La catégorie: Les sectes et les religions .

كِتابِيُّون

English People of the Book
Français Gens du Livre
Español Kitabi-iun (la gente del Libro)
Türkçe Kitâbîler
اردو اہلِ کتاب
Indonesia Ahli Kitab
Русский Обладатели Писания
Português Kitabiyyun (adeptos do Livro)
বাংলা ভাষা কিতাবী
中文 有经典者
فارسی کتابی ها
Tagalog Mga Kitābīy
हिन्दी आकाशीय ग्रंथ वाले
മലയാളം വേദക്കാർ
తెలుగు గ్రంథప్రజలు
ไทย กิตาบียูน

اسْمٌ يُطْلَقُ على اليَهُودِ أو النَّصَارى.

English A term used to refer to Jews and Christians.
Français Nom donné au juif ou au chrétien.
Español Nombre que hace referencia a los judío y a los cristianos.
Türkçe Yahudi veya Hristiyanlar için kullanılan bir isimdir.
اردو کتابی کا اطلاق یہودی یا نصرانی پر ہوتا ہے۔
Indonesia Nama yang diberikan kepada orang-orang Yahudi atau Nasrani.
Русский Другое название иудеев и христиан.
Português Nome denominado aos judeus ou cristãos.
বাংলা ভাষা এটি এমন একটি নাম যা ইয়াহুদী বা নাসারাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।
中文 犹太教徒和基督教徒的名称。
فارسی نامی است که بر یهودیان و نصرانیان اطلاق می شود.
Tagalog Isang pangngalang itinataguri sa mga Hudyo at mga Kristiyano.
हिन्दी यह एक शब्द है, जो यहूदियों अथवा ईसाइयों के लिए प्रयुक्त है।
മലയാളം യഹൂദ നസ്വാറാക്കൾക്ക് പറയാവുന്ന പേര്.
తెలుగు ఈ పేరు యూదులు మరియు క్రైస్తవుల కొరకు పేర్కొనబడుతుంది
ไทย ชื่อที่บ่งบอกถึงชาวยิวหรือชาวคริสเตียน

الكُفَّارُ ثَلاثَةُ أَقْسامٍ: 1- أَهْلُ كِتابٍ: وهم اليَهودُ والنَّصارَى ومَن وافَقَهُم في أُصُولِ دِياناتَهِم مِن فِرِقَهِم المُخْتَلِفَةِ، سَواءً كان أَحَدُهُم حَرْبِيّاً أو ذِمِّيّاً مِن العَجِمِ، أو مِن العَرَبِ، وسَواءً كان أَبَواهُ كِتابِيينِ، أو غَيْرَ كِتابِيَيْنِ، أو أَحُدهُما كِتابِيٌّ دون الآخَرِ. 2- قِسْمٌ لَهُم شُبْهَةُ كِتابٍ، وهُم المَجُوسُ. 3- قِسْمٌ لا كِتابَ لَهُم ولا شُبْهَةَ كِتابٍ: وهُم مَن عَدا هَذَيْنِ القِسْمَيْنِ مِن عَبَدَةِ الأَوْثانِ والمُنافِقِينَ والزَّنادِقَةِ وغَيْرِهِم. والمُرادُ بِاليَهودِيِّ هو مَن تَدَيَّنَ بِالدِّيانَةِ اليَهودِيَّةِ المُحَرَّفَةِ المَنْسُوبَةِ إلى مُوسَى عليه السَّلامُ، وهُم فِرَقٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهُم: الفَرِيسِيُّونَ، والصِّدْقِيُّونَ، والسَّامِرِيُّونَ، وغَيْرُهُم. وأمَّا النَّصْرانِيُّ فهو مَن تَدَيَّنَ بِالدِّيانَةِ المَسِيحِيَّةِ النَّصْرانِيَّةِ المُحَرَّفَةِ المَنْسُوبَةِ إلى عِيسَى عليه السَّلامُ، وهُم فِرَقٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهُم: المَلْكانِيَّةُ، والنَّسْطُورِيَّةُ، واليَعْقُوبِيَّةُ، وغَيْرُهُم. واشْتَرَطَ بعض العُلَماءِ الْتِزامَ الكِتابِيِّ بِعَقِيدَتِهِ وأَحْكامِ دِينِهِ، فإذا جَحَدَهُ وأَلْحَدَ فليس كتابِيّاً كَبَعْضِ المُنْتَسِبِينَ لِلنَّصْرانِيَّةِ في عَصْرِنا مِن المُلْحِدِينَ.

