La catégorie: Les sectes et les religions .
أهل الأهواء
English People of Inclinations
Français Les gens de la passion
Español Ahlul-Ahwa
Türkçe Heva Ehli
اردو خواہشات کے پیروکار
Indonesia Ahli Bidah
Русский Приверженцы страстей
Português Adeptos de caprichos (desejos)
বাংলা ভাষা প্রবৃত্তিবাদীরা
中文 艾海瓦仪派(私欲派)
فارسی اهل اهوا
Tagalog Ang mga Kampon ng Pithaya
हिन्दी अहलुल अहवा (मनमानी करने वाले)
മലയാളം ദേഹേഛയുടെ വക്താക്കൾ (അഹ്'ലുൽ അഹ്വാഅ്)
తెలుగు అహ్లుల్ అహ్వా.(మనోవాంఛలను ధర్మం గా అవలంబించు వర్గము)
ไทย อะฮ์ลุล อัล-อะฮฺวาอฺ (ผู้ที่ตามอารมณ์)
الطَّوَائِفُ وَالفِرَقُ المُبْتَدِعَةُ التِّي نَشَأَتْ بَيْنَ المُسْلِمِينَ.
English Heretic sects and groups that emerged among Muslims.
Français Les factions et les sectes innovées qui se sont développées parmi les musulmans.
Español Son las sectas y grupos heréticos que surgieron entre los musulmanes.
Türkçe Müslümanlar arasında ortaya çıkmış sapkın fırka ve gruplardır.
اردو وہ بدعتی گروہ اور فرقے جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے۔
Indonesia Kelompok dan sekte-sekte bidah yang lahir di tengah-tengah umat Islam.
Русский Нововведенческие секты и течения, возникшие в мусульманской среде.
Português Os grupos e seitas inovadoras que surgiram entre os muçulmanos.
বাংলা ভাষা মুসলিমদের মধ্যে সৃ্ষ্ট বিভিন্ন বিদআতী ফিরকা ও দলসমূহ।
中文 穆斯林内部产生的异端组织
فارسی طوایف و فرقه های اهل بدعت که در میان مسلمانان شکل گرفتند.
Tagalog Ang mga pangkatin at ang mga sekta na tagapagpauso ng bid`ah na nagsimula sa gitna ng mga Muslim.
हिन्दी मुसलमानों के अंदर पनपने वाले बिदअती गिरोह एवं सम्प्रदाय
മലയാളം മുസ്ലിംകൾക്കിടയിൽ ഉടലെടുത്ത പിഴച്ച കക്ഷികളും കൂട്ടങ്ങളും.
తెలుగు ముస్లింలలో పుట్టుకొచ్చిన వర్గాలు మరియు వినూత్నసముదాయాలు.
ไทย นิกายและกลุ่มบิดอะฮฺ(อุตริ)ที่เกิดขึ้นในหมู่ชาวมุสลิม
أَهْلُ الأَهْوَاءِ هُمْ أَصْحابُ البِدَعِ وَالفُرْقَةِ وَالاخْتِلافِ وَالشُّبُهاتِ، وَسُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَآرَاءَهُمْ، وَتَرَكوا الأَدِلَةَ الشَّرْعِيَّةَ فِي القُرْآنِ وَالسُنَّةِ، وَلَهُمْ عَلاَمَاتٌ عَدِيدَةٌ مِنْهَا: الاسْتِدْلاَلُ ﺑِﺎﻟﻤُﺘَﺸَﺎﺑِﻪِ ﻭَﺗَﺮْﻙِ ﺍلمُحْكَمِ، وَمِنْهَا ﻣُﻔَﺎﺭَﻗَﺔُ ﺍﻟﺠَﻤَﺎﻋَﺔِ ﻭَعِصْيانُ وَلِيِّ الأَمْرِ، وَمِنْهَا ﺍﺗِّﺨَﺎﺫُ ﺍﻟﺠُﻬَّﺎﻝِ ﺃَﺭْﺑَﺎﺑًﺎ يُقَلِّدونَهُمْ ﻓِﻲ ﺩِﻳﻨِﻬِﻢْ، وَغَيْرُ ذَلِكَ. وَهُمْ قِسْمانِ: 1- قِسْمٌ مُسْلِمونَ كَالأَشَاعِرَةِ وَنَحْوِهِمْ. 2- قِسْمٌ كُفَّارٌ كَالجَهْمِيَّةِ وَنَحْوِهِمْ.
