هِجْرَةٌ
English Immigration
Français Émigration (Hijrah)
Türkçe Hicret
اردو ہجرت
Indonesia Hijrah
Русский Хиджра
Português Migração
বাংলা ভাষা হিজরত
中文 迁徙
فارسی هجرت
Tagalog Paglikas
हिन्दी हिजरत
മലയാളം പലായനം (ഹിജ്റഃ)
తెలుగు హిజ్రత్ /వలస.
ไทย การอพยพ
الانْتِقالُ مِن بَلَدِ الكُفرِ والشِّرْكِ إلى بِلادِ الإسْلامِ مِن أجلِ حِفْظِ الدِّينِ.
English Moving from a non-believing and non-Muslim country to a Muslim one for the sake of preserving one’s religion.
Français Le déplacement d'un pays de mécréance et de polythéisme vers un pays musulman afin de préserver sa religion.
Türkçe Kişinin dinini muhafaza etmesi için küfür ve şirk beldesini terk edip İslam beldesine intikal etmesidir.
اردو حفاظتِ دین کی خاطر بلادِ کفر و شرک سے بلادِ اسلام کی طرف منتقل ہونا۔
Indonesia Berpindah dari negeri kafir dan syirik ke negeri Islam demi menjaga agama.
Русский Переселение из земли неверия и ширка в землю ислама ради сохранения религии.
Português A saída da cidade de descrença e politeísmo para a cidade do Islam com intuíto de preservar a religião
বাংলা ভাষা আল-হিজরাহ (হিজরত) হলো: ব্যক্তি যে দেশে কাফেরদের মাঝে বসবাস করে তা ছেড়ে দেয়া এবং ইসলামী শহরে স্থানান্তরিত হওয়া। আর শির্কের শহর হলো যেখানে কুফরের নিদর্শনসমূহ বাস্তবায়ন করা হয় এবং ব্যাপকভাবে সেখানে ইসলামের নির্দশন বাস্তবায়ন করা হয় না। ইসলামী শহর হলো, যেখানে ইসলামের নিদর্শনগুলো ও বিধানগুলো ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। আর হিজরত এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল, তার অবস্থান বড়ই মহান এবং তার বিষয়টি খুব বড়। কারণ, এটি বন্ধুত্ব ও শুক্রতার সুস্পষ্ট বিষয়। কারণ, এতে রয়েছে দীনের হিফাযত ও মুশরিকদের থেকে দূরে থাকা। এটি কয়েক প্রকার: 1- প্রথম হিজরত হাবশায় যখন কাফেররা সাহাবী রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম-দের কষ্ট দিয়েছিল। 2- দ্বিতীয় হিজরত হলো মক্কা থেকে মদীনায়। 3- তৃতীয় হিজরত হলো, বিভিন্ন গোত্রের লোকদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শরীআত শেখার জন্য হিজরত করা। তারপর তারা তাদের নিজেদের বাড়ি চলে যেতেন এবং তার কাওমের লোকদের শরীআত শেখাতেন। 4- চতুর্থ হিজরত হলো মক্কার লোকদের থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসতো এবং তারা আবার মক্কায় ফিরে যেতো। 5- পঞ্চম হিজরত হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর মুসলিমদের শির্কে শহর থেকে মুসলিম শহরে হিজরত করা। 6- ষষ্ট হিজরত হলো আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা ছেড়ে দেয়া। আর হিজরত অন্য বিবেচনায় দুই প্রকার: 1- স্বশরীরে এক দেশ থেকে অন্য দেশে হিজরত করা। যেমন, কুফরী রাষ্ট্র থেকে মুসলিম রাষ্ট্রে যাওয়া এবং বিদাতী এলাকা থেকে যেখানে সুন্নাত আছে সে এলাকায় যাওয়া এবং যে এলাকায় হারামের প্রাধান্য পায় সে এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাওয়া প্রভৃতি। 2- আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি অন্তর দ্বারা হিজরত করা। ফলে অন্তরের মাধ্যমে গাইরুল্লাহর মহব্বত ছেড়ে আল্লাহর মহব্বতের দিকে হিজরত করা এবং গাইরুল্লাহর গোলামী থেকে বের হয়ে আল্লাহর গোলামীর দিকে যাওয়া। গাইরুল্লাহ ভয়, আশা ও তার ওপর ভরসা করা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর ভয়, আশা ও তাঁর ওপর তাওয়াককুল করার প্রতি হিজরত করা।
中文 为了保护宗教,从不信教或者多神教的国家迁移到伊斯兰教国家。
فارسی منتقل شدن از سرزمين كفر و شرک به سوى سرزمين اسلامى؛ بخاطر حفظ دين مى باشد.
Tagalog Ang paglikas ay ang pag-iwan ng bayang sinilangan, na ang tao roon ay nasa gitna ng mga tagatangging sumampalataya, at ang paglipat sa tahanan ng Islām. Ang bayan ng shirk ay ang pinagdarausan ng mga gawain ng kawalang-pananampalataya at hindi pinagdarausan ng mga gawain ng Islām sa isang paraang pangkalahatan. Hinggil sa bayan ng Islām, ito ay ang bayan na pinaglilitawan ng mga gawain ng Islām at ng mga patakaran nito sa isang paraang pangkalahatan. Ang paglikas ay isang gawaing kapita-pitagan. Ang pumapatungkol dito ay dakila at ang nauukol dito ay malaki. Ito ay kabilang sa pinakaprominente sa mga usapin ng pagtangkilik at pagwawalang-kaugnayan dahil sa dulot nito na pag-iingat sa relihiyon at pakikipaghiwalayan sa mga tagapagtambal. Ito ay may maraming bahagi, na ang ilan sa mga ito ay ang sumusunod: A. Ang Unang Paglikas, na papunta sa Ethiopia nang nanakit ang mga tagatangging sumampalataya sa mga Kasamahan [ng Propeta] (ang kaluguran ni Allāh ay sumakanila); B. Ang Ikalawang Paglikas, na mula sa Makkah papunta sa Madīnah; C. Ang Ikatlong Paglikas, ang paglikas ng mga lipi papunta sa Propeta (basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan) upang matuto ng mga batas, pagkatapos babalik sa mga pinamamayanan at magtuturo sa mga kababayan nila; D. Ang Ikaapat na Paglikas, ang paglikas ng sinumang yumakap sa Islām kabilang sa mga naninirahan sa Makkah upang pumunta sa Propeta (basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan), pagkatapos babalik sa Makkah; E. Ang Ikalimang Paglikas, ang paglikas ng mga Muslim matapos ng panahon ng Propeta mula sa bayan ng shirk papunta sa bayan ng Islām at ang tulad niyon; F. Ang Ikaanim na Paglikas, ang pag-iwan sa sinaway ni Allāh. Nahahati naman ito, sa ibang pagsasaalang-alang, sa dalawang bahagi: 1. Paglikas sa pamamagitan ng katawan mula sa isang bayan papunta sa isa pang bayan, gaya ng paglisan mula sa lupain ng kawalang-pananampalataya papunta sa lupain ng Islām, ng paglisan mula sa lupain ng bid`ah papunta sa lupain ng sunnah, ng paglisan mula sa isang lupain na nanaig doon ang ipinagbabawal papunta sa iba pa roon, at iba pa roon na mga uri [ng nililikasan]. 2. Paglisan sa pamamagitan ng puso papunta kay Allāh at sa Sugo Niya; kaya lilikas sa pamamagitan ng puso mula sa pag-ibig sa iba pa kay Allāh papunta sa pag-ibig sa Kanya; mula sa pagpapakaalipin sa iba pa sa Kanya papunta sa pagpapakaalipin sa Kanya; mula sa pangamba sa iba pa sa Kanya, pag-asa roon, at pananalig doon papunta sa pangamba kay Allāh, pag-asa sa Kanya, at pananalig sa Kanya; at ganoon.
