Классификация: Секты и религии .
نَصْرانِيَّةُ
English Christianity
Français Christianisme
Español Nasraniah (cristianismo)
Türkçe Hristiyanlık
اردو نصرانیت
Indonesia Agama Nasrani
Русский Христианство
Português Cristianismo
বাংলা ভাষা নাসরানীয়্যাহ (খ্রিস্টান)
中文 基督教
فارسی نصرانیت
Tagalog Kristiyanismo
हिन्दी ईसाई धर्म
മലയാളം നസ്വാറാ മതം / ക്രൈസ്തവ മതം
తెలుగు నస్రానియ్యతు /క్రైస్తవత్వం
ไทย นัศรอนียะฮฺ
دِينُ النَّصارَى الذين يَزْعُمونَ أنَّهُم يَتَّبِعُونَ المَسِيحَ عليه السَّلامُ وكِتابُهُم الإنْجِيلُ.
English The religion of Christians who claim to follow Jesus Christ (peace be upon him). Their book is the Bible.
Français La religion des chrétiens, ceux qui prétendent suivre le Messie (paix sur lui) et leur Livre est l'Evangile.
Español Es la religión de los cristianos que pretenden seguir a Jesús, que la paz sea con él, y el libro sagrado de ello es el Evangelio.
Türkçe Mesih (İsâ) -aleyhisselam- ve İncil'e uyduklarını iddia eden Hristiyanlık dinidir.
اردو نصرانیت نصاری کا دین ہے، جو عیسی علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعوی کرتے ہیں اور ان کی کتاب انجیل ہے۔
Indonesia Agama orang-orang Nasrani yang mengklaim bahwa mereka mengikuti Almasih Isa -'alaihis-salām- dan kitab suci mereka adalah Injil.
Русский Религия христиан, утверждающих, что они следуют ‘Исе (мир ему), и их Писанием является Евангелие.
Português A religião cristã é aquela que alega seguir o Messias (Que a paz esteja sobre ele) e o Livro deles é o Evangelho.
বাংলা ভাষা খৃষ্টান ধর্ম যারা মনে করে যে তারা মাসীহ আলাইহিস সালাম ও তার কিতাব ইন্জিলের অনুসরণ করে।
中文 基督教徒的宗教,他们妄称追随麦西哈--愿主福安之--,他们的经典是圣经。
فارسی دین نصرانیان (مسیحیت) که مدعی اند پیرو مسیح علیه السلام هستند و کتابشان انجیل است.
Tagalog Ang Relihiyon ng mga Kristiyano na naggigiit na sila ay sumusunod kay Kristo (sumakanya ang pagbati ng kapayapaan). Ang kasulatan nila ay ang Ebanghelyo.
हिन्दी ईसाइयों का धर्म, जिनका दावा कि वे मसीह (अलैहिस्सलाम) का अनुकरण करते हैं और उनका धर्मग्रंथ इंजील (बाइबिल) है।
മലയാളം ഈസാ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- യെ പിൻപറ്റുന്നവർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ക്രൈസ്തവരുടെ മതം. വേദഗ്രന്ഥം ബൈബിൾ.
తెలుగు మసీహ్'ఈసా అలైహిస్సలాం ను మరియు ఇంజీలు గ్రంధంను అనుసరిస్తున్నట్లు చెప్పుకునే క్రైస్తవుల మతం.
ไทย ศาสนาของชาวคริสต์ที่อ้างว่าติดตามอีซา อะลัยฮิสสลาม และอัลอินญิลเป็นคัมภีร์ของพวกเขา
النَّصْرانِيَّةُ: هي الدِّيُن الذي انحَرَفَ عن الرِّسالَة التي أُنزلَت على عِيسى عليه الصَّلاة والسَّلام، مُكمِّلَة لِرِسالَة موسى عليه الصَّلاة والسَّلام، ومُتَمِّمَة لِما جاء في التَّوراة مِن تَعالِيم، مُوجَّهَة إلى بني إسرائيل، داعِيَة إلى التَّوحِيد والفَضِيلَة والتَّسامُح، ولكنَّها حُرِّفَت، فابتَعَدَت كثيراً عن أُصولِها الأولى لامتِزاجِها بِمُعتَقَداتٍ وفَلْسفاتٍ وَثَنِيَّةٍ. وقد مَرَّت النَّصرانِيَّة بِعِدَّة مَراحِلَ وأطوار تارِيخِيَّة مُختَلِفَة، انتَقَلَت فيها مِن رِسالَةٍ مُنَزَّلَةٍ مِن عند الله تعالى داعِيَة إلى توحِيد الله تعالى حيث لا ربَّ غيره ولا مَعبود سِواه إلى دِيانَةٍ مُحرَّفة ومُبَدَّلَة، تَضافَرَ على صُنعِها بعض الكُهّان ورِجال السِّياسَة. وأوَّلُ ما دُعِي النَّصارى بالمَسِيحيِّين في أنطاكية، ويرى البعض أنَّ ذلك أوَّلَ الأمرِ كان مِن باب الشَّتْمِ. ويُطْلَقُ على أَتْباعِ الدّيانَةِ النَّصْرانِيَةِ في الْقرآنِ الكريمِ: نَصارَى، وأْهْل الكِتابِ، وأَهْلُ الإِنْجيلِ، وهُم يُسَمُّونَ أنْفُسَهُم بِالمَسيحِيِّينَ نِسْبَةً إلى المَسيحِ عليه السَّلامُ، ويُسَمُّونَ دِيانَتَهُم: المَسيحِيَّة، والصَّوابُ أن يُطْلَقَ عَلَيْهُم نَصارَى، أو أَهْلُ الكِتابِ؛ لأنَّ في نِسْبَتِهِم لِلْمَسيحِ عليه السَّلامُ خَطَأٌ ظاهِرٌ، إذ يَلْزَمُ مِن ذلك عَزْوُ الكُفْرِ والاِنْحِرافِ إلى المَسيحِ عليه السَّلام، وهو مِنْهُ بَرِيءٌ.
