
Español An-Natiyah
Indonesia Konklusi
Bosanski En-netidžetu – rezultat
Русский натииджа - Вывод, результат
الحاصل من الشيء وثمرته.
English The conclusion of something, and what the premises of a proposition lead to.
Français Ce qui résulte d'une chose et son fruit.
Español El resultado de algo y aquello a lo que llevan los procedimientos para alcanzar un Hukum (regla/veredicto) (2).
Indonesia Hasil dan buah dari sesuatu.
Bosanski To je plod nečega.
Русский Плоды чего-либо и полученные результаты
النتيجة: هي ما ينتج من مقدمتين، أو الحكم المتولد من القضيتين بالتفصيل، كقولك: كل إنسان حي، وكل حي نام، فنتيجة ما بين المقدمتين: كل إنسان نام.
Français Le résultat est ce qui est produit suite à deux préambules, ou le jugement qui provient de deux cas, de manière détaillée. Comme ta parole : tout homme est un être vivant et tout être vivant dort, ainsi donc le résultat entre ces deux préambules est que tout homme dort.
Indonesia Natījah ialah konklusi dari dua premis atau hukum yang berasal dari dua preposisi dengan perincian. Semisal ucapan Anda, "Setiap manusia hidup, dan setiap yang hidup itu tumbuh.” Konklusi dari kedua premis ini: semua manusia adalah tumbuh.
Bosanski Ovaj se izraz odnosi na rezultat koji se dobije od dvije premise, odnosno na sud koji proistekne iz dvije stvari, detaljnom analizom. Evo primjera za to: svaki čovjek je živo biće, a svako živo biće raste. Zaključak glasi: svaki čovjek raste.
ثمرة الشيء، يقال: نتج الناقة نتجا ونتاجا: أولدها. والولد نتاج ونتيجة.
English "Nateejah": the fruit and end result of something. For example, a newborn camel is called "nateejah", its mother is called "mantoojah", and the one who breeded it is called "naatij".
Français Le résultat est le fruit d'une chose. On dit : la chamelle a donné un résultat. Le produit de cela se voit à travers ses chamelons. Le chamelon est le produit [de sa gestation] et son résultat.
Español An-Natiyah es la consecuencia, fruto y resultado de algo. En árabe, Mantuy es el sujeto del cual surgió el resultado, y Nitay o Natiyah es el resultado.
Indonesia Buah sesuatu. Dikatakan, "Nataja an-nāqah natjan wa nitājan" artinya melahirkan unta. Anak dikatakan nitāj dan natījah.
Bosanski En-netidžetu znači: plod nečega. Kaže se: “netedžen-nakate netdžen / nitadžen”, što znači: “učinio je devu steonom”. Za mladunče se kaže nitadž i netidža.
Русский Лексически ан-натииджа: плод чего-либо, слова натаджа ан-наака, натдж и нитаадж имеют общий смысл «получил приплод от верблюдицы», полученный приплод называется нитаадж и натииджа.
ثمرة الشيء، يقال: نتج الناقة نتجا ونتاجا: أولدها، فهو ناتج. والناقة منتوجة، والولد نتاج ونتيجة. والجمع: نتائج.
نتج

تاج العروس : (1/122) - المعجم الوسيط : (2/899) - التعريفات للجرجاني : (ص 9) - دستور العلماء : (3/272) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1157) - مصطلحات في كتب العقائد : (ص 124) - مفاتيح العلوم : (ص 171) - مصطلحات في كتب العقائد : (ص 124) -