हिन्दी धर्म की सुरक्षा के उद्देश्य से, कुफ़्र और शिर्क के क्षेत्र को छोड़कर इसलाम के क्षेत्र की ओर चले जाना।
മലയാളം ബഹുദൈവാരാധനയുടെയും നിഷേധത്തിൻ്റെയും നാട്ടിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ദീൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യലാണ് ഹിജ്റ.
తెలుగు కుఫ్ర్ మరియు షిర్కు ప్రాంతం నుండి ఇస్లాం నగరం వైపునకు ధర్మరక్షణ ఉద్దేశ్యం తో వలస వెళ్ళడం.
ไทย การย้ายออกจากแผ่นดินหรือประเทศที่ปฏิเสธศรัทธาและตั้งภาคีไปยังประเทศอิสลาม เพื่อรักษาศาสนาเอาไว้
الهِجْرَةُ: تَرْكُ الوَطَنِ الذي يكونُ فيه الشَّخصُ بين الكُفّارِ والانتِقالِ إلى دارِ الإسلام. وبلَدُ الشِّرْكِ: هو الذي تُقام فيه شَعائِر الكُفْرِ، ولا تُقام فيه شَعائِرُ الإسلام على وجهٍ عامٍّ، وأمّا بَلَد الإسلام: فهو البَلَدُ الذي تَظْهَر فيه شَعائِر الإسلام وأحكامُه على وَجْهٍ عامٍّ. والهِجْرَةُ: عَمَلٌ جليلٌ وشَأنُها عَظِيمٌ، وأمرُها كَبِيرٌ، إذ هي مِن أبرَزِ مسائلِ الوَلاءِ والبَراءِ، لِما فيها مِن حِفْظِ الدِّينِ ومُفارَقَةِ المُشركِينِ، وهي أقسامٌ عَدِيدَة مِنها: أ - الهِجْرَةُ الأُولى إلى الحَبَشَةِ عِنْدَما آذَى الكُفَّارُ الصَّحابَةَ رِضْوانُ الله عليهم. ب - الهِجْرَةُ الثَّانِيَةُ مِن مَكَّةَ إلى المَدِينَةِ. ج - الهِجْرَةُ الثَّالِثَةُ: هِجْرَةُ القَبائِل إلى النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ لِتَعَلُّمِ الشَّرائِعِ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ إلى المَواطِنِ ويُعَلِّمُونَ قَوْمَهُم. د - الهِجْرَةُ الرَّابِعَةُ: هِجْرَةُ مَن أَسْلَمَ مِن أَهْل مَكَّةَ لِيَأْتِيَ إلى النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعَ إلى مَكَّةَ. هـ - الهِجْرَةُ الخامِسَةُ: هَجْرُ ما نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. وتنقسم باعتِبارٍ آخر إلى قسمين: 1- هِجْرَةٌ بِالجِسْمِ مِن بَلَدٍ إلى بَلَدٍ، كالخُروجِ مِن أرض الكُفرِ إلى أرضِ الإسلام، والخروجِ مِن أرضِ البِدْعَةِ إلى أرضِ السُّنَّة، والخُروجِ عن أرضٍ غَلَبَ عليها الحَرامِ إلى غيرها، وغير ذلك مِن الأنواع. 2- الهِجْرَةُ بِالقَلْبِ إلى الله ورَسُولِهِ، فَيُهاجِرُ بِقَلْبِهِ مِن مَحَبَّةِ غَيْرِ الله إلى مَحَبَّتِهِ، ومِن عُبُودِيَّةِ غَيْرِهِ إلى عُبُودِيَّتِهِ، ومِن خَوْفِ غَيْرِهِ ورَجائِهِ والتَّوَكُّل عليه إلى خَوْفِ الله ورَجائِهِ والتَّوَكُّل عليه، وهكذا.
English "Hijrah" (immigration) is leaving the homeland, where a person lives among disbelievers, and going to the abode of Islam. A disbelieving country is one where the rituals of disbelief are performed and the rituals of Islam are not, generally speaking. As for the Muslim country, it is the land where the rituals and rulings of Islam are generally dominant. Hijrah is a great and significant act for it is one of the most notable issues involving allegiance and dissociation as a person seeks to preserve his religion and decides to leave the polytheists. There are many categories of Hijrah: a. The first Hijrah to Abyssinia, when the disbelievers persecuted the Companions (may Allah be pleased with them). b. The second Hijrah from Makkah to Madinah. c. The third Hijrah, when the tribes immigrated to the Prophet (may Allah’s peace and blessings be upon him) to learn the teachings of Islam and then return to their homeland to teach their people. d. The fourth Hijrah, when those who embraced Islam from the people of Makkah went to the Prophet (may Allah’s peace and blessings be upon him) and then returned to Makkah. e. The fifth Hijrah is the Hijrah of Muslims after the Prophet’s time from the land of disbelief to the land of Islam, and so on. f. The sixth Hijrah is Hijrah from what Allah Almighty prohibited. From another perspective, Hijrah falls under two categories: 1. Physical Hijrah from one country to another, like leaving the land of disbelief and going to the land of Islam. The same holds true for leaving the land of religious innovations and rife sins. 2. Hijrah by the heart to Allah Almighty and His Messenger. Hijrah from loving others than Allah to His love and from servitude to and fear from others than Allah to servitude to Him, fear from Him, hope in Him, reliance on Him and so on.