English Christianity is the religion that deviated from the message revealed to Jesus (peace be upon him), which completed the message of Moses (peace be upon him) and the teachings revealed in the Torah. It was addressed to the Children of Israel and called for monotheism, virtue, and tolerance. But it was distorted and became far from its original principles because of its mixing with pagan beliefs and philosophies. Christianity went through several different historic phases, transforming from being a message revealed by Allah Almighty, which called for His Oneness, into a distorted and altered religion, collectively made by a group of clergymen and politicians. Christians were first called “Masīhiyyīn” (followers of the Messiah) in Antakya. Some say this was initially intended as name-calling. The followers of Christianity are called in the Noble Qur’an “Nasāra”, “People of the Book”, and “People of the Bible”. They call themselves “Masīhiyyīn” after the Messiah (peace be upon him) and call their religion “Masīhiyyah”; whereas the correct name is Nasāra or the People of the Book, for their attribution to the Messiah (peace be upon him) is a clear error, since this entails ascribing disbelief and deviation to him, while he is innocent of that.
Français Le Christianisme est la religion qui s’est démarquée du message avec lequel Jésus (paix et salut sur lui) est venu afin de parfaire le messager de Moïse (paix et salut sur lui) et de compléter ce qui a été apporté dans la Torah comme enseignements. Ce message s’adresse aux Fils d’Israël et il appelle au monothéisme, à la vertu et à la clémence. Toutefois, il a été altéré et s’est éloigné de nombre de ses premiers fondements du fait d’avoir été mélangé avec des dogmes philosophiques idolâtres. Le christianisme est passé par plusieurs étapes et moments historiques différents. Il est passé d’un message de la part de Dieu, Elevé soit-Il, qui appelle à l’Unicité de Dieu, Elevé soit-Il, de sorte qu’il n’y aucun seigneur autre que Lui ni divinité adorée excepté Lui à une religion altérée et modifiée qui soutient dans sa fabrication certains devins et politiciens. La première fois que les chrétiens furent appelés les disciples du Messie était à Antioche. Certains considèrent que c’est la première affaire qui s’est produite en termes d’insulte. Dans le noble Coran, les adeptes de la religion chrétienne sont désignés par : Chrétiens, Gens du Livre, Gens de l’Evangile, etc. Eux-mêmes s’appellent les disciples du Messie par affiliation au Messie (paix et salut sur lui). Ils appellent aussi leur religion : la religion du Messie. Ce qui est juste de dire est de les désigner par le terme de chrétiens ou de Gens du Livre car dans leur affiliation au Messie (paix sur lui), il y a une erreur manifeste car cela implique de faire remonter la mécréance et la déviation au Messie (paix sur lui) alors qu’il en est innocent.
Español El cristianismo: Es la religión que se desvió del mensaje que le fue revelado a Jesús, la paz sea con él, complementario al mensaje de Moisés, la paz sea con él, y complementario a lo que fue revelado de las enseñanzas de la Torá, dirigidas a los hijos de Israel, dicho mensaje llamaba al monoteísmo, la virtud y a la tolerancia, sin embargo, fue distorsionado y tergiversado, de modo que fue mezclado con creencias y filosofías paganas. El cristianismo ha pasado por varias etapas a lo largo de la historia, en donde llegó a ser una religión tergiversada y cambiada por los políticos y religiosos después de haber sido una religión y un mensaje revelado por Al-láh, exaltado sea, que llamaba al monoteísmo de Al-láh, a la adoración a un solo Dios. La primera vez que los cristianos fueron llamados Masihiun [seguidores de cristo -c cristianos] fue en Antioquía, como un modo de insulto como algunas personas creen. Los seguidores de la religión cristiana son llamados en el Corán de la siguiente manera: Nasara, Gente del Libro y Gente del Evangelio, y ellos se llaman a sí mismos como cristianos en honor a Cristo, la paz sea con él, y llaman a su religión como cristianismo, y lo correcto es llamarlos Nasara o Gente del Libro; ya que al cosiderarlos como seguidores de Cristo, la paz sea con él, es un error aparente, ya que ellos practican el politeísmo y Jesús, la paz sea con él, es inocente de ello.
