كَبائِرٌ
English Major sins
Français Péchés majeurs (Kabâ'ir)
Español Al-kabair (pecados capitales).
Türkçe Büyük Günahlar
اردو بڑے گناہ
Indonesia Dosa-dosa Besar
Русский Тяжкие грехи
Português Pecados capitais
বাংলা ভাষা কবীরাসমূহ
中文 大罪(克巴伊尔)
فارسی كبيره ها
Tagalog Malalaking Kasalanan
हिन्दी कबाइर (बड़े गुनाह)
മലയാളം വൻപാപങ്ങൾ (കബാഇറുകൾ)
తెలుగు కబాయిర్/మహాపరాధాలు.
ไทย บาปใหญ่
كُلُّ مَعصِيَةٍ جاءَ فيها حَدٌّ في الدُّنيا أو وَعِيدٌ في الآخِرَة أو تَرتَّبَ عليها أو لَعْنٌ أو غَضَبٌ أو نَفْيُ إيمانٍ.
English Any sin that entails a prescribed punishment in this life or a threat of punishment in the Hereafter or leads to curse, wrath, or negation of faith.
Français Toute désobéissance pour laquelle a été rapportée une peine prescrite ici-bas ou une menace dans l’au-delà, ou il en découle une malédiction, une colère, ou une négation de la foi.
Español Son todos los pecados en los que hay establecido hadd (pena criminal) o wa’id (advertencia por castigo de Al-lah) en la Shar’iah (2).
Türkçe Dünyada had cezası olan, ahiret için tehdit içeren, lanet, gazap ve imanı nefyeden her günahtır.
اردو ہر وہ گناہ، جس پر دنیا میں کوئی حد متعین ہو، اس کے بارے میں آخرت میں کوئی وعید سنائی گئی ہو، اس کے نتیجے میں آدمی لعنت یا غضب کا مستحق ہوتا ہو یا پھر اس کے ایمان کے ختم ہو جانے کی بات کہی گئی ہو۔
Indonesia Setiap maksiat yang memiliki hukuman hudud di dunia atau ancaman azab di akhirat, atau menyebabkan adanya laknat, amarah atau penafian iman.
Русский Всякое ослушание, за которое установлено наказание в этом мире или обещана кара в мире вечном, или с которым связывается проклятие, гнев и отсутствие веры.
Português Todo pecado que consta sua pena na vida mundana ou castigo no Além ou implica maldição ou zanga ou anulação da fé.
বাংলা ভাষা গুনাহের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণি রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু গুনাহ গুনাহকারীকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আর তা হলো শির্ক ও আল্লাহর সাথে কুফরী করা। আর কতক আছে যা গুনাহকারীকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। কিন্তু তার ঈমান ও ইসলামকে হ্রাস করে দেয়। এটি দুইভাগে বিভক্ত: 1- কবীরাহ গুনাহ। আলেমগণ এর সংজ্ঞায় একাধিক মত দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেন, তা হলো এমন সব গুনাহ যে গুলোর বর্ণনাকে আল্লাহ বা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নাম বা ক্রোধ বা অভিশাপ বা আযাব দিয়ে শেষ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তা হলো যে সব গুনাহের ওপর দুনিয়াতে আল্লাহ শাস্তি বা আখিরাতের আযাবের হুমকি দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তা হলো যে সব গুনাহে বান্দা তাদের নিজেদের মধ্যে জুলুম করে। কেউ কেউ বলেন, তা হলো এমন সব গুনাহ যা করতে মানুষ ভয় অনুধাবন করে না এবং লজ্জা অনুভব করে না । বরং তাকে তুচ্ছ মনে করে থাকে এবং সাহস পদর্শন করে করে থাকে। আর হদ বা শাস্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শরীআত নির্ধারিত শাস্তি। যেমন, চুরি ও ব্যভিচারের শাস্তি। কারণ, চুরি করার শাস্তি হলো হাত কাটা। আর হুমকি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ধমক দেওয়া, জাহান্নামের ভয় দেখানো বা ক্রোধের বা আল্লাহর রহমাত থেকে দূরে সরানো ইত্যাদি। যেমন, ছিনতাই করা বাপ ছাড়া অন্যের প্রতি বংশের দাবি করা। 2- সগীরা গুনাহ: যে সব গুনাহরে ওপর কোন শাস্তি বা ধমক আসেনি। তবে বার বার করা দ্বারা তা কখনো কখনো কবীরাহ গুনাহে পরিণত হয়। যেমন কোন অপরিচিতা নারীর দিক বার বার তাকানো।
中文 在今世将遭受刑法,或后世有严厉的警告,或能引起诅咒、恼怒和否定信仰的所有罪行。
فارسی هر گناه و معصيتى که برای آن حدی در دنیا یا هشدارى در آخرت داشته باشد یا لعنت یا خشم و غضب یا نفی ایمان به دنبال داشته باشد.