Français L’émigration désigne le fait qu’une personne abandonne le pays dans lequel elle vit parmi les mécréants et qu’elle aille dans une contrée musulmane. La contrée polythéiste désigne celle où règnent les préceptes de la mécréance et où il n’y a pas l’établissement des préceptes de l’islam de manière générale. Quant à la contrée musulmane, c’est le pays dans lequel les préceptes et les jugements de l’islam sont manifestes de manière générale. L’émigration est une œuvre sublime, son affaire est immense et son statut est important puisqu’elle fait partie des sujets les plus manifestes de l’alliance et du désaveu du fait qu’il s’y trouve la préservation de la religion et la séparation d’avec les polythéistes. Il y a plusieurs catégories d’émigration, notamment : 1- La première émigration en Abyssinie lorsque les Quraychites mécréants causèrent du tort aux Compagnons (qu’Allah les agrée). 2- La seconde émigration de La Mecque à Médine. 3- La troisième émigration qui désigne l’émigration des tribus au Prophète (paix et salut sur lui) afin d’apprendre les préceptes de la religion et ensuite ils revinrent vers leurs pays et enseignèrent à leur peuple. 4- La quatrième émigration est l’émigration de quiconque s’est converti parmi les habitants de La Mecque puis est allé vers le Prophète (paix et salut sur lui) et ensuite est revenu à La Mecque. 5- La cinquième émigration est l’émigration des musulmans après l’époque prophétique d’un pays polythéiste vers un pays musulman ou qui ressemble à cela. 6- La sixième émigration est d’émigrer de tout ce qu’Allah a interdit. Selon une autre considération, l’émigration peut aussi se diviser en deux : 1- Une émigration du corps d’un pays à un autre, comme la sortie d’une terre de mécréance vers une terre musulmane, ou la sortie d’une terre où règne l’innovation vers une terre où règne la Tradition (As-Sunnah), ou la sortie d’une contrée où prédomine l’illicite vers une autre contrée, ainsi que d’autres types. 2- Une émigration du cœur vers Allah et Son Messager de sorte que le serviteur émigre par son cœur de l’amour envers un autre qu’Allah vers Son amour, de la servitude envers un autre qu’Allah vers Sa servitude, de la crainte, l’espoir, la confiance envers un autre qu’Allah vers la crainte d’Allah, Seul, Son espoir, Sa confiance en Lui. Et ainsi de suite.
Türkçe Hicret: Kâfirlerin arasında yaşayan kimsenin vatanını terk ederek İslâm diyarına gitmesidir. Şirk beldesi; genel manada İslâm hükümlerinin uygulanmadığı, küfür hükümlerinin uygulandığı yerdir. İslâm beldesi ise; İslâmın şiarlarının ve hükümlerinin zahir olduğu yerdir. Hicret etmek; önemi, değeri ve sorumluluğu büyük bir iştir. Vela ve bera (Allah için dost ve düşman edinmek) meselesinin en önemli konusudur. Müşrikleri terk edip dini muhafaza etmeyi içerir. Birçok çeşidi vardır. Bazıları şunlardır: 1- İlk Hicret: Kâfirler, sahabelere -radıyallahu anhum- eziyet ettiklerinde Habeşistan'a yaptıkları hicrettir. 2- İkinci Hicret: Mekke'den Medine'ye olan hicrettir. 3- Üçüncü Hicret: Dinî meseleleri öğrenmek için kabilelerin Peygamber Efendimiz'in yanına yaptıkları hicrettir. Daha sonra beldelerine dönüp insanlara öğrendiklerini öğrettiler. 4- Dördüncü Hicret: Peygamber Efendimizin yanına gelmek için Mekke ehlinden Müslüman olanların hicretidir. Daha sonra Mekke'ye geri dönmüşlerdir. 5- Beşinci Hicret: Peygamber Efendimizin vefatından sonra Müslümanların şirk beldelerinden İslâm beldelerine hicret etmeleridir. 6- Altıncı Hicret: Yüce Allah'ın yasakladıklarını terk etmektir. Başka bir açıdan hicret iki kısma ayrılır: 1- Bir beldeden başka bir beldeye bedensel olarak yapılan hicret: Küfür beldesinden İslâm topraklarına yapılan hicret, bid'at beldesinden sünnetin yaşandığı beldeye yapılan hicret, haramların çokça işlendiği yerden başka yerlere ve benzeri hususlarda yapılan hicrettir. 2- Kişinin kalbi ile Allah ve Rasûlü'ne hicretidir. Kalbinde başkasına olan sevgiden Allah'ın sevgisine hicret, Allah'tan başkasına ibadet etmekten Allah'ın ibadetine hicret, başkasının korku, reca (ümit etme) ve tevekkülünden Allah'ın korkusuna, recasına ve tevvekkülüne hicret etmesidir.