Türkçe Hristiyanlık: Mûsâ -aleyhisselam-'ın gönderilen dinin kemale ermesi ve İsrailoğullarına yönelik Tevrat'ta gelen öğretileri tamamlamak için, İsâ -aleyhisselam-'a indirilen, tevhide, fazilete ve hoşgörüye davet eden Allah'ın dininden sapmış olan bir dindir. Ancak tahrif edildiği ve putperest inanç ve felsefeleriyle karıştırıldığı için orijinal kökenlerinden uzaklaşmıştır. Hristiyanlık, Allah tarafından vahyedilen, kendisinden başka rab olmadığı ve O'nun dışında mabut olmadığı üzere Allah Teâlâ'yı tevhit etmeye çağıran dinden, bazı rahipler ve politikacıların güçlerini birleştirerek gerçekleştirdiği tahrif edilmiş ve değiştirilmiş dine geçiş yaptığı birçok tarihi aşamalarından ve evrelerden geçmiştir. Hristiyanlar, ilk olarak Antâkya'da ''Mesihiler'' olarak isimlendirildiler. Bazı ilim adamlarına göre bu isim, başlangıçta bir hakaret manasında kullanılmıştı. Kur'an-ı Kerim'de Hristiyan dinine mensup olanlar: Hristiyanlar, Kitap Ehli ve İncil Ehli olarak adlandırılırlar. Onlar ise, kendilerini Mesih -aleyhisselam-'a nispet ederek ''Mesihiler'' olarak isimlendirirler. Dinlerini ise ''Mesihilik'' olarak adlandırırlar. Onları Hristiyanlar veya Ehl-i Kitap olarak adlandırmak ise daha doğrudur. Kendilerini Mesih -aleyhisselam-'a isnat etmelerinde bariz bir hata vardır. Çünkü bu durumda, kendisi bundan masum olduğu halde Mesih -aleyhisselsam-'a küfür ve sapkınlık atfetme durumu söz konusudur.
اردو نصرانیت: وہ دین، جو عیسی علیہ السلام پر نازل شدہ رسالت سے انحراف کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ مسییح علیہ السلام پر نازل شدہ وہ رسالت، جو موسی علیہ السلام کی رسالت کی تکمیل اور تورات کی تعلیمات کے اتمام کے لیے آئی تھی، جس کا روئے سخن بنی اسرائیل کی جانب تھا، جو توحید، اعلی اقدار اور رواداری کی دعوت دیتی تھی۔ لیکن بعد میں تحریف کی شکار ہو گئی اور بت پرستی پر مبنی عقیدوں اور فلسفوں کی آمیزش کی وجہ سے اپنے پہلے اصولوں سے دور ہو گئی۔ نصرانیت متعدد تاریخی مراحل اور ادوار سے گزرتے ہوئے اللہ کی جانب سے نازل شدہ رسالت، جو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتی تھی، جس کے سوا کوئی رب اور معبود نہیں ہے، سے ایک ایسے تحریف و تبدیلی کی شکار دین میں تبدیل ہوگئی، جس کا ڈھانچہ کھڑا کرنے میں کچھ کاہنوں اور سیاسی کارندوں نے بھر پور کردار ادا کیا ہے۔ پہلی بار نصاری کو انطاکیہ میں مسیحی پکارا گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابتدا میں یہ سب و شتم کے طور پر ہوا تھا۔ قرآنِ مجید میں نصرانیت کے پیروکاروں پر نصاری، اہلِ کتاب اور اہلِ انجیل کا اطلاق ہوا ہے۔ مسیح علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں اور اپنے دین کو مسیحیت کا نام دیتے ہیں۔ لیکن صحیح اور درست بات یہ ہے کہ انھیں نصاری یا اہلِ کتاب ہی کہا جانا چاہیے، کیوں کہ انھیں مسیح علیہ السلام کی جانب منسوب کرنا واضح طور پر غلط ہے، کیوں کہ اس سے مسیح علیہ السلام کی طرف کفر و انحراف کی نسبت لازم آتی ہے، جس سے یقینی طور پر ان کی ذات بری ہے۔
Indonesia Agama Nasrani ialah agama yang telah menyimpang dari risalah yang diturunkan kepada Nabi Isa -'alaihiṣ-ṣalātu was-sallām- yang menyempurnakan risalah Nabi Musa -'alaihiṣ-ṣalātu was-sallām- dan menyempurnakan ajaran-ajaran yang ada dalam Taurat, ditujukan kepada Bani Israil, dan mengajak kepada tauhid, kemuliaan, dan toleransi. Tetapi agama Nasrani telah diselewengkan sehingga ajaran-ajarannya sangat jauh dari fondasi awalnya karena telah dicampur dengan keyakinan-keyakinan dan falsafah paganisme. Agama Nasrani telah melalui sejumlah fase dan tahapan sejarah yang beragam, di dalam rentang tersebut ia beralih dari risalah yang diturunkan dari sisi Allah -Ta'ālā- yang mengajak menauhidkan