Tagalog Ang mga pagkakasala ay mga antas at mga baytang sapagkat kabilang sa mga ito ang nagpapalabas sa nakagawa ng mga ito mula sa Islām, ang shirk at ang kawalang-pananampalataya kay Allāh; at kabilang sa mga ito ang hindi nagpapalabas sa nakagawa ng mga ito mula sa Islām subalit ang mga ito ay nakababawas sa pagpapasakop niya at pananampalataya niya. Ito ay nahahati sa dalawang bahagi: 1. Ang Malalaking Kasalanan. Nagkaiba-iba nga ang mga maalam sa pagpapakahulugan nito. Sinabing ito ay bawat pagkakasalang tumatak si Allāh o ang Sugo Niya (ang basbas at ang pagbati ng kapayapaan ay sumakanya) ng isang apoy o isang galit o isang sumpa o isang pagdurusa. Sinabing ito ay ang anumang nagbanta si Allāh ng isang takdang parusa sa Mundo at ng isang pagdurusa sa Kabilang-buhay. Sinabing ito ay ang anumang ang mga kawalang-katarungan dito ay sa pagitan ng mga tao mismo. Sinabing [ito ay] bawat pagsuway na nangahas ang tao rito nang walang pagkaramdam ng pangamba o walang pagkadama ng panghihinayang, bagkus nakagagawa siya nito habang nagwawalang-bahala rito habang naglalakas-loob dito. Ang tinutukoy ng takdang parusa ay ang kaparusahang itinakda sa batas [ng Islām] gaya ng kaparusahan sa pagnanakaw at pangangalunya sapagkat tunay na ang takdang parusa sa pagnanakaw ay pagputol ng kamay. Ang tinutukoy ng banta ay ang pagbabala at ang pagpapangamba sa Impiyerno o galit o pagpapalayo mula sa awa ni Allāh at tulad nito, gaya ng [parusa sa] pangangamkam at pag-uugnay ng kaangkanan sa hindi ama. 2. Ang Maliliit na Kasalanan. Ang mga ito ay ang mga pagsuway na walang nasaad hinggil sa mga ito na isang takdang parusa ni banta. Maaaring maging malalaking kasalanan ang mga ito sa pamamagitan ng pagpupumilit sa mga ito at pagpapatuloy sa mga ito, gaya ng pagtingin sa babaing estranghera at tulad nito.
हिन्दी हर वह गुनाह, जिसका दुनिया में कोई दंड निर्धारित किया गया हो, आख़िरत में कोई सज़ा बताई गई हो या जो अल्लाह की लानत (धिक्कार) अथवा उसके क्रोध या ईमान के खंडन, का काराण बन जाता हो।
മലയാളം ഇഹലോകത്ത് ശിക്ഷാനടപടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതോ, പരലോകത്ത് ശിക്ഷ താക്കീത് നൽകപ്പെട്ടതോ, (അല്ലാഹുവിൻ്റെയും റസൂലിൻ്റെയും) ശാപത്തിനോ കോപത്തിനോ, ഈമാൻ (വിശ്വാസം) നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതിനോ കാരണമാകുന്ന എല്ലാ തിന്മകളും.
తెలుగు ప్రపంచములో హద్దు ఏర్పరుస్తూ శిక్ష కానీ పరలోకంలో శిక్ష కలదని హెచ్చరిక,లేదా శాపం ,క్రోధం ,ఈమానుకు వ్యతిరేఖము అనితెలిపిన' ప్రతీపాపముకబాయిర్,అని చెప్పబడుతుంది
ไทย การกระทำความผิดทุกชนิดที่มีบทลงโทษในโลกนี้หรือมีการขู่สำทับว่าจะได้รับบทลงโทษในโลกอาคิเราะฮฺ หรือส่งผลทำให้ถูกสาปแช่ง หรือถูกโกรธกริ้วหรือถูกปฏิเสธอีหม่านการศรัทธา
الذُّنُوبُ مَراتِبُ ودَرَجاتٌ، فَمِنْها ما يُخْرِجُ مُرتَكِبَها مِن الإِسْلامِ وهي الشِّرْكُ والكُّفْرُ بِاللهِ، ومِنْها ما لا يُخْرِجُ صاحِبَها مِن الإِسْلامِ، ولكِنَّها تُنْقِصُ مِن إِسْلامِهِ وإيمانِهِ، وهذه تَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: 1- الكَبائِرُ: وقد اختلَف العلماءِ في تعريفها، فقيل: هي كُلُّ ذَنْبٍ خَتَمَهُ اللهُ أو رَسولُه صلَّى الله عليه وسلَّم بِنارٍ أو غَضَبٍ أو لَعْنَةٍ أو عَذابٍ، وقيل: هي ما أوعَدَ اللهُ عليه حَدًّا في الدُّنيا أو عَذابًا في الآخِرَة، وقيل: هي ما كانَت المَظالِم فيه بين العِباد أنفُسِهِم، وقيل: كُلُّ مَعصِيَةٍ يُقْدِمُ المَرْءُ علَيها مِن غير اسْتِشعارِ خَوْفٍ، ولا إحساسٍ بِنَدَمٍ؛ بل يَرتَكِبُها مُتَهاوِناً بها، مُسْتَجرئاً عليها. والمُراد بِالحَدِّ: العُقوبَةُ المُحَدَّدةُ شَرْعًا كعُقوبةِ السَّرِقَة، فإنَّ حَدَّها قَطْعُ اليَدِ، والمُرادُ بِالوَعِيد: التَّهْدِيدُ والتَّخْوِيفُ بِالنَّارِ أو بالغَضَبِ أو الإِبْعادِ مِن رَحْمَةِ اللهِ ونَحْوِ ذلك. 2- الصَّغائِرُ: وهي المَعاصِي التي لم يَرِدْ فيها حَدٌّ ولا وَعِيدٌ، وقد تُصْبِحُ كَبائِرَ بِالإِصْرارِ عليها والاسْتِمْرارِ فيها، كالنَّظَرِ إلى المرأة الأجنبِيَّة ونحو ذلك.
