الرَّقِيْب
English Ar-Raqīb (The Ever-Watchful)
Türkçe Er-Rakîb
اردو نگہبان
Indonesia Ar-Raqīb (Maha Mengawasi)
Русский Ар-Ракыб (Наблюдающий)
Português O Observador (Al-Raqiib)
বাংলা ভাষা আর-রাকীব (তত্ত্বাবধায়ক)
中文 监视的
فارسی رِقیب
Tagalog Ang Mapagmasid
हिन्दी अर-रक़ीब (रक्षा तथा निगरानी करने वाला)
മലയാളം അർ-റഖീബ് (സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നവൻ)
తెలుగు అర్రఖీబు:
ไทย ผู้ทรงเฝ้าดูแล
অসমীয়া তত্ত্বাৱধাক
الرَّقِيْب: المُطَّلِعُ على كلِّ شيءٍ، الشَّاهِدُ على السرائر والضَّمَائِر ، الذي يَعلَم ويَرى ولا يَخفى عليه السِّرُّ والنَّجْوى.
English Al-Raqīb (The Ever-Watchful) is the One Who watches over everything and witnesses inner thoughts and secrets, and Who knows and sees all things and no secret or private talk is hidden from Him.
Türkçe Er-Rakîb: Her şeye muttali olan, sırlara ve en gizli olana şahit olan, bilen ve gören, görünmeyen ve fısıltı dahi kendisine gizli kalmayan.
اردو الرَّقِيْب (نگہبان) : وہ جو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، چھپی ہوئی باتوں اور رازہائے سربستہ سے واقف ہے، جو ہر شے کو جانتا اور دیکھتا ہے اور کوئی مخفی سے مخفی بات اور سرگوشی اس سے چھپی نہیں رہتی۔
Indonesia Ar-Raqīb: Yang melihat segala sesuatu; Yang menyaksikan yang tersembunyi dan samar; Yang mengetahui dan melihat, tidak samar bagi-Nya rahasia dan bisikan apa pun.
Русский Ар-Ракыб: Наблюдающий за всем, видящий всё самое потаённое и сокровенное, Тот, Кто знает и видит и от кого не укрывается ни один секрет, ни одна тайная беседа.
Português O Observador: Aquele que observa todas as coisas, a testemunha dos segredos e coisas intimas, Aquele que sabe e vê, não se oculta segredo e nem confidência diante d'Ele.
বাংলা ভাষা আর-রাকীব (তত্ত্বাবধায়ক): সবকিছুর ওপর অবগত। গোপনীয় বিষয় ও অন্তরের বিষয়গুলো সম্পর্কে সাক্ষী। যিনি জানেন ও দেখেন। তার কাঝে কোন বেধ ও রহস্য লুকায়িত নয়।
中文 监视的:洞察一切的主,可以看到秘密和内心的主,他能够知道和看到一切,任何秘密都不能隐藏于他。
فارسی رَقیب (ناظر، مراقبت کننده): آنکه بر هر چیزی مطلع است، بر پنهانی ها و آنچه در دلهاست شاهد است، آنکه می داند و می بیند و نهان و نجوا از او پنهان نیست.
Tagalog Ang Mapagmasid ay ang tagaarok sa bawat bagay, ang tagasaksi sa mga lihim at mga budhi, na nakaalam, nakakikita, at hindi nakakukubli sa kanya ang lihim at ang bulungan.
हिन्दी रक्षा तथा निगरानी करने वला : हर चीज़ की सूचना रखने वाला, छिपी हुई और दिल की बातों को जानने वाला, जो सब कुछ देखता और सुनता है तथा कोई भेद और कानाफूसी उससे छिपी नहीं रहती।
മലയാളം അർ-റഖീബ്: സർവ്വതും അറിയുകയും, രഹസ്യങ്ങൾക്കും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളറകൾക്കും സാക്ഷിയാവുകയും, സ്വകാര്യങ്ങളും രഹസ്യസംസാരങ്ങളും അറിയുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നവൻ.
తెలుగు అర్రఖీబు:-ప్రతీవస్తువు యొక్క అవగాహన కలిగినవాడు;రహస్యాలను మరియు మనస్సాక్షి గురించి సాక్ష్యామిచ్చువాడు,ఆయన అన్నీ తెలిసినవాడు,చూసేవాడు,ఆయనతో ఎటువంటి రహస్యం మరియు గోప్యము’దాచలేము.