Allah, yaitu tidak ada tuhan dan sesembahan selain-Nya, menjadi agama yang diselewengkan dan diubah, yang dilakukan secara beramai-ramai oleh sejumlah dukun dan tokoh politik. Pertama kali orang-orang Nasrani disebut Al-Masīḥiyyīn (Kristen) di Antakya. Sebagian berpendapat bahwa hal itu adalah pertama kali dalam bentuk celaan. Para pengikut agama Nasrani disebut dalam Al-Qur`ān dengan nama: Naṣārā, Ahli Kitab, dan Ahli Injil. Mereka sendiri menamakan diri mereka dengan Al-Masīḥiyyīn (Kristen), yaitu pengikut Almasih -'alaihis-salām-. Sedangkan agama mereka, mereka sebut dengan nama Al-Masīḥiyyah (agama Almasih). Yang benar adalah mereka disebut Nasrani atau Ahli Kitab; karena penisbahan mereka kepada Almasih memiliki kesalahan yang fatal, karena berkonsekuensi menisbahkan kekufuran dan penyimpangan kepada Almasih -'alaihis-salām- padahal beliau tidak terkait dengannya.
Русский Христианство — это религия, представляющая собой искажённое людьми послание, ниспосланное ‘Исе (мир ему) и дополняющее послание Мусы (мир ему) и учение Торы. Была обращена к израильтянам, призывая к единобожию, добродетелям и снисходительности. Однако она была искажена и сильно отдалилась от своих первоначальных основ, смешавшись с языческими убеждениями и философиями. Прошло несколько исторических этапов от послания ‘Исы (мир ему), призывавшего к единобожию и утверждавшего, что нет господа и достойного поклонения, кроме Аллаха, до искажённой и изменённой религии, сотканной духовенством и политиками. Христиан стали называть «масихийя» (последователи Мессии) в Антакии, и некоторые полагают, что вначале это было презрительным прозвищем. В Коране они названы «насара», люди Писания, люди Инджиля (Евангелия). Они называют себя «масихиййун» — последователи Мессии, а свою религию «масихийя», но правильно называть их «насара» или людьми Писания, поскольку они явно не являются последователями ‘Исы (мир ему), потому что иначе пришлось бы приписать всё это неверие и искажения ‘Исе (мир ему), а он не имеет к этому ровно никакого отношения.
Português O Cristianismo: é a religião que se desviou da mensagem que foi revelada a Jesus (Que a paz e bençãos estejam sobre ele), que veio complementar a mensagem de Moisés (Que a paz e bençãos estejam sobre ele), complementando o ensino da Torá, dirigido aos Filhos de Israel, convoca para o monoteísmo, virtude e tolerância, mas foi deturpada, e se afastou muito de seus princípios iniciais devido à sua mistura com crênças e filosofias pagãs. O cristianismo passou por muitos estágios e fases diferentes da história, passou de uma mensagem enviada por Allah - Todo-Poderoso, convocando para unicidade de Allah - Todo-Poderoso, onde não há outro Senhor ou adorado exceto Ele, para uma religião distorcida e alterada, contribuiram para esse feito alguns padres e políticos. A primeira vez que os cristãos foram chamados de seguidores de Messias foi em Antioquia, alguns vêem que essa foi a primeira questão em termos de ofensa. No Sagrado Alcorão os seguidores da religião cristã são chamados: Cristãos, Povo do Livro e Povo do Evangelho; eles se auto-denominam seguidores de Messias em razão da filiação de Messias (Que a paz esteja sobre ele). E a religião é denominada por eles: Al-Massihiyyah, e o correto é chamar Cristianismo ou Povo do Livro; porque ao filiar a Messias (Que a paz esteja sobre ele) é um erro claro, pois isso leva a atribuição de blasfêmias e depravação ao Messias (Que a paz esteja sobre ele) sendo que ele está livre disso.