English People of inclinations are the people of religious innovations, dissension, disagreement, and malicious allegations. They were called as such because they followed their personal inclinations and opinions and abandoned the Shariah-approved evidence mentioned in the Qur’an and Sunnah. Their several hallmarks include drawing inference from broadly indicative texts rather than precise texts, withdrawing from the community and disobeying the ruler, and taking ignorant people as idols to be imitated in religious matters. They fall under two categories: 1. Muslims, like Ash‘arites and others. 2. Disbelievers, like Jahmis and others.
Français Les gens de la passion sont les gens de l'innovation, la division, la divergence et des ambiguïtés. Ils ont été appelés ainsi car ils ont suivi leurs passions et leurs opinions [personnelles] et ils ont délaissé les preuves [religieuses] légales du Coran et de la Tradition (As-Sunnah). Ils possèdent plusieurs signes, notamment : déduire des preuves à partir de ce qui est ambigu et délaisser ce qui est clair ; se séparer du groupe ; désobéir au détenteur de l'autorité ; prendre des ignorants en tant que leaders et les imiter dans leur religion ; etc. Ils se divisent en deux catégories : 1- Une catégorie qui sont des musulmans comme les Acharites et ce qui leur ressemble. 2- Une catégorie qui sont des mécréants comme les Jahmites et ce qui leur ressemble.
Español Ahlul-Ahwa son la gente de las innovaciones, divisiones, dudas y diferencias. Fueron llamados así porque se aferraron a sus pasiones y opiniones dejando a un lado los textos legislativos del Corán y de la Sunna. Existen muchos signos que los caracterizan como por ejemplo; presentar evidencias de lo dudable y dejar a un lado lo certero y evidente, apartarse del grupo de los musulmanes, desobedecer al gobernante y a las autoridades, tomar como ejemplos religiosos a los ignorantes, etc. Ahlul-ahwa son de dos clasificaciones: 1- Musulmanes tales como los Asha'irah y similares. 2- Incrédulos tales como los Yahmiah y similares.
Türkçe Heva ehli; bidatlerin, ayrılıkların, ihtilafların ve şüphelerin savunucularıdır. Kur'an ve sünnette gelen asli delilleri terk ederek, kendi heva ve fikirlerinin peşinden gitmeleri sebebiyle böyle isimlendirilmişlerdir. Bunların birçok alametleri vardır,bazıları şunlardır: Muhkem ayetleri bırakıp, müteşabih ayetleri delil olarak kullanırlar. Cemaat yolundan ayrılarak, yöneticilere baş kaldırırlar. Cahil kimseleri kendilerine (adeta) rab edinirler ve onların dinlerini taklit ederler. Bunlar iki kısımdır: 1- Eş'ariler ve benzeri olan Müslüman kısım. 2- Cehmiyye ve benzeri olan kâfir kısım.
اردو اہل اہوا' سے مراد بدعت کی روش اپنانے والے، فرقوں اور ٹولیوں میں بٹنے والے، اختلاف کرنے والے اور شبہات کا شکار ہونے والے لوگ ہیں۔ ان کو’ اہلِ اہوا‘ اس لیے کہتے ہیں کیوں کہ انھوں نے اپنی خواہشات اور آرا کی پیروی کی اور قرآن و حدیث میں موجود شرعی دلائل سے استدلال کرنا چھوڑ دیا۔ ان کی چند علامتیں ہیں : محکم کو چھوڑ کر متشابہ سے استدلال، جماعت سے مفارقت اور ولی الأمر سے بغاوت، جہال کو امیر بنانا اور دینی معاملات میں ان کی پیروی کرنا وغیرہ۔ اہلِ اہوا کی دو قسمیں ہیں : 1۔ مسلمان اہل اہوا، جیسے اشاعرہ وغیرہ۔ 2۔ کفار اہل اہوا، جیسے جہمیہ وغیرہ۔
Indonesia Ahlul-Ahwā` (Ahli Bidah) adalah para pengikut bidah, kelompok menyimpang, perpecahan, dan syubhat. Mereka dinamakan demikian karena mereka mengikuti hawa nafsu dan logika mereka dengan meninggalkan dalil-dalil syariat dalam Al-Qur`ān dan Sunnah. Mereka memiliki banyak ciri, di antaranya: berdalil dengan dalil yang samar dan meninggalkan dalil yang jelas. Di antaranya juga: memisahkan diri dari jemaah umat Islam dan tidak taat kepada umara, menjadikan orang-orang jahil sebagai pemimpin yang mereka ikuti dalam agama secara taklid, dan lain sebagainya. Mereka terbagi menjadi dua: 1- Kelompok yang muslim, seperti sekte Asyā'irah dan yang semisalnya. 2- Kelompok yang kafir; seperti sekte Jahmiyyah dan yang semisalnya.