English "Kabā’ir" (major sins) are of different ranks and degrees. Some sins lead to apostasy, like polytheism and disbelief in Allah, whereas others diminish one’s faith but do not take him out of the fold of Islam. This second kind of sins is classified into two categories: 1. "Kabā’ir" (major sins): Scholars hold different opinions in defining Kabā’ir. It is defined as every sin leading to Hellfire, wrath, curse, or torment according to the words of Allah or His Messenger (may Allah’s peace and blessings be upon him). It is also defined as the sin that deserves a prescribed punishment in life or a threat of punishment in the Hereafter. Another definition states that Kabā’ir refers to the acts of injustice among people, or every sin one commits daringly without any feeling of fear or regret. The prescribed punishment refers to the punishment specified by Shariah, like cutting the hand for stealing and the punishment of committing adultery. As for the threat, it refers to threatening and intimidation with Hellfire, divine wrath, cursing and expulsion from the mercy of Allah, etc. Examples of such sins include usurpation, and attribution of a person to someone other than his father. 2. "Saghā’ir" (minor sins): They are the sins that entail no prescribed punishment or threat of punishment in the Hereafter. However, they could turn into Kabā’ir by insistence on committing them, like gazing at foreign women and the like.
Français Il y a plusieurs niveaux et degrés de péchés. Quiconque les commet, alors certains excluent l'individu de l'islam, comme le polythéisme et la mécréance en Allah ; d'autres n’excluent pas l’individu de l’islam, mais ils réduisent la religiosité et la foi de l'individu. Cette seconde catégorie se divise en deux : péchés majeurs et mineurs.1- Les péchés majeurs : les savants ont divergé sur la définition des péchés majeurs. Il a été dit : cela désigne tout péché qu’Allah, le Très-Haut, ou son Messager (paix et salut sur lui) ont conclu par le Feu, la colère divine, la malédiction ou un châtiment. Il a aussi été dit : cela désigne tout ce dont Allah a menacé d’une peine prescrite ici-bas et un châtiment dans l'au-delà. Il a encore été dit : cela désigne toutes les injustices qu’il y a entre les serviteurs. Il a enfin été dit : cela désigne toute désobéissance que la personne commet sans ressentir de peur ni éprouver de regret. On entend par peine prescrite toute punition délimitée par la Législation [musulmane] telle que la punition du vol, de la fornication, etc. La première est l’amputation de la main [du voleur]. On entend par menace, l'intimidation et l'épouvante par l'Enfer, la colère, l'éloignement de la miséricorde d'Allah, et ce qui y ressemble. La personne commet ces péchés en ne leur donnant aucune importance et s’y accoutumant. 2- Les péchés mineurs qui sont les désobéissances qui n'entraînent pas de peine prescrite ou de menace. Néanmoins, ils peuvent devenir des péchés majeurs si l'individu persiste dans sa désobéissance et y perdure, comme le fait de regarder une femme étrangère, ou ce qui y ressemble.
Español Los pecados son de distintos niveles y grados. Hay pecados que si se cometen se considera al individuo fuera del Islam, como al-shirk (idolatría), al-kufr (apostasía) con Al-lah, y hay pecados que no sacan del Islam a quien los comete, pero sí merman su islam y su fe. Esta última categoría se divide en dos: Kabair y sagair (pecados capitales y pecados menores). Al-kabair (pecados capitales) son aquellos pecados sobre los cuales hay establecido un hadd (pena criminal) o wa’id (advertencia por castigo de Al-lah en el Día del Juicio Final). Al-hadd son los castigos delimitados legalmente, como por ejemplo en el caso de delito de robo, el castigo penal para el culpable luego de un juicio justo es la amputación de la mano, y esta pena es ejecutada por la autoridad legal. En cuanto al-wa’id es la advertencia y aviso que se le da al siervo sobre el Infierno, la ira de Al-lah sobre quien no cumple o lejanía en la que estarán de su Señor y de Su clemencia los que pecan en esta vida mundanal. Mientras que los pecados menores (sagair) son las desobediencias para las que no existe un hadd o wa’id, pero que pueden convertirse en kabair si se insiste en ellas y o se reiteran.
