La catégorie: Les sectes et les religions .
عِلْمانِيَّةُ
English Secularism
Français Laïcité
Español Laicismo o secularismo.
Türkçe Laiklik
اردو سیکولرزم
Indonesia Sekularisme
Bosanski Sekularizam
Русский Секуляризм
Português Secularismo
বাংলা ভাষা ধর্মনিরপেক্ষবাদ
中文 科学派
فارسی سکولاریسم
Tagalog Sekularismo
हिन्दी धर्मनिर्पेक्षता
മലയാളം മതേതരത്വം (സെക്യുലറിസം)
తెలుగు ఇల్మానియ్యతు /లౌకికవాదం
ไทย อิลมานียะฮฺ
إِقامةُ الحَياةِ على غَيْرِ الدِّينِ، سَواءً بِالنِّسْبَةِ لِلْأُمَّةِ أو لِلْأفْرادِ.
English Building life on a non-religious basis in terms of the community and individuals.
Français Établissement de la vie d'ici-bas sur autre que la religion, que cela concerne la vie de la communauté ou celle de l'individu.
Español La práctica de la vida sin la religión, ya sea de forma colectiva o individual.
Türkçe İster bir ulus ister bireyler için olsun din dışı bir hayat kurmak.
اردو قومی یا انفرادی سطح پر زندگی کو غیر مذہبی بنیاد پر قائم کرنا۔
Indonesia Menjalani kehidupan tanpa berlandaskan agama, baik berkaitan dengan bangsa ataupun personal.
Bosanski "Ilmanijjeh": od riječi "el-ilm" (znanje, spoznaja). Neki kažu da se ovdje radi o izrazu "el-almanijja", od riječi "alma", a to je na sirijskom jeziku svijet ili dunjaluk.
Русский Отделение религии от жизни общества и индивида.
Português Estabelecer a vida sem religião, seja para a nação ou para indivíduos.
বাংলা ভাষা জাতিগত বা ব্যক্তিগতভাবে ধর্মকে বাদ দিয়ে জীবন পরিচালনা করা।
中文 主张生命是建立在非宗教之上,无论是民族还是个人。
فارسی مبنای زندگی را چیزی جز دین قرار دادن؛ فرقی نمی کند به نسبت ملت باشد یا افراد.
Tagalog Ang pagsalalay sa buhay sa hindi relihiyon, maging ito man isang pag-uugnay sa kalipunan o mga individuwal.
हिन्दी धर्म से विमुख होकर जीवन यापन करना, चाहे पूरा सम्प्रदाय ऐसा करे या फिर कुछ व्यक्ति-विशेष करें।
മലയാളം വ്യക്തിയുടെയോ സമൂഹത്തിൻ്റെയോ ജീവിതം നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മതത്തെ പാടെ മാറ്റിനിർത്തേണ്ടതാണ് എന്ന ചിന്താഗതി.
తెలుగు మతాతీత జీవనవిధానాన్ని అది దేశం కోసం లేదా వ్యక్తుల కోసం స్టాపించడం.
ไทย การใช้ชีวิตโดยไร้ซึ่งศาสนาไม่ว่าจะเพื่อประเทศชาติหรือเพื่อบุคคล
العِلْمانِيَّةُ: فِكرٌ يَهدِفُ أصحابُهُ إلى صَرْفِ النَّاس عن الاهْتِمامِ بِالآخِرَةِ إلى الاهْتِمامِ بِالحَياةِ الدُّنْيا فقط في جَمِيعِ مَجالاتِ الحَياةِ: السِّياسِيَّة، والاقْتِصادِيَّة، والاجْتِماعِيَّة، والفِكْرِيَّة، وقد ظَهَرَتْ في أُورُوبا في القَرْنِ السَّابِعِ عَشَرَ، وأَهَمُّ الأَسْبابِ التي أَدَّت إلى ظُهورِها هو طُغْيان الكَنِيسَةِ، سَواءً دِينِيّاً حيث حَرَّفَت الدِّينَ الصَّحِيحَ وحَرَّمَتْ ما أَباحَهُ اللهُ، وأَحَلَّتْ ما حَرَّمَهُ اللهُ، وأيضاً طُغْيانُها مالِيّاً، حيث مَنَعَت مِن اقْتِناءِ الثَّرْوَةِ والمالِ، وفَرَضَت الضَّرائِبَ على النَّاسِ كما جاءَ في الأَناجِيلِ المُحَرَّفَةِ. وتَقُومُ العلْمانِيَّةُ على ثَلاثَةِ أَرْكانٍ: 1- قَصْرُ الِاهْتِمامِ الإِنْسانِيّ على الدُّنْيا فقط، وتَأْخِيرُ مَنْزِلَةِ الدِّينِ في الحَياةِ؛ لِيَكونَ مِن مُمارَساتِ الإِنْسانِ الشَّخْصِيَّةِ، وأَمَّا الدَّارُ الآخِرَةُ فهي لَمَّا كانت أَمْراً وَراءَ الطَّبِيعَةَ فَيَنْبَغِي أن يكونَ مَفْصولاً تَماماً عن التَّأْثِيِر في الحَياةِ المادِيَّةِ، وقَوانِينِها المَحْسوسَةِ. 2- فَصْلُ العِلْمِ والأَخْلاقِ والفِكْرِ عن الاِلْتِزامِ بِتَعالِيمِ الدِّينِ. 3- إِقامَةُ دَوْلَةٍ ذاتِ مُؤَسَّساتٍ سِياسِيَّةٍ على أَساسٍ غَيْر دِينِيّ. ومِن مُعْتَقَداتِ العَلْمَانِيَّةِ وأفكارِها: 1- فَصْلُ الدِّينِ عن السِّياسَةِ والحَياةِ. 2- نَشْرُ الإِباحِيَّةِ والفَوْضَى الأَخْلاقِيَّةِ، وتَهْدِيم أَساسِ الأُسْرَةِ، وتَحْرِيرُ المَرْأَةِ الذي يُقصَد منه تَخَلِّيها عن أحكامِ الشَّرعِ، ودَفعُها إلى ذلك بِأسالِيبَ ماكِرَة، ونحو ذلك. 3- زَعْمُهُم بِأَنَّ الإِسْلامَ لا يَتَلاءَمُ مع الحَضارَةِ ويَدْعُو إلى التَّخَلُّفِ. 4- أنَّ بَعضَهم يُنْكِرُ وُجودَ اللهِ أَصْلاً. والعِلْمانِيَّةُ كَلِمَةٌ مُضَلِّلَةٌ خادِعَةٌ تُشِيرُ إلى انْتِصارِ العِلْمِ على الكَنِيسَةِ التي حارَبَت التَّطَوُّرَ بِاسْمِ الدِّينِ، وقد ابْتَدَعَها الغَرْبُ لِصَرْفِ النَّاسِ عن الاهْتِمامِ بِالآخِرَةِ، ولا عَلاقةَ لها بِالعِلْمِ، وتَتَّفِقُ العِلْمانِيَّةُ مع الدِّيانَةِ النَّصْرانِيَّةِ في فَصْلِ الدِّينِ عن الدَّوْلَةِ حيث لِقَيْصَرَ سُلْطَةُ الدَّوْلَةِ، وللهِ سُلْطَةُ الكَنِيسَةِ. وأمَّا في الإِسْلامِ فليس هناك صِراعٌ أو تَعارُضٌ بين الدِّينِ والعِلْمِ؛ بل إنَّ الإِسْلامَ يَدْعو إلى العِلْمِ النَّافِعِ المُثْمِرِ، ويَحُثُّ عليه، كما أنَّ الإِسْلامَ صالِحٌ لِلتَّطْبيقِ في كُلِّ زَمانٍ ومُجْتَمَعٍ ومَكانٍ. وتَعْرِيفَ العِلْمانِيَّةُ ليس عليه اتِّفاقٌ، سَواءً مِن النَّاحِيّةِ النَّظَرِيَّةِ أو الواقِعِ العَمَلِيِّ، ولهذا عُرِّفَت على أنَّها النَّموذَجُ المُقابِلُ لِلدَّوْلَةِ الدِّينِيَّةِ بِالمَفْهومِ الكَنَسِيِّ الذي سادَ في العُصورِ الوُسْطَى، واسْتَعْمَلَ بَعْضُهُم مُصْطَلَحَ العِلْمانِيَّةِ بِمعنى فَصْل الدِّينِ أو الكَنِيسَة عن الدَّوْلَةِ، وقال بَعْضُهُم: هي رَفْضُ أيّ سُلْطَةٍ تَشْرِيعِيَّةٍ أو تَنْفِيذِيَّةٍ في الدِّينِ تَتَدَخَّلُ في حَياةِ الفَرْدِ، وبَعْضُهُم غالى في اسْتِعْمالِها فِيما يُضادُّ الدِّينَ والتَّدَيُّنَ، وتُسَمَّى: العِلْمانِيَّة المُتَطَرِّفَة، واخْتَلَفْت تَطْبِيقاتُ الدُّوَلِ الغَرْبِيَّةِ لهذا المُصْطَلَحِ، فالعِلْمانِيَّةُ في فرَنْسا غَيْرُ العِلْمانِيَّةِ في برِيطانِيا وهكذا في أَمْرِيكا.