اردو ہجرت: ایسی جگہ کو چھوڑ کر، جہاں آدمی کافروں کے ساتھ رہتا ہو، دارالاسلام کی طرف منتقل ہو جانا۔ واضح رہے کہ بلدِ شرک سے مراد ہر وہ علاقہ و خطہ ہے، جہاں کفر کے شعائر قائم کیے جاتے ہوں اور اسلامی شعائر عام طور پر ظاہر نہ ہو پاتے ہوں۔ جب کہ بلدِ اسلام سے مراد ہر وہ علاقہ و خطہ ہے، جہاں علی العموم اسلامی شعائر ظہور پذیر ہوتے ہوں۔ ہجرت کرنا ایک عظیم عمل ہے اور اس کا مرتبہ بہت عظیم ہے۔ یہ ولاء اور براء کے سب سے نمایاں مسائل میں سے ایک ہے، کیوں کہ اس میں حفاظتِ دین اور مشرکین سے جدائی اختیار کرنے کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے۔ ہجرت کی کئی اقسام ہیں، جیسے : ا۔ پہلی ہجرت جو حبشہ کی جانب ہوئی، جب کفار نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو تکلیفیں پہنچائیں۔ ب۔ دوسری ہجرت جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی۔ ج۔ تیسری ہجرت: قبائل کا شریعت کو سیکھنے کے لیے نبی ﷺ کی طرف ہجرت کرنا اور اپنے وطن لوٹ کر اپنی قوم کو تعلیم دینا۔ ھ۔ چوتھی ہجرت : مکہ کے جو لوگ اسلام لے آئے تھے، ان کا نبی ﷺ کی طرف ہجرت کرنا اور پھر مکہ لوٹ جانا۔ و۔ پانچویں ہجرت : عہدِ نبوی کے بعد مسلمانوں کا بلادِ شرک سے بلادِ اسلام کی طرف ہجرت کرنا۔ ز۔ چھٹی ہجرت : اللہ کی منع کردہ چیزیں چھوڑ دینا۔ ایک اور اعتبار سے ہجرت کی دو قسمیں ہیں : 1۔ بجسم و جاں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل ہو جانا۔ جیسے بلادِ کفر سے بلادِ اسلام کی طرف اور سرزمینِ بدعت سے سرزمینِ سنت کی طرف چلے جانا وغیرہ۔ 2۔ قلب کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنا۔ جیسے بندے کا غیر اللہ کی محبت سے اللہ کی محبت کی طرف، غیر اللہ کی بندگی سے اللہ کی بندگی کی طرف اور غیر اللہ کے خوف، امید اور توکل سے اللہ کے خوف، امید اور توکل کی طرف ہجرت کرنا وغیرہ ۔
Indonesia Hijrah adalah meninggalkan negeri yang di dalamnya seseorang tinggal di tengah-tengah orang kafir dan berpindah menuju negeri Islam. Negeri syirik adalah negeri yang di dalamnya ditegakkan syiar-syiar kekufuran dan tidak ditegakkan syiar-syiar Islam secara umum. Adapun negeri Islam adalah negeri yang tampak di dalamnya syiar-syiar dan hukum-hukum Islam secara umum. Hijrah merupakan amal saleh yang mulia dan memiliki kedudukan yang agung serta merupakan perkara besar, karena hijrah merupakan permasalah walā` dan barā` yang paling tampak lantaran di dalamnya terkandung penjagaan terhadap agama dan meninggalkan orang-orang musyrik. Hijrah memiliki banyak macam, di antaranya: a) Hijrah pertama ke negeri Habasyah ketika orang-orang kafir menyakiti para sahabat -raḍiyallāhu 'anhum-. b) Hijrah kedua dari Mekah menuju Madinah. c) Hijrah ketiga: hijrahnya kabilah-kabilah Arab menuju Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk mempelajari agama Islam kemudian pulang lagi ke negeri-negeri mereka dan mengajari kaumnya. d) Hijrah keempat: hijrahnya penduduk Mekah yang masuk Islam untuk menemui Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kemudian kembali lagi ke Mekah. e) Hijrah kelima: hijrahnya kaum muslimin setelah masa kenabian dari negeri syirik menuju negeri Islam dan yang semisalnya. f) Hijrah keenam: meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dilihat dari sisi lain, hijrah terbagi menjadi dua: 1) Hijrah badan dari satu negeri ke negeri lain, seperti keluar dari negeri kafir ke negeri Islam, keluar dari negeri bidah ke negeri Sunnah, keluar dari negeri yang dikuasai oleh perbuatan haram kepada yang lain, dan lain sebagainya. 2) Hijrah membawa hati kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu dia berhijrah membawa hatinya dari mencintai selain Allah kepada mencintai Allah, dari beribadah kepada selain Allah kepada beribadah kepada Allah, dari takut dan harap serta berserah diri kepada selain Allah kepada takut dan harap serta berserah diri kepada Allah, dan seterusnya.
Русский Хиджра — покидание родины, где человек находится среди неверующих, и переселение в землю ислама. Земля ширка — это земля, в которой повсеместно исполняются обряды неверия и не исполняются обряды ислама. Земля ислама — это земля, в которой исполняются обряды ислама и применяются законы ислама в общем. Хиджра — достойное и важное действие, которое много значит, ведь это один из главных вопросов лояльности и отречения, и она предполагает сохранение религии и покидание многобожников. Делится на несколько категорий: 1) Первая хиджра в Эфиопию после того как неверующие начали обижать сподвижников (да будет доволен ими Аллах); 2) Вторая хиджра в Медину; 3) Третья хиджра — переселение племён к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) ради изучения норм ислама, после чего они возвращались в свою вотчину и обучали своих соплеменников; 4) Четвёртая хиджра — переселение уверовавших жителей Мекки к Пророку (мир ему и благословение Аллаха), дабы побыть с Пророком (мир ему и благословение Аллаха), а затем вернуться в Мекку; 5) Пятая хиджра — переселение мусульман после эпохи Пророка (мир ему и благословение Аллаха) из земель многобожия в земли ислама; 6) Шестая хиджра — покидание того, что запретил Аллах. По другим признакам делится на две категории: 1) Переселение телесное из одной земли в другую, как переселение из земли неверия в землю ислама, из земли нововведений в землю Сунны, из земли, в которой преобладает запретное, в другую, и так далее; 2) Переселение сердцем к Аллаху и Его Посланнику, то есть от любви не к Аллаху к любви к Нему, от рабской подчинённости не Ему к такой подчинённости Ему, от страха перед кем-то, надежды на кого-то и упования на кого-то — к страху перед Ним, надежде на Него и упованию на Него, и так далее.
Português A migração: Abandono do país no qual a pessoa vive entre os descrentes e mudar-se para um país Islâmico; e o país de politeísmo: É aquele no qual se celebra os simbolos da descrença e não se celebra os simbolos do Islam de forma geral; quanto ao país Islâmico: É aquele país no qual celebra-se de forma aberta os simbolos do Islam e suas regras de forma geral. E a migração é uma ação nobre e sua posição é grandiosa, pois faz parte dos principais assuntos que indicam o amor e ódio (por ALLAH), por causa de fatores que preservam a religião e separam de politeistas, e divide-se em ínúmeras partes: A- A primeira migração foi até a Abissinia quando os descrentes torturaram os companheiros do profeta -Que a paz e benção de ALLAH estejam com ele-. B- A segunda migração, de Makkah para Madinah. C- A terceira migração: A migração das tribos até o profeta com intuito de aprenderem a religião e em seguida voltarem para as suas cidades e ensinarem seus povos. D- A quarta: A migração daqueles que abraçaram o Islam em Makkah, vieram até o profeta e em seguida voltaram novamente a Makkah. E- A quinta: Migração dos crentes após a morte do profeta, de um país descrente até um país Islâmico. F. A sexta: Abandono daquilo que ALLAH proibiu. E de outra perspectiva divide-se em duas partes: 1- Migração física de um país para outro, como o fato de sair de um país de descrentes para um país de muçulmanos, de uma cidade de inovação para uma cidade da sunnah, e a saída de uma terra dominada pelo ilícito para outros lugares, etc. 2- Migração com coração para ALLAH e o Profeta, migra com o seu coração do amor do outrém até o amor de ALLAH, da adoração do outrém até a adoração de ALLAH, do medo e esperança em outrém até medo, esperança e confiança em ALLAH.
