زمره: شخصیات .

جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل

English Jubayr ibn Mut‘im ibn ‘Adiyy ibn Nawfal
اردو جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل
বাংলা ভাষা জুবাইর ইবন মুত‘ঈম ইবন আদী ইবন নাওফেল
Tagalog Jubayr bin Muṭ`im bin `Adīy bin Nawfal
हिन्दी जुबैर बिन मुतइम बिन अदी बिन नौफ़ल
മലയാളം ജുബൈർ ബ്നു മുത്ഇം ബ്നു അദിയ്യ് ബ്നു നൗഫൽ
తెలుగు జుబైర్ బిన్ ముత్ఇమ్ బిన్ అదీ బిన్ నౌఫల్.
ไทย ญุเบร บิน มุตอิม บิน อะดีย์ บิน เนาฟัล

جُبير بن مُطعم -رضي الله عنه-

English Jubayr ibn Mut‘im (may Allah be pleased with him)
اردو جبیر بن مطعم -رضی اللہ عنہ-
বাংলা ভাষা জুবাইর ইবন মুত‘ইম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু
Tagalog Jubayr bin Muṭ`im (malugod si Allāh sa kanya)
हिन्दी जुबैर बिन मुतइम -रज़ियल्लाहु अन्हु-
മലയാളം ജുബൈറുബ്ന് മുത്ഇo -رضي الله عنه-
తెలుగు జుబైర్ బిన్ ముత్ఇమ్ రజియల్లాహు అన్హు.
ไทย ญุเบร บิน มุตอิม เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ

جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي، صحابي جليل، كان من أكابر قريش وعلماء النّسب، وقدم على النبي صلى اللَّه عليه وسلم في فداء أسارى بدر، فسمعه يقرأ الطور في صلاة المغرب، قال: فكان ذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي، وقال له النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: «لو كان المطعم بن عدي حيًّا وكلّمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له» يعني أسارى بدر، رواه البخاري، وأسلم جبير بين الحديبية والفتح، وقيل في الفتح، ومات في خلافة معاوية سنة 59.