English Secularism is an intellectual system that aims to divert people from paying attention to the Hereafter and urges them to be only concerned with worldly life in all its aspects: political, economic, social, and intellectual. It emerged in Europe in the 17th century. The most important reason that led to the emergence of Secularism in Europe was the tyrannical attitude of the church, whether at the religious level where they distorted the true religion, made impermissible what Allah made permissible, and made permissible what Allah made impermissible, or at the financial level where they prevented people from acquiring wealth and properties and imposed taxes on them, as mentioned in the distorted gospels. Secularism is based upon three foundations: 1. Restricting people’s concern to this world only, while obstructing the position of religion in life, so it just becomes a personal practice. As for the Hereafter, it is seen as a metaphysical matter, so it should be kept away from affecting the materialistic world and its tangible laws. 2. Separating knowledge, morals, and thought from adherence to religious teachings. 3. Establishing a state with political institutions based on foundations other than religion. Secular beliefs include the following: 1. Separating religion from politics and life. 2. Spreading licentiousness and moral chaos, destroying the foundation of the family, and advocating women’s liberation, which aims at making them give up Shariah rules and driving them towards that. 3. Claiming that Islam does not suit civilization and promotes backwardness. 4. Some of them deny the existence of Allah in the first place. Secularism is a misleading and deceptive term. It indicates to the victory of knowledge over the church, which fought development in the name of religion. The West contrived it to divert people from the Hereafter. It has nothing to do with knowledge. Secularism and Christianity share the principle of separating religion from the state, as the ruler has authority over the state and God has authority over the church. In Islam, on the contrary, there is no conflict or contradiction between religion and knowledge. Indeed, Islam calls for and urges the pursuit of useful and fruitful knowledge. Moreover, Islam is suitable for application in every age, society, and place. There is no agreement over the definition of Secularism, whether from the theoretical aspect or the practical reality. Hence, it was defined as the model opposed to the theocratic state applied by the church during the Middle Ages. Some used the term “Secularism” in the sense of separating religion or the church from the state. Others said that it is the rejection of any religious legislative or executive authority that meddles in the lives of individuals. Some others went to extremes and used it to mean anything opposed to religion and religiosity, and this is called “Radical Secularism”. Western countries differ in the application of this term, for instance Secularism in France is not like Secularism in Britain or the US.
Français La laïcité est une pensée dont le but de ses tenanciers est de détourner les gens de se préoccuper de l’au-delà pour ne se soucier que de la vie d’ici-bas, et cela dans tous les pans de la vie : politique, économique, social, idéologique, etc. Ceci est apparu en Europe au 17ème siècle et la plus importante des causes qui a conduit à son apparition fut l’oppression de l’Eglise. Non seulement religieusement parlant du fait qu’elle dénatura la religion authentique, interdit ce que Dieu avait permis et rendit licite ce qu’Il avait interdit ; mais aussi du point de vue matériel, du fait qu’elle interdisait la possession de la richesse et de la fortune tout en imposant des taxes aux gens, comme rapporté dans l’Evangile altéré. La laïcité repose sur trois piliers : 1- La réduction de la préoccupation de l’homme uniquement à ce bas monde ; l’obstruction et le retrait de la religion dans cette vie d’ici-bas afin que ce ne soit que des expériences personnelles de l’homme. Etant donné que la demeure de l’au-delà concerne une affaire au-delà de la nature, alors il convient que celle-ci soit totalement séparée de tout effet vis-à-vis de la vie matérielle et ses lois tangibles. 2- La séparation de la science, des caractères et de la pensée vis-à-vis de tout attachement aux enseignements de la religion. 3- L’établissement d’une nation reposant sur des institutions politiques dont la base n’est pas religieuse. Parmi les dogmes et les concepts de la laïcité, il y a : 1- La séparation de la religion du politique et la vie. 2- La diffusion de la permissivité et l’anarchie dans les comportements ; la destruction de la base et la cellule familiale ; la libération de la femme dont l’objectif est de la départir des décrets de la législation en promouvant pour cela des méthodes sournoises, et ce qui y ressemble. 3- La prétention que l’islam n’est pas compatible avec la civilisation et il appelle à l’arriérisme. 4- Certains laïcs, à la base, nient l’existence d’Allah. La laïcité est un mot qui égare et trompe afin de faire triompher la science sur l’Eglise qui a combattu le progrès au nom de la religion. Et l’Occident a fait en sorte de détourner les hommes de la préoccupation de l’au-delà et qu’il n’y avait aucun lien avec la science. L’athéisme s’accorde avec la religion chrétienne concernant la séparation de la religion et de l’Etat de sorte qu’il réduit l’autorité politique à l’Etat et l’autorité de l’Eglise à Dieu. En ce qui concerne l’islam, il n’y a pas de conflit ni d’opposition entre la religion et la science ; plutôt, l’islam appelle au savoir bénéfique fructifiant et elle y incite. De même, la mise en application de l’islam est valable en tout temps, en tout lieu et pour toute société. Il n’y a pas d’accord sur la définition de la laïcité, que cela concerne le côté théorique ou dans la réalité pratique. Voilà pourquoi, celle-ci est connue comme un modèle, le pendant d’un Etat religieux, selon l’acceptation de l’Eglise qui dirigea à l’époque médiévale. Certains ont utilisé la terminologie de la laïcité pour signifier la séparation de la religion ou de l’Eglise vis-à-vis de l’Etat. Certains ont dit : C’est le refus de toute autorité législative ou exécutive de la religion qui interfère dans la vie de l’individu. Certains ont même été excessifs en l’utilisant pour désigner tout ce qui s’oppose à la religion et à la religiosité, on appelle cela : la laïcité extrémiste. Les états occidentaux ont divergé dans les mises en pratique de cette terminologie, à savoir que la laïcité en France est différente de la laïcité en Grande Bretagne, et de même en Amérique.
Español El laicismo es un pensamiento que sugente pretende desviar el interés de las personas por la vida en el Más Allá y prestar atención solamente a la vida mundanal en todos los aspectos de la vida: política, económica, social e intelectual. Este movimiento apareció en Europa en el siglo XVII, y las razones más importantes que llevaron a su aparición es la tiranía de la Iglesia, ya sea en el ámbito religioso donde distorsionó la verdadera imagén de la religión y prohibió lo que Dios permitió, y permitió lo que Dios prohíbió, o en el ámbito financiero, ya que se prohibió la adquisición de riquezas y dinero, y prescribió los impuestos injustamente basándose en los libros tergiversados de la biblia. El laicismo se basa en tres pilares:1- Limitar el intrés humano al mundo únicamente y no prestar atención al estatus de la religión en la vida para que así se convierte solo una de las prácticas personales del ser humano. En cuanto a la vida del Más Allá, debido a que se trata de un asunto más allá de la naturaleza, para ellos debe estar completamente separado de las leyes y influencias de la vida material.2- Separar la ciencia, ética y pensamiento de la adhesión a los principios de la religión. 3- Establecimiento de un estado con instituciones políticas de carácter no religioso. Entre las creencias e ideas del secularismo: 1- Separar la religión de la política y la vida. 2- Difundir pornografía y agitación moral, destruir los cimientos de la familia y emancipar a la mujer que debe abandonar las disposiciones de la legislación divina, y empujarla a hacerlo de distinas maneras. 3- Su afirmación de que el Islam no encaja con la civilización y que invita al atraso. 4- Que algunos de ellos niegan la existencia de Dios en primer lugar. el laicismo es una palabra engañosa que se refiere al triunfo de la ciencia sobre la iglesia, que luchó contra el desarrollo en nombre de la religión, y los árabes la inventaron solamente para distraer la atención de la gente en cuanto a la vida del Más Allá, y el secularismo concuerda con la religión cristiana en cuanto a la separación de la religión del estado donde el César tiene autoridad estatal, y Dios tiene la autoridad de la Iglesia. En cuanto al Islam, no hay conflicto ni contradicción entre religión y ciencia. De hecho, el Islam exige, e insta la adquisición del conocimientos beneficiosos y fructíferos, además el Islam es apropiado para ser aplicado en todos los tiempos, comunidades y lugares. No existe una definición exacta del laicismo, ya sea definición teórica o práctica, y debido a esto se lo conoce como el modelo correspondiente del canon del estado religioso en el sentido que prevaleció en la Edad Media, y algunos de ellos usaron el término secular en el sentido de separar la religión o la iglesia del estado, y algunos de ellos dijeron: Es rechazar cualquier autoridad religiosa, legislativa o ejecutivo que interfiere en la vida del individuo, y algunos de ellos exageran su uso y lo consideran lo opuesto de la religión y la religiosidad, y estos son llamados: extremistas seculares. La aplicación del laicismo difiere en los países occidentales, pues el laicismo en Francia difiere del laicismo en Gran Bretaña, y el laicismo en Bretaña es diferente que el laicismo en Estados Unidos.