বাংলা ভাষা আন-নাসরানিয়্যাহ (খ্রিস্টবাদ): এটি হলো সে দীন যেটি মূসা আলাইহিস সালামের রিসালাতের পরিপুরক হিসেবে ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ রিসালাত থেকে বিকৃত হয়েছে। আর এটি বনী ঈসরাইলকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাওরাতে যা এসেছে তার সমাপ্তকারী। এটি মানুষকে তাওহীদ, ফাযীলত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করে। কিন্তু বর্তমানে তা বিকৃত। ফলে বিভিন্ন আকীদা, দর্শন ও পৌত্তলিকার সাথে সংমিশ্রণের কারণে পূর্বের অনেক মূলনীতি থেকে তা দূরে সরে গেছে। দীনে নাসরানী অনেকগুলো ঐতিহাসিক পর্যায় ও সময় অতিক্রম করেছে, যাতে তা আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহবানকারী, তিনি ছাড়া কোন রব নাই, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই এমন রিসালাত থেকে অন্য বিকৃিত ও পরিবর্তীত দীনে দিকে নকল হয়ে গেছে। এর রূপান্তরের ওপর কতক গণক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ভুমিকা পালন করেছে। নাসারাদের মাসীহিয়ীন দ্বারা সর্ব প্রথম ডাকা হয়েছে এন্তাকিয়ায় (এন্টিওক)। আর কতক মনে করে যে, প্রথম দিকে এটিকে গালমন্দ হিসেবে ব্যবহৃত হত। কুরআন নাসরানী দীনের অনুসারীদের ওপর নাসারা ও আহলে কিতাব আহলে ইন্জিল ব্যবহার করা হয়েছে। আর তারা তাদের নিজেদের নাম মাসীহ আলাইহিস সালামের দিকে সম্বোধন করে মাসীহিয়ীন রাখে এবং তারা তাদের দীনকে মাসীহিয়্যাহ রাখে। সঠিক হলো তাদের ওপর নাসারা বা আহলে কিতাব প্রয়োগ করা। কারণ, তাদের মাসীহ আলাইহিস সালামের দিকে সম্বোধন করাতে সুস্পষ্ট ভুল রয়েছে। কারণ, এতে কুফর ও বিকৃতির সম্বোধন মাসীহ আলাইহিস সালামের দিকে করাকে বাধ্য করে। অথচ তিনি তা হতে মুক্ত।
中文 基督教:它是篡改了降示给尔萨--愿主福安之--使命的宗教,尔萨的使命是完善穆萨--愿主福安之--的使命,以及在新约中给以色列后裔的教导,号召认主独一,美德和宽容。但是,该教被篡改了,而且由于在其中掺杂了多神教的信仰和哲学,已经与它的初衷相去甚远。基督教经历了几个不同的历史发展阶段,在这个过程中,它从崇高真主降示的使命,号召认主独一,除了真主以外,没有任何可以接受崇拜的主宰,改变成了被篡改、被替换的宗教。是由一些术士和政治人物互相打造的宗教。第一个将麦西哈称为基督是在安塔基,有人认为一开始称基督是出于讽刺。在《古兰经》中将追随基督教的门徒称为:基督教徒、有经典者、有圣经者。他们自称为麦西哈耶,归属于麦西哈--愿主福安之--,他们将他们的宗教称为麦西哈教,但正确的应该称他们为基督教徒,或者称为有经典者。因为将他们归属于麦西哈--愿主福安之--是明显的错误,如果是这样的话,就必须与异教徒和篡改麦西哈--愿主福安之--的宗教宣战,麦西哈与此无关。
فارسی نصرانیت: دینی است که از رسالت نازل شده بر عیسی علیه الصلاة والسلام که کامل کنندهٔ رسالت موسی علیه السلام و کامل کنندهٔ تعالیم تورات و برای بنی اسرائیل آمده بود و به توحید و فضیلت و تسامح فرا می خواند منحرف گردید و دچار تحریف شد و به سبب مخلوط شدن با باورها و فلسفه های مشرکانه از اصول خود به شدت دور گشت. نصرانیت از مراحل و دوره های تاریخی گوناگونی گذشته است که در نتیجه از رسالتی نازل شده از سوی الله که به توحید الله تعالی فرا می خواند به دینی تحریف شده و تغییر یافته بدل شد که کاهنان و برخی از سیاستمداران در شکل یافتن آن دست داشتند. نخستین باری که نصرانیان، مسیحی نامیده شدند در انطاکیه بود و برخی بر این باورند که این نسبت در آغاز از باب ناسزا بوده است. پیروان نصرانیت در قرآن «نصرانیان» یا «اهل کتاب» یا «اهل انجیل» نامیده شده اند اما خودشان، خود را منسوب به مسیح دانسته و مسیحی می خوانند و دین خود را «مسحیت» می دانند اما درست آن است که آنها را «نصرانی» یا اهل کتاب بنامیم زیرا منسوب دانستن آنان به مسیح علیه السلام خطایی آشکار است و به معنای نسبت دادن این کفر و انحرافشان به مسیح علیه السلام است حال آنکه او از آن مبراست.
