أَهْلُ الْكِتَابِ
English People of the Book
Français Les Gens du Livre
Español Ahlul-Kitab [La gente del Libro]
Türkçe Kitap Ehli
اردو اہلِ کتاب
Indonesia Ahli Kitab
Русский Люди Писания
Português Seguidores do Livro (ahl-kitaab)
বাংলা ভাষা আহলে কিতাব
中文 有经人
فارسی اهل کتاب
Tagalog Ang mga May Kasulatan
हिन्दी अहल-ए-किताब
മലയാളം വേദക്കാർ (അഹ്'ലുൽ കിതാബ്)
తెలుగు గ్రంధ వహులు /అహ్లుల్ కితాబ్
ไทย อะฮฺลุ อัลกิตาบ(ชาวคัมภีร์)
اليَهُودُ وَالنَّصَارَى بِفِرَقِهِمُ المُخْتَلِفَةِ.
English The Jews and Christians with their different sects.
Français Les juifs et les chrétiens, et leurs différentes factions
Español Son los Judíos y Cristianos incluyendo sus diferentes sectas.
Türkçe Hristiyanlar, Yahudiler ve onların çeşitli fırkalarıdır.
اردو یہود و نصاری اپنے متعدد فرقوں کے ساتھ
Indonesia Orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan berbagai sekte mereka.
Русский Иудеи и христиане, включая все течения внутри этих двух религий.
Português Os judeus e cristãos com suas diferentes seitas
বাংলা ভাষা ইয়াহুদী খৃষ্টান ও তাদের বিভিন্ন দল।
中文 犹太教,基督教以及他们的不同派别。
فارسی یهودیان و نصرانیان با فرقه های گوناگونشان
Tagalog Ang mga Hudyo at mga Kristiyano kalakip ng mga nagkakaiba-ibang sekta nila.
हिन्दी यहूदी और ईसाई अपने अनेकों गिरोहों के साथ
മലയാളം യഹൂദരും നസ്വാറാക്കളും -അവരിലെ വ്യത്യസ്ത കക്ഷികൾ ഉൾപ്പടെ-.
తెలుగు యూదులు, క్రైస్తవులు మరియు వారికి సంభందించిన విభిన్న వర్గాలు
ไทย ชาวยิวและชาวคริสต์ด้วยกลุ่มต่างๆ ที่แตกต่างกันไปของพวกเขา
الكُفَّارُ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ أَهْل كِتَابٍ، وَهُمْ أَصْحابُ الدِّيَانَةِ اليَهودِيَّةِ وَالنَّصْرانِيَّةِ بِجَمِيعِ أَنْسابِهِمْ وَعَقائِدِهِمْ، وَقِسْمٌ لَهُمْ شُبْهَةُ كِتَابٍ وَهُمُ المَجُوسُ، وَقِسْمٌ لاَ كِتَابَ لَهُمْ وَلاَ شُبْهَةَ كِتَابٍ وَهُمْ الوَثَنِيُّونَ مِنْ عَبَدَةِ الأَصْنامِ وَغَيْرِهِمْ، وَأَهْلُ الكِتابِ قِسْمانِ: 1-أَهْلُ كِتَابِ أَهْلَ ذِمَّةٍ أَوْ أَهْلِ أَمانٍ أَوْ أَهْلَ عَهْدٍ فَهَؤُلاَءِ مَعْصومَةٌ دِمَاؤُهُمْ. 2-أَهْلُ كِتابٍ مُحَارِبُونَ.
English The disbelievers fall under three categories: the People of the Book, namely the Jews and Christians, along with all their affiliations and beliefs; the people of a semi-book, i.e. the Magians; and people who do not have a book or a semi-book like the pagans who worship idols and others. There are two types of the People of the Book: 1. People of the Book who live under the protection of Muslims or are engaged in a treaty with them. The lives of those are inviolable; in other words, it is forbidden to kill them. 2. People of the Book who are at war with Muslims.
Français Il y a trois catégories de mécréants : 1- Une est celle des Gens du Livre, qui désigne les gens appartenant au judaïsme et au christianisme sous l'ensemble de leurs filiations et de leurs dogmes. 2- Une ayant une ambiguïté de Livre [divin] qui sont les mazdéens. 3- Une qui n'a ni de Livre [divin] ni d'ambiguïté de Livre et qui sont les idolâtres parmi les adorateurs des statues et autres. En ce qui concerne les Gens du Livres, ils se divisent en deux : 1- Les Gens du Livres, les gens ayant une garantie payée, une sureté accordée et un engagement contracté. Le sang de ces personnes est inviolable. 2- Les combattants parmi les Gens du Livre.
