برزخ
English The Barrier (the period between death and Resurrection)
Français " Al Barzakh " Le monde intermédiaire / Isthme / Séparation.
Español Al-barzaj (intervalo).
Türkçe Berzah
اردو برزخ
Indonesia Barzakh
Bosanski El-berzeh – zagrobni život
Русский Барзах
Português A vida na sepultura
বাংলা ভাষা বরযখ
中文 屏障
فارسی برزخ
Tagalog Ang Barzakh
हिन्दी बरज़ख़
മലയാളം ബർസഖ് (ഖബർ ജീവിതം)
తెలుగు అల్ బర్'జక్
ไทย บัรซัค
مكان ومدة احتباس الناس ما بين الموت والبعث.
English A place and an interval where people are held after death and until resurrection.
Français Lieu et durée où les hommes sont retenus entre la mort et la résurrection.
Español Es el tiempo que hay entre la vida y el Más Allá, desde el momento del fallecimiento hasta el Día de la Resurrección.
Türkçe Ölüm ve yeniden diriliş arasında kalan insanların bulunduğu yer ve süreçtir.
اردو موت اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کے درمیان لوگوں کے رکنے کی جگہ اور مدت۔
Indonesia Tempat dan masa tertahannya manusia antara kematian dan kebangkitan.
Bosanski Zagrobni život je posebno stanje koje traje od smrti do proživljenja.
Русский Место и период пребывания человека между смертью и Воскрешением.
Português Lugar e tempo em que as pessoas são retidas entre a morte e ressureição.
বাংলা ভাষা বারযাখ হলো মানুষের মৃত্যু ও পূনরুত্থানের মাঝের জগত। এ বারযাখে অনুগতদের নিয়ামত এবং কাফেরদের শাস্তি দেয়া হয় আর কতক পাপীকেও শাস্তি দেয়া হয় যাকে আল্লাহ শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করেন। অতএব বারযাখ হলো কবরের আযাব ও তার নিয়ামতের স্থান। আত্মাসমূহ বারযাখে তাদের অবস্থানস্থলে বিশাল তারতম্যে থাকবে। তাদের কতকের আত্মাসমূহ উর্ধ্ব জগতের উর্ধ্ব ইল্লিয়্যিনে থাকবে। আর সে গুলো হলো, নবীদের আত্মাসমূহ। তারাও স্তরভেদে বিভিন্ন হবে। যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মিরাজের রাতে দেখেছেন। আর কতকের আত্মা থাকবে হলদে পাখির পেটে যারা জান্নাতে তাদের ইচ্ছানুযায়ী ঘোরা ফেরা করবে। আর এগুলো হলো, কতক শহীদগণের আত্মা, সবার নয়। কারণ, কতক শহীদের আত্মাকে তার ওপর ঋণ ইত্যাদি থাকার কারণে জান্নাতের প্রবেশ থেকে বিরত রাখা হবে। আর তাদের কতককে জান্নাতের দরজার ওপর আঁটকে রাখা হবে। আবার কতককে তার কবরে আঁটকে রাখা হবে।
中文 人们在去世后与复生之间停留的时间和地点。
فارسی مكان و زمانى که انسان ها بین مرگ و روز رستاخيز سپری می کنند.