English He is Jubayr ibn Mut‘im ibn ‘Adiyy ibn Nawfal ibn ‘Abd Manāf al-Qurashi an-Nawfali. He was an honorable Companion. He was one of the Quraysh seniors and a scholar of genealogy. He went to the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) to ransom some of the captives of Badr and he heard him recite Surat at-Tūr in the Maghrib prayer. Commenting on that incident, he said: "That was the first time when faith got into my heart." The Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said to him: "Were Al-Mut’im ibn ‘Adiyy alive and interceded with me for these filthy people, I would have certainly delivered them to him (without ransom)." He was referring to the captives of Badr. [Narrated by Al-Bukhāri] Jubayr embraced Islam in the time between Al-Hudaybiyah Treaty and the Conquest of Makkah, and it was said that he embraced Islam at the time of the Conquest of Makkah. He died during the caliphate of Mu‘āwiyah in 59 AH.
اردو جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف قرشی نوفلی ایک بڑے صحابی ہیں،اکابرین قریش اور نسب کے جانکار لوگوں میں شمار ہوتے تھے، بدر کے قیدیوں کو چھڑانے کے سلسلے میں اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- کے پاس آئے اور آپ کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا، خود ان کے بیان کے مطابق یہیں سے ان کے دل میں ایمان کی پہلی کرن داخل ہوئی،اس موقع پر اللہ کے رسول -صلی اللہ علیہ و سلم- نے ان سے فرمایا تھا : "اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتے، تو میں ان کو ان کے حوالے کر دیتا۔" (صحیح بخاری) جبیر بن مطعم حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان مسلمان ہوئے، کچھ لوگوں کے مطابق فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، سنہ 59 میں معاویہ -رضی اللہ عنہ- کی خلافت کے دور میں وفات پائی۔
বাংলা ভাষা জুবাইর ইবন মুত‘ঈম ইবন আদী ইবন নাওফেল ইবন আবদে মানাফ আল-কুরাইশী আন-নাওফালী। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। তিনি কুরাইশদের মধ্যে প্রবীণ এবং বংশ-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বদর যুদ্ধে বন্দীদের মুক্তিপণ বিষয়ে এসেছিলেন। তারপর তিনি তাকে মাগরিবের সালাতে ‘সূরা তূর’ তিলাওয়াত করতে শুনেন। তিনি বলেন: আর তখনই প্রথম ঈমান আমার অন্তরে প্রবেশ করেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন: “আজ যদি মুত‘ঈম ইবন আদী বেঁচে থাকতেন। আর তিনি এ সকল দুর্গন্ধযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে আমাকে বলতেন, আমি তার খাতিরে এদেরকে মুক্তি দিয়ে দিতাম” তথা বদরের যুদ্ধবন্দীদেরকে। বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন। জুবাইর হুদাইবিয়াহ ও ফাতহে মক্কার মাঝামাঝি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন: ফাতহে মক্কার সময়ে। তিনি মু‘আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফাতকালে ৫৯ হিজরীতে মারা যান।
Tagalog Si Jubayr bin Muṭ`im bin `Adīy bin Nawfal bin `Abdumanāf Al-Qurashīy An-Nawfalīy ay isang kapita-pitagang Kasamahan. Siya noon ay kabilang sa mga pinakamalaki sa liping Quraysh at mga maalam sa kaangkanan. Pumunta siya sa Propeta (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan) sa pagtubos ng mga bihag [ng labanan] sa Badr, saka nakarinig siya rito na bumibigkas ng Kabanatang Aṭ-Ṭūr sa ṣalāh na maghrib. Nagsabi siya: "Iyon noon ay ang kauna-unahan na pumasok ang pananampalataya sa puso ko." Nagsabi sa kanya ang Propeta (basbasan siya ni Allāh at ang mag-anak niya at pangalagaan): "Kung sakaling si Muṭ`im bin `Adīy ay buhay at kumausap sa akin kaugnay sa mga salaulang ito, talaga sanang nagkaloob ako sa kanila para sa kanya." Tinutukoy niya ang mga bihag sa Badr. Nagsalaysay nito si Imām Al-Bukhārīy. Umanib sa Islām si Jubayr sa pagitan ng Kasunduan ng Ḥudaybīyah at Pagsakop [sa Makkah], at sinabi ring sa [pagsakop sa] Makkah. Namatay siya sa panahon ng pagkakhalīfah ni Mu`āwiyah noong taong 59 Hijrah.