Türkçe Laiklik İnsanları âhireti önemsemekten alıkoyarak, hayatın siyasi, ekonomik, sosyal ve fikirsel bütün alanlarında sadece dünya hayatını önemsemeye yönlendirmeyi hedefleyen bir düşüncedir. Avrupa'da on yedinci yüzyılda ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkmasının en önemli nedeni ise kilisenin zorbaca davranışlarıydı. Bu zorbalıklar, Allah'ın helal kıldıklarını haram kılarak ve haram kıldıklarını helal kılarak, doğru olan dini bozmak suretiyle dini zorbalıklar ve aynı zamanda servet ve mal kazanmaya engel olarak, tahrif edilmiş olan İncil'de geldiği gibi insanlara vergiler yükleyerek zorunlu kılmaları yoluyla mali zorbalıklardı. Laiklik üç temel esas üzerine kuruludur: 1- İnsanların ilgisini sadece bu dünya ile sınırlamak ve şahsi insan pratiklerinden biri olması için dinin, hayattaki yerini arka plana atmak. Âhirete gelince, bu tabiat ötesi bir mesele olduğu için, maddi yaşama ve somut kanunlarına etki etmekten tamamen ayrılmalıdır. 2- Bilimi, ahlâkı ve düşünceyi, dinin öğretilerine bağlı kalmaktan ayırmak. 3- Din dışı bir temelde olan siyasi kurumlarla bir devlet kurmak. Laiklik inanç ve fikirlerinden bazıları şunlardır: 1- Dini, siyasetten ve hayattan ayırmak. 2- Pornografiyi ve ahlâki kargaşayı yaymak, aile kurumunun temellerini yıkmak, onları dinî hükümlerinden vazgeçirmek maksadıyla, kadınları özgürleştirmek, kurnaz yöntemlerle onları bu duruma sürüklemek vb. 3- İslâm'ın uygarlıkla bağdaşmadığı ve gericiliğe yol açtığını ileri sürerler. 4- Temelde bunlardan bazıları Allah'ın varlığını dahi inkâr ederler. Laiklik, din adı altında gelişim ve ilerlemeyle savaşan kiliseye karşı bilimin zaferini işaret eden yanıltıcı, aldatıcı bir kelimedir. Batı, insanları ahirete önem vermekten alıkoymak için laikliği icat etmiştir ve laikliğin bilimle hiçbir ilgisi yoktur. Laiklik, devletin yetkisi sezarın, kilisenin yetkisi de Allah'ın olması hasebiyle, dini devletten ayırma konusunda Hristiyanlıkla aynı düşüncededir. İslâm'a gelince, din ile bilim arasında herhangi bir çatışma ve çelişki yoktur. Bilâkis İslâm, faydalı ve verimli bilime çağırıp, teşvik ettiği gibi, her zaman, her toplum ve her yerde uygulanmak için uygundur. Laikliğin tanımı üzerinde, gerek teorik yönden, gerek pratik anlamda ittifak edilmemiştir. Bu nedenle, orta çağda hüküm süren kilise tasavvuruyla dini devlete zıt model olarak tanıtılmıştır. Bazıları laiklik kavramını, dini veya kiliseyi devletten ayırma manasında kullanmış, bazıları ise laikliğin, bireysel yaşama müdahale eden dindeki bütün yasa koyma ve uygulama yetkisinin reddedilmesi olduğunu söylemiştir. Bir kısmı da bunu, dine ve dindarlığa karşı olan durumlarda aşırıya giderek kullanmıştır. Buna ''Aşırı laiklik'' denir. Batılı ülkelerin bu terimi uygulamaları birbirinden farklıdır. Fransa'daki laiklik, İngiltere'deki laiklikten farklıdır. Amerika'daki laiklik de böyledir.
اردو سیکولرازم: ایک ایسا نظریہ، جس کا مقصد زندگی کےتمام شعبوں جیسے سیاسی، اقتصادی، سماجی اور فکری شعبوں میں لوگوں کی توجہ آخرت سے ہٹا کر صرف دنیا پر مرکوز کرنا ہے۔ اس کا ظہور سترہویں صدی میں یورپ کےاندر ہوا۔ اس کے ظہور کا سب سے اہم سبب چرچ کا ظالمانہ رویہ تھا، چاہے یہ ظلم دین سے متعلق ہو بایں طور کہ کنیسہ نے صحیح دین میں تحریف کردی، اللہ کی حلال کردہ اشیا کو حرام کردیا اورحرام کردہ اشیا کو حلال ٹھہرا دیا، یا پھر یہ مالی ظلم ہو بایں طور کہ انھوں نے مال و دولت کے حصول کو ممنوع قرار دے دیا اور لوگوں پر مختلف طرح کے ٹیکس عائد کردیے جیسا کہ تحریف شدہ انجیلوں میں آیا ہے۔ سیکولرزم کے تین ستون ہیں: اول: انسانی توجہ کو صرف دنیا میں محدود کردینا اور زندگی میں مذہب کی حیثیت کو پیچھےکردینا؛ تاکہ وہ انسان کی ذاتی سرگرمیوں میں سے ہو جائے۔لیکن آخرت کی زندگی چونکہ ایک ماورائے طبیعت شے ہے اس لیے اسے مادی زندگی اور اس کے محسوس قوانین میں اثرانداز ہونے سے یکسر دور رہنا چاہیے۔ دوم: علم، اخلاق اور سوچ کو مذہب کی تعلیمات کی تعمیل کرنےسےدوررکھنا۔ سوم: غیر مذہبی بنیاد پر سیاسی اداروں پرمشتمل ریاست قائم کرنا۔علمانیت (سیکولرزم)کے کچھ افکار و عقائد یہ ہیں: 1- سیاست اور زندگی سے مذہب کی علاحدگی۔ 2۔ فحاشی اور اخلاقی انارکی کو فروغ دینا،خاندان کی بنیاد کو تباہ کرنااورخواتین کی آزادی جس کا مقصد اسے شرعی احکام سے دست بردار کرنا اور ماکرانہ طریقوں سے اسے اس میں دھکیل دینا ہے۔ 3۔ ان کا خیال ہے کہ اسلام تہذیب وتمدن سے مطابقت نہیں رکھتا اور پسماندگی کی دعوت دیتا ہے۔ 4۔ ان میں سے کچھ لوگ تو سرے سے اللہ کے وجود ہی کے منکر ہیں۔ سیکولرازم ایک گمراہ کن لفظ ہے، جو چرچ پر علم کی فتح کا اشارہ دیتا ہے، جس نے مذہب کے نام پر ترقی کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ مغرب نے لوگوں کی توجہ آخرت سے ہٹانے کے لیے اسے ایجاد کیا ہے، جب کہ علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیکولرازم دین کو ریاست سے الگ کرنے کے نکتے پر عیسائی مذہب کے ساتھ متفق ہے، جو یہ سمجھتا رہا ہے کہ ریاستی امور قیصر کے ہاتھ میں ہونے چاہییں اور چرچ کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، تو اسلام میں مذہب اور علم کے مابین کوئی تنازعہ یا تصادم نہیں ہے؛ بلکہ اسلام مفید اور نفع بخش علم کی طرف بلاتا ہے اور اس کی ترغیب دیتا ہے۔ نیز اسلام ہر دور، ہر معاشرہ اور ہر جگہ نافذ العمل ہونے کی بھر پور صلاحیت رکھتا ہے۔ سیکولرازم کی تعریف میں کوئی اتفاق بھی نہیں ہے۔ بات چاہے فکری اعتبار سے ہو یا عملی واقعیت کے اعتبار سے، ہر جگہ اختلاف موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیکولرازم کو چرچ کے تصور کے مطابق قرون وسطی میں رائج مذہبی ریاست کے مخالف ماڈل کے طور پر جانا جاتا تھا۔ بعض لوگوں نے سیکولرازم کی اصطلاح کو مذہب یا چرچ کو ریاست سے الگ کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد کسی بھی ایسے شرعی قانون یا دینی نفوذ کو مسترد کرنا ہے، جو کسی فرد کی زندگی میں مداخلت کرے۔ جب کہ بعض لوگوں نے غلو سے کام لیتے ہوئے اسے دین اور دین پسندی کے متضاد معنی میں استعمال کیا ہے۔ اسی کو انتہا پسند سیکولرازم کہا جاتا ہے۔ مغربی ممالک کے اندر سیکولرازم کی تطبیق میں بھی اختلاف موجود ہے۔ فرانس کا سیکولرازم برطانیہ کے سیکولرازم سے مختلف ہے۔ اسی طرح امریکہ کا سیکولرازم دیگر ملکوں کے سیکولرازم سے الگ ہے۔
Indonesia Al-'Ilmāniyyah (sekularisme) adalah pemikiran yang penganutnya bertujuan untuk memalingkan perhatian manusia dari urusan akhirat kepada urusan dunia semata di seluruh aspek kehidupan: politik, ekonomi, sosial, dan pemikiran. Sekularisme muncul di Eropa pada abad ke-17 M. Faktor paling besar bagi kemunculan sekularisme adalah kesewenang-wenangan gereja, baik secara agama, yaitu menyelewengkan agama yang benar, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah; juga kesewenang-wenangan gereja secara finansial, yaitu mengharamkan kepemilikan kekayaan dan harta, dan mewajibkan pajak kepada orang-orang sebagaimana dijelaskan dalam Injil yang sudah didistorsi. Sekularisme berdiri di atas tiga pilar: 1. Membatasi perhatian manusia terhadap dunia saja dan memarginalkan posisi agama dalam kehidupan supaya menjadi urusan privasi. Adapun keyakinan terhadap akhirat, karena termasuk urusan metafisika, maka harus dihilangkan secara total dari memberi pengaruh pada kehidupan materil dan berbagai aturan-aturannya yang konkret. 2. Memisahkan ilmu, akhlak, dan pemikiran dari kepatuhan terhadap ajaran-ajaran agama. 3. Menegakkan negara yang memiliki organisasi-organisasi politik dengan dasar selain agama. Di antara keyakinan dan pemikiran sekularisme adalah: 1. Memisahkan agama dari politik dan kehidupan. 2. Menyebarkan sikap permisif dan perilaku amoral, menghancurkan fondasi keluarga, dan menyerukan kebebasan wanita yang tujuannya adalah melepaskan wanita dari hukum-hukum agama dan mengampanyekan hal itu dengan berbagai upaya licik. 3. Mengklaim bahwa Islam tidak selaras dengan peradaban dan menyeru kepada keterbelakangan. 4. Sebagian orang sekuler mengingkari keberadaan Allah sama sekali. Sekularisme adalah slogan menyesatkan dan menipu yang mengisyaratkan kemenangan ilmu pengetahuan atas gereja yang memerangi kemajuan atas nama agama. Ia sengaja diciptakan oleh Barat untuk memalingkan manusia dari memperhatikan akhirat yang tidak bersangkut paut dengan ilmu pengetahuan. Sekularisme sepakat dengan agama Nasrani dalam memisahkan agama dari negara, yaitu raja sebagai penguasa negara dan Allah sebagai penguasa gereja. Adapun dalam Islam, tidak ada pertikaian ataupun pertentangan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Bahkan Islam mengajak kepada ilmu bermanfaat dan menganjurkannya. Sebagaimana juga Islam sangat relevan dipraktikkan di semua zaman, masyarakat, dan tempat. Definisi tentang sekularisme tidak pernah disepakati, baik dari sisi teori maupun realitas pengamalan. Sehingga didefinisikan sebagai idealisme yang berseberangan dengan negara agama menurut pemahaman gereja yang tersebar pada abad pertengahan. Sebagian yang lain menggunakan istilah sekularisme dalam artian memisahkan agama atau gereja dari negara. Sebagian berpendapat, yaitu menolak kekuatan pensyariatan atau pengamalan dalam agama ikut masuk dalam kehidupan privasi. Sebagian mereka bersikap guluw (ekstrem) dalam menggunakannya pada yang bertentangan dengan agama dan praktik keagamaan, dan ini dinamakan sekularisme ekstrem. Terjadi perbedaan dalam penggunaan istilah ini antara negara-negara Barat, sehingga sekularisme di Prancis berbeda dari sekularisme di Inggris, begitu juga di Amerika.