Türkçe Günahların mertebe ve dereceleri vardır. Şirk ve küfür gibi işlendiğinde sahibini İslâm dininden çıkaran bir türü olduğu gibi sahibini islam dininden çıkarmayan ancak kulun imanı ve İslâm'ının derecesini düşüren bir türü de vardır. İki kısma ayrılır: Kebâir (Büyük Günahlar): Alimler tanımında ihtilaf etmiştir. Yüce Allah'ın ve Rasûlü -sallallahu aleyhi ve sellem-'in akıbeti hakkında Cehennem, gazap, lanet ya da azapla tehdit ettiği her günahtır denilmiştir. Başka bir tanımında; Allah Teâlâ'nın dünyada had cezası ya da ahirette azap belirlediği günahtır denilmiştir. Bir başka tanımda; kulların arasında birbirlerine ettikleri zulümler denilmiştir. Bir diğerinde ise; kulun korkmadan, pişmanlık duymadan bilâkis önemsemeden ve cüretkâr bir şekilde işlediği bütün günahlardır denilmiştir. Had cezasının manası; zina ve hırsızlık gibi dinî olarak belirli bir cezası tayin edilen ukubetlerdir. Hırsızlığın cezası elin kesilmesidir. Tehdidin manası; Cehennem, gazap, Allah'ın rahmetinden uzak olma gibi husususlarla tehdit edip korkutmaktır. Gaspçılık ve babanın soyundan başka birine kendisinin soy bağı olduğunu söylemek buna örnek olarak verilebilir. Sağâir (Küçük Günahlar): Had cezası veya tehdit içermeyen günahlardır. Kendisini işlemeye devam edilip ısrar edilirse büyük günaha dönüşebilir. Mahrem olmayan kadınlara bakmak vb. hususlar buna örnek olarak verilebilir.
اردو گناہوں کے کچھ مراتب اور درجات ہیں۔ چنانچہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو اپنے مرتکبین کو دائرۂ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک اور کفر ہیں۔ جب کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو انھیں اسلام سے خارج تو نہیں کرتے، لیکن ان کے اسلام اور ایمان میں کمی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے گناہوں کی دو قسمیں ہیں: 1-کبائر (کبیرہ گناہ): علما نے اس کی تعریف کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہر وہ گناہ ہے جس پر اللہ یا اس کے رسول ﷺ نے جہنم، غضب، لعنت یا عذاب کا فیصلہ کیا ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ہر وہ گناہ ہے، جس پر اللہ نے دنیا میں حد یا آخرت میں عذاب کی وعید سنائی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ گناہ ہیں، جن میں بندے خود ایک دوسرے ظلم کریں۔ جب کہ کچھ لوگوں کے مطابق کبائر سے مراد ہر وہ گناہ ہے، جسے انسان کسی خوف کا احساس کیے بغیر اور کوئی ندامت محسوس کیے بنا، ایک معمولی کام سمجھ کر اور پوری ڈھٹائی کے ساتھ کرتا ہو۔ ’حد‘ سے مراد شرعی طور پر طے کی گئی سزا ہے۔ جیسے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ جب کہ وعید سے مراد جہنم، غضبِ الٰہی یا اللہ کی رحمت سے دوری وغیرہ کی دھمکی دینا اور خوف دلانا ہے۔ جیسے کسی کی کوئی چیز غصب کر لینا اور اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنا وغیرہ جیسے گناہ- 2- صغائر (صغیرہ گناہ): یہ وہ معاصی ہیں، جن کے بارے میں کوئی حد یا وعید وارد نہیں ہوئی ہے، تاہم ان پر اصرار اور مسلسل ان کے ارتکاب سے بسا اوقات یہ کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ جیسے نامحرم عورت کو دیکھنا وغیرہ۔
Indonesia Dosa bertingkat-tingkat dan berjenjang. Ada dosa yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu kesyirikan dan kekafiran kepada Allah. Ada yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi mengurangi keIslaman dan keimanannya. Dosa yang kedua ini terbagi dua: 1. Dosa besar. Para ulama berbeda pandangan dalam mendefinisikannya. Ada yang mengatakan bahwa dosa besar adalah semua dosa yang pelakunya diancam oleh Allah dan Rasul-Nya -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- dengan neraka, murka, laknat, atau azab. Juga ada yang mendefiniskan, bahwa ia adalah dosa yang Allah berikan ancaman hudud di dunia atau azab di akhirat. Dikatakan juga, bahwa ia adalah dosa yang mengandung kezaliman di antara sesama manusia. Dan juga dikatakan, ia adalah setiap maksiat yang dilakukan seseorang tanpa rasa takut ataupun rasa menyesal, melainkan dia melakukannya sembari meremehkan dan dengan penuh keberanian. Yang dimaksud dengan hudud ialah hukuman yang telah ditentukan syariat, seperti hukuman hudud mencuri dan berzina. Mencuri hukumannya adalah potong tangan. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman ialah intimidasi dan tindakan menakut-nakuti dengan neraka, murka, dijauhkan dari rahmat Allah, dan sebagainya. Contohnya seperti merampas dan menisbahkan diri kepada selain ayah. 2. Dosa kecil. Yaitu maksiat yang tidak memiliki hukuman hudud dan tidak pula ancaman. Dosa kecil kadang bisa berubah menjadi besar jika dilakukan terus-menerus. Contohnya adalah memandang wanita ajnabi dan sebagainya.