English The disbelievers are of three types: 1. The People of the Book, namely the Jews and the Christians and those who agree with them with regard to the fundamentals of their religion from all their different sects, whether one of them is at war with Muslims or is an Arab or a non-Arab Dhimmi (a free non-Muslim subject living in a Muslim country). Also it makes no difference if his parents are both from the People of the Book or not, or only one of them is. 2. Those who have something resembling a divine book, such as the Magians. 3. Those who have no divine book nor anything resembling a divine book. They are every other religion except the first two mentioned categories, such as idol worshipers, hypocrites, atheists, etc. A Jew is someone who adopts the distorted religion of Judaism, which is ascribed to Moses (peace be upon him), and they are many sects, such as the Farīsiyyūn, the Sidqiyyūn, and the Samaritans. As for the Christians, they are those who adopt the distorted religion of Christianity, which is ascribed to ‘Isa (Jesus) (peace be upon him); they are many sects as well such as the Malkāniyyah, the Nastūriyyah, the Ya‘qūbiyyah, etc. Some scholars maintained it is necessary for the People of the Book to adhere to their faith and its legislations. If they deny the teachings or refuse to practice them, then they are not considered from the People of the Book, such as some modern-day Christians who are actually atheists.
Français Les mécréants se divisent en trois catégories : 1- Les Gens du Livre qui désignent les juifs, les chrétiens, et quiconque s’accorde avec eux dans les fondements de leur culte parmi leurs différentes sectes, que l’un d’entre eux soit un combattant ; ou bénéficiant d’une protection parmi les non Arabes, ou parmi les Arabes ; ou que ses parents soient des Gens du Livre, ou qu’ils ne le soient pas ; ou que l’un des deux fasse partie des Gens du Livre en dehors de l’autre ; etc. 2- Une [seconde] catégorie qui possède un pseudo-Livre [sacré] et qui concerne les Zoroastriens. 3- Une [troisième] partie qui ne possède pas de Livre [sacré] ni de pseudo-Livre : ce sont tous ceux qui ne font pas partie des deux [précédentes] catégories parmi les dévots des idoles, les hypocrites, les hérétiques, ainsi que d’autres. Le sens voulu du terme « juif » désigne quiconque s’affilie au culte juif altéré qui remonte à Moïse (paix sur lui). Les Juifs se sont divisés en de nombreuses sectes, notamment : les Pharisiens, les Sadducéens, les Samaritains, ainsi que d’autres. Quant au terme « chrétien », cela désigne quiconque s’affilie au culte messianique chrétien altéré qui remonte à Jésus (paix sur lui). Eux aussi se sont divisés en de nombreuses sectes, notamment : les Malkanites, les Nestoriens, les Jacobites, ainsi que d’autres. [Toutefois] Certains savants ont posé la condition de l’attachement de la personne à son dogme et aux décrets de sa religion, etc. Mais si cette dernière les renie et apostasie, alors elle ne fait plus partie des Gens du Livre, comme certains athées - à notre époque - qui se réclament [pourtant] du Christianisme.
Español Los no musulmanes son de tres tipos: 1. Ahlu Al-kitab, son los judíos y cristianos, y todos aquellos que comparten con ellos los principios de su religión, como las diferentes sectas; independientemente de que sean de Ahlu Harb (no musulmán con lo que no hay establecido un pacto de armisticio) o Dhimmí (no musulmán que goza de protección del Estado Islámico), árabe o no árabe, cuyos padres son de Ahlu Al-kitab o no, o uno de los padres es kitabi y el otro no. 2. Los que cuenta con un pseudo-libro, como Al-Mayus (zoroastrismo). 3. Aquellos que no cuentan ni con libro; ni pseudo-libro, y son los que veneran los ídolos; los hipócritas; Zanadiqah (personas que aparentan pertenecer al Islam, pero esconden su incredulidad). En lo que se refiere en este apartado al término “Judío” hace referencia a aquel que cree en la religión tergiversada y atribuida a Moisés, la paz de Al-láh sea con él, y son de varias sectas, entre ellas: Fariseos, saduceos, samaritanos, etc… Y en cuanto al término “Cristiano” hace referencia a aquel que cree de en el cristianismos tergiversado y atribuido a Jesús, la paz de Al-láh sea con él; y son de varias sectas, entre ellas: Los Melquitas, Nestorianismo, los Ya'kubiyah, etc… Para ser considerado como kitabi, los eruditos del Islam pusieron como condición el hecho de que la persona debe creer en su doctrina y en sus leyes religiosas, por lo que se excluye aquel que reniega de su credo y aquel que es ateo. En nuestros días algunos cristianos dicen creer en esa religión, sin embargo, son ateos, por lo que no se le puede tratar como kitabi.