Русский Приверженцы страстей — это приверженцы нововведений, разногласия и всего того, что сеет сомнения в отношении религии. Они названы так, потому что следуют своим страстям и мнениям, оставляя шариатские доказательства из Корана и Сунны. У них несколько признаков: использование в качестве доказательства неоднозначных аятов и оставление ясных и однозначных, отделение от общины и ослушание правителей, превращение невежд в господ, которым они следуют в делах религии и так далее. Делятся на две категории: 1) Мусульмане — аш‘ариты и им подобные; 2) Неверующие — джахмиты и им подобные.
Português Adeptos de caprichos são os que praticam inovações (na religião), os que separam, divergem, são os que se apegam a coisas duvidosas, assim foram denominados porque seguem suas paixões e opiniões deixando as evidências legais no Alcorão e Sunnah; eles têm inúmeros sinais, dentre eles: Evidenciar através de provas não explícitas, deixando as explícitas (do Alcorão ou Sunnah); dentre os sinais: divergir o grupo e desobediência a autoridade; dentre os sinais: adotar os ignorantes como deuses imitando-os em suas religiões, e outros além desses. E dividem-se em dois grupos: 1- Grupo que é de muçulmanos como os Asháirah e outros similares. 2- Grupo que é de incrédulos como Al-Jahmiyyah e outros similares.
বাংলা ভাষা প্রবৃত্তির পুজারী: তারা হলো, বিদআতী, বিচ্ছিন্নবাদী, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ও সংশয়বাদী। এদেরকে এ বলে নামকরণ করার কারণ হলো, তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে এবং কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত শরয়ী দলীল প্রমাণ বাদ দিয়ে তারা তাদের মতের অনুসরণ করছে। তাদের একাধিক আলামত রয়েছে, যেমন: তারা মুতাশাবেহ দ্বারা দলীল দেয় এবং সু-স্পষ্ট মুহকাম আয়াতগুলো ছেড়ে দেয়। তারা জামাতবদ্ধতা বাদ দেয় এবং শাসকদের অবাধ্য হয়। আর তারা জাহেলদেরকে তাদের নেতা বানায় এবং দীনের ব্যাপারে তারা তাদেরই অনুসরণ করে। তারা দুই প্রকার: ১- এক প্রকার হলো মুসলিম, যেমন আশায়েরা ও তাদের মতো যারা। ২- কাফের যেমন, জাহমিয়্যাহ ও তাদের মতো যারা।
中文 私欲派是一群制造异端、矛盾、分歧之人,以此命名是因为他们跟随他们的喜好和私欲,而放弃《古兰经》和圣训中的教法证据。他们有一些特征,如:以隐晦的经文求证,而放弃明确的经文;离间整体,违抗掌权者;将无知者作为首领,并在教门中效仿他们等,他们分为两部分:一、穆斯林的部分,如艾什尔里等。二、异教徒部分,如哲海敏叶等。
فارسی اهل اهوا همان اهل بدعت و تفرقه و اختلاف و شبهات هستند. به این سبب به این نام شناخته شده اند که تابع خواسته های نفس و آرای خود شدند و ادلهٔ شرعی در قرآن و سنت را ترک گفتند و نشانه های پرشماری دارند، از جمله: استدلال به متشابه و ترک محکم، و همچنین ترک جماعت و سرپیچی از ولی امر، و همچنین بالا قرار دادن جاهلان و تقلید از آنان در امر دین و دیگر نشانه ها. آنان بر دو گروهند: 1- گروهی مسلمان به شمار می آیند مانند اشعریان و مانند آنان. 2- گروهی کافرند مانند جهمیه و امثالشان.