Bosanski Sekularizam je uspostava privatnog ili društvenog života na principima koji nisu zasnovani na vjeri.
Русский Секуляризм — идеология, создатели которой стремятся отвратить внимание людей от мира вечного и привязать их внимание только к миру этому во всех областях жизни: политической, экономической, социальной, идеологической. Появилась в Европе в семнадцатом веке. Важнейшей причиной был деспотизм Церкви — и религиозный, поскольку она исказила религию, запретив то, что Всевышний разрешил, и разрешив то, что Он запретил, и экономический, ведь она запретила приобретать имущество и богатеть и наложила на людей налоги. Об этом упоминалось в искажённых Евангелиях. Секуляризм основывается на трёх столпах: 1) Обращение внимания человека полностью на мирское и уменьшение значения религии в человеческой жизни, дабы свести её к индивидуальному исповеданию её, а мир вечный, поскольку он относится к сверхъестественному, не должен оказывать какого-либо влияния на материальную сторону жизни и её осязаемые законы; 2) Отделение науки, нравственности и мышления от следования религиозному учению; 3) Создание государств с политическими институтами не на религиозном фундаменте. Убеждения и идеи: 1) Отделение религии от политики и жизни; 2) Распространение вседозволенности, разрушение семьи, раскрепощение женщины, под которым подразумевается освобождение её от норм Шариата, и подталкивание её к этому с помощью хитростей; 3) Утверждение о том, что ислам несовместим с цивилизацией и призывает к отсталости; 4) Некоторые отрицают существование Бога вообще. Арабское название «‘ильманийя» (от «‘ильм» — наука, знание) — термин, призванный ввести в заблуждение и указывающий на победу науки над Церковью, которая боролась с прогрессом под девизом религии. Запад придумал его для того, чтобы отвлечь внимание людей от мира вечного. Секуляризм схож с христианством в отделении религии от государства так, что «кесарю кесарево, а Богу богово». Но в исламе нет борьбы или противостояния между религией и наукой, наоборот, ислам призывает к полезным, плодотворным наукам, и ислам пригоден для любой эпохи, общества и места. Секуляризму дают разные определения и с теоретической, и с практической точки зрения. Поэтому говорят, что это модель государства, противопоставляемая религиозной модели — именно средневековой церковной. Некоторые использовали этот термин для обозначения отделения религии, или Церкви, от государства. А некоторые сказали, что это отвергание любой законодательной либо исполнительной власти в религии, входящей в жизнь индивида. Некоторые впали в крайности в использовании этого термина для обозначения всего, что противопоставляется религии и религиозности. Это называется радикальным секуляризмом. Западные государства по-разному применяют секуляризм на практике, то есть секуляризм во Франции отличается от секуляризма в Британии или Америке.
Português O Secularismo: uma ideologia cujo seus seguidores têm objetivo de distrair as pessoas a não darem importância a Derradeira Vida e somente se importarem com a vida mundana em todas vertentes da vida: política, econômica, social e intelectual, e surgiu na Europa no século XVII. As principais razões para o seu surgimento são a tirania da igreja, seja ela religiosa, onde corrompeu a religião verdadeira, proibiu o que Allah permitiu, e permitiu o que Allah proibiu, e também a sua tirania em bens materiais, onde impedia a aquisição de riqueza e dinheiro, e impunha impostos sobre as pessoas, como veio nos Evangelhos distorcidos.O secularismo é baseado em três pilares: 1- Restringir a preocupação humana apenas a este mundo e retardar o nível de religiosidade na vida; para que seja dentre as práticas pessoais,quanto à Derradeira Vida, por se tratar de uma questão por trás da natureza, deve ser completamente separada da influência na vida material e de suas leis concretas. 2- Separar da ciência, a ética e o raciocínio do empenho em aprender a religião. 3- O estabelecimento de um estado com instituições políticas com bases não religiosas. E dentre as crenças e idéias do secularismo: 1. Separar a religião da política e da vida. 2. Expandir obscenidades e condutas imorais, destruição da base familiar, libertação da mulher o qual se referem é livrá-la de seguirem as regras da shariah e pressioná-la a fazer isso de maneiras astutas e assim por diante. 3. A alegação de que o Islam é incompatível com a civilização e prega para o subdesenvolvimento. 4. Alguns deles negam a existência de Deus de forma absoluta. O Secularismo é uma palavra desviante e enganosa, que mostra a vitória da ciência sobre a igreja que lutou contra o desenvolvimento em nome da religião, e o Ocidente inventou a distração das pessoas de não se importarem com a Derradeira Vida, e não tem nada a ver com a ciência. O secularismo vai de acordo com a religião Cristã ao separar a religião do estado, onde o líder tem autoridade sobre o estado e Deus tem a autoridade da Igreja. E quanto ao Islam, não há conflito ou controvérsia entre religião e ciência; pelo contrário, o Islam convoca para a busca de conhecimentos úteis e que dão frutoa, e enfatiza-o pela busca, e também o Islam é compatível para aplicação em todas as épocas, comunidades e lugares. A definição de secularismo não tem uma unanimidade, nem na teoria nem na prática, por isso, foi definido como o modelo oposto do estado religioso no conceito eclesiástico que prevaleceu na Idade Média; e alguns deles usaram o termo secularismo no sentido de separação da religião ou a igreja do estado. E alguns disseram: é uma rejeição de qualquer autoridade legislativa ou executiva na religião que interfira na vida de um indivíduo; alguns deles se excederam no seu uso daquilo que contradiz a religião e a religiosidade, e se denomina: Secularismo extremista, os países ocidentais se divergiram na aplicação desse termo, então, o Secularismo na França não é o mesmo na Grã-Bretanha, e assim como não é nos Estados Unidos.