Русский Грехи бывают разной степени тяжести, и некоторые выводят совершающего их из ислама. Это придавание Аллаху сотоварищей (ширк) и неверие в Аллаха. Тогда как другие не выводят человека из ислама, но делают его ислам и веру неполноценными. Эти грехи делятся на две категории: 1) Тяжкие — учёные дают им разные определения. Говорили, что это каждый грех, который Аллах или Его Посланник (мир ему и благословение Аллаха) связал с Огнём, гневом Аллаха, проклятием или карой. Говорили также, что это все грехи, за которые установлено наказание в этом мире или обещана кара в мире вечном. Говорили также, что это несправедливость, которую рабы Аллаха допускают по отношению друг к другу. Говорили ещё, что это всякое ослушание, которое человек совершает без страха и сожаления, относясь к своим действиям беспечно и проявляя дерзость. Под установленным Шариатом наказанием подразумевается определённое наказание, установленное Шариатом, как наказание за воровство (отсечение кисти) и прелюбодеяние. Под угрозой подразумевается обещание Огня, гнева, отдаления от милости Аллаха и тому подобное, как в случае с присвоением имущества и связыванием своего происхождения не со своим настоящим отцом.
Português Os pecados variam em estágios e graus, dentre eles existem aqueles que tiram a pessoa do Islam, como o politeísmo e descrença, e outros que não tiram a pessoa do Islam, mas diminuem a fé, e este subdivide-se em duas partes: 1- Pecados capitais: E os estudiosos divergiram quanto à sua definição: Foi dito: É todo aquele pecado que ALLAH e Seu mensageiro declararam fogo ou zanga ou maldição ou castigo, e foi dito: Todo pecado que a pessoa pratica sem medo e nem arrependimento, mas sim, levando de ânimo leve e desprezando. E o referido com a pena: O castigo determinado pela religião, como a pena do roubo, pois a sua pena é o corte de mão, e o referido com ameaça, amedrontar com o fogo ou zanga ou distância da Misercórdia de ALLAH, como violação sexual e atribuir falsa paternidade. 2- Pecados menores: É aquele pecado que não consta ao seu respeito nenhuma sanção e nem ameaça, e pode tornar-se em pecado capital se houver persistência, como olhar para a mulher estranha, etc.
中文 罪行有等级之分,其中有使人脱离伊斯兰的,即举伴和否认真主。也有不会脱离伊斯兰的,但它会导致其伊斯兰的不完美,信仰减弱。这分为两种:一、大罪:学者们在定义大罪时有分歧,有人说:大罪就是真主及其使者--愿主福安之--以火狱、恼怒、诅咒或者惩罚而给它定论的所有罪行;有人说:大罪就是真主警告在今世受到刑法,或者在后世应受惩罚的所有罪行;有人说:大罪就是人们之间的互相欺压;有人说:大罪就是,在犯罪时毫不害怕,或者毫不感觉到后悔,甚至轻视罪行,大胆行之。刑法指:教律规定的惩罚,如对盗窃、通奸的惩罚,盗窃的惩罚是割手,通奸的惩罚是石击,警告是指:以火狱、恼怒或者使其远离真主的怜悯等加以警告和恐吓,如霸占、认他人为父等罪行。二、小罪:小罪就是既没有刑法也没有警告的罪行,但有可能积少成多,最后变成了大罪,如观看外女人等。
فارسی گناهان مراتب و درجات مختلفی دارند، ارتکاب برخی از آنها منجر به خروج انسان از اسلام می گردد، مانند: شرک و کفر ورزیدن به الله متعال، و برخی از گناهان باعث خروج انسان از اسلام نمی شوند، اما از اسلام و ایمانش می کاهند و آنها را دچار نقص می کند، این دسته از گناهان به دو قسمت تقسیم می شوند: 1- كبيره ها: علما در تعریف آن اختلاف دارند، چنانکه در تعریف آن گفته شده: هر گناهی که الله و رسولش - صلی الله علیه و سلم - در مورد آن وعید آتش دوزخ یا خشم و غضب یا لعنت و نفرین یا عذاب داده اند. و گفته شده: گناهی است که الله متعال برای آن حدی در دنیا یا عذابی در آخرت مشخص کرده است. و گفته شده: عبارت است از ستم هايى که در بین مردم رخ می دهد. و گفته شده: هر معصیتی که انسان بدون احساس ترس و پشیمانی مرتکب می شود، بلکه با سبک شمردنش و با جرات و گستاخی آن را مرتکب می شود. مراد از حد: مجازات شرعی تعيين شده می باشند، مانند: مجازات زنا و سرقت که حد سرقت قطع دست می باشد. و مراد از هشدار: تهدید و ترساندن با آتش یا خشم و غضب یا دوری از رحمت الهی و مواردی از این قبیل، مانند: غصب، و نسبت دادن كسى به غير پدرش. 2- صغيره ها: عبارتست از: گناهانی که در مورد آنها حد و هشدارى وارد نشده است و با اصرار بر آنها و انجام مستمرشان تبدیل به کبیره ها می شوند، مانند: نگاه کردن به زن بیگانه و مواردی از این قبیل.
