الإيمان بالقدر

English Belief in fate
Français La foi dans le Destin.
Español Al Iman Bil Qadr (la creencia en el designio divino)
Indonesia Iman kepada takdir
Bosanski Vjerovanje u odredbu (kader)
Русский Вера в предопределение

التصديق الجازم بأن جميع ما يقع في الكون كله بتقدير الله تعالى وعلمه وكتابته وإرادته وخلقه.

English "Qadar": firm belief that everything that occurs in the universe, and everything that did not not occur go in accordance with Allah's decree, His knowledge, His will and His creation.
Français Déclarer véridique de manière catégorique que l’ensemble de tout ce qui se produit dans l’Univers, de même que ce qui ne se produit pas, résulte du décret d’Allah, de Sa science, Sa volonté et Sa création.
Español La convicción y certeza de que todo lo que sucede en el universo pasa por voluntad de Al-lah y bajo Su conocimiento y propósito.
Indonesia Membenarkan dengan pasti bahwa apapun yang ada di alam semesta terjadi dengan takdir Allah Ta’ālā; ilmu-Nya, ketetapan-Nya, kehendak-Nya, dan ciptaan-Nya.
Bosanski Čvrsto uvjerenje da se sve dešava Allahovim određenjem, znanjem, zapisivanjem, htijenjem i stvaranjem.
Русский Шариатское (терминологическое) определение: твердая убежденность в том, что все сущее происходит в соответствии с предопределением Аллаха, с Его знанием и предписанием, с дозволением и сотворением.

الإيمان بالقدر: ركن عظيم من أركان الإيمان، وأساس السعادة في الدنيا والآخرة، وسر الله تعالى في الكون، ومعناه: التصديق الجازم بما سبق به علم الله تعالى، وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأن كل خير أو شر إنما هو بقضاء الله وتقديره سبحانه، وبحسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، وأنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج عن مشيئته. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة مراتب، وهي: 1- مرتبة العلم، وهو الإيمان بأن الله علم كل شيء في الأزل مما كان وما يكون، ومما لم يكن لو كان كيف يكون، جملة وتفصيلا. 2- مرتبة الكتابة، وهو الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. 3- مرتبة المشيئة النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأنه لا يقع شيء في الكون من خير أو شر إلا بمشيئة الله وإرادته. 4- مرتبة الخلق والإيجاد، وهو الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله، وأنه خالق أفعالهم وصفاتهم.