Tagalog Ang mga Kampon ng Pithaya ay ang mga alagad ng mga bid`ah, pagkakahati-hati, pagkakaiba-iba, at mga paghihinala. Tinawag sila sa gayon dahil sila ay sumunod sa mga pithaya nila at mga pananaw nila at nag-iwan ng mga patunay pambatas sa Qur'ān at Sunnah. Mayroong silang maraming palatandaan, na kabilang sa mga ito ang pagpapatunay sa pamamagitan ng talatang patalinghaga at ang pag-iwan ng talatang hinusto, kabilang sa mga ito ang pakikipaghiwalay sa pagkakaisa at ang pagsuway sa pamunuan, at kabilang sa mga ito ang paggawa sa mga mangmang bilang mga panginoon na ginagaya nila sa relihiyon nila, at ang iba pa roon. Sila ay dalawang bahagi: 1. Isang bahaging mga Muslim gaya ng Ashā`irah at tulad nila.2. Isang bahaging mga tagatangging sumampalataya gaya ng Jahmīyah at tulad nila.
हिन्दी अहलुल अहवा से मुराद वे लोग हैं, जिन्होंने उम्मत में मनगढ़ंत मत बनाए, भिन्नता पैदा की और संदेह के बीज बोए। यह नाम उनको इसलिए दिया गया कि उन्होंने कुरआन एवं सुन्नत की स्पष्ट दलीलों को छोड़ अपनी रायों और आकांक्षाओं का अनुसरण किया। उनकी कई निशानियाँ हैं, जिनमें से कुछ अहम निशानियाँ इस प्रकार हैं : वे मुतशाबिह (जिन दलीलों के कई अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं) दलीलों से प्रमाण तलाशते हैं और स्पष्ट दलीलों को छोड़ देते हैं, जमाअत से अलग हो जाते हैं और शासकों की अवज्ञा करते हैं तथा अज्ञानों को अपना सरदार मानकर अपने धर्म के मामलों में उनकी कोरी तक़लीद एवं पैरवी करते हैं। वे दो प्रकार के होते हैं : 1- मुसलमान, जैसे अशअरी समुदाय और उन जैसे लोग। 2- काफ़िर, जैसे जह्मिय्या और उन जैसे लोग।
മലയാളം ബിദ്അത്തുകളും ഭിന്നിപ്പും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന കൂട്ടരെയാണ് അഹ്'ലുൽ അഹ്'വാഅ് (ദേഹേഛയുടെ വക്താക്കൾ) എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഖുർആനിനെയും സുന്നത്തിനെയും ഉപേക്ഷിക്കുകയും, തങ്ങളുടെ ദേഹേഛകളെയും ബുദ്ധിപരമായ ചിന്തകളെയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതിനാലാണ് അവർക്ക് ഈ പേര് നൽകപ്പെട്ടത്. ഇത്തരക്കാരെ തിരിച്ചറിയാൻ അനേകം അടയാളങ്ങളുണ്ട്. അവ്യക്തമായ തെളിവുകൾക്ക് പിന്നിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങുകയും വ്യക്തമായ തെളിവുകളെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുകയും ചെയ്യുക, മുസ്ലിം ജമാഅത്തിനോട് (സ്വഹാബത്തിൻ്റെ മാർഗം പിൻപറ്റുന്നവർ) വിട്ടുനിൽക്കുകയും, മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയോട് എതിർത്തു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അതിൽ പെട്ടതാണ്. അറിവില്ലാത്ത വിഡ്ഢികളെ ദീനിൻ്റെ വിഷയങ്ങളിൽ പിൻപറ്റുകയും, അവരെ അന്ധമായി അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് മറ്റൊരു അടയാളമാണ്. ദേഹേഛയെ പിൻപറ്റുന്ന പുത്തനാചാരക്കാരെ രണ്ടായി വേർതിരിക്കാം. 1- മുസ്ലിംകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ. അശ്അരികൾ ഉദാഹരണം. 2- മുസ്ലിംകളിൽ പെടാത്തവർ. ജഹ്മികൾ ഉദാഹരണം.