हिन्दी गुनाह की कई श्रेणियाँ होती हैं। कुछ गुनाह इनसान को इस्लाम से निकाल देते हैं, जैसे शिर्क तथा अल्लाह के प्रति अविश्वास आदि। जबकि कुछ गुनाह आदमी को इस्लाम से निकालते तो नहीं हैं, लेकिन उसके इस्लाम और ईमान को कमज़ोर ज़रूर कर देते हैं। फिर इस तरह के गुनाह के दो प्रकार हैं: 1- बड़े गुनाह: उलेमा ने इसकी अलग- अलग परिभाषाएँ बताई हैं। कुछ लोगों के अनुसार, इससे अभिप्राय हर वह गुनाह है, जिसे अल्लाह या उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जहन्नम, अल्लाह के क्रोध, लानत अथवा यातना का सबब क़रार दिया है। कुछ लोगों के मुताबिक, इससे मुराद हर वह गुनाह हैं, जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया में किसी दंड अथवा आख़िरत में किसी अज़ाब की बात कही है। कुछ लोगों के यहाँ इससे हर वह गुनाह मुराद हैं, जिसमें ज़्यादती और अन्याय बंदों के बीच आपस में हो। जबकि कुछ लोगों के निकट इससे ऐसे गुनाह मुराद हैं, जिन्हें करते समय बंदे के अंदर न भय का आभास पैदा हो और न शर्मिंदगी का एहसास जागे, बल्कि साधारण काम जानकर उन्हें करने की जुर्रत कर डाले। यहाँ 'हद्द' (दंड) से अभिप्राय वह दंड है, जो शरीयत की ओर से निर्धारित हो, जैसे चोरी और व्यभिचार आदि का दंड, क्योंकि चोरी का दंड हाथ काटना है। जबकि 'वईद' से अभिप्राय जहन्नम, अल्लाह के क्रोध और उसकी कृपा से दूर कर दिए जाने आदि की धमकी तथा भय दिखाना है, जैसे किसी चीज़ पर ज़ोर- ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा कर लेने तथा अपने पिता को छोड़ किसी और से संबंध जोड़ने के सिलसिले में इस तरह की धमकियाँ आई हुई हैं। 2- छोटे गुनाह: इनसे अभिप्राय ऐसे गुनाह हैं, जिनका न दंड निर्धारित हो, न उनके बारे में कोई धमकी आई हुई हो। लेकिन इस तरह के गुनाह पर अड़े रहने और इन्हें लगातार करते रहने से ये बड़े गुनाह बन जाते हैं, जैसे किसी पराई स्त्री पर नज़र डालना आदि।
മലയാളം തിന്മകൾ പല അവസ്ഥകളിലും നിലവാരത്തിലുമാണുള്ളത്. ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ കാരണമാകുന്ന തിന്മകൾ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അല്ലാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുന്നതും (ശിർക്ക്) അവനെ നിഷേധിക്കുന്നതും (കുഫ്ർ) അപ്രകാരമുള്ളവയാണ്. ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ കാരണമാകാത്ത, എന്നാൽ ഒരാളുടെ ദീനിലും വിശ്വാസത്തിലും കുറവ് വരുത്തുന്ന തിന്മകൾ രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട്. 1- കബാഇറുകൾ (വൻപാപങ്ങൾ): വൻപാപങ്ങളെ നിർവ്വചിക്കുന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്. നരകശിക്ഷയോ അല്ലാഹുവിൻ്റെ കോപമോ ശാപമോ ശിക്ഷയോ കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ തിന്മകളും എന്നതാണ് ഒരഭിപ്രായം. ഇഹലോകത്ത് ശിക്ഷാനടപടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതോ, പരലോകത്ത് ശിക്ഷ താക്കീത് നൽകപ്പെട്ടതോ ആയ തിന്മകളാണ് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. മനുഷ്യർക്കിടയിൽ പരസ്പരം അതിക്രമമായി മാറുന്നവയാണ് വൻപാപങ്ങൾ എന്ന നിർവ്വചനം ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു നിർവ്വചനമിതാ: ഒരാൾ ഭയപ്പാടില്ലാതെ ചെയ്യുന്നതും, സംഭവിച്ചു പോയതിൽ അയാൾക്ക് ഖേദം തോന്നാത്തതുമായ തിന്മകളാണ് വൻപാപങ്ങൾ. അതായത് നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടും, ധിക്കാരത്തോടെയും ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന തിന്മകൾ. മേലെ നൽകിയ നിർവ്വചനത്തിൽ ശിക്ഷാനടപടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോഷണവും വ്യഭിചാരവും പോലുള്ള തിന്മകളാണ്. മോഷണത്തിനുള്ള ശിക്ഷ കൈവെട്ടുക എന്നതാണല്ലോ? ശിക്ഷ താക്കീത് നൽകപ്പെട്ടത് എന്നതു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം പരലോകത്ത് നരകശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നോ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെടുമെന്നോ പോലുള്ള താക്കീതുകൾ നൽകപ്പെട്ട തിന്മകളാണ്. കൊള്ള നടത്തുക, സ്വന്തം പിതാവിലേക്കല്ലാതെ ചേർത്തിപ്പറയുക; ഇവയെല്ലാം ഉദാഹരണം. 2- (സ്വഗാഇർ) ചെറുപാപങ്ങൾ: ശിക്ഷാനടപടി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയോ, പരലോകത്ത് ശിക്ഷ താക്കീത് നൽകപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത തിന്മകളാണ് ചെറുപാപങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇവ തുടർച്ചയായി ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം തിന്മകളെ വൻപാപങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അന്യസ്ത്രീയെ നോക്കുന്നത് ചെറുപാപങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്.