Tagalog Ang Barzakh ay ang nasa pagitan ng kamatayan ng tao at pagbubuhay sa kanya. sa loob ng Barzakh ay magtatamasa ng biyaya ang mga palasunod, at pinarurusahan ang mga di-mananampalataya at iilang mga may kasalanan na kabilang sa mga ninais ni Allah na pagdusahin sila. Ito ay lugar ng parusa sa libingan at pagbibiyaya. At ang mga kaluluwa ay magkakaiba-iba ng kalagayan sa Barzakh nang malaking pagkakaiba-iba: Kabilang ang: Mga kaluluwa na nasa pinakamataas na Elliyyin; at ito ay ang mga kaluluwa ng mga propeta -sumakanila ang pangangalaga ni Allah at kapayapaan- at magkakaiba-iba sila sa kinalalagyan nila tulad ng pagkakita sa kanila ng propeta Muhammad sa gabi ng Isra. Kabilang din: Mga kaluluwa na nasa ibon na kulay berde na pumapaikot sa Paraiso sa saan mang nais nito; ito ay ang mga kaluluwa ng iilang mga martir ngunit hindi lahat sila, datapwat may mga martir na napipigilan ang kaluluwa nito mula sa pagpasok sa Paraiso dahil sa pagkakautang niya o tulad nito. At kabilang sa kanila ay napigilan sa harap ng pintuan ng Paraiso. At ang ilan sa kanila ay napigilan sa loob ng kanyang libingan.
हिन्दी मृत्यु तथा पुनरुज्जीवन के बीच रहने का स्थान तथा अवधि।
മലയാളം മരണത്തിനും പുനരുത്ഥാനത്തിനും ഇടയിൽ മനുഷ്യർ പിടിച്ചു വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാനവും സമയവും.
తెలుగు మరణం మరియు పునరుత్థానం కు మధ్యన మృతులు నిలుపబడే సమయం మరియు ప్రదేశం.
ไทย สถานที่และระยะเวลากักขังผู้คนระหว่างความตายและการฟื้นคืนชีพ
البرزخ: هو ما بين موت الإنسان وبعثه، وفي هذا البرزخ يتنعم أهل الطاعات، ويعذب الكفار وبعض أهل المعاصي ممن شاء الله تعذيبهم، فهي محل عذاب القبر ونعيمه. والأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت: فمنها: أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. ومنها: أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم؛ بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة؛ لدين عليه، أو غيره. ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة. ومنهم من يكون محبوسا في قبره.
English "Barzakh" (the Barrier) is the stage between a person’s death and his resurrection. During this stage, the pious shall find bliss, and the disbelievers and some sinners shall be punished. The bliss and punishment of the grave happen during the Barzakh stage. In Barzakh, souls fall under quite different categories. Some are in the highest rank and in the highest company. Those are the souls of the prophets (peace be upon them), who also belong to varying ranks, as the Prophet (may Allah’s peace and blessings be upon him) saw them during the Night of Isrā’. Other souls lie within birds and fly as they wish in Paradise. Those are the souls of some martyrs, not all of them. The souls of some martyrs may be kept from entering Paradise due to an unpaid debt or the like. Some will be kept at the gate of Paradise, while others will be kept in their graves.
Français Le monde intermédiaire (Al Barzakh) désigne tout ce qu’il y a entre le moment où la personne meurt et sa résurrection. Dans « ce monde intermédiaire », les personnes qui auront été obéissantes [en ce bas monde] se réjouiront tandis que les mécréants et certaines personnes qui auront accompli des actes de désobéissance seront châtiés, parmi celles qu’Allah aura souhaité châtier. C’est donc le lieu du châtiment de la tombe et sa réjouissance. Il y aura d’immenses différences entre les âmes lors de leur assignation dans le monde intermédiaire, notamment : Des âmes seront au plus haut dans la demeure de « ‘Iliyyîn » parmi la haute assemblée. Ces âmes seront celles des prophètes (paix et salut sur eux) et là encore, il y aura des différences entre eux dans leurs positions comme l’a vu le Prophète (paix et salut sur lui) la nuit de l’ascension nocturne. D’autres âmes seront dans les gosiers d’oiseaux verts qui iront ici et là au Paradis où ils souhaiteront. Ces âmes sont celles de certains martyrs et non l’ensemble parmi eux ; au contraire, les âmes de certains martyrs seront retenues d’entrer au Paradis en raison de dettes ou autre. D’autres encore seront retenus à la porte du Paradis. D’autres enfin seront retenus dans leurs tombes.