Español Los incrédulos son de tres tipos: La gente del Libro; esto comprende a los Cristianos y Judíos incluyendo sus diferentes creencias y razas, y quienes tienen semejanza de libro, y estos son los Magos, y por último quienes no tienen ni Libro ni semejanza de Libro, y estos son los idólatras, politeístas y similares. La gente del Libro son de dos clasificaciones: 1- La gente del Libro que son Ahlu Dimmah [los que viven en territorios musulmanes bajos las leyes islámicas], Ahu-Aman [la gente guerrera que vienen a los territorios de los musulmanes por alguna circunstancia, como aquel que entra a pedir refugio o aquel que entra con una visa] y la gente de un pacto. El Islam protege la vida de todos ellos. 2- La gente del Libro guerrera.
Türkçe Kâfirler üç kısımdır: Kitap ehli olan kısım, bütün nesep ve akideleriyle Yahudi ve Hristiyanlık dini üzerine olanlardır. Kitap gönderilmiş şüphesi olan kısım ise Mecusiler'dir. Kitap gönderilmediğine şüphe olmayan kısım ise putlara tapanlar ve bunun dışında kalanlardan oluşan putperestlerdir. Kitap ehli iki kısımdır: 1-Zimmet, eman verilmiş olan veya anlaşmalı olan kitap ehli. Bunların kanları masumdur/dokunulmazdır. 2- Savaş halinde olunan kitap ehli.
اردو کفار کی تین قسمیں ہیں : 1۔ اہلِ کتاب : ان سے مراد یہود و نصاری اور ان کے مختلف فرقوں کے وہ افراد ہیں، جو ان کے عقائد میں ان کے موافق ہیں۔ 2۔ وہ لوگ جن کے بارے میں شبہ ہے کہ ان کو آسمانی کتاب ملی تھی یا نہیں؟ ان سے مراد مجوسی (آتش پرست) ہیں۔ 3۔ جن کے پاس نہ کوئی (آسمانی) کتاب ہے، نہ ان کے پاس کتاب ہونے کے شبہ ہے۔ ان سے مراد بتوں کے پوجا کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر اہلِ کتاب کی دو قسمیں ہیں : 1۔ ایسے اہلِ کتاب جو ذمّی، امن یافتہ یا معاہد ہوں۔ ان کی جان، مال اور عزّت و آبرو محفوظ ہوگی۔ 2۔ حربی اہلِ کتاب۔
Indonesia Orang kafir terbagi menjadi tiga: pertama, kelompok Ahli Kitab, yaitu para pengikut agama Yahudi dan Nasrani dengan berbagai sekte dan akidah mereka; kedua, kelompok yang memiliki syubhat kitab, yaitu orang-orang Majusi; ketiga, kelompok yang tidak memiliki kitab maupun syubhat kitab, yaitu para penyembah berhala dari kalangan penyembah patung dan lainnya. Sedangkan Ahli Kitab terbagi menjadi dua: 1- Ahli Kitab yang tunduk pada pemerintah Islam (zimi), atau yang mendapat jaminan keamanan (musta`man), atau yang melakukan perjanjian damai (muahid); mereka ini terlindungi darahnya. 2- Ahli Kitab yang diperangi (harbi).
Русский Неверующие делятся на три категории: люди Писания (все представители иудаизма и христианства); огнепоклонники, у которых есть некое подобие Писания; и люди, у которых нет ни Писания, ни его подобия (это язычники-идолопоклонники и им подобные). Люди Писания делятся на две категории: 1) Люди Писания, которые являются зиммиями или которым мусульмане гарантировали безопасность или которых связывает с мусульманами договор. Они неприкосновенны; 2) Люди Писания, враждующие с мусульманами.
Português São três grupos de incrédulos: adeptos do Livro que são os seguidores das religiões judáica e cristã sob todas as suas proveniências e crênças; e grupo que tem algo similar a um Livro, são Al-Majúss; e um grupo que não possui livro e nem algo similar a um livro, que são os idólatras dentre os adoradores de estátuas e outros. e os adeptos do Livro dividem-se em dois grupos: 1- Povo do Livro que vive sob proteção de muçulmanos ou que estão em segurança (no país islâmico ou de maioria muçulmana) ou aqueles que entraram no acordo (com muçulmanos), estes não podem ser combatidos. 2- adeptos do Livro que combatem (aos muçulmanos).