Türkçe Kâfirler üç kısımdır: 1- Ehl-i Kitap olanlar: Bunlar, Yahudi, Hristiyan ve bu iki dine, dinlerinin asıllarında uyan çeşitli fırkalarından olan kimselerdir. Bunların, kendileriyle savaşılan veya İslâm topraklarında yaşayan bir zimmi, Arap veya yabancı olması arasında, anne ve babasının Ehl-i Kitap olması veya Ehl-i Kitap olmaması veya ikisinden sadece birinin Ehl-i Kitap olması arasında bir fark yoktur. 2- Ehl-i Kitap olmaları şüpheli olanlar. Bunlar Mecûsiler'dir. 3- Bir kitabı bulunmayan ve Ehl-i Kitap olma şüphesi olmayanlar. Bunlar diğer iki kısmın dışında kalan, putperestler, münafıklar, zındıklar ve diğerleridir. Yahudi sözünden kastedilen, Musa -aleyhisselam-'a nispet edilen tahrif edilmiş Yahudilik dinine mensup kimsedir. Var olan birçok fırkalarından bazıları şunlardır: Ferîsîler, Sadûkîler, Sâmirîler. Hristiyan kelimesi ise, İsa -aleyhisselam-'a nispet edilen, tahrif edilmiş Mesihî Hristiyanlık dinine mensup olan kimseyi ifade eder. Var olan birçok fırkalarından bazıları şunlardır: Melkâiler, Nestûrîler, Yakubîler ve diğerleridir. Bazı âlimler, bir Kitâbî'nin dini inançlarına ve hükümlerine uymasını şart koşmuşlardır. Şayet günümüzde kendisini Hristiyanlığa nispet eden dinsiz bazı kimseler gibi, inkâr eder ve dinden dönerlerse o artık bir Kitâbî değildir.
اردو کفار کی تین قسمیں ہیں: 1- اہلِ کتاب: ان سے مراد یہود و نصاریٰ اور ان کے مختلف فرقوں کے وہ افراد ہیں جو دین کی بنیادی باتوں میں ان کے موافق ہوں۔ خواہ اس طرح کا کوئی آدمی حربی ہو یا عرب یا عجم سے تعلق رکھنے والا ذمی ہو۔ خواہ اس کے والدین کتابی ہوں، دونوں غیر کتابی ہوں یا دونوں میں سے ایک کتابی ہو اور دوسرا غیر کتابی۔ 2- وہ لوگ، جن کے بارے میں شبہ ہو کہ ان کو آسمانی کتاب ملی تھی یا نہیں؟ اس سے مراد مجوسی ہیں۔ 3- وہ لوگ، جن کے پاس نہ کوئی (آسمانی) کتاب ہو، نہ ان کے پاس کتاب ہونے کا کوئی شبہ ہو۔ اس میں پہلی دونوں قسموں کے علاوہ باقی لوگ شامل ہیں۔ اس قسم میں بتوں کے پجاری، منافقین اور زنادقہ وغیرہ آتے ہیں۔ یہودی سےمراد ہر وہ شخص ہے، جس کا دین تحریف شدہ یہودیت ہو، جو سیدنا موسی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ ان کے بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں، جن میں فریسی، صدوقی اور سامری وغیرہ شامل ہیں۔ جب کہ نصرانی (عیسائی) سے مراد وہ شخص ہے، جس کا دین تحریف شدہ عیسائیت و مسیحیت ہو، جو سیدنا عیسی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ ان کے بھی بہت سے فرقے ہیں، جن میں ملکانیہ، نسطوریہ اور یعقوبیہ وغیرہ شامل ہیں۔ بعض علما نے شرط لگائی ہے کہ کتابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے اور اپنے دین کے احکام کی پابندی کرتا ہو۔ لہذا اگر وہ اس کا دانستہ طور پر انکار کردے اور بے دینی اختیار کرلے تو وہ کتابی شمار نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ہمارے دور کے ان ملحدین کا طرز عمل دیکھنے کو ملتا ہے، جو اپنے آپ کو عیسائیت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔
Indonesia Orang-orang kafir terdiri dari tiga macam: 1. Ahli Kitab; mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang yang sepaham dengan mereka dalam ajaran-ajaran pokok agama dari berbagai kelompok mereka, baik salah seorang mereka itu harbi atau zimi, dari kalangan Ajam ataupun Arab, dan baik kedua orang tuanya Ahli Kitab atau bukan Ahli Kitab, atau salah satunya Ahli Kitab dan lainnya bukan. 2. Kelompok yang memiliki sesuatu seperti kitab; mereka adalah Majusi. 