Español Al-barzaj: Es el tiempo que hay entre la muerte de la persona hasta el momento de su ba’z (resurrección). En este intervalo (barzaj) son bendecidas las personas que fueron obedientes y son castigados los incrédulos y algunos pecadores, de aquellos que Al-lah ha querido que sean castigados.
Türkçe Berzah, insanın ölümü ve yeniden dirilişi arasında kalan yerdir. Bu berzahta itaatkâr kullar nimetlendirilir, kâfirler ve Allah'ın azap görmesini dilediği bazı günahkârlar azap görür. Orası kabir azabının ve nimetinin bulunduğu yerdir. Ruhlar, berzah aleminde bulundukları yerlerine göre çok farklı derecelerdedirler. Onlardan bir kısmı, yüceliklerin en üstün mertebesinde bulunan peygamberlerin -Allah'ın salatı ve selamı üzerlerine olsun- ruhlarıdır. Bu ruhlar peygamber - sallallahu aleyhi ve sellem-'in İsra Gecesi gördüğü gibi birbirinden farklı menzildedirler. Ruhlardan bazıları da diledikleri gibi Cennet'te dolaşan yeşil kuşlar menzilesindedirler. Bunlar şehitlerin hepsinin değil bazısının ruhlarıdır. Zira bazı şehitlerin ruhları, borçlar ve benzeri sebeplerden ötürü Cennet'e girmelerine engel olunmuştur. Bazı ruhlar ise Cennet'in kapısında bırakılmış bazıları ise kabirlerinde mahpus kalmıştır.
اردو برزخ: وہ مدت، جو انسان کے مرنے اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کے بیچ ہوتی ہے۔ اس عالم برزخ میں طاعت گزار نعمتوں سے محظوظ ہوتے ہیں، جب کہ کفار اور بعض گناہ گار جنھیں اللہ تعالی عذاب میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے، عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ چناں چہ ’برزخ‘ قبر کے عذاب اور اس کی نعمتوں کی جگہ ہے۔ روحیں بزرخ میں اپنے مستقر (ٹھہرنے کی جگہ) کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت زیادہ تفاوت کی حامل ہوتی ہیں: کچھ روحیں 'ملأ اعلی' کے اندر اعلی علیین میں ہوتی ہیں۔ یہ انبیاے کرام علیہم السلام کی روحیں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ بھی اپنے منازل کے اعتبار سے ایک دوسرے سے متفاوت ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی ﷺ نے اسرا کی رات کو انھیں دیکھا تھا۔ اور کچھ روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ یہ بعض شہیدوں کی روحیں ہوتی ہیں سب کی نہیں، بلکہ کچھ شہیدوں کی روحیں تو بعض اسباب جیسے ان پر باقی رہ جانے والے قرض وغیرہ کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے سے روک دی جاتی ہیں۔ کچھ روحیں جنت کے دروازے پر محبوس ہوتی ہیں۔ جب کہ کچھ روحیں اپنی قبروں ہی میں محبوس ہوتی ہیں۔
Indonesia Barzakh ialah masa atau alam antara kematian manusia dengan kebangkitannya. Di dalam barzakh orang yang taat akan mendapatkan nikmat, sedangkan orang kafir serta sebagian pelaku maksiat yang dikehendaki Allah untuk disiksa akan mendapatkan siksa. Sehingga barzakh merupakan tempat azab dan nikmat kubur. Ruh berbeda-beda tempatnya di alam barzakh dengan perbedaan yang sangat besar: Ada ruh yang berada di 'illiyīn yang paling tinggi bersama para malaikat (al-mala` al-a'lā); yaitu ruh para nabi -ṣalawātullāhi wa salāmuhu 'alaihim-. Mereka juga berbeda-beda tingkatannya sebagaimana yang pernah dilihat oleh Nabi -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- pada malam Isra dan Mikraj. Di antaranya ada ruh yang berada dalam rongga burung hijau yang terbang di surga sesukanya; yaitu ruh sebagian syuhada, tidak semuanya, karena sebagian syuhada ada yang ruhnya tertahan masuk surga karena faktor utang atau lainnya. Sebagian mereka ada juga yang tertahan di pintu surga, dan ada juga yang tertahan di kuburnya.