বাংলা ভাষা কাফেররা তিনভাগে বিভক্ত: এক- আহলে কিতাব, তারা ইয়াহুদী ও খৃস্টান ধর্মের অধিকারী। দু্ই- অপর প্রকার হলো যারা আহলে কিতাবীদের মতো। তারা হলো মুজুসী। তিন- আর অপর প্রকার হরো যাদের কাছে কোন কিতাব নাই এবং কিতাবের মতোও নাই। আর তারা মূর্তিপুজক। আর আহলে কিতাব দুই প্রকার: ১- আহলে কিতাব জিম্মি, নিরাপত্তাপ্রদত্ত বা চুক্তি বদ্ধ। তাদের জান মাল নিরাপদ। ২- বিদ্রোহী ও যুদ্ধরত আহলে কিতাব।
中文 异教徒分为三种:一部分是有经典的人,他们就是犹太教徒和基督教徒,以及跟随他们信仰的所有人;一部分是类似有经典的人,他们就是拜火教徒;一部分是没有经典者,他们就是多神教徒,包括拜佛像者等。有经典的人分为两种:一、受保护的有经典之人、安全者或者是签署盟约者,他们的生命是受到保护的。二、与穆斯林出于战争状态的有经典之人。
فارسی کفار بر سه دسته اند: گروهی اهل کتابند، یعنی اصحاب دیانت یهودی و نصرانی با همهٔ انساب و عقایدشان و گروهی که شبههٔ کتابی بودن دارند یعنی مجوسیان و گروهی که نه کتابی دارند و نه شبههٔ کتاب یعنی وثنیان بت پرست و دیگران. اهل کتاب نیز بر دو دسته اند: 1- اهل کتابی که اهل ذمه یا اهل امان یا اهل پیمان هستند که جان آنها معصوم است. 2- اهل کتابی که مُحارِب هستند (یعنی با آنان جنگیده می شود).
Tagalog Ang mga tagatangging sumampalataya ay tatlong bahagi; isang bahaging mga may kasulatan, ang mga alagad ng relihiyong Hudaismo at Kristiyanismo kalakip ng lahat ng mga angkan nila at mga pinaniniwalaan nila; isang bahaging may pinaghihinalaang kasulatan, ang mga Mago; at isang bahaging walang kasulatan at walang pinaghihinalaang kasulatan, ang mga pagano kabilang sa mga tagasamba ng mga anito at iba pa sa kanila. Ang mga May Kasulatan ay dalawang bahagi: 1. Mga may kasulatan na mga may pangangalaga o mga may katiwasayan o mga may kasunduan [sa pamahalaang Islāmiko] kaya ang mga ito ay naisasanggalang ang mga buhay. 2. Mga may kasulatan na mga nakikidigma [sa pamahalaang Islāmiko].
हिन्दी काफ़िर तीन तरह के हैं : एक वह जो किताब वाले हैं। यह अपनी तमाम आस्थाओं और वंशावलियों के साथ यहूदी एवं नसरानी धर्मावलंबी हैं। दूसरे वह, जिनके पास किताब होने की आशंका मात्र है और इनको मजूसी कहा जाता है। तीसरे वह लोग हैं, जिनके पास न किताब है और ना ही किताब होने की कोई शंका भी उनके पास है। यह लोग मूर्तियों की पूजा करने वाले हैं। जो लोग किताब वाले हैं, वे दो प्रकार के हैं : 1- ज़िम्मी, शांति संधि वाले या समझौता वाले, इनका खून सुरक्षित है। 2- वह किताब वाले, जिनसे जंग जारी हो।
മലയാളം അമുസ്ലിംകൾ (കാഫിറുകൾ) മൂന്ന് വിഭാഗമുണ്ട്. 1- വേദക്കാർ. യഹൂദ നസ്വാറാ മതങ്ങളുടെ വക്താക്കളാണ് വേദക്കാരിൽ ഉൾപ്പെടുക. അവരിൽ എല്ലാ വംശപരമ്പരയിൽ പെട്ടവരും, വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസം പുലർത്തുന്നവരുമെല്ലാം ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടും. 2- വേദക്കാരിൽ പെടുവാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ. അഗ്നിയാരാധകരായ മജൂസികൾ അതിൽ പെടും. 3- വേദം നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത, വേദക്കാരിൽ പെടുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തവർ. വിഗ്രഹാരാധകരും മറ്റുമായ ബഹുദൈവാരാധകർ ഈ പറഞ്ഞതിൽ പെടും. വേദക്കാർ രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട്. 1- ദിമ്മികളോ (ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ജിസ്യ നൽകുന്നവർ), സംരക്ഷണം നൽകപ്പെട്ടവരോ, കരാറിലേർപ്പെട്ടവരോ ആയ വേദക്കാർ. ഇവരുടെ ജീവൻ ഹനിക്കുക പാടില്ല. 2- (മുസ്ലിംകളോട്) യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടവരായ വേദക്കാർ.