3. Kelompok yang tidak memiliki kitab dan tidak pula menyerupai kitab; mereka adalah selain dua kelompok tersebut dari kalangan penyembah berhala, orang-orang munafik, orang-orang ateis, dan lainnya. Yang dimaksud dengan orang Yahudi adalah orang yang memeluk agama Yahudi yang sudah diselewengkan dan dinisbahkan kepada Musa -'alaihis-salām-. Mereka terdiri dari banyak sekte, di antaranya Al-Farīsiyyūn (Pharisees), Aṣ-Ṣidqiyyūn (Sadducees), As-Sāmiriyyūn, dan lainnya. Adapun yang dimaksud orang Nasrani adalah orang yang memeluk agama Nasrani yang sudah diselewengkan dan dinisbahkan kepada Isa -'alaihis-salām-. Mereka terdiri dari banyak sekte, di antaranya Al-Mulkāniyyah (Melkite), An-Nasṭūriyyah (Nestorian), Al-Ya'qūbiyyah (Yacobian), dan lainnya. Sebagian ulama mensyaratkan komitmen seorang Ahli Kitab terhadap akidah dan hukum-hukum (asli) agamanya (untuk disebut Ahli Kitab). Jika ia mengingkarinya dan menyimpang, maka ia bukan Ahli Kitab, seperti kelompok ateis di masa kita sekarang ini yang menisbahkan diri kepada agama Nasrani (Kristen).
Русский Неверующие делятся на три категории: 1) люди Писания — все представители иудаизма и христианства со всеми их течениями, зиммии и враждующие с мусульманами, неарабы и арабы, вне зависимости от того, были ли их родители или хотя бы один из них из людей Писания; 2) огнепоклонники, у которых есть некое подобие Писания; 3) люди, у которых нет ни Писания, ни его подобия (это язычники-идолопоклонники, лицемеры, еретики и им подобные). Под иудеем подразумевается исповедующий искажённую иудейскую религию, которая связывается с Мусой (мир ему). У них много течений и направлений: фарисеи, саддукеи, самаритяне и так далее. Под христианином подразумевается исповедующий искажённую христианскую религию, которая связывается с ‘Исой (мир ему). У них много течений и направлений: мелькиты, несториане, яковиты и так далее. Некоторые учёные считают необходимым условием приверженность человека своей религии и нормам своей религии, если же он их отрицает, то уже не относится к людям Писания, как в наше время некоторые безбожники — выходцы из христианской среды.
Português São três categorias de incrédulos: 1- Povo do Livro: são os judeus e cristãos, e aqueles que concordaram com eles na essência de suas religiões dentre as diferentes seitas, seja um deles combatente ou aquele que está sob proteção de muçulmanos dentre os estrangeiros ou os árabes, e sejam seus pais povo do Livro ou não ou um deles povo do Livro e outro não. 2- Categoria parecida com povo do Livro, que são os zoroastristas. 3- Categoria que não possui nem Livro nem algo similar a um Livro: são os que diferem dessas duas categorias, dentre os adoradores de ídolos, os hipócritas, Al-Zanádiqah e outros. Refere-se a judeu aquele que segue o judaísmo distorcido atribuído a Moisés (Que a paz esteja sobre ele), são muitas seitas, dentre elas: Os fariseus, os saduceus, os samaritanos e outros. Quanto ao cristão, é aquele que segue a distorcida religião cristã atribuida ao messias Jesus (Que a paz esteja sobre ele), são muitas seitas, dentre elas: Melquita, Nestorianismo, Jacobitismo e outros. Alguns sábios condicionam que o povo do livro se comprometa com sua crênça e as regras de sua religião, caso negá-la e negar existência de Allah não pertence ao povo do livro, como alguns ateus que se consideram seguidores do cristianismo nos nossos tempos atuais.