English Belief in fate is one of the great pillars of Islam and the foundation of happiness in this world and in the afterlife. It means the firm belief that all good and evil occur according to the decree of Allah and His estimation. This includes four things: 1. Belief that Allah the Almighty knew everything, generally and in detail, from the beginning to the end, whether related to His actions or the actions of His slaves. 2. Belief that Allah the Almighty wrote everything He knew in advance up until the Day of Judgment in the Preserved Tablet, and this was the first writing. It is followed by other writings such as decreeing one's lifespan, which is writing everything that occurs in one's life up until his death. Then comes the yearly decree that occurs on the ‘Night of Decree’ every year, and the daily decree, when Allah writes for His slaves on a daily basis, whether richness or poverty, life or death, etc. 3. Belief in Allah’s effective will and His comprehensive ability, as nothing occurs except with Allah’s will, whether related to Allah’s actions or the actions of His creatures. 4. Belief that everything in existence is created by Allah the Almighty, with their essences, their attributes, and their movements, and that everything other than Allah is created and brought from non-existence to existence. From the benefits of belief in fate are: 1. Fulfilment of Allah’s monotheism and His obedience in times of hardship and ease. 2. Patience and seeking reward from Allah while facing difficulties and dangers. 3. Having good expectations of Allah, while having strong hope and reliance upon Him and fearing His punishment. 4. Not objecting to Allah’s religious legislations and His universal decree. 5. Happiness in this world and the hereafter through content, delight, and tranquility in one’s soul regarding Allah’s rulings. Everyone has a free will and ability with which he chooses to do something or not to do. If he wants to perform ablution and pray, he can and if he wants to be dissolute and commit adultery he can. For this reason he is held accountable and either rewarded or punished. It is not permissible for one to use fate as an excuse for abandoning obligations or committing prohibitions.
Français La foi dans les Destin est un immense pilier de l’Islam. Il est le fondement du bonheur en ce bas monde et dans l’au-delà. Sa signification est le fait de déclarer véridique, de manière catégorique que tout bien ou tout mal émane de la Prédestinée d’Allah et de Son Destin. Et cela englobe quatre points : La foi dans le Destin englobe quatre points : 1- La foi dans le fait qu’Allah (Gloire sur Lui) a su toute chose - de manière générale et de manière détaillée - du commencement jusqu’à l’éternité, que cela soit lié à Ses actes (Gloire sur Lui) ou aux actes de Ses serviteurs. 2- La foi dans le fait qu’Allah (Gloire sur Lui) a écrit sur la Table Préservée tout ce que Sa science a embrassé auparavant, et cela jusqu’au Jour de la Résurrection. Cette écriture est la première, ensuite d’autres écritures sont venues à la suite, comme : le décret existentiel qui est l’écriture de tout ce qui se passe dans la vie de l’homme jusqu’à son décès. Il y a aussi le décret annuel qui a lieu, chaque année, au cours de la Nuit du Destin. Le décret quotidien qui est ce qu’Allah a écrit pour les serviteurs, au cours de leur journée, comme richesse et pauvreté, vie et mort, etc. 3- La foi dans le fait qu’Allah a voulu que Sa volonté s’accomplisse et qu’Il est Omnipotent. Rien ne se produit sans la volonté d’Allah (Gloire sur Lui), que cela concerne Son action propre ou que cela concerne l’action des créatures. 4- La foi dans le fait que l’ensemble des êtres vivants sont des créatures appartenant à Allah (Gloire sur Lui), dans leurs essences intrinsèques, leurs caractéristiques, leurs mouvements, etc. En fait, en dehors d’Allah, tout être vivant a été créé et est venu à l’existence à partir du néant. Parmi les fruits de la foi dans le Destin, il y a : 1- Le fait de concrétiser l’Unicité Divine d’Allah et Lui obéir dans l’aisance et l’adversité. 2- Le fait de patienter face aux périls et d’espérer la récompense pour les difficultés rencontrées. 3- Le fait de nourrir la bonne pensée sur Allah, d’avoir beaucoup d’espoir en Lui, et de placer sa confiance en Lui tout en ayant peur et en appréhendant Sa punition. 4- Le fait de ne pas s’opposer aux décrets et aux jugements légaux d’Allah, de mêmes qu’à Ses décrets universels prédestinés. 5- Le fait de se satisfaire et d’être content des décrets et des jugements d’Allah, de s’y apaiser et se tranquilliser permet de récolter le bonheur en ce bas monde et dans l’au-delà. [Pour conclure] Toute personne a une volonté et possède une capacité avec lesquelles elle choisit d’accomplir une chose ou de la délaisser. Ainsi, si elle le veut, elle peut accomplir ses ablutions et prier tout comme elle peut vivre en débauché et forniquer. Voilà pourquoi, la personne sera jugée en vue d’être rétribuée. La personne n’a pas le droit de se servir du Destin pour prétexter de délaisser les obligations et de commettre les interdits.