Tagalog Ang Kristiyanismo ay ang relihiyon na nalihis sa pasugo na pinababa kay Jesus (sumakanya ang basbas at ang pagbati ng kapayapaan) bilang pagbubuo sa pasugo kay Moises (sumakanya ang basbas at ang pagbati ng kapayapaan) at bilang paglulubos sa nasaad sa Toraha mula sa mga katuruang nakatuon sa mga anak ni Israel, na nag-aanyaya sa Monoteismo, kainaman, at pagpaparaya subalit ito ay inilihis kaya nalayo nang marami buhat sa unang pinag-ugatan nila dahil sa pagkakahalo ng mga paganong pinaniniwalaan at pilosopiya. Dumaan ang Kristiyanismo sa ilang yugto at ilang panahong pangkasaysayang nagkakaiba-iba. Nalipat ito mula sa isang pasugong pinababa mula sa ganang kay Allāh (pagkataas-taas Siya), na nag-aanya tungo sa monoteismo kay Allāh (pagkataas-taas Siya) yayamang walang Panginoong iba pa sa Kanya at walang sinasamba bukod sa Kanya, tungo sa isang relihiyong pinilipit na pinalitan, na nagkatigan sa pagyari nito ang ilan sa mga pari at mga alagad ng pulitika. Ang kauna-unahang pagtawag sa kanila bilang mga Kristiyano ay sa Antioquia. Nagtuturing ang ilan na iyon una sa lahat ay bilang insulto. Itinataguri sa mga tagasunod ng relihiyong Kristiyanismo sa Marangal na Qur'ān ang Naṣarā (pangmaramihan ng Naṣrānīy), ang mga May Kasulatan, at ang mga Alagad ng Ebanghelyo. Sila ay tumatawag sa mga sarili nila bilang mga Kristiyano bilang pag-uugnay kay Kristo (sumakanya ang pagbati ng kapayapaan) at tumatawag sa relihiyon nila bilang Kristiyanismo. Ang tama ay na itaguri sa kanila ang Naṣarā o mga May Kasulatan dahil sa pag-uugnay nila kay Kristo (sumakanya ang pagbati ng kapayapaan) ay may isang hayag na kamalian yayamang naoobliga mula roon ang pagsalakay ng kawalang-pananampalataya at pagkalihis kay Kristo (sumakanya ang pagbati ng kapayapaan) samantalang siya roon ay walang-kinalaman.
हिन्दी ईसाइयत : वह धर्म, जो ईसा (अलैहिस्सलाम) पर उतरने वाले उस ईश्वरीय संदेश से विमुख हो गया, जो मूसा (अलैहिस्सलाम) के लाए हुए संदेश को निपुणता देने, बनू इस्राईल (इस्राईल के बेटों) को संबोधित करने वाली तौरात की शिक्षाओं को सम्पूर्णता प्रदान करने और एकेश्वरवाद, श्रेष्टता और क्षमाशीलता का पाठ पढ़ाने आया था, परन्तु स्वयं उसे ही विकृत कर दिया गया और परिणामस्वरूप, बहुदेववादी दर्शनों और धारणाओं की मिलावट से, अपनी मौलिक बुनियादों से बहुत दूर हो गया। ईसाईयत,कई पड़वों और विभिन्न ऐतिहासिक परिवर्तनों से गुज़री है जिनके दौरान वह अल्लाह तआला की तरफ से उतरने वाले,अल्लाह को केवल एक मानने और उसके सिवा किसी को अपना पालनहार और उपास्य ना मानने पर आधारित धर्म से,एक विकृत एवं परिवर्तित धर्म में बदल गई जिसको ढालने में संतों और राजनीति से संबद्ध लोगों का बड़ा हाथ रहा है।ईसाइयों को सबसे पहले अन्ताकिया में "मसीही"के नाम से पुकारा गया।कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह शब्द पहले-पहल उनके लिए गाली के तौर पर प्रयोग किया गया। ईसाई धर्म का अनुपालन करने वालों के लिए क़ुरआन में नसारा,अहले किताब(ग्रंथधारी) और इंजील वाले,के शब्दों का प्रयोग हुआ है। वे अपने को ईसा(अलैहिस्सलाम) से संबद्ध करते हुए मसीही कहते हैं और अपने धर्म को मसीही धर्म कहते हैं,जबकि सही बात यही है कि उनको नसारा और इंजील वाले ही कहा जाए क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो कुफ्र और विमुखता का संबंधीकरण मसीह(अलैहिस्सलाम) से अनिवार्य हो जाएगा,जबकि वे इन जघन्य कर्मों से पूर्णतया मुक्त हैं।