Bosanski Berzeh je period između smrti i proživljenja. U tom periodu vjernici uživaju, a nevjernici i muslimani koje Allah htjedne kazniti, izloženi su kazni. Kad je riječ o dušama, one se u berzehu nalaze na veoma različitim položajima. Naime, neke se duše nalaze na najvišim stupnjevima, sa uzvišenim društvom, a to su duše Božijih vjerovjesnika; čak su i njihove duše na različitim položajima – u Noći uznesenja Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio je to. Duše nekih šehida nalaze se u utrobama zelenih ptica koje lete džennetskim prostranstvima onamo kamo žele, a duše nekih šehida zadržane su, te im, zbog duga ili iz nekog drugog razloga, nije dopušteno da uđu u Džennet. Neke su duše zadržane ispred džennetskih vrata. A ima i onih duša koje se nalaze u kaburu.
Русский Барзах — то, что между смертью и Воскрешением человека. Там наслаждаются покорные Аллаху и подвергаются мучениям неверующие и те ослушники, которых Аллах пожелает подвергнуть мучениям. Именно в барзахе имеют место мучения либо блаженство в могиле. Положение душ в барзахе различно. Одни в высотах Иллиюна. Это пророки (мир и благословение Аллаха им всем), и у них разное положение, как видел их Пророк (мир ему и благословение Аллаха) в ночь своего вознесения на небеса. И есть души, которые в зобах зелёных птиц, свободно летающих по Раю. Это души некоторых мучеников, но не всех, ибо среди мучеников есть те, кто удерживается от попадания в Рай из-за долга или по иной причине. А некоторые задержаны у врат Рая, а некоторые — в могиле.
Português Al-barzakh: É a vida entre a morte do humano e a sua ressureição, e nesta vida os obedientes desfrutarão e os descrentes serão castigados, daqueles que ALLAH desejar, portanto é um lugar de castigo e delícias. E as almas são muito variadas nele. Dentre elas: Almas no lugar mais alto: São almas de profetas -Que a paz e benção de ALLAH estejam com eles- e eles também variam de estágio do modo como o profeta os viu na noite de Isrá. E dentre elas, almas que estarão dentro de pássaros verdes que voarão no Paraíso, e são as almas de alguns mártires, não todos, mas sim daqueles que foram privados de entrar no paraíso por algum motivo, como a dívida e outros. E outras estarão retidas na porta do Paraíso e outras na sepultura.
中文 屏障:就是一个人去世后和复生之间。在这个屏障内,顺服的人们享受恩典,不信教的人们,以及真主意欲的部分罪犯遭受折磨。它是坟墓中刑罚和恩典之地。灵魂在屏障中从它的所在地分离,包括:在最高处的灵魂,即先知们--愿主福安之--的灵魂。他们在他们的家里分离,正如先知--愿主福安之--在登宵夜看到的一样。还有在天堂的绿池塘边任意飞翔的灵魂,他们是部分烈士的灵魂,不是所有的烈士,而是由于其宗教等进入天堂的烈士们的灵魂。有的是不得进入天堂之门的灵魂,有的是不得进入坟墓的灵魂。
فارسی برزخ، عبارتست از: فاصله بین مرگ انسان و روز رستاخير اوست، و در اين برزخ اهل طاعت در نعمت هستند، و کفاران و برخی از گنهکاران که الله متعال بخواهد عذابشان را بدهد، عذاب داده می شوند، بنابراین برزخ محل عذاب قبر یا نعمت آن است. و جایگاه ارواح در برزخ متفاوت است، و این تفاوت بسیار زیاد مى باشد: برخى از آنها: ارواحى هستند كه در اعلی علیین در ملا اعلی هستند، و آنها ارواح پیامبران - صلوات الله وسلامه عليهم - می باشد، و آنان در منازلشان متفاوت هستند، چنانکه رسول الله - صلى الله عليه و سلم - در شب اسراء آنان را مشاهده كرده است. برخی از ارواح در چینه دان پرندگان سبز رنگى هستند كه هر جاى در بهشت خواستند پرواز می کنند، و اینان ارواح برخی از شهداء هستند، نه همه ی آنان، بلکه ارواح برخی از شهداء به سبب بدهی یا امر دیگری از ورود به بهشت بازداشته می شوند. برخی از ارواح هستند كه در درهاى بهشت توقيف می شوند. و برخی از آنها در قبرشان توقيف می شوند.