বাংলা ভাষা ধর্মনিরপেক্ষতা: এটি এমন একটি বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদ যা একজন মানুষকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে-রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক-আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনকে গুরুত্ব দেয়ার দিকে নিয়ে যায়। সতের শতাব্দিতে এটি ইউরোপে প্রকাশ পায়। এটি প্রকাশ পাওয়ার বড় কারণ হলো গির্জার স্বৈরশাসন ও হঠকারিতা। চাই তা আমাদের দীনের কারণে হোক বা অন্য ধর্মের কারণে হোক। কারণ, আমাদের সহীহ দীনকেও বিকৃত করা হয়। ফলে আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করা হয় এবং যা হারাম করেছেন তা হালাল করা। এছাড়াও অর্থনৈতিকভাবে গির্জার স্বৈরশাসন ও হঠকারিতা উল্লেখযোগ্য। কারণ, সম্পদ ও মালের উপার্জনকে বারণ করে এবং মানুষের ট্যাক্স (কর) বাধ্যতামুলক করে দেয়- যেমন বিকৃত ইন্জিলে তার বর্ণনা রয়েছে। তিনটি মূলনীতির ওপর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তি: 1-মানব জাতির গুরুত্ব প্রদানকে শুধ দুনিয়ার ওপর সীমাবদ্ধ রাখা। দীনের বিষয়টিকে জীবনের পিছনে রাখা। যাতে তা হয় একজন মানুষের ব্যক্তিগত প্রাসঙ্গিক বিষয়। আর আখিরাতের জীবন যেহেতু স্বভাবের আনুসাঙ্গিক তাই উচিত হলো তা বস্তুগত জীব ও তার বিধানসমূহে প্রভাব সৃষ্টি করা হতে সম্পর্ণ আলাদা থাকবে। ২- ইলম, আখলাক ও চিন্তা চেতনায় দীনী শিক্ষার বাধ্যবাদকতা থেকে বিরত থাকা। ৩- ধর্মহীনতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংঘটন বিশিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। ধর্ম নিরপেক্ষবাদের আকীদা ও চিন্তাধারাসমূহ: ১- দীনকে জীবন ও রাজনীতি থেকে আলাদা করা। ২- অশ্লীলতা ও দুশ্চরিত্রতার প্রসার ঘটানো এবং পরিবারের ভিত্তিকে চুর্ণ বিচুর্ণ করা। নারীর স্বাধীনতা প্রদান- যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাকে শরীআতের বিধান থেকে মুক্ত করা এবং তাকে বিভিন্ন মাধ্যমে ধর্ম হীনতার দিকে ঠেলে দেওয়া। ৪- তাদের কতক এমন আছে যারা আল্লাহর অস্তিত্বকে একেবারেই অস্বীকার করে। ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি একটি ধোকা দানকারী গোমরাহ শব্দ। এটি দীনের নামে উন্নয়ন বিরোধি উপাসানালয় বিরুদ্ধে জ্ঞান অর্জনকে সহযোগীতা করার ইঙ্গিত দেয়; অথচ পশ্চিমারা মানুষকে আখিরাতের গুরত্ব প্রদান থেকে ফিরানোর জন্য এটি আবিষ্কার করেছে জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই। দীনকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করা বিষয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দীনে নাসরানী সাথে মিল আছে। কারণ, তারা বলে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হলো কাইসারের আর উপাসানালয়ের কর্তৃত্ব হলো আল্লাহর জন্য। আর দীন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের মাঝে ইসলামে কোন বিরোধ বা বিবাদ নেই। বরং ইসলাম উপাকারী ও কার্যকর জ্ঞান শেখার প্রতি আহ্বান করে এবং তার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। ইসলামই একমাত্র দীন যা প্রতিটি যুগ, স্থান ও সমাজে বাস্তবায়ন যোগ্য। মুলত ধর্মনিরপেক্ষতার নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নাই। চাই তা চিন্তার দিক বিবেচনায় হোক বা বাস্তবতার নিরিখে হোক। এ কারণে এ সংজ্ঞায়িত করা হয় যে, এটি হলো মধ্য যুগে নেতৃত্ব দানকারী ধর্মীয় রাষ্টের বিরুদ্ধে এক প্রকার ফর্মুলা। কেউ কেউ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের পরিভাষাটি দীন বা উপাসনাকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করার অর্থে ব্যবহার করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন, ব্যক্তি জীবনে হস্তক্ষেপ করে এ ধরণের যে কোন শরয়ী ক্ষমতা বা ধর্মীর অনুশীলনকে প্রত্যাখ্যান করা। আবার কেউ কেউ দীন ও দীনদারির বিরুদ্ধে তার প্রয়োগ করে অতিরঞ্জন করেছে।আর এদেরকে উগ্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলে না রাখা হয়ে থাকে। পশ্চিমা দেশগুলো এ পরিভাষার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাই ফ্রান্সের ধর্মনিরপেক্ষতা ব্রিটেনের ধর্ম নিরপেক্ষতার পরিপন্থী এবং অনুরূপভাবে আমেরিকার ধর্মনিরপেক্ষতা ভিন্ন।
中文 科学派:旨在使人们忽视后世,在生命的各个领域只重视今世的生活:如政治、经济、社会和思想等所有各个方面。它于十九世纪出现于欧州,其出现的最主要原因是教会的暴虐,在宗教方面,当时它篡改了正确的宗教,禁止真主所允许的,允许真主所禁止的。同时还在财产方面压迫,阻止资源和财产的获得,为人们强加税负,如同在被篡改的旧约中所述一样。科学派建立在三项基础之上:一、局限人们只重视今世,降低宗教地位置,从而使宗教成为个人的事务,而后世是自然以后的事,故必须将其与物质生活完全分开,不要使宗教干预世俗生活和法律。二、将知识、道德和思想与必然的宗教教育分开。三、建立非宗教基础的具有政治机构的国家。科学派的学说和思想包括:1、将宗教与政治和世俗分开。2、传播色情及道德混乱,摧毁家庭的基础,解放女性,旨在不使其受教法的约束,用各种阴谋手段推动这一切。3、他们妄称伊斯兰教与文明不相符,伊斯兰教宣传落后思想。4、他们中有的人完全否认真主的存在。世俗派是一个骗人的、走向歧途的词汇,它指示科学战胜教会,教会是以宗教的名义阻碍发展,西方发明了这一词汇,从而使人们忽视后世,其实科学派与科学无关系,该派在政教分离中与基督教一致,以便集中国家权利,真主只管宗教。伊斯兰教在宗教与科学之间没有冲突和矛盾,而且伊斯兰教倡导和鼓励有益的科学,伊斯兰教适合于各个时代、社会和地区。对于科学派的介绍五花八门,无论是从学术还是实际中都没有达到一致。因此它被认为是,反对中世纪流行的教会概念的宗教国家,而出现的范列。有人使用科学派这一术语,是为了将宗教或者教会与国家分离。有人认为:它就是拒绝任何宗教中的教法或者实践介入到个人的世俗生活之中。还有人认为,通常使用这一词汇是为了反对宗教和宗教化,称为:极端的科学派。西方国家对这一术语的实践也是不一致的,法国的科学派与英国的不一致,同样,也与美国的不一致。
فارسی سکولاریسم: ایده ای است که باومندان به آن می خواهند مردم را از توجه به آخرت به سوی توجه صرف به زندگی دنیا در همهٔ مجالهای زندگی از جمله سیاست و اقتصاد و جامعه و اندیشه منصرف سازند. این اندیشه در قرن هفدهم در اروپا بروز یافت و از مهمترین اسباب پا گرفتن آن سرکشی کلیسا بود، چه در امر دین با تحریف دین درست و تحریم آنچه خداوند حلال ساخته بود و حلال ساختن آنچه حرام گردانده بود و همچنین از جهت مالی، چنانکه مردم از گردآوری مال و ثروت باز داشت و چنانکه در انجیلهای تحریف شده آمده مالیاتهایی را علیه مردم قرار داد. سکولاریسم بر سه رکن بنا شده است: ۱- محدود ساختن توجه انسانها به دنیا و به عقب راندن جایگاه دین در زندگی تا آنکه محدود به امور شخصی انسان شود، اما آخرت از آنجایی که مربوط به ماورای طبیعت است باید به شکل کامل از اثرگذاری بر زندگی مادی و قوانین محسوس آن کنار نهاده شود. ۲- جداسازی علم و اخلاق و اندیشه از پای بندی به تعالیم دین. ۳- برپایی حکومتی دارای مؤسساتی سیاسی بر غیر مبنای دینی. از جمله باورهای سکولاریسم و افکار آن: ۱- جداسازی دین از سیاست و زندگی. ۲- گسترش اباحی گری و بی بند وباری اخلاقی و ویران ساختن بنیان خانواده و آزادسازی زنان که معنای آن رها ساختن احکام شرع و سوق دادن زنان به آن سو به روشهای فریبکارانه و دیگر ابزارهاست. ۳- این ادعا که اسلام با تمدن سازگار نیست و به ارتجاع فرا می خواند. ۴- برخی از آنها اساسا وجود خداوند را منکر می شوند. سکولاریسم (در عربی علمانیه) کلمه ای است فریبکارانه که به پیروزی علم بر کلیسا اشاره می کند. چرا که کلیسا به نام دین با پیشرفت مبارزه کرد و غرب این ایده را ساخت تا مردم را از توجه به آخرت باز دارد نه آنکه ربطی به علم داشته باشد. از سوی دیگر سکولاریسم در جداسازی دین از حکومت با دین نصرانیت هماهنگ است زیرا مسیحیت نیز معتقد است کنترل حکومت برای قیصر است و سلطهٔ کلیسا برای خداوند. اما در اسلام اساسا نبرد یا تعارضی میان دین و علم نیست، بلکه اسلام به سوی علم سودمند ثمربخش فرا می خواند و به آن تشویق می کند همچنین اسلام برای هر دورانی و هر مکانی قابل اجراست. بر روی تعریف سکولاریسم چه از نظر تئوری و چه از نظر عملی اتفاق نظر وجود ندارد بر همین اساس آن را نمونهٔ مقابل و رویاروی حکومت دینی بنابر مفهوم کلیسایی آن دانسته اند که در قرون وسطی وجود داشت. برخی اصطلاح سکولاریسم را به معنی جدایی دین یا کلیسا از حکومت به کار برده اند و برخی دیگر گفته اند: به معنای رد هرگونه سلطهٔ قانونگذاری یا اجرایی برای دین است تا در زندگی فرد دخالت نکند. برخی نیز در تعریف آن زیاده روی کرده آن را ضد دین و دین داری دانسته اند که به این نمونه سکولاریسم افراطی (رادیکال) می گویند. حکومت های غربی در پیاده سازی این اصطلاح نیز بر روشهای گوناگون هستند، برای مثال سکولاریسم فرانسه با نمونهٔ سکولاریسم بریتانیا و آمریکا متفاوت است.