മലയാളം ക്രൈസ്തവർ: മൂസാ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- യുടെ മേൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മതനിയമങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണവും, തൗറാത്തിലെ അധ്യാപനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണതയുമായി ഈസാ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- ക്ക് നൽകപ്പെട്ട അല്ലാഹുവിൻ്റെ സന്ദേശത്തിൽ നിന്ന് വഴിപിഴച്ചു പോയവരാണ് നസ്വാറാക്കൾ (ക്രൈസ്തവർ). ഇസ്രാഈൽ സന്തതികൾക്ക് മേൽ നൽകപ്പെട്ട ഈ സന്ദേശം അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക എന്ന തൗഹീദിലേക്കും, മഹത്തരമായ സ്വഭാവഗുണങ്ങളിലേക്കും വിട്ടുവീഴ്ചയിലേക്കും ക്ഷണിക്കുന്ന സന്ദേശമായിരുന്നു. എന്നാൽ പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ അവയിൽ മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾ സംഭവിക്കുകയും, ആദ്യകാല അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ മതത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ അകന്നു പോവുകയും ചെയ്തു. വിഗ്രഹാരാധനപരമായ തത്വചിന്തകളും പിഴച്ച വിശ്വാസങ്ങളും അവരിൽ കടന്നുകൂടി. ക്രൈസ്തവ മതം ചരിത്രപരമായി വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും മാറ്റങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുകയും, അവന് പുറമെ ഒരു രക്ഷിതാവോ ആരാധ്യനോ ഇല്ലെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ആദർശം പിന്നീട് തീർത്തും മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾക്കും കടത്തിക്കൂട്ടലുകൾക്കും വിധേയമാക്കപ്പെട്ടു. ചില ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെയും രാഷ്ട്രീ യക്കാരുടെയും പങ്ക് ഈ കൂട്ടിക്കടത്തലുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നസ്വാറാക്കൾ ക്രൈസ്തവർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് അന്തോക്കിയ എന്ന പ്രദേശത്താണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആക്ഷേപവും പരിഹാസവുമായി കൊണ്ടാണ് ഈ പേര് വിളിക്കപ്പെട്ടത് എന്നു വരെ ചിലർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്. എന്നാൽ നസ്വാറാക്കൾ, വേദക്കാർ, ഇഞ്ചീലിൻ്റെ ആളുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പേരുകളാണ് ഖുർആനിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈസാ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- (ക്രൈസ്റ്റ്) യിലേക്ക് ചേർത്തിക്കൊണ്ട് ക്രൈസ്തവർ എന്ന് നസ്വാറാക്കൾ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. തങ്ങളുടെ മതത്തെ ക്രൈസ്തവമതം എന്നും വിളിക്കുന്നതായി കാണാം. എന്നാൽ ഇവരുടെ ശരിയായ പേര് നസ്വാറാക്കൾ എന്നാണ് - അതല്ലെങ്കിൽ അഹ്'ലുൽ കിതാബ് (വേദക്കാർ) - എന്ന് വിളിക്കാം. ഇവരെ ഈസാ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- യിലേക്ക് ചേർത്തിപ്പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യക്തമായ തെറ്റാണ്; കാരണം തനിച്ച ദൈവനിഷേധത്തെയും വഴികേടിനെയും ഈസാ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- യിലേക്ക് ചേർത്തിപ്പറയുകയാണ് ഇതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹമാകട്ടെ, ഇവരുടെ ഈ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പരിശുദ്ധനാണ് താനും.
తెలుగు నస్రానీ మతం/క్రైస్తవ మతం: ఇది ఈసా అలైహిస్సలాం పై అవతరింపబడిన ధర్మం నుండి మార్చబడిన ఒక మతం.మూసా అలైహిస్సలాం పై అవతరించిన సందేశానికి పరిపూర్ణపరుస్తూ,బనూ ఇశ్రాయేలీయులను ఉద్దేశించి,తౌరాతు బోధనలను పూర్తి చేస్తూ,తౌహీద్,ప్రాముఖ్యత మరియు సహనం కోసం పిలుపునిచ్చింది కానీ అందులో మార్పులుచేర్పులు జరిగి అది వక్రీకరించబడింది,అన్య విశ్వాసాలతో,బహుదైవారాధక తత్వాలతో కలపడం వలన దాని ప్రారంభ మూలాల నుండి ఇది చాలా దూరంమైంది, క్రైస్తవ మతం,వివిధ చారిత్రక దశలను దాటింది,ఇది సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ నుండి పంపిన సందేశం నుండి రూపుమాపబడినది,ఆ ధర్మం మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ ఏకత్వం వైపునకు ఆహ్వానించేది,ఆయన తప్ప మరొక ప్రభువు లేడు,మరియు ఆయన తప్ప ఆరాధ్యుడు మరొకడు లేడు అనే క్రమం నుండి వక్రీకరించిన,మార్చబడిన బహుదైవరాధక మతానికి రూపుమారింది,దీనిని పుట్టించడంలో కొంతమంది జ్యోతిష్కు పూజారులు, మరియు రాజకీయపాలకులు మిలీతమయ్యారు,మొట్టమొదటగా అంతాకియా’లో ఉండే క్రైస్తవులను ‘నసారా’లుగా పిలిచేవారు,మరి కొందరి అభిప్రాయం ప్రకారం ‘అది మొట్టమొదటగా సంభవించిన దూషణ’గా చూసారు,క్రైస్తవులను/నసారా మతాన్ని అవలంబించేవారిని పవిత్ర ఖుర్ఆన్ గ్రంధం ‘నసారా’అహ్లుల్ కితాబ్ మరియు అహ్లుల్ ఇంజీల్ ‘గా ప్రస్తావించింది,వీరు స్వయంగా తమను ‘ఈసా అలైహిస్సలమ్ వైపు ఆపాదించుకుంటూ మసీహియ్యీన్/క్రైస్తవులుగా’-గా నామకరనం చేసుకున్నారు,మరియు వారి ఆ మతానికి ‘అల్ మసీహియ్య /క్రైస్తవత్వం అన్న పేరు కూడా పెట్టారు,వారిని ;నసారా’లేక అహ్లుల్ కితాబ్ లేక అహ్లుల్ ఇంజీల్;ఏది పెరుకున్న సమానమే,ఎందుకంటే వీరు ఈసా అలైహిస్సలామ్ వైపుకు తమను ఆపాదించుకుంటారు,ఇది ఒక స్పష్టమైన తప్పు, దీంతో ఈసా అలైహిస్సలామ్ వైపుకు అవిశ్వాసం మరియు మార్పుచేయడం తప్పనిసరి అవుతుంది,కానీ ఆయన ఈ విషయం నుండి నిష్కల్మషకుడు.
