إيمان باليوم الآخر

English Belief in the Last Day
Français La foi dans le Jour Dernier
Español Al Iman Bil Yaum Al Ajir (la creencia en el Día Final)
Indonesia Iman kepada hari akhir
Bosanski Vjerovanje u Sudnji dan
Русский Вера в Последний день

التصديق الجازم بكل ما أخبر به الله تعالى في كتابه، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته مما يكون بعد الموت.

English Firm belief in the occurrence of everything that Allah and His Messenger, may Allah's peace and blessings be upon him, informed us to happen after death and the signs that will occur before the advent of the Hour.
Français Déclarer véridique, de manière catégorique, tout ce qu’Allah et Son Messager (sur lui la paix et le salut) nous ont informés de ce qui va se passer comme signes annonciateurs de l’Heure jusqu’à sa venue mais aussi de ce qu’il y aura après la mort [jusqu’au jugement final].
Español Aceptar con certeza que los sucesos referentes a este Día que fueron mencionados por Al-lah y Su profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, ocurrirán después de la muerte y antes de la resurrección, junto con todas las señales que indica su cercanía.
Indonesia Membenarkan dengan pasti segala yang diberitakan Allah Ta’ālā dalam Kitab-Nya, dan yang diberitakan oleh Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam dalam Sunahnya tentang apa-apa yang akan terjadi setelah kematian.
Bosanski Vjerovanje u sve ono što nam je Allah kazao u Svojoj knjizi, kao i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisima, a vezano je za stanje nakon smrti.
Русский Шариатское (терминологическое) определение: твердая убежденность в правдивости повествования Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха) о событиях, которые произойдут после смерти, и о признаках Судного часа.

الإيمان باليوم الآخر: ركن من أعظم أركان الإيمان، واليوم الآخر: هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، سمي بذلك؛ لأنه اليوم الذي لا يوم بعده، أو لتأخره عنها، ويدخل في الإيمان به: كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه، والبعث والحشر، والميزان والحساب، والجزاء والصراط، والحوض والشفاعة، والجنة والنار وأحوالهما، وما أعد الله لأهلهما، إجمالا وتفصيلا، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر أيضا: الإيمان بأشراط الساعة؛ لأنها أمارات وعلامات على دنوها وقرب مجيئها. وقد سمى الله عز وجل هذا اليوم بعدة أسماء؛ تنويها بشأنه، وتنبيها للعباد بأمره؛ ليخافوا منه: فسماه يوم القيامة؛ لقيام الناس فيه لربهم. وسماه الواقعة، والحاقة، والقارعة، والراجفة، والصاخة، والآزفة، والفزع الأكبر، ويوم الحساب، ويوم الدين، والوعد الحق ... وكلها أسماء تدل على عظم شأنه، وشدة هوله، وما يلقاه الناس فيه من الشدائد والأهوال؛ فهو يوم تشخص فيه الأبصار، وتطير القلوب عن أماكنها، حتى تبلغ الحناجر، والإيمان بهذا اليوم يحمل الإنسان على العمل والاستعداد له.