Tagalog Ang Sekularismo ay isang ideyang naglalayon ang mga alagad nito ng pagbaling sa mga tao palayo sa pagpapahalaga sa Kabilang-buhay patungo sa pagpapahalaga sa buhay sa Mundo lamang sa lahat ng mga larangan ng buhay: pampulitika, pang-ekonomiya, panlipunan, at pangkaisipan. Lumitaw ito sa Europa noong ikalabimpitong siglo. Ang pinakamahalaga sa mga kadahilanan na nagpahantong sa paglitaw nito ay ang pagmamalabis ng Simbahan, maging ito man ay sa panrelihiyon yayamang pinilipit nito ang tumpak na relihiyon, ipinagbawal nito ang ipinahintulot ng Diyos, at ipinahintulot nito ang ipinagbawal ng Diyos, at gayon din ang pagmamalabis nito sa pampananalapi yayamang nagkait ito ng pagmamay-ari ng yaman at ari-arian at nagpataw ito ng mga buwis sa mga tao gaya ng nasaad sa ebanghelyong pinilipit. Nakasalalay ang sekularismo sa tatlong haligi: 1. Ang paglilimita sa pagpapahalagang pantao sa Mundo lamang at ang pagpapahuli sa antas ng relihiyon sa buhay upang maging kabilang sa mga personal na pagsasagawa ng tao. Hinggil naman sa tahanang pangkabilang-buhay, ito, yayamang isang bagay na metapisikal, ay nararapat na maging nakahiwalay nang lubusan sa epekto ng buhay na materyal at mga batas nitong pandamdam. 2. Ang paghihiwalay ng kaalaman, kaasalan, at kaisipan palayo sa pagsunod sa mga katuruan ng relihiyon. 3. Ang pagtatatag ng isang estadong may mga institusyong pampulitika ayon sa pundasyong hindi makarelihiyon. Kabilang sa mga pinaniniwalaan ng Sekularismo at mga ideya nito: 1. Ang paghihiwalay ng relihiyon sa pulitika at buhay. 2. Ang pagpapalaganap ng permisibismo at anarkiyang pangkaasalan, ang pagwasak ng mag-anak, ang pagpapalaya sa babae na naglalayon ng pag-iwan nito sa mga patakaran ng Batas at pagtulak dito tungo roon sa pamamagitan ng mga istilong nanlalansi, at tulad nito. 3. Ang paggigiit nila na ang Islām ay hindi nababagay sa kabihasnan at nanawagan ito tungo kamahinaan (backwardness). 4. Ang pagkakaila ng ilan sa kanila sa kairalan ni Allāh bilang simulain. Ang Sekularismo ay isang salitang tagapagligaw na tagalinlang na nagpapahiwatig ng pananaig ng kaalaman laban sa Simbahang nakidigma sa pag-unlad sa ngalan ng relihiyon. Nagpauso nito ang Kanluran upang maglihis sa mga tao ng pagpapahalaga sa Kabilang-buhay. Walang kaugnayan ito sa kaalaman. Nakikiisa ang Sekularismo sa relihiyong Kristiyano sa paghihiwalay sa relihiyon sa estado yayamang kay Cesar ang awtoridad ng estado at sa Diyos ang awtoridad ng Simbahan. Hinggil naman sa Islām, walang pakikipagtunggali o pagsasalungatan sa pagitan ng relihiyon at kaalaman; bagkus tunay na ang Islām ay nananawagan tungo sa kaalamang napakikinabangan na nagbubunga at nag-uudyok para rito. Ang Islām ay naaangkop din para ipatupad sa bawat panahon, lipunan, at lugar. Ang pagpapakahulugan sa Sekularismo ay walang pagkakaisa, maging ito man ay sa aspetong panteoriya o reyalidad pangkaalaman. Dahil dito, ipinakahulugan ito bilang ang modelong pantapat para sa estadong panrelihiyon ayon sa konseptong pansimbahan na naghari sa Gitnang Panahon. Gumamit ang ilan sa kanila sa katawagan ng Sekularismo na may kahulugan ng paghihiwalay ng relihiyon o simbahan sa estado. Nagsabi ang iba sa kanila na ito ay pagtanggi sa alinmang awtoridad pampagbabatas (lehislatibo) o pampagpapatupad (ehekutibo) sa relihiyon na nanghihimasok sa buhay ng individuwal. Ang ilan naman sa kanila ay nagpalabis sa paggamit nito sa anumang sumasalungat sa relihiyon at pagrerelihiyon. Tinatawag ito na sekularismong nagpapakalabis. Nagkaiba-iba ang mga pagpapatupad ng mga estadong kanluranin sa terminolohiyang ito sapagkat ang Sekularismo sa Pransiya ay hindi ang Sekularismo sa Britanya at gayon din sa Amerika.
हिन्दी धर्मनिर्पेक्षता : एक ऐसी विचारधारा, जिसके प्रचारकों का मक़सद जनसमुदाय को जीवन के तमाम क्षेत्रों अर्थात राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक धाराओं में, मृत्यु पश्चात के जीवन के बारे में सोचने से विमुख करके केवल इसी दुनिया के जीवन के बारे में सोचने पर प्रेरित करना है। इसका उद्भव यूरोप में सत्रहवीं शताब्दी ईसवी में हुआ। इसके उद्भव के महत्वपूर्ण कारणों में से एक चर्च का धार्मिक एवं आर्थिक अतिक्रमण था।धार्मिक अतिक्रमण इस प्रकार कि चर्च ने धर्म की सही रूप-रेखा को विकृत कर अल्लाह तआला की हलाल की हुई वस्तुओं को हराम और हराम की हुई वस्तुओं को हलाल ठहरा लिया था और आर्थिक अतिक्रमण इस तरह कि उसने माल-दौलत को जमा करके रखना अनुचित करार दे दिया था और लोगों पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लागू कर दिए थे, जैसा कि विकृत बाइबिलों में उल्लेखित है। यह विचारधारा तीन स्तंभों पर खड़ी है : 1- मानव-सोच को केवल दुनिया कमाने तक सीमित रखना और जीवन में धर्म को व्यक्ति का विशेष मामला मानकर पीछे रखना। रही बात मरणोपरांत जीवन की, तो चूँकि वह अदृश्य मामला है, इसलिए उसे भौतिक जीवन और उसके चिरपरिचित असूलों पर प्रभावी होने से पूर्णतया अलग रखा जाना चाहिए। 2- ज्ञान, आचरण और विचार को धार्मिक शिक्षाओं से बिल्कुल अलग रखना। 3- विधर्मी बुनियाद पर राजनीतिक संगठनों वाले राष्ट्रों की स्थापना। इस विचारधारा की आस्थाएँ और धारणाएँ इस प्रकार हैं : 1- धर्म को राजनीति और जीवन से अलग रखना। 2- नैतिक शून्यता एवं बेहयाई का प्रचार-प्रसार, पारिवारिक ताने-बाने को धराशयी कर देना, औरत की आज़ादी जिसका मक़सद उसे धर्म-विधानों से मुक्ति देना और इसकी ओर उसे कपटी शैलियों के ज़रिए धकेलना है। 3- उनकी धारणा यह है कि इस्लाम धर्म संस्कृति से ताल-मेल नहीं रखता और अनुन्नति एवं पिछड़ेपन की ओर बुलाता है। 4- कुछ धर्मनिर्पेक्षतावादी अल्लाह के अस्तित्व को सिरे से नकार देते हैं। धर्मनिर्पेक्षता, एक छलयुक्त शब्द है, जो चर्च पर विज्ञान की विजय की ओर इशारा करता है, जिसने धर्म के नाम पर विकास से युद्ध किया था। इसका आविष्कार पश्चिम ने लोगों को पारलौकिक जीवन से ध्यानमुक्त करने के लिए किया है। ज्ञान से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यह विचारधारा, धर्म को राष्ट्र से अलग रखने के मामले में ईसाई धर्म से सहमत है। क्योंकि उसका भी मानना है कि राष्ट्र पर क़ैसर का एकाधिकार और चर्च पर अल्लाह का राज है। रही बात इस्लाम की, तो यहाँ धर्म और ज्ञान के बीच कोई टकराव या विवाद नहीं है, बल्कि इस्लाम तो हर उस ज्ञान को सीखने की दावत देता और उसपर उभारता है, जो लाभदायक और फलदायी है। इसी प्रकार, इस्लाम हर युग, हर समुदाय और हर जगह फिट बैठता रहा है और प्रलय के दिन तक बैठता रहेगा। दूसरी तरफ, धर्मनिर्पेक्षता की परिभाषा पर, न सिद्धांत के पहलू से मतैक्य है और ना ही कर्म तथा वास्तविकता के दृष्टिकोण से। इसी कारण से, उसकी परिभाषा में कहा जाता है कि वह चर्च के दृष्टिकोण से, जिसका मध्यकालीन शताब्दियों में धर्म और दुनिया, दोनों पर आधिपत्य जमा हुआ था, धर्म-नीत प्रशासन के मुकाबले में एक आदर्श है। कुछ लोग इसे राष्ट्र को धर्म या चर्च से अलग रखने के मायने में लेते हैं, जबकि कुछेक इसे व्यक्ति विशेष के जीवन में दखल देने वाले किसी भी धार्मिक या वैधानिक प्रशासन को नकारने के मायने में लेते हैं और कुछ लोगों ने इसके प्रयोग में अतिश्योक्ति दिखाते हुए, इसे हर उस चीज़ के मायने में इस्तेमाल किया है, जो धर्म और धर्म के अनुसरण के विपरीत हो। इसे उग्रवादी धर्मनिर्पेक्षता कहते हैं। पश्चिमी राष्ट्रों में इस परिभाषा का प्रयोग भिन्न-भिन्न है। यही कारण है कि फ्रांस में जो धर्मनिर्पेक्षता है, वही ब्रिटेन में धर्मनिर्पेक्षता नहीं है और यही मामला अमरीका का भी है।