বাংলা ভাষা কাফেররা তিন প্রকার: ১- আহলে কিতাব: আর তারা হলো ইয়াহুদী ও নাসারা এবং তাদের বিভিন্ন দল থেকে যারা তাদের দীনের মূলনীতির সাথে একমত পোষণ করে তারা। চাই তাদের কেউ হারবী হোক বা জিম্মি আরবী হোক বা অনারবী। আর চাই তাদের মাতা-পিতা কিতাবী হোক বা গাইরে কিতাবি বা তাদের একজন কিতাবী। ২- আরেক প্রকার হলো যাদের কিতাবের সদৃশ রয়েছে। আর তারা হলো মুজুসী। ৩- যাদের কোন কিতাব নাই এবং কোন কিতাবের সদৃশ নাই। তারা এ দুই প্রকার ছাড়া অন্যান্য মুর্তি পুজারী, মুনাফিক, যিন্দিক ইত্যাদি। ইয়াহুদী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুসা আলাইহিস সালামের বিকৃত দীনের উপর ঈমান আনায়নকারীগণ। তাদের অনেক দল রয়েছে, তাদের কতক হলো: ফরিসীইউন, সিদকীইউন, সামেরীইউন ইত্যাদি। আন নাসরানী হলো, যে ব্যক্তি ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি সম্বোধিত বিকৃত নাসরানী মাসীহি দীনের উপর ঈমান আনায়নকারীগণ। তাদেরও অনেক দল রয়েছে, তাদের মধ্য হতে হলো: মালকানিয়্যাহ, নাসতূরীয়্যাহ, ইয়া‘কৃবীয়্যাহ ইত্যাদি। কিতাবী হওয়ার জন্য কতক আলেম এ শর্ত আরোপ করেছেন যে, কিতাবীকে অবশ্যই কিতাবের আকীদা ও তার দীনের বিধান মানতে হবে। যদি তা অস্বীকার করে এবং নাস্তিকতা অবলম্বন করে তা হলে সে কিতাবী নয়। যেমন, আমাদের যুগে অনেক নাস্তিক নাসরানী দাবি করে থাকে।
中文 异教徒分为三类:一、有经典者:他们就是犹太教徒和基督教徒,以及和他们有着同样的宗教基础的其它教派,无论是交战者,或者在穆斯林保护下的外国人,或是阿拉伯人,也无论他的父母是有经典者,或者无经典者。还是一方是有经典者。二、类似有经典者,他们就是拜火教徒。三、没有经典者,也没有类似的经典:他们就是除了这两部分以外的人,包括崇拜佛像者、伪信者和不信教者等。犹太教徒指的是,信仰犹太教者,犹太教是被篡改的穆萨--愿主福安之--的宗教,他们有许多团体,有法理西派、萨迪格派和闪米特派等。基督教徒是指:信仰基督教的人,基督教是被篡改的尔萨--愿主福安之--的宗教,他们有许多团体,包括麦莱卡尼耶、纳斯图忍耶和叶尔古比耶等。有的学者将有经典者必须遵守其信仰和教律作为条件。如果他们不信教,就不是有经典者。如当代有些基督教徒就不信宗教。
فارسی کافران بر سه دسته اند: ۱- اهل کتاب یعنی یهودیان و نصرانیان و فرقه های گوناگون آنان که در اصول دینشان با آنان موافقند، و تفاوتی ندارد که حربی یا ذمی یا از عجم یا از عرب باشند و تفاوتی ندارد که پدر و مادرشان کتابی باشند یا غیر کتابی یا آنکه یکی از والدین آنها کتابی باشد و دیگری غیر کتابی. ۲- گروهی که شبههٔ کتاب دارند یعنی مجوسیان. ۳- گروهی که نه کتابی اند و نه شبه کتابی، یعنی همهٔ بت پرستان و منافقان و زنادقه و دیگران که در دو دسته پیشین نیستند. منظور از یهودی کسی است که بر دین تحریف شدهٔ یهودیت که به موسی علیه السلام منسوب است باشد. آنان بر فرقه های گوناگون هستند مانند فریسی ها و صدقی ها و سامری ها و دیگر فرقه ها. اما نصرانی (مسیحی) کسی است که بر دین مسیحیت (نصرانیت) تحریف شده که به عیسی علیه السلام منسوب است، باشد. آنان نیز فرقه های پرشمار دارند از جمله: مَلکانی ها، نَسطوری ها، یعقوبی ها و دیگران. برخی از علما برای آنکه کسی کتابی دانسته شود شرط دانسته اند که وی به عقیده و احکام دینش پایند باشد، بنابراین اگر آن را انکار کند و ملحد باشد دیگر کتابی نیست، مانند بسیاری از ملحدان منتسب به مسیحیت در دوران ما.