हिन्दी बरज़ख़ : वह स्थान तथा अवधि जो मृत्यु एवं पुनरुज्जीवन के बीच होती है। बरज़ख़ में सदाचारी नीमतों में होते हैं और काफ़िर तथा कुछ गुनहगार, जिन्हें अल्लाह अज़ाब देना चाहे, अज़ाब में होते हैं। इसलिए यह क़ब्र के अज़ाब और नीमतों का स्थान है। बरज़ख़ में ठहरने के दौरान प्राणों के अंदर बड़ा अंतर होता है : कुछ प्राण आला-इल्लिय्यीन में मला-ए-आला के साथ होते हैं। ये नबियों के प्राण हैं और ये भी अलग-अलग श्रेणी के होते हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इसरा की रात देखा था। कुछ प्राण हरे परिंदों के पेट में होते हैं, जो जन्नत में जहाँ चाहें उड़ते रहते हैं। ये कुछ शहीदों के प्राण हैं, सारे शहीदों के नहीं, बल्कि कुछ शहीद ऐसे भी होंगे, जिनके प्राण जन्नत से रोक दिए जाएँगे। कारण होगा क़र्ज़ अथवा इस तरह की कोई चीज़। कुछ प्राण जन्नत के द्वार पर रोक कर रखे जाएँगे। और कुछ प्राण क़ब्रों में रोक कर रखे जाएँगे।
മലയാളം മനുഷ്യൻ മരണപ്പെടുകയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയിലുള്ള സന്ദർഭമാണ് ബർസഖ്. നന്മകൾ ചെയ്ത സൽകർമ്മികൾ ഈ സമയം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും, അല്ലാഹുവിനെ നിഷേധിച്ചവരും, -അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവരിൽ പെട്ട- തിന്മകൾ പ്രവർത്തിച്ച ചിലരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വേളയാണത്. ഖബർ ശിക്ഷയുടെയും അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഘട്ടമെന്ന് ബർസഖിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ബർസഖിൽ കഴിയുന്ന ആത്മാവുകളുടെ അവസ്ഥകൾ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മഹോന്നതരായ വിഭാഗങ്ങളോടൊപ്പം, ഇല്ലിയ്യീൻ എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ കഴിയുന്ന ആത്മാവുകളുണ്ട്. നബിമാരുടെ ആത്മാവുകളാണവ. നബി -ﷺ- ഇസ്രാഅ് മിഅ്'റാജിൻ്റെ രാത്രിയിൽ നബിമാരെ വ്യത്യസ്ത പദവികളിൽ കണ്ടുവെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരിതവർണ്ണങ്ങളിലുള്ള പക്ഷികളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന, സ്വർഗത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം പറന്നു നടക്കുന്ന ആത്മാവുകളുണ്ട്. രക്തസാക്ഷികളിൽ ചിലരുടെ ആത്മാവുകൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെടും. എല്ലാ രക്തസാക്ഷികളും ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെടില്ല എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക; കടം കൊടുത്തു തീർക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വരെ പിടിച്ചു വെക്കപ്പെടുന്ന, രക്തസാക്ഷികളുടെ ആത്മാവുകളുണ്ട്. സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ പിടിച്ചു വെക്കപ്പെട്ട ആത്മാവുകളും, ഖബറിൽ തന്നെ പിടിച്ചു വെക്കപ്പെട്ട ആത്മാവുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