മലയാളം സെക്യുലറിസം: ഐഹിക ജീവിതം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചു കൊണ്ടുള്ള - പരലോകത്തെ തീർത്തും അവഗണിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള - ജീവിതത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ വഴിതിരിച്ചു വിടുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുപുലർത്തുന്ന ചിന്താഗതിയാണ് സെക്യുലറിസം. രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികം, സാമൂഹികം, സാംസ്കാരികം എന്നിങ്ങനെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സകല മേഖലകളിൽ നിന്നും മതത്തെ ഊരിമാറ്റുക എന്നതാണ് ഈ ചിന്തയിലൂടെ ഉന്നം വെക്കുന്നത്. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിൽ രൂപപ്പെട്ട ഈ ചിന്താഗതിയുടെ ഉൽഭവത്തിൻ്റെ പ്രധാനകാരണം അക്കാലഘട്ടത്തിലെ ക്രൈസ്തവ ചർച്ചുകളുടെ അതിക്രമങ്ങളായിരുന്നു. കാരണം മതപരവും സാമ്പത്തികവുമായി അനേകം അതിക്രമങ്ങളുടെ കാരണം ക്രൈസ്തവ സഭകളായിരുന്നു. മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന സത്യങ്ങളെ തിരുത്തിയെഴുതുകയും, അല്ലാഹു അനുവദിച്ചു നൽകിയ പലതും നിഷിദ്ധമാക്കുകയും, നിഷിദ്ധമാക്കിയവ പലതും അനുവദിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു കൊണ്ട് മതരംഗത്തെ നശിപ്പിച്ചതിനോടൊപ്പം, സമ്പത്തും സ്വത്തുക്കളും സ്വരുക്കൂട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ തടുക്കുകയും, തിരുത്തിയെഴുതപ്പെട്ട ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി രാജ്യനിവാസികൾക്ക് മേൽ കടുത്ത നികുതിഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ട് അവരുടെ ഭൗതികജീവിതവും ഇക്കൂട്ടർ കഷ്ടതയിലാക്കി. ഇതാണ് മതനിരാസത്തിൻ്റെ വഴിയായ സെക്യുലറിസത്തിന് മാർഗമൊരുക്കിയത്. മതേതരത്വം നിലകൊള്ളുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് അടിത്തറകൾക്ക് മേലാണ്. 1- മനുഷ്യൻ്റെ പ്രധാന വിഷയം ഐഹിക ജീവിതം മാത്രമാക്കുകയും, ജീവിതത്തിൽ മതത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം തീർത്തും കുറക്കുകയും ചെയ്യുക. മതം തീർത്തും വ്യക്തിപരമായ ഒരു വിഷയം മാത്രമായി കാണുകയും, പരലോകമെന്നത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറത്തുള്ള കാര്യമായതിനാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പരിഗണന ഈ ലോകത്ത് കൽപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നും പ്രചരിപ്പിക്കുക. അതിനാൽ ഐഹികവ്യവഹാരങ്ങളിലോ, പരിഗണനീയമായ നിയമങ്ങളിലോ മതത്തെ യാതൊരു നിലക്കും പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല. 2- വിദ്യാഭ്യാസം, സ്വഭാവ സംസ്കാരങ്ങൾ, ചിന്താപരമായ മേഖലകൾ എന്നിവയിലെല്ലാം മതത്തിൻ്റെ അദ്ധ്യാപനങ്ങളെ തീർത്തും മാറ്റിനിർത്തുക. 3- രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ നിലനിൽക്കുന്ന, തീർത്തും മതനിരപേക്ഷമായ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കുക. സെക്യുലറിസ്റ്റ് ചിന്തകരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ചിലത് കൂടി താഴെ പറയാം. 1- രാഷ്ട്രീയം, ദൈനംദിന ജീവിതം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മതത്തെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിനിർത്തുക. 2- സ്വഭാവപരമായി തനിച്ച അരാജകത്വം കൊണ്ടു വരികയും, എല്ലാം അനുവദിച്ചു നൽകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമാക്കുകയും ചെയ്യുക. കുടുംബം എന്ന വ്യവസ്ഥിതിയുടെ അടിത്തറ തകർക്കുകയും, സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ലേബലിൽ അവളെ എല്ലാ മതവിധികളിൽ നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് അവളെ നയിക്കാൻ സഹായകമാകുന്ന കുതന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യുക. 3- ഇസ്ലാം പുരോഗമന കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്നും, അത് പ്രാചീനതയിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുക. 4- സെക്യുലറിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കാരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ദൈവനിഷേധികളാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സെക്യുലറിസം (അറബിൽ ഇല്മാനിയ്യ) എന്ന പദം തന്നെ തീർത്തും വഞ്ചനാത്മകവും ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതുമാണ്. മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ പുരോഗതിക്ക് വിലങ്ങുതടി തീർത്ത ക്രൈസ്തവസഭകൾക്ക് മേൽ ആധുനിക വിജ്ഞാനം നേടിയ വിജയത്തിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഈ പേരിലുള്ളത് (ഇല്മാനിയ്യഃ എന്ന പദത്തിലെ ഇല്മ് എന്ന വാക്ക് അറിവ്, ശാസ്ത്രം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.) പരലോകചിന്തയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പദം പാശ്ചാത്യർ നിർമ്മിച്ചതു തന്നെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജ്ഞാനവുമായോ ശാസ്ത്രവുമായോ യാതൊരു ബന്ധവും ഈ പദത്തിനില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ സെക്യുലറിസം ക്രൈസ്തവ മതത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങളോട് തന്നെയാണ് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നത് എന്ന് സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം സീസർക്കും, പള്ളിയുടെ അധികാരം ദൈവത്തിനും എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ക്രൈസ്തവതയുടെ അദ്ധ്യാപനവും. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യത്തിലാകട്ടെ, വിജ്ഞാനവും ഇസ്ലാമും ഒരിക്കലും വിപരീതദിശയിലല്ല. മറിച്ച് ഫലപ്രദവും ഉപകാരപ്രദവുമായ വിജ്ഞാനം നേടുന്നതിനുള്ള ക്ഷണവും പ്രോത്സാഹനവുമാണ് ഇസ്ലാമിൽ കാണാൻ കഴിയുക. അതോടൊപ്പം ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ ഏതു കാലഘട്ടത്തിലും, ഏതു സമൂഹത്തിലും പ്രായോഗികവും പ്രസക്തവുമാണ് താനും. സെക്യുലറിസത്തെ നിർവ്വചിക്കുന്നതിൽ പരിപൂർണ്ണമായ യോജിപ്പില്ല എന്നത് കൂടി ഓർക്കുക. സെക്യുലറിസ്റ്റ് ചിന്തകളെ നിർവ്വചിക്കുന്നതിലോ, അതിൻ്റെ നിലവിലെ രൂപത്തെ നിർവ്വചിക്കുന്നതിലോ ഏകാഭിപ്രായം കാണുക സാധ്യമല്ല. മദ്ധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ രാജ്യഭരണം കയ്യാളിയ ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള മതരാഷ്ട്രത്തിന് വിരുദ്ധമായ രാഷ്ട്രസംവിധാനം എന്ന് സെക്യുലറിസത്തിൻ്റെ നിർവ്വചനമായി എഴുതപ്പെട്ടത് ഇക്കാരണത്താലാണ്. ദീൻ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ സഭ; ഇവയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ വേർപ്പെടുത്തലാണ് സെക്യുലറിസം എന്ന് മറ്റുചിലർ വ്യാഖ്യാനിച്ചതായി കാണാം. മതപരമായ നിയമങ്ങളുടെയോ വിധിവിലക്കുകളുടെയോ സ്വാധീനം വ്യക്തിയുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ കൈകടത്തുന്നത് തടയുക എന്ന അർത്ഥത്തിലും സെക്യുലറിസം നിർവ്വചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മതവും, മതപരമായ ജീവിതവും; ഇവക്ക് വിപരീതമായി നിലകൊള്ളുന്ന എല്ലാത്തിനെയും സെക്യുലറിസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അതിരുകവിഞ്ഞവരുമുണ്ട്. അക്കൂട്ടരെ തീവ്രസെക്യുലറിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം. എന്തായാലും സെക്യുലറിസം പ്രാവർത്തികവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ പലതട്ടിലാണ്. ഫ്രാൻസിലെ സെക്യുലറിസമല്ല ഇംഗ്ളണ്ടിൽ ഉള്ളത്; ഇത് രണ്ടുമല്ല അമേരിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെക്യുലറിസം. ഇപ്രകാരമാണ് സെക്യുലറിസ്റ്റ് ചിന്താഗതികൾ നിലനിൽക്കുന്നത്.