ไทย ผู้ทรงเฝ้าดูแล : ผู้ที่ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้ทรงป็นพยานถึงความลับและและสิ่งที่เร้นลับ ผู้ซึ่งรู้และเห็น ดังนั้นความลับและการกระซิบนั้นไม่สามารถซ่อนไปจากพระองค์ได้
অসমীয়া আৰ-ৰাকীব (তত্ত্বাৱধায়ক): সকলো বিষয় সম্পৰ্কে অৱগত। গোপনীয় বিষয় আৰু আন্তৰিক বিষয়ৰো সাক্ষী। তেওঁ জানে আৰু দেখে। কোনো ভেদ বা ৰহস্য একোৱেই তেওঁৰ পৰা গোপন নহয়।
قال ابنُ تيمية: (المُطَّلِعُ عليهم المُحصي أعمالهم المجازي عليها). وقال ابنُ القيم: (وهو الرَّقِيبُ على الخَواطِر واللوا.....حِظِ كيفَ بالأفعالِ بالأركانِ). وقال الشيخُ السعدي: (الرّقيبُ والشهيدُ مِن أسمائِهِ الحسنى وهما مُترادِفان، وكلاهما يَدُلُّ على إحاطةِ سَمْعِ الله بالمَسموعاتِ وبصرِهِ بالمُبْصَرات، وعلمِهِ بجميع المَعلومات الجَليّةِ والخَفيّة، وهو الرقيب على ما دار في الخواطر، وما تحركت به اللواحظ، ومِن باب أولى الأفعال الظاهرةِ بالأركان).
اسمُ (الرَّقِيْب) مِن الأسماءِ المُختَلَفِ فيها، وقد عَدَّه جَمْعٌ مِن العلماءِ في الأسماءِ الحسنى، منهم: الخَطَّابي وابنُ منده والحَلِيمي والبيهقي والأصبهاني وابنُ العربي والقرطبي وابنُ القيم وابنُ الوزير وابنُ حجر والسعدي والعثيمين والحمود والشرباصي ونور الحسن خان.
وَرَدَ ذِكْرُ اسمِ (الرَّقِيْب) في القرآنِ الكريمِ ثلاثَ مَرَّاتٍ، هي: قوله تعالى: {إن الله كان عليكم رقيبًا} [النساء: 1]. وقوله تعالى: {وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم} [المائدة: 117]. وقوله تعالى: {وكان الله على كل شيء رقيبًا} [الأحزاب:52].
لا بَأسَ بِتَسمِيَةِ الإنسانِ باسم: (رقيب) أو تسميةِ الرُّتْبَةِ العَسْكَريّةِ به؛ لأنّ: (الرقيب) وإنْ كان من أسماء الله -تبارك وتعالى- لكنّه مِن المُشتَرَكِ اللَّفْظِي، وهو ثابتٌ لله سبحانه بالمعنى الذي يليق بجلالِهِ وعظمتِهِ، وهو ثابتٌ للمخلوق بما يَليقُ بِهِ.

- جهود ابن تيمية في باب أسماء الله الحسنى لأرزقي بن محمد السعيد سعيدي، دار المنهاج. - جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات لوليد بن محمد بن عبد الله العلي، الناشر المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة. - تفسير أسماء الله الحسني للسعدي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد 112 - السنة 33 -1421هـ. - معجم المناهي اللفظية لبكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة. - القواعد المثلى لابن عثيمين، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ، مدار الوطن. - معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى لمحمد بن خليفة التميمي، أضواء السلف. - صفات الله عزوجل الواردة في الكتاب والسنة لعلوي السقاف، دار الهجرة. - التعليق على القواعد المثلى لعبد الرحمن بن ناصر بن براك، دار التدمرية. - تيسير الكريم الرحمن للسعدي، مؤسسة الرسالة. - ولله الأسماء الحسنى لعبد العزيز بن ناصر الجليل.- النهج الأسمى في شرح الأسماء الحسنى لمحمد الحمود النجدي، مكتبة الإمام الذهبي. - الجامع لأسماء الله الحسنى لحامد أحمد الطاهر، دار الفجر للتراث.