中文 迁徙:一个人放弃在不信教者之间生活的国家,前往伊斯兰教国家,不信教者的国家是指:居住在一个总体以不信教为标志的国家,它没有伊斯兰教的标志,而伊斯兰教国家指:总体彰显伊斯兰教的标志实行伊斯兰律法。迁徙:是一项伟大的工作,意义重大,因为它是“效忠和拒绝”问题中最主要的一个问题,其中包括对宗教的保护,与多神教徒的分离,它分为多钟:一、第一次迁徙:当不信教者迫害圣门弟子--愿主喜悦之--时,他们迁徙到阿比西尼亚。二、第二次迁徙:从麦加到麦地那。三、第三次迁徙:各个部落迁徙到真主的先知--愿主福安之--那里,以便学习宗教,而后返回去教授他们的民众。四、第四次迁徙:麦加皈依的人们的迁徙,他们到先知--愿主福安之--那里,然后又返回到麦加。五、第五次迁徙:在先知时代之后,穆斯林从多神教徒的国家迁徙到伊斯兰教国家等。六、第六次迁徙:远离真主所禁止的事项。从另外一个角度,迁徙分为两种:一、身体从一个国家迁徙到另外一个国家,比如从不信教的地方迁徙到信仰伊斯兰教的地方。从新生异端之地迁徙到圣行之地。从非法占大多数的地方迁徙到其它的地方。以及其它各种情况。二、心灵迁徙到真主及其使者那里。心灵从喜爱非真主迁徙到喜爱真主;从崇拜非真主迁徙到崇拜真主;从害怕、希望和托靠非真主迁徙到害怕、希望和托靠真主等诸如此类。
فارسی هجرت: ترک كردن وطنى كه در آن فردى در بين كافران است و به سوى دار الاسلام منتقل شود. و سرزمين شرک عبارتست از: سرزمينى كه در آن آيين كفر برپا شود، و بطور عمومى آيين اسلامى در آن برپا نمى شود. اما سرزمين اسلامى عبارتست از: سرزمينى كه در آن بطور عمومى آيين اسلام و احكام آن ظاهر باشند. و هجرت: عملى بزرگوار و داراى مقام و منزلت عظيم است، بطوريكه از بارزترين مسائل ولاء و براء مى باشد، زيرا در آن حفظ دين و ترک كردن مشركين وجود دارد، و داراى چندين قسمت است، از جمله: الف- اولين هجرت كه به سوى حبشه بود، زمانيكه كافران صحابه - رضى الله عنهم - را آزار مى دادند. ب- دومين هجرت كه از مكه به مدينه بود. ج- سومين هجرت كه هجرت قبائل به سوى پيامبر - صلى الله عليه و سلم - براى آموزش شريعت بود، سپس به سوى وطن خويش باز مى گذشتند و قوم خويش را آموزش مى دادند. د- چهارمين هجرت: هجرت كسانى از اهل مكه بود كه نزد پيامبر - صلى الله عليه و سلم - مى آمدند، سپس به سوى مكه بر مى گشتند. هـ- پنجمين هجرت: هجرت مسلمانان بعد از عهد نبوى از سرزمين شرک به سوى سرزمين اسلام و امثال آن است. و- ششمين هجرت: ترک آنچه است كه الله متعال از آن نهى نموده اند. و به اعتبار ديگرى به دو قسم تقسيم مى شود: 1- هجرت بدنى از سرزمينى به سوى سرزمين ديگرى است، مانند: بيرون رفتن از سرزمين كفر به سوى سرزمين اسلام، و بيرون رفتن از سرزمين بدعت به سوى سرزمين سنت، و بيرون رفتن از سرزمينى كه محرمات بر آن غلبه كرده به سوى سرزمين ديگرى، و عيره از انواع ديگر. 2- هجرت قلب به سوى الله و رسولش است، و با قلب خويش از محبت غير الله به سوى محبت الله، از عبوديت غير الله به سوى عبوديت الله، از ترس غير الله و اميدوارى و توكل بر غير الله به سوى ترس، اميدوارى و توكل بر الله متعال است، و به همين صورت مى باشد.