हिन्दी जुबैर बिन मुतइम बिन अदी बिन नौफ़ल बिन अब्द-ए-मनाफ़ कुरशी नौफ़ली एक बड़े सहाबी थे। उनका शुमार क़ुरैश के प्रमुख लोगों तथा नसब के जानकारों में होता था। अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- के पास बद्र के क़ैदियों को छुड़ाने के लिए आए और आपको मग़्रिब की नमाज़ में सूरा तूर पढ़ते हुए सुना। जिससे खुद उनके ही अनुसार ईमान की किरण पहली बार उनके हिर्दय में पड़ी। इस अवसर पर अल्लाह के नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने फ़रमाया था : "अगर मुतइम बिन अदी जीवित होते और मुझसे इन बदबूदार लोगों के बारे में बात करते, तो मैं इन्हें उनके हवाले कर देता।" इस हदीस को इमाम बुख़ारी ने रिवायत किया है। जुबैर हुदैबिया और मक्का विजय के बीच में मुसलमान हुए। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि मक्का विजय के अवसर पर मुसलमान हुए। मुआविया -रज़ियल्लाहु अन्हु- के ख़िलाफ़त काल में सन् 59 हिजरी में मृत्यु को प्राप्त हुए।
മലയാളം ജുബൈർ ബ്നു മുത്ഇം ബ്നു അദിയ്യ് ബ്നു നൗഫൽ ബ്നു അബ്ദിമനാഫ് ഖുറൈശികളിൽ പെട്ട മഹാനായ സ്വഹാബിയാണ്. ഖുറൈശികളിലെ പ്രധാനിയും, കുടുംബപരമ്പരകളെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാളുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബദ്ർ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തടവിലാക്കിയവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നബി -ﷺ- യുടെ അടുത്ത് (മദീനയിലേക്ക്) വന്നിരുന്നു. മഗ്രിബ് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട്, സൂറതുത്ത്വൂർ അവിടുന്ന് പാരായണം ചെയ്യുന്നതാണ് അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ കേട്ടത്. ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസം പ്രവേശിച്ചത് അന്നായിരുന്നു എന്ന് ജുബൈർ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. (ബദ്റിലെ തടവുകാരെ കുറിച്ച്) നബി -ﷺ- ജുബൈറിനോട് പറയുകയുണ്ടായി: "താങ്കളുടെ പിതാവ് മുത്ഇം ജീവിച്ചിരിക്കുകയും ഈ നശിച്ചവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവരെയെല്ലാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആദരവായി മോചിപ്പിക്കുമായിരുന്നു." (ബുഖാരി) ഹുദൈബിയ്യഃ സന്ധിയുടെയും മക്കാ വിജയത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജുബൈർ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- മുസ്ലിമായത്. മുആവിയഃ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- വിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ, ഹിജ്റ 59 ൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു.
తెలుగు జుబైర్ బిన్ ముత్ఇం బిన్ అదీ బిన్ నౌఫల్ బిన్ అబ్దె మునాఫ్ అల్ ఖుర్షీ నౌఫలీ ఒక గొప్ప సహాబీ. అతను ఖురైష్ యొక్క ప్రముఖ వ్యక్తులలో ఒకరు. మరియు వంశావలీ జ్ఞానం గురించి బాగా తెలిసిన వ్యక్తిగా పరిగణించబడ్డారు. అల్లాహ్ యొక్క దైవప్రవక్త(సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) వద్దకు బద్ర్ ఖైదీలను రక్షించడానికి వచ్చారు.అప్పుడు దైవప్రవక్త మగ్రిబ్ నమాజులో సూరె తూర్ పఠించడం విన్నారు. దీని కారణంగా విశ్వాసకిరణం అతని హృదయంలో మొదటిసారి పడిపోయింది. ఈ సందర్భంగా, అల్లాహ్ ప్రవక్త - సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అతనితో ఇలా అన్నారు: ముత్ఇమ్ బిన్ అదీ సజీవంగా ఉండి, ఈ చెడువ్యక్తుల గురించి నాతో మాట్లాడినట్లయితే, నేను వారికి వీళ్ళను అప్పగించేవాడిని."ఈ హదీసును ఇమామ్ బుఖారీ ఉల్లేఖించారు. జుబైర్ హుదైబియా మరియు మక్కా విజయానికి మధ్య ఇస్లాం స్వీకరించారు. కొంతమంది మక్కా విజయం సందర్భంగా ముస్లింగా మారారని చెప్పారు. ముఆవియా ఖిలాఫత్ కాలంలోరజియల్లాహు అన్హు - హిజ్రీ 59వ సంవత్సరంలో మరణించారు.
ไทย ญุเบร บิน มุตอิม บิน อะดีย์ บิน เนาฟัล บิน อับดุมะนาฟ อัลกุเราะชีย์ อันเนาฟะลีย์ เป็นเศาะฮาบะฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง ท่านเป็นผู้อาวุโสแห่งกุเรช และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลำดับวงศ์ตระกูล ท่านได้มาหาท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เพื่อการไถ่เชลยศึกในสงครามบัดร์ จากนั้นท่านก็ได้ยินท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อ่านอัลกุรอานซูเราะฮ์ อัฏฏูร ในช่วงละหมาดมัฆริบ ท่านกล่าวว่า “ด้วยเหตุนั้น ถือเป็นครั้งแรกที่การศรัทธาได้เข้ามาในใจของฉัน” ท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวกับเขาว่า “หากท่าน อัล-มุตอิม บิน อะดีย์ ยังมีชีวิตอยู่ แล้วได้คุยกับฉันเกี่ยวกับคนที่มีกลิ่นเหม็นเหล่านี้ (หมายถึงเชลยศึก) ฉันจะปล่อยพวกเขาให้แก่เขาไป " บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ ท่านญุเบรเข้ารับอิสลามในช่วงระหว่างสนธิสัญญาหุดัยบิยะฮ์ และพิชิตมักกะฮ์ และบางรายงานกล่าวว่า “เข้ารับอิสลามในช่วงพิชิตมักกะฮ์ ท่านเสียชีวิตในสมัยเคาะลีฟะฮ์มุอาวิยะฮ์ ในปีฮิจเราะฮ์ที่ 59.

البداية والنهاية (11/ 216) الكنى والأسماء للإمام مسلم (2/ 717) مشاهير علماء الأمصار (ص: 32) معرفة الصحابة لأبي نعيم (2/ 518) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/ 232) الأعلام للزركلي (2/112)