Tagalog Ang mga Kāfir (tagatangging sumampalataya) ay tatlong bahagi: 1. Mga may kasulatan, ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano at ang sinumang sumang-ayon sa kanila sa mga saligan ng relihiyon nila kabilang sa mga nagkakaiba-ibang sekta, maging ang isa kabilang sa kanila ay isang ḥarbīy (mamamayan ng pamahalaang nakikidigma sa pamahalaang Muslim) o isang dhimmīy (di-Muslim na nasa ilalim ng pangangalaga ng pamahalaang Muslim) kabilang sa mga di-Arabe o kabilang sa mga Arabe, maging ang mga magulang niya ay mga Kitābīy o hindi mga Kitābīy o ang isa mga magulang ay Kitābīy. 2. Isang bahagi na may mapaghihinalaang kasulatan para sa kanila, ang mga Mago. 3. Isang bahagi na walang kasulatan para sa kanila ni mapaghihinalaang kasulatan, ang iba pa sa [naunang] dalawang bahaging ito kabilang sa mga tagasamba ng mga diyus-diyusan, mga mapagpaimbabaw, mga Zindīq, at iba pa sa kanila. Ang tinutukoy ng Hudyo ay ang sinumang nagrelihiyon ng relihiyong Hudaismong pinilipit na nakaugnay kay Moises (sumakanya ang pagbati ng kapayapaan). Sila ay maraming sekta. Kabilang sa kanila ang mga Fariseo, ang mga Saduceo, ang mga Samaritano, at ang iba pa sa kanila. Hinggil naman sa Kristiyano, siya ay ang sinumang nagrelihiyon ng relihiyong Kristiyanismong pinilipit na nakaugnay kay Jesus (sumakanya ang pagbati ng kapayapaan). Sila ay maraming sekta. Kabilang sa kanila ang mga Melkita, ang mga Nestoryano, ang mga Jacobita, at ang iba pa sa kanila. Nagsakundisyon ang ilan sa mga maalam ng pagsunod ng Kitābīy sa pinaniniwalaan niya at mga patakaran ng relihiyon niya sapagkat kapag nagkaila siya nito at naging ateista, siya ay hindi Kitābīy gaya ng ilan sa mga nakikiugnay sa Kristiyanismo sa panahon natin kabilang sa mga ateista.
हिन्दी काफ़िर तीन तरह के होते हैं : 1- किताब वाले: यहूदी, ईसाई तथा उनके उनके विभिन्न समुदायों के वह लोग, जो धर्म की बुनियादी बातों में उनसे सहहमत हों। चाहे वह युद्धरत समुदाय से हो या ज़िम्मी हो (यानी इस्लामी राष्ट्र में सरकारी कर अदा करके उसकी नागरिकता लिया हुआ हो), अरब से बाहर का हो अथवा अरब का, उसके माता-पिता दोनों किताब वाले हों या किताब वाले ना हों या फिर उनमें से कोई एक किताब वाला हो और दूसरा किताब वाला ना हो। 2- वह लोग, जिनके पास किताब होने या ना होने में संदेह है। इससे मुराद मजूसी हैं। 3- वह लोग, जिनके पास न किताब है और ना ही उनके किताब होने या ना होने में संदेह है। ये मूर्तिपूजक, मुनाफ़िक़ और नास्तिक आदि हैं। यहूदी से मुराद हर वह व्यक्ति है, जो मूसा (अलैहिस्सलाम) से संबंधित परिवर्तित यहूदी धर्म का अनुयायी हो। यहूदियों के भी कई समुदाय हैं, जिनमें फरीसी,सिद्क़ी और सामिरी आदि मुख्य हैं। ईसाई से मुराद, हर वह व्यक्ति है, जो ईसा (अलैहिस्सलाम) से संबद्ध परिवर्तित ईसाई धर्म का अनुयायी हो। ये भी कई समुदायों में विभक्त हैं, जिनमें मल्कानी, नस्तूरी और याकूबी आदि प्रमुख हैं। कुछ विद्वानों ने किताब वालों में शुमार होने के लिए, किताबी के अपनी आस्था और अपने धर्म के आदेशों का अनुपालक होने की शर्त लगाई है। अगर वह इनकार करता है या नास्तिक बन जाता है, तो वह किताबी नहीं है, जैसा कि वर्तमान समय के बहुत सारे लोग, ईसाई धर्म से संबंध अवश्य रखते हैं, किन्तु वास्तविक जीवन में नास्तिक हैं।