తెలుగు లౌకికవాదం(సెక్యులరిజం) : పరలోకాన్ని పట్టించుకోకుండా ప్రజలను ప్రాపంచిక జీవితంపై ఆసక్తి కనబరచడానికి జీవితంలోని అన్ని రంగాలలో అనగా ‘రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక మరియు మేధోరంగాల వైపుకు మరల్చడమే దీని సహచరులు ఉద్దేశించిన ముఖ్య సిద్దాంతం:ఇది పదిహేడవ శతాబ్దంలో ఐరోపాలో ఉద్భవించింది, దాని ఆవిర్భవానికి దారితీసిన అతి ముఖ్యమైన కారణాలు చర్చి యొక్క మతపరమైన దౌర్జన్యం,ఇది నిజమైన మతాన్ని వక్రీకరించింది మరియు దేవుడు అనుమతించిన వాటిని నిషేధించింది,దాంతో పాటు ఆర్థిక దౌర్జన్యం, ఎందుకంటే ఇది సంపద మరియు డబ్బు సంపాదించడాన్ని నిరోధించింది,మరియు వక్రీకరించిన ఇంజీల్ సువార్తలలో పేర్కొన్న విధంగా ప్రజలపై పన్ను విధించారు.లౌకికవాదం మూడు స్తంభాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది:1-మానవవ్యవహార ఆందోళనను ఈ ప్రపంచానికి మాత్రమే పరిమితం చేయడం.మతం యొక్క స్థానాన్ని జీవితంలో ,ఇది ఒక వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిగత పద్ధతులలో నమోదు అవుతుంది, ఇక పరలోక విషయానికొస్తే, ఇది సహజంగా ప్రపంచానికి సంభందించి అర్ధమయ్యే విషయం కాదు.కాబట్టి ఇది భౌతిక జీవితంలో మరియు దానికొరకు నిర్దేశించిన చట్టాలపై ప్రభావం చూపకుండా దానినుండి పూర్తిగా వేరుచేయబడాలి.2 -సైన్స్, నైతికత మరియు మనోసిద్దాంతాలను మతబోధన బాధ్యత నుండి వేరుచేయడం.3- మతేతర ప్రాతిపదికన రాజకీయ సంస్థలతో ఒక రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయడం.;లౌకికవాద నమ్మకాలు మరియు సిద్దాంతాలు కొన్ని ఇవి :1- రాజకీయాల మరియు జీవితం నుండి మతాన్ని వేరుచేయడం.2-స్వేచ్ఛావాదం మరియు నైతిక గందరగోళాన్ని వ్యాప్తి చేయడం మరియు కుటుంబ పునాదిని పడగొట్టడం;మరియు మహిళలకు స్వాతంత్రం కల్పించడం ,ఇది షరీఆ యొక్క నిబంధనలను విడనాడటానికి మరియు మోసపూరిత మార్గాల్లో అలా చేయటానికి ఉద్దేశించబడింది,3- ఇస్లాం నాగరికతకు విరుద్ధంగా ఉందని మరియు వెనుకబాటుతనానికి పిలుపు అనివారి వాదన.4-కొందరు దేవుని ఉనికిని మొదట ఖండించారు. లౌకికవాదం’ అనేది మోసపూరితమైన,తప్పుదోవ పట్టించే పదం,ఇది చర్చిపై విజ్ఞానశాస్త్ర విజయాన్ని సూచిస్తుంది,ఇది మతం పేరిట అభివృద్ధి కొరకు పోరాడింది.పరలోకం గురించి ప్రజలను పట్టించుకోకుండా ఉండటానికి పశ్చిమ దేశాలు దీనిని సృష్టించాయి, దీనికి సైన్స్ తో సంబంధం లేదు,మతాన్ని రాష్ట్రం నుండి వేరు చేయడంలో క్రైస్తవ విశ్వాసంతో లౌకికవాదం అంగీకరిస్తుంది.ఇది రాష్ట్ర అధికారాన్ని పరిమితం చేస్తుంది మరియు చర్చిపై దేవునికి అధికారం ఉంది.ఇస్లాం విషయానికొస్తే, మతం మరియు విజ్ఞాన శాస్త్రం మధ్య విభేదాలు లేదా వైరుధ్యాలు లేవు. బదులుగా, ఇస్లాం ఉపయోగకరమైన మరియు ఫలవంతమైన జ్ఞానాన్ని ఆహ్వానిస్తుంది మరియు దానిని ప్రోత్సహిస్తుంది, ప్రతీ కాలం మరియు ప్రతీ ప్రదేశం మరియు ప్రతీ కమ్యూనిటీలో అమలు చేయడానికి ఇస్లాం ఉపయోగపడుతుంది,; లౌకికవాదం యొక్క నిర్వచనానికి ‘సిద్ధాంతంలో అయినా, ఆచరణలో అయినా,ఎటువంటి ఏకీభావ దృవీకరణ లేదు,అందువల్లనే మధ్య యుగాలలో ప్రబలంగా ఉన్న మతపరమైన భావనలో మత రాజ్యానికి వ్యతిరేక నమూనాగా ఇది నిర్వచించబడింది. మరియు వారిలో కొందరు లౌకికవాదం అనే పదాన్ని ‘మతం లేదా చర్చిని రాష్ట్రం నుండి వేరు చేసే కోణంలో’ ఉపయోగించారు;వారిలో కొందరు ఇలా అన్నారు: ఒక వ్యక్తి జీవితంలో జోక్యం చేసుకునే మతానికి చెందిన ఏదైనా శాసన లేదా కార్యనిర్వాహక అధికారాన్ని ఖండించడం,మరికొందరు దాన్ని ఉపయోగించడం లో అతిశాయిల్లుతూ’ అది మతం మరియు మతతత్వానికి వ్యతిరేకం’,అని చెప్పారు,దీనికి’అతివాద లౌకికవాదం’అని పేరుపెట్టారు,ఈ పదానికి పాశ్చాత్య దేశాల అనువర్తనం భిన్నంగా ఉంటుంది. ఫ్రాన్స్ లో లౌకికవాదం వేరు మరియు బ్రిటన్ మరియు అమెరికా లో లౌకికవాదం వేరు.
ไทย อัลอิลมานียะฮฺ : ความคิดที่ผู้เป็นเจ้าของของเขามีจุดมุ่งหมายที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของมนุษย์เกี่ยวกับอาคิเราะฮฺให้ไปสนใจชีวิตบนโลกดุนยาเท่านั้นในทุกๆเรื่องของชีวิต : การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและปัญญา และได้ปรากฏขึ้นมาในยุโรปในศตวรรษที่สิบเจ็ด และเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่นำไปสู่การปรากฏขึ้นคือ การละเมิดของคริสตจักร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนา โดยได้ทำลายศาสนาที่แท้จริง และห้ามสิ่งทิ่อัลลอฮฺทรงอนุญาต และอนุญาตสิ่งที่อัลลอฮฺทรงห้ามไว้ และการละเมิดเรื่องของทรัพย์สินเช่นกัน โดยการห้ามการได้มาซึ่งความมั่งคั่งและทรัพย์สิน และมีการเรียกเก็บภาษีผู้คนตามที่ปรากฏในคัมภีร์อัลอินญีลที่ผิดเพี้ยนไป และอัลอิลมานียะฮฺขึ้นอยู่กับสามเสาหลัก ดังนี้ คือ: 1-จำกัดความสนใจของมนุษย์ต่อโลกนี้เท่านั้น และชะลอสถานะทางศาสนาในชีวิต เพื่อเป็นแนวปฏิบัติส่วนตัวของบุคคล ส่วนเรื่องของอาคิเราะฮฺนั้น เมื่อมันไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติ มันควรจะแยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์ซึ่งผลกระทบในชีวิตและกฎหมายที่รับรู้ได้ 2-การแยกความรู้ จริยธรรมและความคิดออกจากความมุ่งมั่นในการเรียนศาสนา 3-การจัดตั้งรัฐกับสถาบันทางการเมืองบนพื้นฐานที่ไม่ใช่ศาสนา ความเชื่อและความคิดของอิลมานียะฮฺมีดังนี้ คือ: 1-การแยกศาสนาออกจากการเมืองและการใช้ชีวิต 2-การเผยแพร่สื่อลามกอนาจารและศีลธรรมที่เสื่อมเสีย และทำลายพื้นฐานของครอบครัว และการปลดปล่อยให้เป็นอิสระของผู้หญิงซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝ่าฝืนบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม และผลักดันสู่สิ่งนั้นด้วยวิธีการอันเจ้าเล่ห์และอื่นๆ 3-พวกเขาอ้างว่าศาสนาอิสลามขัดกับอารยะธรรมและเรียกร้องให้แตกแยก 4-ที่จริงแล้วพวกเขาบางคนก็ปฏิเสธการมีอยู่จริงของอัลลอฮฺ และอิลมานียะฮฺ เป็นคำหลอกลวงที่ทำให้เข้าใจผิดซึ่งบ่งชี้ถึงชัยชนะของความรู้เหนือคริสตจักรที่ต่อสู้กับการพัฒนาในนามของศาสนา มันถูกคิดค้นโดยตะวันตกเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของมนุษย์เกี่ยวกับอาคิเราะฮฺ(ปรโลก)และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรู้ และอิลมานียะฮฺเห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ในการแยกศาสนาออกจากรัฐ เพื่อจำกัดอำนาจของรัฐและอัลลอฮฺคือผู้อำนาจของคริสตจักร สำหรับศาสนาอิสลามนั้นไม่มีความขัดแย้งหรือการคัดค้านใดๆระหว่างศาสนาและความรู้ แต่ศาสนาอิสลามเรียกร้องไปยังความรู้ที่เป็นประโยชน์และเกิดผล และกระตุ้นให้หาความรู้ นอกจากนี้อิสลามยังสามารถนำไปใช้งานได้ทุกสมัย ทุกชุมชนและทุกสถานที่ และความหมายของอัลอิลมานียะฮฺไม่มีข้อตกลงทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันจึงถูกนิยามว่าเป็นรูปแบบตรงกันข้ามของรัฐทางศาสนาในแนวความคิดของสงฆ์ที่ได้รับในยุคกลาง และบางคนใช้คำว่า อัลอิลมานียะฮฺ หมายถึง การแยกศาสนาหรือคริสตจักรออกจากรัฐ และพวกเขาบางท่านกล่าวว่า : มันคือการปฏิเสธของอำนาจนิติบัญญัติหรือการบริหารจัดการในศาสนาที่เข้ามามีส่วนในชีวิตของแต่ละบุคคล และบางคนก็ใช้มันมากไป ในขณะที่มันขัดต่อศาสนาและการมีศาสนา โดยเรียกว่า : อัลอิลมานียะฮฺ อัลมุตะฏ็อรฺริฟะฮฺ และประเทศตะวันตกมีการใช้ที่แตกต่างจากความหมายนี้ โดยอัลอิลมานิยะฮฺในฝรั่งเศสไม่ใช่อิลมานียะฮฺในอังกฤษ และเช่นเดียวกันในอเมริกา
العِلْمانِيَّةُ: نِسْبَةً إلى العِلْمِ، وهو: المَعْرِفَةُ والإدْراكُ، وقِيل: العَلْمانِيَّةُ: الدُّنْيَوِيَّةُ، نِسْبَةً إلى عَلْما، وهي كَلِمَةٌ سِرْيانِيَّةٌ بِمعنى العالَمِ، أو الدُّنْيا.

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة : (2/97) - العلمانية، المفهوم والمظاهر والأسباب : (ص 37) - العلمانية وموقف الإسلام منها : (ص 3) - المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها : (2/683) -