Español La creencia en el designio divino es uno de los principios y fundamentos de la fe y la doctrina del Islam. Es un cimiento de la felicidad en esta vida y la del más allá. Es la certeza y convicción de que todo lo bueno y malo que sucede es por voluntad de Al-lah. Este concepto comprende cuatro aspectos: 1- Certeza de que el conocimiento de Al-lah lo abarca todo. 2- Certeza de Al-lah, glorificado sea, escribió todo lo que sucedería desde el comienzo del tiempo hasta su final en Al-Lauh Al Mahfudh (la Tabla Protegida), también, Él escribe lo que sucede durante la vida del ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte, en la noche del destino (Lailatul Qadr) escribe lo que sucede durante el año y lo que sucede a diario, la provisión de cada persona y lo que le sucederá durante esas veinticuatro horas. 3- Certeza de que nada sucede sino por voluntad de Al-lah. 4- Certeza de que todo cuanto existe ha sido creado por Al-lah de la nada. La creencia en el designio divino tiene grandes beneficios dentro de los que podemos contar: 1- Cumplimiento con lo que implica la creencia en el Tawhid y la obediencia a Su voluntad sea en momentos de alegría o de calamidad. 2- Fortalecer la paciencia para soportar los infortunios y para sobrepasar las dificultades. 3- Tener confianza en Al-lah y pensar siempre bien de Sus designios. 4- Aceptar los designios de Al-lah, para no rechazar lo que Él ha decidido. 5- La aceptación del designio divino es la fuente para alcanzar la felicidad en esta vida y la del más allá. El ser humano goza del libre albedrío, si quiere hacer el bien o el mal debe tomar la decisión, es por eso que es responsable por sus actos y será juzgado por ello, por lo que no corresponde alegar que lo bueno o malo que se hace depende de lo que se ha designado para cada uno de nosotros.
Indonesia Iman kepada takdir merupakan rukun yang besar di antara rukun-rukun iman, juga pondasi kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan merupakan rahasia Allah Ta’ālā dalam alam semesta. Maknanya adalah membenarkan dengan pasti terhadap apa-apa yang telah didahului oleh ilmu Allah Ta’ālā dan apa yang telah dicatat oleh pena tentang yang akan terjadi sampai selamanya, bahwa segala kebaikan dan keburukan hanyalah dengan ketetapan dan takdir Allah Subḥānahu wa Ta’ālā, dan sesuai dengan yang telah didahului oleh ilmu-Nya dan selaras dengan kebijaksanaan-Nya, juga bahwa Allah Maha Melakukan apa yang dikehendaki-Nya, tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan dengan keinginan-Nya dan tidak keluar dari kehendak-Nya. Iman kepada takdir terdiri dari empat tingkatan, yaitu: 1. Tingkatan ilmu, yaitu mengimani bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu sejak azal tentang apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan apa yang belum terjadi seandainya terjadi bagaimana akan terjadi, secara global dan rinci. 2. Tingkatan pencatatan, yaitu mengimani bahwa Allah telah mencatat segala sesuatu di Lohmahfuz. 3. Tingkatan kehendak yang pasti terlaksana dan kekuasaan-Nya yang komprehensif, yaitu mengimani bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di semesta, berupa kebaikan atau keburukan melainkan dengan kehendak Allah dan keinginan-Nya. 4. Tingkatan penciptaan, yaitu mengimani bahwa semua yang ada di alam semesta adalah makhluk ciptaan Allah, dan bahwa Dia yang menciptakan perbuatan dan sifat-sifat mereka.
Bosanski Vjerovanje u kader jedan je od ruknova islama, temelj sreće i na dunjaluku i na ahiretu, i Allahova tajna u kosmosu. To vjerovanje znači čvrsto uvjerenje u Allahovo znanje koje je prethodilo svemu, i da je zapisano da će se dešavati, da se sve dobro i loše dešava po Allahovoj odredbi, shodno Njegovom znanju i mudrosti, da On radi šta hoće i da se ništa bez Njegove volje ne dešava niti je van Njegovog htijenja. Vjerovanje u kader obuhvata četvero: 1. vjerovanje da Uzvišeni Allah zna sve; pojedinačno i općenito, u praiskonu, od onoga što će biti i što neće biti, kao i ono što nije bilo, kako bi bilo da je bilo. 2. vjerovanje da je sve to zapisano u Ploči pomno čuvanoj. 3. vjerovanje da se apsolutno sve događa Allahovom voljom i htijenjem, a to je vjerovanje da se u svemiru od dobra ili zla ne dešava ništa bez Njegove volje. 4. vjerovanje u stvaranje, tj. da je sve što postoji stvorio Allah, da je On stvorio njihove radnje i osobine.