తెలుగు అల్-బర్జఖ్:- ఒక వ్యక్తి మరణం మరియు అతని పునరుత్థానంకు మధ్య దశ.ఇందులో విధేయులను అనుగ్రహించబడుతుంది,కాఫీరులను మరియు అల్లాహ్ కోరిన పాపులను శిక్షించబడుతుంది,ఇది సమాధి శిక్షలు మరియు సమాధి అనుగ్రహాలు దక్కే చోటు, బర్జక్ లో ఆత్మల మధ్య విభిన్నమైన గొప్ప స్థాయిలు కలవు:-అవి –మలాయిల్ ఆలా లోని ఇల్లియ్యీన్ లో ఉండే ఆత్మలు,ఇవి దైవప్రవక్తలు ఉండే చోటు సలవాతుల్లాహి వ సలాముహూ అలైహిమ్’,వారు విభిన్న స్థానాల్లో వారి స్థాయి ప్రకారంగా ఉంటారు,అనగా మేరాజ్ రాత్రిన ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారిని చూసిన ప్రకారం,కొన్ని ఆత్మలు పచ్చని పక్షుల వలె ఉంటాయి,స్వర్గంలో కోరిన చోటు వెళ్తూ ఉంటాయి,ఇవి కొంతమంది ‘షహీదులవి’అందరివి కావు,కొన్ని ఆత్మలు స్వర్గంలో ప్రవేశించడాన్ని నిలువరిస్తాయి,మరికొన్ని స్వర్గద్వారం వద్ద నిలువరించబడతాయి,మరికొన్ని వారి సమాధిలోనే నిలువరించబడతాయి.
ไทย อัลบัรซัค คือสิ่งที่อยู่ระหว่างความตายของมนุษย์และการฟื้นคืนชีพของเขา และในบัรซัคนี้บรรดาผู้ที่เชื่อฟังก็จะมีความสุขสำราญและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและคนทำผิดบางคนจะถูกลงโทษ แก่ผู้ที่อัลลอฮฺทรงประสงค์ที่ลงโทษพวกเขา ซึ่งเป็นสถานที่แห่งการทรมานของหลุมศพและความสุขสบายของมัน และสถานที่พำนักของวิญญาณในบัรซัคจะไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งมีความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ดังต่อไปนี้ เช่น วิญญาณที่พำนักอยู่บนสวนสวรรค์ที่สูงที่สุดพร้อมมลาอิกะฮฺ และนั้นก็คือวิญญาณบรรดาศาสดา เศาะละวาตุลลอฮฺ วะสะลามุฮุ อะลัยฮิม และสถานะของพวกเขาก็แตกต่างกัน เหมือนที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมได้เห็นในค่ำคืนอิสรออ์ และวิญญาณที่อยู่ในท้องนกสีเขียวที่โบยบินอยู่ในสวรรค์ทุกๆ ที่ๆพวกเขาต้องการ และนั้นก็คือวิญญาณของผู้ตายชะฮีดบางคนไม่ใช่ทั้งหมด แต่เป็นผู้ตายชะฮีดบางคนที่วิญญาณถูกขังไว้ จากการเข้าสวรรค์ เพราะมีหนี้หรืออื่นๆ และมีบางคนจะถูกขังไว้ที่ประตูสวรรค์ และบางคนถูกขังอยู่ในหลุมศพของเขา
الحاجز والحد بين الشيئين، ومنه قيل للميت: هو في البرزخ؛ لأنه بين الدنيا والآخرة.
English "Barzakh": a barrier or partition between two things, hence, the dead is said to be in the "barzakh" because he is in an interim life between worldly life and the Hereafter.
Français La séparation et la limite entre deux choses. D'où le fait qu'on a dit que le mort est dans le monde intermédiaire car il est entre ce bas monde et l'au-delà.
Español Es la barrera y el límite entre dos cosas.