മലയാളം അമുസ്ലിംകൾ (കാഫിറുകൾ) മൂന്ന് തരക്കാരാണ്. 1- വേദക്കാർ. യഹൂദ നസ്വാറാക്കളും അവരുടെ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ യോജിപ്പു പുലർത്തുന്ന അവരിലെ വ്യത്യസ്ത കക്ഷികളും ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെടും. മുസ്ലിംകളോട് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരും, അനറബികളിൽ പെട്ട -ജിസ്യ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന- ദിമ്മിയ്യുകളും ഈ പദത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഒരാളുടെ മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടു പേരും വേദക്കാരാണെങ്കിലും, അവരിൽ ഒരാൾ വേദക്കാരനാണെങ്കിലും, വേദക്കാരായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിച്ചില്ലെങ്കിലും വേദക്കാരുടെ മതം സ്വീകരിച്ചവനും ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. 2- വേദക്കാരിൽ പെട്ടതാണോ എന്ന ആശയക്കുഴപ്പമുള്ള വിഭാഗം; അഗ്നിയാരാധകരായ മജൂസികൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെടും. 3- വേദം നൽകപ്പെടുകയോ, വേദക്കാരിൽ പെട്ടവരാണെന്ന സംശയത്തിന് വകയോ ഇല്ലാത്തവർ. മേൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലും ഉൾപ്പെടാത്തവരെല്ലാം ഇത്തരക്കാരാണ്. വിഗ്രഹാരാധകരും, കപടവിശ്വാസികളും, നിരീശ്വരവാദികളും മറ്റുമെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെടും. യഹൂദൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം, മൂസാ നബി -عَلَيْهِ السَّلَامُ- യിലേക്ക് ചേർത്തപ്പെടുന്ന, കൂട്ടിക്കടത്തലുകൾക്ക് വിധേയമായ യഹൂദ മതം ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തുന്നവനാണ്. അവർ ധാരാളം വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. പരീശന്മാർ, സദൂക്യർ, ശമരിയർ എന്നിങ്ങനെ ധാരാളം വിഭാഗങ്ങൾ. നസ്വാറാക്കൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുക, ഈസാ നബി -عَلَيْهِ السَّلَامُ- യിലേക്ക് ചേർത്തപ്പെടുന്ന, മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവ മതം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തികളാണ്. അവരിലും അനേകം കക്ഷികളുണ്ട്. മെൽകൈറ്റ്, നെസ്തോറിയ, യാകോബായ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കക്ഷികൾ. വേദക്കാരിൽ ഉൾപ്പെടണമെങ്കിൽ യഹൂദ നസ്വാറാ മതത്തിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകളും വിശ്വാസവും പുലർത്തുന്നവനായിരിക്കണം എന്ന നിബന്ധന ചില പണ്ഡിതന്മാർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരാൾ യഹൂദ മതത്തെയോ നസ്വാറാ മതത്തെയോ നിഷേധിക്കുകയും, നിരീശ്വരവാദിയായിത്തീരുകയും ചെയ്താൽ അവൻ വേദക്കാരിൽ ഉൾപ്പെടുകയില്ല. ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ നസ്വാറാക്കളിൽ ഇത്തരക്കാർ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്.
తెలుగు కాఫీరులు మూడు రకాలు :1- గ్రంధవహులు : వీరిలో యూదులు మరియు క్రైస్తవులు మరియు వారి మతసిద్దాంతలను అవలంబించు విభిన్న వర్గాలవారు.వారు యుద్దశత్రువులు లేదా అరబ్బేతర జిమ్మీలు లేక అరబ్బులనుండి అయిన సరే వారి తల్లిదండ్రులు గ్రంధవహులు అయిన లేక కాకపోయిన, ఏ ఒక్కరూ గ్రంధ వహులు అయిన సరే సమానమే! 2-గ్రంధవహుల మాదిరి పోలిక గలవారు అంటే ‘మజూసీలు’3- గ్రంధంలేనివారు మరియు గ్రంధాన్నిపోలినది కూడా లేనివారు: ఈ రెండు భాగాలకు దూరంగా ఉన్న విగ్రహారాధకులు,కపటవాదులు మరియు జీన్దీఖీ మత విశ్వాసులు ఉన్నారు,-యూదులు అనగా ‘మూసా అలైహిస్సలమ్ వైపుకు ఆపాదించబడే మార్పుకు గురైన యూదమతం,వీరు అనేక వర్గాలు : అందులో కొన్ని:ఫారసీలు,సిద్దీఖియ్యీనులు మరియు సామీరీలు తదితరులు ఉన్నారు,ఇక క్రైస్తవుల విషయానికొస్తే ‘వీరు ఈసా అలైహిస్సలాం వైపుకు ఆపాదించబడే మార్పుకు గురైన మసీహ్ ఈసా మతం'-వీరు అనేక వర్గాలు : మలకానీలు ,నిస్తురీలు,యఖూబీలు తదితరులు,కొంతమంది ధార్మిక పండితులు ‘గ్రంధవహుల మతం మరియు వారి మతంయొక్క తీర్పులపై వ్రాతపూర్వక నిబద్ధత కలిగి ఉన్నవారు అని నిర్దేశించారు,వీరితో విభేదించి వెరైనవారు గ్రంధవహులు కారు,కొంతమంది ప్రస్తుత సమాజంలో క్రైస్తవులుగా చెలామణి అవుతున్నవారిలో నాస్తికులు కూడా ఉన్నారు.