ไทย ศาสนาคริสต์ : คือศาสนาที่เบี่ยงเบนไปจากสาส์นที่ถูกประทานลงมา แก่นบีอีซา อะลัยฮิเศาะลาตุวัสสะลาม ที่มาทำให้สาส์นของมูซา อะลัยฮิเศาะลาตุวัสสะลาม สมบูรณ์และเติมเต็มคำสอนต่างๆ ที่มีอยู่ในคัมภีร์เตารอตไปยังบะนีย์อิสรออีล เพื่อเรียกร้องไปยังการให้เอกภาพ คุณธรรมและการอภัยซึ่งกันและกัน แต่คัมภีร์นั้นถูกเบี่ยงเบนไป ซึ่งไปไกลจากต้นกำเนิดของมันมาก เนื่องจากมีการผสมผสานกับความเชื่อและปรัชญาถึงการบูชารูปปั้น และศาสนาคริสต์ได้ผ่านระดับขั้นและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่แตกต่างกันไป ซึ่งได้ย้ายจากริซาละฮฺ(สาส์น)ที่ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮฺ ตะอาลา เพื่อเรียกร้องไปยังการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา ที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ และไม่มีผู้ที่สมควรได้รับการเคารพสักการะนอกจากพระองค์ไปยังศาสนาที่บิดเบือนและเปลี่ยนแปลงแก้ไข ที่ร่วมมือสร้างโดยนักไสยศาสตร์และนักการเมืองบางคน และสิ่งแรกที่ชาวคริสต์ถูกเรียกร้องไปยังศาสนาคริสต์ที่อันฏอกียะฮฺ(แอนติออก)นั้น บางคนเห็นว่าเป็นสิ่งแรกนั้นเป็นเรื่องของการด่าทอสาปแช่ง และในอัลกุรอ่านได้เรียกบรรดาผู้ที่ตามศาสนาคริสต์ว่า : นะศอรอ(ชาวคริสต์)และอะฮฺลุลกิตาบ(ชาวคัมภีร์)และอะฮฺลุลอินญีล(ชาวอินญิล)และพวกเขาเรียกตัวเองว่าเป็นมะสีหฺ(คริสต์)ที่ระบุถึงท่านนบีอีซา อะลัยฮิสสลาม และเรียกศาสนาของพวกเขาว่า ศาสนาคริสต์ และที่ถูกต้องคือจะเรียกพวกเขาว่าชาวคริสต์ หรือชาวคัมภีร์ เพราะในการระบุถึงท่านนบีอีซา อะลัยฮิสสลามเป็นข้อผิดพลาดที่ชัดเจน สำหรับเรื่องนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นถึงการปฏิเสธและการเบี่ยงเบนต่อท่านอีซา อะลัยฮิสสลาม ซึ่งเขาเป็นผู้บริสุทธิ์
النَّصرانِيَّةُ: اسْمٌ لِفِرْقَةٍ قيل إنَّها مَنْسُوبَةٌ إلى نَصْرانَة، وهي قَرْيَةُ الـمَسِيحِ عليه السَّلام مِنْ أرْضِ الجَلِيلِ.

العين : (7/109) - دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية : (ص 163) - موسوعة المِلَل والأديان : (1/215) - الأديان والفرق : (ص 30) - قاموس الكتاب المقدس : (ص 889) - تهذيب اللغة : (12/113) - القاموس المحيط : (ص 483) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/608) - الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة : (2/564) - الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة : (2/564) -