हिन्दी हिजरत: उस स्थान को छोड़कर, जहाँ आदमी काफ़िरों के बीच रह रहा हो, इसलामी क्षेत्र की ओर चले जाने का नाम हिजरत है। शिर्क के क्षेत्र से अभिप्राय वह क्षेत्र है जहाँ साधारण रूप से शिर्क के विशेष चिह्नों को स्थापित किया जाता हो और इसलाम के चिह्नों को स्थापित न किया जाता हो। जबकि इसलामी क्षेत्र से अभिप्राय वह क्षेत्र है, जहाँ साधारण रूप से इसलाम के विशेष चिह्नों और अहकाम को स्थापित किया जाए। हिजरत बड़ा महत्वपूर्ण और उच्च कोटि का पुण्य कार्य है, क्योंकि यह इसलामी भाईचारा और इज़हार-ए-बराअत (अलग होने की घोषणा) से संबंधित एक प्रमुख विषय है और इसके अंदर धर्म की सुरक्षा और मुश्रिकों से अलग हो जाने का जज़्बा पाया जाता है। हिजरत के कई प्रकार हैं: क- पहली हिजरत: हब्शा की ओर सहाबा की हिजरत, जब काफ़िरों ने उन्हें कष्ट देना शुरू कर दिया। ख- दूसरी हिजरत: मक्का से मदीने की ओर। ग- तीसरी हिजरत: विभिन्न क़बीलों का अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ओर इसलाम को सीखने के लिए आना और फिर अपने वतन की ओर वापस जाकर लोगों को इसलाम सिखाना। घ- चौथी हिजरत: मुसलमान होने वाले मक्का वासियों का अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व स्ललम) की ओर हिजरत करके आना और फिर मक्का वापस हो जाना। ङ- पाँचवीं हिजरत: अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बाद मुसलमानों का शिर्क के क्षेत्र से इसलाम के क्षेत्र की ओर हिजरत करना। च- छठी हिजरत: उन चीज़ों को छोड़ना, जिनसे अल्लाह ने मना किया है। एक अन्य दृष्टिकोण से हिजरत के दो प्रकार हैं: 1- एक नगर से दूसरे नगर की ओर शारीरिक हिजरत, जैसे कुफ़्र के नगर से इसलाम के नगर, बिदअत के नगर से सुन्नत के नगर और हराम के प्रचलन वाले नगर से इससे सुरक्षित नगर की ओर हिजरत करना। 2- इनसान की आत्मा का अल्लाह और उसके रसूल की ओर हिजरत करना। आदमी की आत्मा ग़ैरुल्लाह (अल्लाह के सिवा हर चीज़) के प्रेम से अल्लाह के प्रेम, ग़ैरुल्लाह की बंदगी से अल्लाह की बंदगी, ग़ैरुल्लाह के भय, आशा और भरोसे से अल्लाह के भय, आशा और भरोसे की ओर हिजरत कर जाए।
മലയാളം (അല്ലാഹുവിനെ) നിഷേധിച്ചവർക്കിടയിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നവർ ആ രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനാണ് ഹിജ്റഃ (പലായനം) എന്നു പറയുക. കുഫ്റിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ പ്രകടമായി നടമാടുന്ന, ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ പൊതുവെ പ്രകടമാകാത്ത നാടുകൾക്കാണ് ശിർകിൻ്റെ നാടുകൾ എന്ന് പറയുക. ഇസ്ലാമിക ചിഹ്നങ്ങൾ പൊതുവെ പ്രകടമാക്കപ്പെടുകയും, ഇസ്ലാമിക വിധിവിലക്കുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന നാടുകൾ ഇസ്ലാമിക നാടുകളുമാണ്. ഹിജ്റഃ എന്നത് മഹത്തരമായ കർമ്മമാണ്. വലിയ പ്രാധാന്യവും സ്ഥാനവും അതിനുണ്ട്. (ഇസ്ലാമിനോടും മുസ്ലിംകളോടും അടുപ്പം കാണിക്കുക എന്ന) വലാഇൻ്റെയും (കുഫ്റിനോടും കുഫാറുകളോടും അകൽച്ച പുലർത്തുക എന്ന) ബറാഇൻ്റെയും ഏറ്റവും പ്രകടമായ വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹിജ്റഃ. അതിൽ ദീൻ സംരക്ഷണവും, ബഹുദൈവാരാധകരോടുള്ള അകൽച്ചയുമുണ്ട്. ഹിജ്റഃ പല ഇനങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ പെട്ട ചിലത് താഴെ പറയാം. 1- മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകൾ സ്വഹാബികളെ കഠിനമായ ഉപദ്രവമേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അവർ അബ്സീനിയയിലേക്ക് നടത്തിയ ഒന്നാമത്തെ ഹിജ്റഃ. 2- മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് നടന്ന രണ്ടാമത്തെ ഹിജ്റഃ. 3- മതവിധികൾ പഠിക്കുന്നതിനായി വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങൾ നബി -ﷺ- യുടെ അരികിലേക്ക് നടത്തിയ ഹിജ്റഃ. ശേഷം അവർ തങ്ങളുടെ നാടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും, അവിടെയുള്ളവർക്ക് തങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. 4- മക്കയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിംകളായവർ നബി -ﷺ- യെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ ഹിജ്റഃ. ശേഷം അവർ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. 5- നബി -ﷺ- യുടെ കാലശേഷം മുസ്ലിമീങ്ങൾ കുഫ്റിൻ്റെ നാടുകളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നടത്തിയ ഹിജ്റഃ. 6- അല്ലാഹു വിലക്കിയ കാര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള (തിന്മകളിൽ നിന്നുള്ള) ഹിജ്റഃ. മറ്റൊരു നിലക്കും ഹിജ്റഃയെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1- ശാരീരികമായ ഹിജ്റഃ. ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്കുള്ള പലായനമാണ് ഉദ്ദേശം. ഉദാഹരണത്തിന് ശിർക്കിൻ്റെ (ബഹുദൈവാരാധന) നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുക. ബിദ്അത്തുകൾ നിറഞ്ഞ നാട്ടിൽ നിന്ന് സുന്നത്തിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്നതും, ഹറാമുകൾ (മ്ലേഛവൃത്തികൾ) വ്യാപിച്ച നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയല്ലാത്ത നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതുമെല്ലാം ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നെ. 2- അല്ലാഹുവിലേക്കും റസൂലിലേക്കും ഹൃദയം കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഹിജ്റഃ. അല്ലാഹുവിന് പുറമെയുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലേക്കും, അല്ലാഹുവിന് പുറമെയുള്ളവരോടുള്ള അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടിമയാകുന്നതിലേക്കും, അല്ലാഹുവിന് പുറമെയുള്ളവരെ ഭയക്കുകയും അവരുടെ മേൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയും, അവരിൽ പ്രതീക്ഷ വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം ഭയക്കുകയും അവനെ മാത്രം ഭരമേൽപ്പിക്കുകയും അവനിൽ മാത്രം പ്രതീക്ഷ വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