Русский Общее краткое разъяснение: вера в предопределение – один из важнейших столпов Имана (веры), и основа счастья в мире земном и в мире вечном. Смысл веры в предопределение Всевышнего Аллаха состоит в твердой убежденности в том, что все происходящее во вселенной, будь то хорошее или плохое, происходит в соответствии с (кадар) предопределением и (када) предустановлением Аллаха. Вера в предопределение зиждется на четырех принципах: 1. вера в то, что Аллах Всевышний знает обо всем сущем в целом и в деталях, извечно и навеки, независимо от того, идет ли речь о Его собственных делах или же о делах Его рабов. 2. вера в то, что Аллах записал в хранимой скрижали Свое всеобъемлющее знание обо всем, что произойдет вплоть до Судного дня. Эта первая запись, сделанная еще за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли. За ней следуют другие записи: - предопределение на жизнь; все, что будет происходить в течение жизни каждого человека вплоть до его смерти. - предопределение на год; определение судеб на будущий год в ночь предопределения. - предопределение на день; то, что Аллах пишет Своим рабам на каждый день, обогатятся они в этот день или обнищают, умрет кто-то или родится, и т.п. 3. вера в то, что все сущее подчиненно воле Аллаха и Его безграничному могуществу. Происходит только то, что угодно Ему, и ничто не может произойти вопреки Его желанию. И все, что Он делает и все, что делают сотворенные Им - только по Его воле. 4. Вера в то, что Аллах – Создатель абсолютно всех творений, их качеств и их действий. Он – Создатель, а все остальное – Его создания, выведенные из небытия. Плоды веры в предопределение: - воплощение единобожия; тот, кто уверовал в предопределение, признает, что эта Вселенная и все, что есть в ней, созданы одним единственным Богом. Тот же, кто не верит в судьбу, неизбежно признает существование наряду с Аллахом других богов и творцов. - повиновение Аллаху и в радости, и в горе; благодаря вере в предопределение человек не выходит из повиновения Всевышнему, не обольщается благами и не отчаивается из-за трудностей. - терпение и надежда на награду Аллаха; если несчастья и испытания постигают верующего, то он знает, что они предопределены Аллахом для того, чтобы проверить его. Поэтому он не беспокоится и не отчаивается, а, наоборот, надеется на награду Аллаха и проявляет стойкость. - твердость в преодолении трудностей и опасностей; верующий в предопределение знает, что жизненный срок и удел предопределены, и человека никогда не постигнет ничего, кроме того, что предопределено ему. Поэтому он всегда полон смелости и решимости. - хорошее мнение об Аллахе, твердая надежда на Его милость, упование на Него, и вместе с тем страх перед Ним и Его наказанием; раб верит в предопределение, но оно от него скрыто, поэтому он думает об Аллахе хорошо. Он думает, что Всевышний Аллах дарует ему благой конец, и запишет его одним из обитателей Рая. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) передал слова нашего Господа (хадис кудси): «Я таков, как Мой раб думает обо Мне». Ибн Хаджар (да смилуется над ним Аллах) сказал: “То есть, Я способен поступить с ним так, как он это себе представляет”. Раб совершенствует себя, когда он придерживается твердой надежды на то, что Всевышний Аллах проявит к нему милосердие. Он еще больше уповает на Всевышнего Аллаха. Но с другой стороны, он страшится Аллаха и Его наказания, ведь как сказал Абу Сулейман ад-Дарани (да помилует его Аллах): “Кто придерживается хорошего мнения об Аллахе и при этом не страшится Аллаха, тот введен в обман” - отсутствие возражения против предписаний и решений Аллаха, и не проявление недовольства и негодования перед тяготами предопределения. - счастье в мире земном и в мире вечном; вера в предопределение вселяет в человека удовлетворенность и умиротворение, потому что он понимает: то, что постигло его, не могло обойти его стороной, а то, что обошло его стороной, не могло постигнуть его. Такой человек с радостью выполняет предписания Аллаха и со спокойной душой принимает Его решения, что является залогом успеха в Последней жизни. Вера в предопределение не противоречит тому, что каждому человеку дана воля, и способность, благодаря которым он выбирает между совершением действия и отказом от его совершения. Стоит ему пожелать, и он может совершить омовение и помолиться, а может пожелать нечестие и совершить прелюбодеяние. Именно со способностью человека и его выбором связано возложение на него религиозных обязанностей, веления и запреты, и творящий благое вознаграждается за то, что выбрал правильный путь, а творящий зло подвергается наказанию за то, что выбрал путь заблуждения. Таким образом, становится ясным, что человек не может оправдывать свой отказ от выполнения обязательных предписаний, или же совершение запретного под предлогом того, что таково предопределение Аллаха.

يرد مصطلح (الإيمان بالقدر) في العقيدة في باب: توحيد الألوهية عند الكلام عن الشرك وأسبابه وصوره، وباب: توحيد الربوبية عند الكلام عن أفعال الله، وباب: توحيد الأسماء والصفات، وباب: الفرق والأديان عند الكلام عن فرق المعتزلة وغيرهم.

أصول السنة، ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة : (ص 197) - الاقتصاد في الاعتقاد : (ص 151) - الاقتصاد في الاعتقاد : (ص 151) - الإيمان : (ص 182) - شرح العقيدة الطحاوية : (2/358) - مجموع فتاوى ابن تيمية : (33/26) - شرح العقيدة الطحاوية : (2/358) - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : (3/917) - القول المفيد على كتاب التوحيد : (2/397) - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد : (ص 297) - الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة : (ص 159) - التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية : (ص 71) - شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين : (1/69) - تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبدالغني المقدسي : (ص 236) - القضاء والقدر : (ص 21 - 25) - الفرق بين الفرق : (ص 68) وما بعدها -