Türkçe İki şey arasındaki engel ve sınır demektir. Dünya ve ahiret arasında olması sebebiyle ölen bir kimse için "O, berzah alemindedir" denir.
اردو ’برزخ‘ دو چیزوں کے درمیان حدِ فاصل اور حائل (آڑ) کو کہتے ہیں۔ اسی سے مردہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ برزخ میں ہے؛ اس لیے کہ وہ دنیا اور آخرت کے درمیان ہوتا ہے۔
Indonesia Penghalang dan batas antara dua hal. Di antaranya perkataan tentang orang yang mati, "Dia di (alam) barzakh” karena ia berada di antara dunia dan akhirat.
Bosanski El-berzeh je granica između dvije stvari. Za umrlu osobu kaže se da je u berzehu jer je ona između dunjaluka i ahireta.
Русский Преграда между чем-то и чем-то. Об умершем говорят, что он в барзахе, потому что он между миром этим и миром вечным.
Português A barreira entre duas coisas, por isso diz-se que o defunto está no Barzakh, pois está entre a vida mundana e a vida no Além.
বাংলা ভাষা মৃত্যু ও পুণরুত্থানের মাঝখানে মানুষকে আটকে রাখার স্থান ও সময়।
中文 两个物体之间的屏障和界线,包括人们对亡人说的:他在屏障里,因为他在今世和后世之间。
فارسی مانع و مرز بین دو چیز است، و از این روست که به مرده گفته می شود: وی در برزخ است؛ زیرا بین دنیا و آخرت می باشد.
Tagalog Isang lugar at isang yugto ng pagkapiit ng mga tao sa pagitan ng kamatayan at pagbubuhay.
हिन्दी दो चीज़ों के बीच की आड़। इसीलिए मुर्दे के बारे में कहा जाता है कि वह बरज़ख़ में है, क्योंकि वह दुनिया और आख़िरत के बीच में है।
മലയാളം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുള്ള മറയെ ബർസഖ് എന്ന് പറയും. മരിച്ച വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അവൻ ബർസഖിലാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. കാരണം അവൻ ഇഹലോകത്തിനും പരലോകത്തിനും ഇടയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്.
తెలుగు రెండు విషయాల మధ్య గల హద్దు మరియు అడ్డుతెర,దీని ద్వారానే కొంతమంది మృతుని గురించి ఇలా చెప్తారు :- అతను బర్'జఖ్ లో ఉన్నాడు,ఎందుకంటే అతను ప్రపంచం మరియు పరలోకానికి మధ్యన ఉంటాడు.
ไทย กำแพงกั้นและขอบเขตระหว่างทั้งสองสิ่ง และหนึ่งในนั้นมีการกล่าวสำหรับคนตายว่า เขาอยู่ที่บัรซัค เพราะมันอยู่ระหว่างโลกนี้และปรโลก
يطلق مصطلح (برزخ) ويراد به: الحاجز بين الماء المالح والماء العذب.
الحاجز والحد بين الشيئين، ومنه قيل للميت: هو في البرزخ؛ لأنه بين الدنيا والآخرة، ومن مات فقد دخله أي البرزخ.
برزخ

مجموع فتاوى ابن تيمية : (4/262-282) شاملة - القيامة الصغرى : (ص 107) - العين : (338/4) - تهذيب اللغة : (270/7) - الصحاح للجوهري : (441/2) - المفردات في غريب القرآن : (ص54) - المحيط في اللغة : (465/4) - المخصص لابن سيده. : (105/4) - الفائق في غريب الحديث والأثر : (208/2) - لسان العرب : (8/3) - مختار الصحاح : (ص73) - التعريفات للجرجاني : (ص 63) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 124) - لوامع الأنوار البهية : (2/4) - معجم ألفاظ العقيدة الإسلامية : (ص 101) - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : (2/715) - رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار : (1/94) - الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة : (ص 187) - مصطلحات في كتب العقائد : (ص 140) - منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخال : (ص 479) -