English Belief in the Last Day is one of the greatest pillars of faith in Islam. It is one of the fundamentals that the creation, affairs, happiness and success depend upon. There is no way to know about it except through the Messengers, because the human mind cannot reach or understand its details. It was called ‘The Last Day’ because of its occurrence after this world. It has also been said that it was called so because there is no day after it. It has many names such as: ‘Yawm-ul-Qiyaamah’, ‘Yawm-ul-Hisaab’, ‘Yawm-ud -Deen’ (Day of Resurrection, Day of Reckoning, Day of Judgment) and other names. The believers differ in terms of their level of faith in the Last Day. Affairs related to belief in the Last Day could be divided into two categories: 1.Death and what is related to it, such as the torment and bliss of the grave, the trial of the grave, when the angels question the dead person in his grave. 2. The Hour and what is related to it, this includes conditions and signs of the Hour that precede the Last Day, then the resurrection, which is the resurrection of the dead from their graves, then the gathering, when everyone will be gathered and driven to the place of reckoning. This is followed by the presentation and reckoning, when Allah questions His slaves of their deeds, and reminds them of such deeds, and they take their scrolls and records that the angels recorded, and weigh them on the Scale. Then reaching the ‘Hawd’ (pool), crossing the Bridge that is between Paradise and Hellfire, in addition to other affairs that are related to the Day of Judgment such as reward and punishment, Paradise and Hellfire, the intercession, and seeing Allah, etc. From the benefits of belief in the Last Day: 1. Desire and keenness to do acts of obedience hoping to obtain huge reward on that Day. 2. Fear of committing acts of disobedience, out of fear of punishment on that Day. 3. Consoling the believer for the worldly pleasures that he misses with hope for the bliss and reward of the hereafter. 4. Knowledge of Allah’s greatness and His power over all creatures, and the truthfulness of His promise to hold them accountable and reward or punish them. 5. manifestation of Allah’s wisdom, His justice and His favour upon the creatures.
Français La foi au Jour Dernier est un des plus immenses piliers de la foi dans la religion musulmane. C’est un des fondements sur lequel se base la création et l’ordre. Le bonheur et la réussite en dépendent et il n’y a aucun moyen de connaitre ce pilier si ce n’est, s'en remettre à ce qu'en ont dit les Messagers. En effet, la raison ne peut nous conduire à une connaissance détaillée de la chose. Si on a nommé ce jour : le Jour Dernier, c'est parce qu'il viendra après ce bas monde. On a dit que c'était parce que ce jour sera le dernier, il n’y en aura plus d’autre après lui {les deux raisons ne s'excluent pas}. Ce jour possède de nombreux autres noms, notamment : le Jour de la Résurrection, le Jour du Jugement, le Jour de la Rétribution… . Les gens de la foi sont différents quant à leur foi à propos du Jour Dernier. On peut diviser en deux les affaires liées au Jour Dernier : 1- La mort et tout ce qui y à trait, comme le châtiment ou l’élargissement de la tombe, l’épreuve de la tombe qui consiste au test [i.e : l’interrogatoire] auquel sera soumis le défunt lorsque les deux Anges l’interrogeront dans sa tombe. 2- L’Heure et tout ce qui y à trait. Ceci englobe : les prémices et les signes de l’Heure du fait qu’elle précédera le Jour Dernier. Puis, la Résurrection à la suite de cela : cela consistera à la ressuscitation des morts de leurs tombes. Puis, le Rassemblement : cela concerne la conduite des gens vers le lieu du Jugement où toute la création sera rassemblée. Puis, la Comparution et le Jugement : cela concerne le fait qu’Allah arrêtera les gens afin qu’Il leur présente leurs œuvres et qu’ils prennent leurs livres et leurs registres que les Anges auront écrit [pour chacun d’entre eux durant leur vivant]. Puis, la Balance où tout cela sera pesé. Puis, le passage par le Bassin. Puis, la traversée sur le Pont qui est une passerelle dressée entre le Paradis et l’Enfer. Et encore d’autres affaires et caractéristiques liées au Jour de la Résurrection, comme : la Rétribution, la Punition, le Paradis, l’Enfer, l’Intercession, la Vision d’Allah, et encore d’autres choses. Parmi les fruits de la foi au Jour Dernier, il y a : 1- Le vif désir à accomplir des actes d’obéissance et y être assidu dans l’espoir, ce jour venu, d'être rétribué. 2- La vive appréhension à ne pas accomplir des actes de désobéissance par crainte de la punition ce jour-là. 3- La tranquillité du croyant vis-à-vis de ce qu’il peut perdre comme bienfait et bonheur en ce bas monde mais pour lesquels il espère être rétribué par d’autres bienfaits dans l’au-delà. 4- La science de la Grandeur d’Allah et Son Omnipotence sur l’ensemble des créatures mais aussi le fait qu’Allah est véridique dans Sa promesse attendu qu’Il va les juger et les rétribuer. 5- La manifestation de la sagesse et de la justice d’Allah vis-à-vis de la création mais aussi Sa faveur et Sa grâce à son égard.