తెలుగు పాపాలకు క్రమాలు మరియు తరగతులు ఉన్నాయి,వాటిలో కొన్ని చేసిన నేరస్తుడిని దోషిగా ఇస్లాం నుండి బహిష్కరిస్తాయి,అవి షిర్కుబిల్లాహ్ మరియు కుఫ్రుబిల్లాహ్,మరికొన్ని పాపాలు ఇస్లాం నుండి తొలగించవు కానీ అతని ఇస్లాం మరియు ఈమాన్ ను తగ్గిస్తాయి,ఇది రెండు రకాలుగా విభజించబడింది,ఒకటి 1- అల్ కబాయిర్ :- దీని నిర్వచనం లో ధార్మికపండితులు బిన్నాభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశారు,ఒకటి :- అల్లాహ్ మరియు ఆయన ప్రవక్త నరకం లేదా క్రోధం లేదా శాపం లేదా శిక్షను ఖాయం చేసిన ప్రతీపాపం’కబాయిర్'ఘోరపాపంగా’పెర్కునబడుతుంది,రెండు:- ప్రపంచంలో హద్దు(శిక్ష)ను లేదా పరలోకంలో ఆ పాపానికి గల శిక్షను అల్లాహ్ ఖరారు చేసినట్లైతే దాన్నిఘోరపాపం అంటారు,మూడు; దాసులు తమ మధ్య చేసుకునే దౌర్జన్యాలు,దుర్మార్గాలు ఇందులో వస్తాయి,నాలుగు మనిషి ఎటువంటి భయం,సిగ్గు లేకుండా, నిర్లక్ష్యంగా,మొండిగా చేసే పాపాన్ని అంటారు, అల్ హద్దు’అంటే అర్థం :- షరీయతు పరంగా నిర్ణయించబడిన కఠిన శిక్షలు’ ఉదాహరణకు’దొంగతనం,వ్యభిచారం పై అమలుపరిచే శిక్షలు,దానిపై గల హద్దు ‘అతని చేయి నరకడం’; అల్ వయీదు అనగా :- నరకాగ్ని,అల్లాహ్ క్రోధం మరియు దైవనుగ్రహానికి దూరం అవ్వడం లాంటి హెచ్చరికలు చేయడం మరియు వాటి ద్వారా భయపెట్టడం,ఉదాహరణకు :అత్యాచారం చేయడం,తండ్రిని వదిలి ఇతరులను తండ్రిగా జోడించుకోవడం,2-సఘాయిర్ పాపాలు:- ఇది ఎటువంటి హద్దు(శిక్ష) గాని లేదా వయీదు(హెచ్చరిక)గాని లేని పాపాలు,వీటిని క్రమంగా చేయడం లేదా నిరంతరంగా పాల్పడటం వల్ల ఘోరమైనవిగా మారిపోతాయి,ఉదా :- అపరిచిత స్త్రీలను చూడటం.
ไทย บาป มีหลายระดับ ส่วนหนึ่งคือ สิ่งที่ทำให้ผู้กระทำผิดออกจากอิสลาม นั่นก็คือ การตั้งภาคีและการปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และอีกส่วนหนึ่ง คือ สิ่งที่ไม่ทำให้ผู้กระทำผิดออกจากอิสลาม แต่อิสลามและอีหม่านการศรัทธาของเขาจะบกพร่องลง โดยบาปนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ คือ 1-บาปใหญ่ บรรดานักวิชาการได้ขัดแย้งกันในเรื่องความหมายของมัน บ้างก็บอกว่า บาปใหญ่ คือ ความผิดทุกชนิดที่อัลลอฮฺและเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ของพระองค์ได้ตีตรามันเอาไว้ด้วยนรก หรือความโกรธกริ้ว การสาปแช่งหรือการลงโทษ และบ้างก็บอกว่า บาปใหญ่ คือ สิ่งที่อัลลอฮฺได้กำหนดสัญญาไว้ว่าจะลงโทษในโลกนี้หรือการทรมานในโลกอาคิเราะฮฺ และบ้างก็บอกว่า บาปใหญ่ คือ การอธรรมที่เกิดขึ้นระหว่างบ่าวด้วยกันเอง และบ้างก็บอกว่า บาปใหญ่ คือ ความชั่วหรือสิ่งที่ไม่ดีที่บุคคลคนหนึ่งได้กระทำ โดยไม่รู้สึกเกรงกลัวและไม่รู้สึกผิด และมิหนำซ้ำยังกล้าที่จะกระทำมันอย่างภาคภูมิใจ และบทลงโทษในที่นี้ หมายถึง บทลงโทษที่ศาสนากำหนดขึ้น เช่นบทลงโทษของการลักขโมยและผิดประเวณี ซึ่งบทลงโทษของมันก็คือ การตัดมือและการขู่สำทับ หมายถึง การขู่ด้วยขุมนรก หรือความโกรธกริ้ว หรือการถูกทำให้ห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮฺ เป็นต้น เช่นการข่มเหงและการสืบสกุลต่อจากผู้ที่ไม่ใช่บิดาของตน 2-บาปเล็ก คือ การฝ่าฝืนกระทำผิดที่บทลงโทษและการขู่สำทับไม่ได้ถูกระบุไว้ แต่ก็อาจจะกลายเป็นบาปใหญ่ได้ด้วยการทำอย่างสม่ำเสมอ เช่น การมองไปยังสตรีที่สามารถแต่งงานกับนางได้
الكَبائِرُ: جَمْعُ كَبِيرَةٍ، وهي الشَّيْءُ الجَسِيمُ العَظِيمُ.