తెలుగు అవిశ్వాసులకు మూడు విభాగాలు ఉన్నాయి: ఒకటి గ్రంధవహులు ఇందులో యూదులు,క్రైస్తవులు మరియు వారి సమస్త వంశీయులు మరియు వారి విశ్వాసం కలిగినవారు ఉన్నారు,రెండు – గ్రంధాన్ని పోలినది కలిగిన ప్రజలు వారిని మజూసీలు (పారసీలు) {అగ్ని ఆరాధకులు}గా పిలుస్తారు ,మూడవ విభాగం –గ్రంధాన్నీ కానీ దాన్ని పోలినది కానీ లేని ప్రజలు, విగ్రహారాధకులు మరియు అన్యఆరాధకులు-గ్రంధవాహకులు రెండు విభాగాలు –గ్రంధవాహకుల్లోని జిమ్మీలు లేక శాంతిపరులు,లేక ఒడంబడికలోనివారు వీరందరి ప్రాణాలు సురక్షితమైనవి 2-రెండు తిరుగుబాటుదారులైన గ్రంధవాహకులు.
ไทย ผู้ปฏิเสธศรัทธาแบ่งออกเป็นสามประเภท : ประเภทที่หนึ่ง อะฮฺลุลกิตาบ คือพวกเขาเป็นเจ้าของศาสนายิวและศาสนาคริสต์ โดยลูกหลานของพวกเขาทั้งหมดและความเชื่อของพวกเขา และประเภทที่สอง คือที่มีเสมือนคัมภีร์ พวกเขาคือ อัลมะญูสี(บูชาไฟ) และประเภทที่สาม คือที่ไม่มีคัมภีร์ หรือเสมือนคัมภีร์สำหรับพวกเขา พวกเขาคืออัลวะษานีย์ ผู้ที่เคารพบูชารูปปั้นและอื่นๆ ส่วนอะฮฺลุ อัลกิตาบแบ่งออกเป็นสองประเภท 1-อะฮฺลุกิตาบ อะฮฺลุ ษิมฺมะฮฺ หรืออะฮฺลุอะมาน หรืออะฮฺลุอะฮฺดิน โดยที่พวกเขาเหล่านี้มีสิทธิต่างๆ ที่ห้ามอธรรมหรือฆ่าพวกเขา 2-อะฮฺลุกิตาบที่ฆ่าได้
تَحْرِيفُ أَهْلِ الكِتابِ مِنَ اليَهودِ وَالنَّصَارَى لِلتَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ ثَابِتٌ بِالأَدِلَّةِ القَطْعِيَّةِ مِنَ الآياتِ القُرْآنِيَّةِ وَالأَحادِيثِ الصَّرِيحَةِ. ويَشْتَرِكُ أَهْلُ الْكِتَابِ وَسَائِرِ الكُفَّارِ فِي أَحْكَامٍ وَيَخْتَصُّ أَهْلُ الكِتابِ بِأَحْكامٍ مِنْهَا: حِلُّ ذَبَائِحِهْمِ وَحِلُّ نِكاحِ نِسَائِهِمْ وَجَوازُ اسْتِعْمالِ أَوَانِيهم وغَيْرِ ذَلِكَ.

حاشية ابن عابدين : 268/3 - المهذب : 250/2 - المغرب في ترتيب المعرب : ص88 - المهذب : 253/2 - الـمغني لابن قدامة : 17/8 -