Español La creencia en el Día Final es uno de los principios y fundamentos de la fe y la doctrína islámica. Sobre esta creencia gira el ciclo de la vida, el designo divino y la felicidad. La única forma de saber sobre lo que sucederá ese Día es por medio de la revelación transmitida por los profetas de Al-lah. Se llama así porque después de este día no habrá otro. En árabe tiene varios nombres, dentro de los que podemos destacar: Yaum Al Quiamah (el día de la resurrección), Yaum Al Hisab y Yaumi Ad-Din (el día del ajuste de cuentas), etc. Dentro de los asuntos que comprenden la creencia en este Día tenemos: 1- La muerte y todo lo que tiene relación con ella, como lo que sucede en la tumba (castigo y/o premio) y las preguntas que se le harán a la persona una vez sea enterrada. 2- La llegada de la hora y los asuntos que tienen relación con ella, como todas las señales que indican su cercanía y ocurrencia, la resurrección de los muertos, la reunión de toda la humanidad en la tierra donde se hará el juicio, el Juicio mismo donde Al-lah le mostrará a cada persona todo lo que hizo en vida, lo cual se encuentra registrado en los libros que fueron llevados por los ángeles y donde escribían absolutamente todo lo que cada quien hacía, posteriormente se pesarán en la Balanza del Juicio las obras buenas y las malas, la llegada al Haud (la fuente del Profeta), el cruce de Sirat Al Mustaquim, que es el puente que hay sobre el infierno y que une la tierra de la resurrección con el Paraíso, el castigo y la gloria, la intercesión del Profeta, el hecho de ver a Al-lah, etc. Dentro de los beneficios que tiene el hecho de creer en este Día tenemos: 1- Incita a la realización de obras de bien, buscando la recompensa en ese Día. 2- Incita a dejar de lado las malas acciones por temor al castigo en ese Día. 3- El deseo de estar dentro de los que serán bendecidos con el goce y disfrute de todo lo que Al-lah ha preparado para los creyentes ese Día. 4- Reconocer la grandeza de Al-lah y Su gran poder. 5- Reconocer la Justicia infinita de Al-lah con todas Sus criaturas.
Indonesia Iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang paling besar. Hari akhir ialah hari Kiamat, hari ketika manusia dibangkitkan untuk dihisab dan diberi balasan. Dinamakan demikian karena tidak ada lagi hari setelahnya, atau karena merupakan hari terakhir. Termasuk iman kepada hari akhir segala yang disebutkan dalam Alquran dan Sunah mengenai hal-hal yang akan terjadi setelah kematian, berupa siksa dan nikmat kubur, kebangkitan dan pengumpulan, timbangan dan hisab, pembalasan dan jembatan, telaga dan syafaat, surga dan neraka beserta keadaannya dan apa yang disediakan oleh Allah untuk penghuni keduanya secara global dan rinci. Termasuk iman kepada hari akhir juga beriman kepada tanda-tanda kiamat karena merupakan tanda dan ciri dekat kedatangannya. Allah ‘Azza wa Jalla menamakan hari ini dengan banyak nama untuk mengangkat kedudukannya dan mengingatkan hamba tentang perkaranya agar mereka takut. Allah menamakannya hari Kiamat, karena pada hari itu manusia bangkit kepada Rabbnya. Juga dinamakan al-wāqi'ah, al-ḥāqqah, al-qāri'ah, ar-rājifah, aṣ-ṣākhkhah, al-āzifah, al-faza' al-akbar, yaum al-ḥisāb (hari perhitungan), yaum ad-dīn (hari pembalasan), dan al-wa’dul ḥaq (janji yang benar). Semuanya merupakan nama yang menunjukkan kedudukannya yang agung, dahsyat huru-haranya, dan berbagai macam kesulitan dan ketakutan yang dialami manusia pada hari itu. Itulah hari saat mata terbelalak dan hati naik dari tempatnya hingga kerongkongan. Iman kepada hari ini mendorong manusia untuk beramal dan melakukan persiapan untuknya.