తెలుగు అల్ హిజ్రతు-వలసపోవడం:- అవిశ్వాసుల మధ్య నివసిస్తున్న ఒకవ్యక్తి తన మాతృభూమిని విడిచిపెట్టి, ఇస్లామీయ ఇంటికి వలసపోవడం,బహుదైవత్వపు యొక్క దేశం:ఇక్కడ అవిశ్వాసపు ఆచారాలు జరుగుతాయి మరియు ఇస్లాం యొక్క ఆచారాలు సాధారణంగా జరగవు.ఇక ఇస్లాం దేశం విషయానికొస్తే: ఇక్కడ ఇస్లాం యొక్క ఆచారాలు మరియు తీర్పులు సర్వసాధారణంగా కనిపిస్తాయి.అల్-హిజ్రతు:- ఇది ఒక గొప్పకార్యం,దీనికి ఒకమహత్తర స్థానం ఉంది,ఈ కార్యక్రమం అతిగొప్పది,అల్-వలా(హత్తుకునేవి) మరియు అల్-బరా(త్యజించేవి) కు చెందిన సమస్యల్లో ప్రధానమైనది,ఎందుకంటే ఇందులో ధర్మాన్ని పరిరక్షించడం మరియు బహుదైవారాధకుల నుండి వేరుపరచటం ఉంది;ఇందులో చాలా విభాగాలు కలవు:- అ- మొట్టమొదటి హిజ్రతు :- కాఫీర్లు దైవప్రవక్త అనుచరులను తీవ్రంగా భాదించినప్పుడు వారు మొదటి హిజ్రతు (హబ్షా)అబిసీనియా వైపుకు వెళ్లారు,ఆ-రెండవ హిజ్రతు మక్కా నగరం నుంచి మదీనా నగరం వైపుకు జరిగింది,ఇ-మూడవ హిజ్రతు:-మహనీయ దైవప్రవక్త వద్దకి కొన్ని తెగలు శరీయతు జ్ఞానాన్ని అభ్యసించడానికి వచ్చాయి పిదప వారు తిరిగి తమ స్వస్థలాలకు వెళ్ళి తమ ప్రజలకు భోదించారు. ఈ-నాలుగవ హిజ్రతు :-కొంతమంది మక్కా వాసులు ఇస్లాం స్వీకరించి మహనీయ దైవప్రవక్త వద్దకి వచ్చారు,పిదప తిరిగి మక్కాకు వెళ్ళిపోయారు,ఉ-ఐదవ హిజ్రతు:-దైవప్రవక్త నబవి కాలం తరువాత ముస్లిములు ఇస్లాం రాజ్యం వైపుకు షిర్కు,బహుదైవత్వ రాజ్యాల నుండి వలస వచ్చారు,ఊ-ఆరవ హిజ్రతు-అల్లాహ్ నిషేధించిన విషయాలను త్యజించడం,చివరిదాని పక్షంలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి1-శరీరకంగా ఒక రాజ్యం నుండి మరొక రాజ్యానికి వలస వెళ్ళడం,అంటే ‘బహుదైవత్వ రాజ్యం నుంచి ఇస్లాం రాజ్యం వైపుకు వెళ్ళడం,బిదాతు రాజ్యం నుంచి సున్నతు రాజ్యం వైపుకు వెళ్ళడం,హారముప్రభావిత రాజ్యం నుంచి ఇతర చోటుకు వెళ్ళడం మొదలైనవి,2- సహృదయం తో అల్లాహ్ మరియు ప్రవక్త వైపుకు మరలడం,అంటే దైవేతర ప్రేమ నుంచి దైవమైన అల్లాహ్ వైపుకు మరలడం,దైవేతర ఆరాధన నుంచి దైవమైన అల్లాహ్ వైపుకు మరలడం,ఇతరుల భయం,నమ్మకం,తవక్కుల్ నుంచి అల్లాహ్ భయం,నమ్మకం మరియు తవక్కుల్ వైపుకు మరలడం మొదలైనవి.
ไทย การอพยพ คือ การทิ้งแผ่นดินเกิดที่บุคคลหนึ่งอาศัยอยู่ท่ามกลางผู้ปฏิเสธศรัทธา แล้วย้ายไปยังแผ่นดินอิสลาม และประเทศที่ตั้งภาคี คือ ประเทศที่มีการปฏิบัติพิธีกรรมที่แสดงออกซึ่งสัญลักษณ์แห่งการปฏิเสธศรัทธาและไม่มีการปฏิบัติพิธีกรรมที่แสดงออกซึ่งสัญลักษณ์แห่งการศรัทธาโดยทั่วไปเลย ส่วนประเทศอิสลาม คือ ประเทศที่มีการปฏิบัติพิธีกรรมที่แสดงออกซึ่งสัญลักษณ์แห่งการศรัทธาและข้อตัดสินต่าง ๆ โดยทั่วไปอยู่ และการอพยพนั้นถือเป็นการงานที่ประเสริฐและมีสถานะสูงส่งและเป็นเรื่องใหญ่ เพราะมันเป็นหนึ่งในประเด็นที่โดดเด่นที่สุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “อัล-วะลาอฺวัลบะรอฮฺ” เนื่องจากว่าในนั้นมีการรักษาไว้ซึ่งศาสนาและแยกออกจากพวกปฏิเสธศรัทธา และการอพยพนั้นมีหลายประเภทด้วยกัน ดังนี้ คือ 1-การอพยพประเภทแรก คือการอพยพไปยังเมืองหะบะชะฮฺ (เอธิโอเปีย) ตอนที่พวกปฏิเสธศรัทธาได้ทรมานบรรดาศอฮาบะฮฺ (ขอพระองค์อัลลอฮฺทรงพอพระทัยพวกเขาด้วยเถิด) 2-การอพยพประเภทที่สอง คือการอพยพจากเมืองมักกะฮฺไปยังเมืองมะดีนะฮฺ 3-การอพยพประเภทที่สาม คือการอพยพของชนเผ่าต่าง ๆ ไปยังท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เพื่อเรียนรู้เรื่องศาสนาแล้วกลับมายังแผ่นดินเกิดของพวกเขาและสอนกลุ่มชนของพวกเขา 4-การอพยพประเภทที่สี่ คือการอพยพของชาวเมืองมักกะฮฺที่เข้ารับอิสลามไปยังท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แล้วกลับไปยังเมืองมักกะฮฺ 5-การอพยพประเภทที่ห้า คือการอพยพของผู้ศรัทธาหลังจากสมัยของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จากเมืองที่มีการตั้งภาคีไปยังแผ่นดินอิสลามเป็นต้น 6-การอพยพประเภทที่หก คือการหลีกห่างออกจากสิ่งที่อัลลอฮฺทรงห้าม และการอพยพนั้นยังถูกแบ่งตามเกณฑ์อื่นออกเป็นสองประเภทอีก ดังนี้ คือ 1-การอพยพด้วยร่างกายจากแผ่นดินหนึ่งไปยังอีกแผ่นดินหนึ่ง เช่นการออกจากแผ่นดินที่มีการปฏิเสธศรัทธาไปยังแผ่นดินอิสลาม และออกจากแผ่นดินที่มีการทำอุตริกรรมไปยังแผ่นดินที่ปฏิบัติตามซุนนะฮฺ และออกจากแผ่นดินที่เต็มไปด้วยสิ่งต้องห้ามไปยังแผ่นดินอื่น เป็นต้น 2-การอพยพด้วยจิตใจไปสู่อัลลอฮฺและเราะซูลของพระองค์ ดั่งเช่นการอพยพด้วยหัวใจของบุคคลหนึ่งจากการรักสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ ไปสู่การรักพระองค์ และจากการปฏิบัติอิบาดะฮฺเพื่อสิ่งอื่นจากพระองค์ ไปสู่การปฏิบัติอิบาดะฮฺต่อพระองค์ และจากการเกรงกลัว หวังในความเมตตาและมอบหมายต่อสิ่งอื่นจากพระองค์ ไปสู่การการเกรงกลัว หวังในความเมตตาและมอบหมายต่อพระองค์ เป็นต้น
التَّرْكُ والخُروجُ مِن بَلَدٍ أو أَرْضٍ إلى أخرى، وأصلُها مِن الهَجْرِ، وضِدُّه: الوَصْل، ثمَّ غَلَبَ على الخُرُوج مِن أَرْضٍ إلى أَرْضٍ.