English "Kabā’ir" (sing. Kabīrah): something which is grave, big, and serious.
Français Les péchés majeurs (Al Kabâ'ir) est le pluriel de péché majeur (Kabîrah), c'est la chose imposante, immense.
Español Al-kabair (pecados capitales) es plural de kabira (grande, enorme). Lo opuesto de al-kabira es al-sagira (pequeño).
Türkçe Kebâir: Kebîra kelimesinin çoğuludur ve azametli büyük şey demektir.
اردو کبائر: یہ کبیرۃ کی جمع ہے۔ اس سے مراد بھاری بھرکم اور بہت بڑی شے ہے۔
Indonesia Al-Kabā`ir adalah bentuk jamak dari kata "kabīrah" yang bermakna sesuatu yang gemuk lagi besar.
Русский Мн. ч. от «кабира», означающего «нечто серьёзное, тяжкое».
Português Os pecados capitais: Plural de grande; isto é, algo robusto e enorme.
বাংলা ভাষা যে সব গুনাহের ব্যাপারে দুনিয়াতে শাস্তির বর্ণনা এসেছে বা আখিরাতের হুমকি অথবা তার ওপর অভিশাপ বা ক্রোধ বা ঈমান না থাকার কথা এসেছে সে সব গুনাহকে কবীরাহ গুনাহ বলে।
中文 克巴伊尔:是开比拉的复数,即庞大的东西。
فارسی كبائر: جمع كبيره است، و عبارتست از: چيزى بزرگ و عظيم.
Tagalog Ang bawat pagsuway na may nasaad na isang takdang parusa sa Mundo o banta sa Kabilang-buhay o iniresulta ito dahil doon o isang sumpa o isang galit o isang pagkakaila ng pananampalataya.
हिन्दी अरबी का शब्द 'अल-कबाइर' 'अल-कबीरह' का बहुवचन है, जिसका अर्थ है, बहुत बड़ी और भारी- भरकम वस्तु।
മലയാളം കബീറഃ' എന്ന പദത്തിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ് കബാഇർ. അങ്ങേയറ്റം ഗൗരവവും വലുപ്പവുമേറിയ കാര്യത്തിനാണ് കബീർ എന്ന് പറയുക.
తెలుగు అల్ కబాయిర్' కబీరతు'కు బహువచనం, అంటే చాలా భారీ వస్తువు'అని అర్థం.
ไทย อัล-กะบาอิร เป็นคำพหุพจน์ของคำว่า กะบีเราะฮฺ แปลว่า สิ่งที่มีขนาดใหญ่
يَرِد مُصْطلَح (كَبائِر) في العَقِيدَةِ في عِدَّة مواضِع، منها: باب: تَوْحِيد الأُلُوهِيَّةِ عند الكَلامِ على الشَّفاعَةِ لِأَهْلِ النَّارِ، وفي باب: الفِرَق والأَدْيان عند الكَلامِ على الخَوارِج، والمُعْتَزِلَةِ، والمُرجِئَةِ. ويُطْلَق ويُراد بِه: الذُّ
الكَبائِرُ: جَمْعُ كَبِيرَةٍ، وهي الشَّيْءُ الجَسِيمُ العَظِيمُ، يُقال: كَبُرَ الشَّيْءُ يَكبُرُ كُبْرًا، أيْ: صارَ عَظِيمًا، وضِدُّ الكَبِيرَةِ: الصَّغِيرَةُ.
كبر

العين : (5/362) - مقاييس اللغة : (5/153) - فتح الباري : (10/410) - فيض القدير شرح الجامع الصغير : (3/482) - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : (ص 75) - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي : (ص 176) - الزواجر عن اقتراف الكبائر : (1/5) - مدارج السالكين : (1/320) - المحكم والمحيط الأعظم : (7/12) - لسان العرب : (5/129) -