తెలుగు అహ్లుల్ అహ్వా వర్గము వీరు ధర్మం లో నూతనపోకడలు,విభజనలు,విభేదాలు,అనుమానాలు రేకెత్తించిన వారు,వీరిని ఈ నామకరణం చేయడానికి కారణం ‘ మనోవాంఛలను మరియు సొంత అభిప్రాయాలను అనుసరిస్తూ ఖుర్ఆను మరియు సున్నతుకు చెందిన షరీఅతు ప్రమాణాలను విడిచిపెడుతారు,వీరికి సంభందించి ఎన్నో సూచనలు ఉన్నాయి,అవి: స్పష్టమైన ప్రమాణాలను వదిలి అస్పష్టమైన ప్రమాణాలను ఆధారాలుగా ఉపయోగిస్తారు,ఇందులో ‘జమాతు నుండి తొలగడం,పాలించే నాయకుడిని దిక్కరించడం ఉన్నాయి ఇందులోనే అజ్ఞానులను తమ నాయకులుగా ఏర్పర్చుకుని వారు చూపిన ధర్మం లోనే అనుసరించడం, మొదలైనవి,వీరు రెండు రకాలు :ఒకటి1 – ముస్లిము వర్గాలకు చెందిన ‘ఆషాయిరా’లాంటి వారు, రెండు2 – కుఫ్ఫారులు అనగా ‘జహ్మీయ’వర్గం లాంటి వారు
ไทย อะฮ์ลุล อัล-อะฮฺวาอฺ (ผู้ที่ตามอารมณ์) พวกเขาเป็นพวกที่อุตริ แบ่งแยก ขัดแย้งและสงสัย และที่พวกเขาถูกเรียกด้วยสิ่งเหล่านี้เพราะพวกเขาทำตามอารมณ์ใฝ่ต่ำและความคิดเห็นของพวกเขา โดยทิ้งหลักฐานบทบัญญัติของอิสลามที่มีอยู่ในอัลกุรอ่านและซุนนะฮฺ และสำหรับพวกเขามีสัญลักษณ์ต่างๆมากมาย เช่น การอธิบายด้วยสิ่งที่มีความคลุมเครือกันและละทิ้งสิ่งที่ชัดเจน และการแตกแยกออกจากกลุ่มและการไม่เชื่อฟังผู้ปกครอง และการยึดถือคนโง่เป็นพระเจ้า โดยการปฏิบัติตามศาสนาของพวกเขาและอื่น ๆ และพวกเขาแบ่งออกเป็นสองส่วน 1-ส่วนของชาวมุสลิม เช่น อัล-อะชาอิเราะฮฺ และผู้ที่ใกล้เคียงกับพวกเขา 2-ส่วนของผู้ปฏิเสธศรัทธา เช่น อัล-ญะฮฺมียะฮฺและผู้ที่ใกล้เคียงกับพวกเขา
- مِنْ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُنَّةِ بُغْضُ أَهْلِ الأَهْواءِ وَالبِدَعِ وَتَرْكُ أَسْبابِ مَحَبَّتِهِمْ مِنْ ذَلِكَ: تَرْكُ مُجَالَسَتِهِمْ وَمُخَالَطَتِهِمْ وَتَرْكُ السَّلاَمِ عَلَيْهِمْ، وَتَرْكُ الزَّوَاجِ مِنْهُمْ، وَغَيْرُ ذَلِكَ. - يُفَرَّقُ عِنْدَ عُلَماءِ العَقَائِدِ بَيْنَ أَهْلِ الهَوَى وَبَيْنَ أَهْلِ الفِسْقِ: بِأَنّ اتِّباعَ الهَوَى يَشْمَلُ أَهْلَ الشُّبَهاتِ وَالعَقَائِدِ الفَاسِدَةِ، وأمَّا أَهْلُ الفِسْقِ فَهُمْ أَتْباعُ الشَّهْوَةِ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَغَيْرِهَا.

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان : 165/2 - مجموع فتاوى ابن تيمية : 350/3 - الاعتصام : 212/1 - شرح الطحاوية : ص265 -