English "Hijrah": emigrating from one country to another. It is derived from "hajr", which means abandoning. Opposite: "wasl" (connecting).
Français L'abandon et la sortie d'un pays ou d'une contrée vers une autre. Son étymologie vient du terme " abandon " dont le contraire est le terme " liaison ". Ensuite, ce qui a prédominé comme signification est la sortie d'une terre vers une autre terre.
Türkçe Bir beldeyi bırakıp başka bir yere gitmektir. Aslı "Hecr" kelimesinden gelir. Zıddı ise birleştirmektir. Daha sonra bir yeri terk edip, başka bir yere gitmek için kullanılmıştır.
اردو ایک شہر یا زمین کو چھوڑ کر دوسرے شہر یا زمین کی طرف چلے جانا۔ یہ کلمہ دراصل ’الهَجْر‘ سے ماخوذ ہے، جس کی ضد ’الوَصْل‘ ہے۔ بعد میں اس کا زیادہ تر اطلاق ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف نکلنے پر ہونے لگا۔
Indonesia Meninggalkan, keluar dari satu negeri atau daerah ke negeri dan daerah yang lain. Ia kebalikan dari "al-waṣl" (menyambung). Setelahnya hanya digunakan untuk keluar meninggalkan suatu negeri ke negeri yang lain.
Русский Оставление, переселение из одной земли в другую. От «хаджр», противоположностью которому является «поддержание связи». Затем стало употребляться в значении переселения из одной земли в другую.
Português O abandono e a saida de uma cidade para outra, na sua essência significa abandonar, e seu oposto: ligação; e em seguida denominou a saída de uma cidade para outra.
বাংলা ভাষা দীনের হিফাযতের উদ্দেশ্যে কুফর ও শির্কের শহর থেকে ইসলামী দেশে স্থানান্তর হওয়া।
中文 放弃和离开一个地区或者地方,到其它地方,其本意是离开,反义词是到达。大多数是指离开某地到某地。
فارسی ترک كردن و بيرون رفتن از وطن يا سرزمين به سوى مكان ديگرى. و اصل اين كلمه از "هَجْر" است، و متضاد آن: وصل كردن مى باشد، سپس بر معناى بيرون رفتن از سرزمينى به سرزمين ديگرى غلبه كرده است.
Tagalog Ang paglipat mula sa bayan ng kawalang-pananampalataya at shirk tungo sa bayan ng Islām alang-alang sa pag-iingat sa relihiyon.
हिन्दी एक नगर अथवा भूभाग को छोड़कर दूसरे नगर अथवा भूभाग की ओर निकल जाना। यह असल में 'الهَجْرِ' (जुदा होना) से है और जिसका विलोम है 'الوَصْل' (मिलना) । फिर बाद में इसका प्रयोग एक भूभाग को छोड़कर दूसरे भुभाग की ओर चले जाने के लिए होने लगा।
മലയാളം ഒരു നാടിനെയോ പ്രദേശത്തെയോ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് പോവുക. ബന്ധം ചേർത്തുക എന്നർത്ഥമുള്ള وَصْلٌ എന്ന പദത്തിൻ്റെ നേർവിപരീതമായ, ബന്ധവിഛേദനം നടത്തുക എന്നർത്ഥമുള്ള هَجْرٌ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര പോവുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ പദം കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
తెలుగు ఒక నగరాన్ని లేదా ఒక నేలను వదిలి మరొకవైపుకు పయనించడం,ఈ పదం యొక్క మూలం: అల్ హజ్రూ’,దీనికి వ్యతిరేఖ పదం; అల్ వసల్(అనుసంధానం),పిదప ఇది ‘ఒకప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి వలస వెళ్లడానికి’ఎక్కువగా ఉపయోగించబడింది.
ไทย การทิ้งและออกจากประเทศหรือแผ่นดินหนึ่งไปสู่อีกแผ่นดินหนึ่ง รากศัพท์เดิมของมันมาจากคำว่า “ห่างหรือแยก” ตรงข้ามกับคำว่า “ติดกัน” แต่ความหมายที่ใช้กันมากก็คือ การออกจากแผ่นดินหนึ่งไปยังอีกแผ่นดินหนึ่ง
يُطلَق مُصطلَح (هِجْرَة) في كتاب الجامع للآداب، ويُراد به: تَرْكُ ما تَدْعُو إِلَيْهِ النَّفْسُ الأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ والشَّيْطانُ.
التَّرْكُ والخُروجُ مِن بَلَدٍ أو أَرْضٍ إلى أخرى، يُقال: هَجَرَ الشَّيءَ، يَهْجُرُهُ، هَجْرَاً: إذا تَرَكَه وأَغْفَله وأعْرَضَ عنه، وهَجَرَ الرَّجُلُ هَجْرَاً: إذا تَباعَدَ ونأى، والهِجْرَةُ في الأصْلِ مِن الهَجْرِ، وضِدُّه: الوَصْل، ثمَّ غَلَبَ على الخُرُوج مِن أَرْضٍ إلى أَرْضٍ، وأصلُ المُهاجَرَة عند العَرَب: خُرُوج البَدَويِّ مِن بادِيَتِه إلى المُدُن.
هجر

العين : (3/387) - تهذيب اللغة : (6/28) - مقاييس اللغة : (6/34) - المحكم والمحيط الأعظم : (4/156) - الفائق في غريب الحديث والأثر : (1/409) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (5/244) - مختار الصحاح : (ص 324) - لسان العرب : (5/250) - المنهاج في شعب الإيمان : (2/184) - التعريفات للجرجاني : (ص 256) - فتح الباري شرح صحيح البخاري : (6/190) - طريق الهجرتين وباب السعادتين : (ص 7) - الرسالة التبوكية : (ص 24) - فتح الباري شرح صحيح البخاري : (1/54) -