Bosanski Vjerovanje u Sudnji dan je jedan od temelja imana. Sudnji (Posljedni Dan) je dan kada će stvorenja biti proživljena radi obračuna, nagrade i kazne. Nazvan je ovim imenom jer nakon njega nema dana ili zbog toga što od svih dana dolazi posljednji. Vjerovanje u Sudnji dan obuhvata sve ono o čemu Kur'an i sunnet govore, a vezano je za stanje nakon smrti, poput: patnje i uživanja u kaburu, proživljenja, okupljanja, mizan terezije, obračuna, nagrade i kazne, sirat ćuprije, Havda, šefata, Dženneta, Džehenema, kao i stanja u njima, blagodati i kazni koje je Allah pripremio za džennetlije, odnosno džehennemlije, kako općenito, tako i detaljno. U vjerovanje u Sudnji dan ubraja se i vjerovanje u njegove predznake, jer oni ukazuju na blizinu njegovog nastupanja. Allah je ovaj dan nazvao mnogobrojnim imenima, kako bi ukazao na njegovu važnost kod robova, s ciljem da ga se boje. Nazvan je Dan Kijameta, jer će ljudi tada ustajati pred svojim Gospodarem, Vaki'ah (Događaj), Hakkah (Čas neizbježni), Kari'ah (Smak svijeta), Radžifeh (Potres), Sahhah (Glas zaglušujući), Azifeh (Dan koji se približio), Dan velikog straha, Dan hisaba (obračuna), Dan nagrade i kazne, Obećanja istinitog...Sva ova imena ukazuju na važnost tog Dana, njegove velike strahote koje će ljudi tada doživjeti. To je dan kada će pogledi ostati ukočeni, srca dosegnuti do guše. Vjerovanje u ovaj dan podstiče čovjeka na pripremu za njega.
Русский Общее краткое разъяснение: Вера в Последний день один из величайших столпов исламской веры, и одна из основ, на которых зиждется суть сотворения вселенной и ниспослания повелений. Поэтому вера в этот день является залогом вечного счастья и бесконечного успеха. Узнать об этом дне можно только через посланников, ибо разум не в состоянии постичь некоторые события Судного дня в полной мере. Этот день был назван «Последним», потому что после этого дня другой день уже не наступит. А также потому, что этот День последнее, что будет после мирской жизни. У этого дня много других названий, таких как День Воскресения, День расчета, День суда и т.д. Правоверные будут превосходить друг друга по силе веры в Последний день. События, входящие в веру в Последний день условно можно разделить на две категории: 1. События, которые будут происходить после смерти. Сюда входит вера в испытание в могиле – допрос умершего двумя ангелами, наказание и благодать в могиле. 2. События, связанные с наступлением Часа и того, что будет происходить после. Сюда входит: - вера в предзнаменования, которые предвещают наступление Часа. - вера в воскресение - оживление мертвых и их последующий выход из могил. - вера в сбор творений; людей поведут на место расчета и сбора творений. - вера в отчет за деяния; человеку придется отчитаться за каждое совершенное им деяние. - вера в свитки с деяниями; люди получат свои свитки с деяниями, которые записывали ангелы, а затем их взвесят на Весах. - вера в сбор у Водоема. - вера в Мост, проложенный над Геенной. А также вера в прочие события Судного Дня, как воздаяние, наказание, заступничество, Рай, Ад, лицезрение верующими Господа и т.д. Вера в Последний день оказывает большое положительное влияние на жизнь правоверного. Вот некоторые из важнейших ее плодов: 1. стремление к повиновению Аллаху и желание получать награды для этого дня. 2. отдаление от грехов из страха перед наказанием в этот день. 3. утешение верующего тем, что он обретет блага и будет вознагражден в будущей жизни, даже если это будет стоить некоторых мирских благ и удовольствий. 4. воскрешение творений является свидетельством безграничного могущества Аллаха, истинности Его обещания о расчете и воздаянии. 5. осознание совершенной мудрости Всевышнего Аллаха, Его безупречной справедливости и Его великой милости к творениям.

يرد مصطلح (الإيمان باليوم الآخر) في العقيدة في باب: توحيد الألوهية، وباب: توحيد الأسماء والصفات، وباب: الفرق والأديان، وغير ذلك من الأبواب.

شرح العقيدة الطحاوية : (2/57) - العرش : (ص 46) - لوامع الأنوار البهية : (2/64) - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : (2/682) - القول المفيد على كتاب التوحيد : (2/72) - مجموع فتاوى ابن تيمية : (9/35) - شرح العقيدة الطحاوية : (2/589) - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : (2/681) - شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين : (2/105) - القول المفيد على كتاب التوحيد : (2/412) - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد : (ص 252) - الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة : (ص 149) - التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية : (ص 79) - شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية : (ص 125) - العقيدة الصحيحة وما يضادها : (ص 9) - الرد على المنطقيين : (ص 458) - بغية المرتاد : (ص 490) -