ไทย 1-ชาวคัมภีร์ : พวกเขาคือชาวยิวและชาวคริสเตียน และผู้ที่เห็นด้วยกับพวกเขาในรากฐานของศาสนาจากกลุ่มต่างๆ ของพวกเขาที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคนใดคนหนึ่งจะเป็นขุนศึกหรือบุคคลที่มีอิทธิพลจากคนที่ไม่ใช่อาหรับหรือคนอาหรับ ไม่ว่าพ่อแม่ของเขาจะเป็นชาวคัมภีร์หรือไม่ หรือหนึ่งในนั้นเป็นชาวคัมภีร์ก็ตาม 2-ประเภทที่พวกเขามีความคล้ายกับคัมภีร์ พวกเขาคือมะญูซี(บูชาไฟ) 3-ประเภทที่ไม่มีคัมภีร์หรือคล้ายคัมภีร์ : พวกเขาคือผู้ที่นอกเหนือจากสองประเภทนี้(ที่มีคัมภีร์และคล้ายคัมภีร์) จากผู้ที่บูชารูปปั้น ผู้กลับกลอก ผู้นอกรีตและคนอื่นๆ และความหมายของชาวยิว คือผู้ที่นับถือศาสนายิวที่ผิดเพี้ยนไปซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนบีมูซา อะลัยฮิสะลาม โดยที่พวกเขามีกลุ่มต่างๆมากมาย เช่น อัลฟะรีซียูน อัศศิดีกียูน อัสสามิรียูน และคนอื่นๆ ส่วนชาวคริสต์คือผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ที่ผิดเพี้ยนไปซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนบีอีซา อะลัยฮิสะลาม โดยที่พวกเขามีกลุ่มต่างๆมากมาย เช่น อัลมัลกานียะฮิ อันอัสฏูรียะฮฺ อัลยะอฺกูบียะฮฺ และคนอื่นๆ และนักวิชาการบางคนระบุไว้ซึ่งการปฏิบัติตามคัมภีร์ด้วยความเชื่อและบทบัญญัติของศาสนาของเขา หากเขาปฏิเสธและนำสิ่งอื่นมาเสริมก็จะไม่เป็นชาวคัมภีร์ เช่นเดียวกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์บางคน ในยุคของเราจากผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า

الكِتابِيّون: جمعُ كِتابِيٍّ، وهو اسْمٌ مَنْسُوبٌ إلى كِتابٍ، وهو الصُّحُفُ المَجْموعَةُ بين غِلافَيْنِ. وأَصْلُهُ مِن الكَتْبِ، وهو: جَمْعُ شَيْءٍ إلى شَيْءٍ، يُقال: كَتَبْتُ الشَّيْءَ: إذا جَمَعْتُهُ. والكِتابِيُّ أيضاً: واحِدُ أَهْلِ الكِتابِ، وهم اليَهودُ والنَّصارَى.

تَوَسَّعَ الحَنَفِيَّةُ فقالوا: إنَّ أَهْلَ الكِتابِ هُم كُلُّ مَن يُؤْمِنُ بِنَبِيٍّ ويُقِرُّ بِكِتابٍ سَماوِيٍّ، فيَشْمَلُ اليَهودَ والنَّصارَى، ومَن آمَنَ بِزَبُورِ داوُدَ وصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وشِيثَ عليهِم السَّلامُ، وذلك؛ لأنَّهُم يَعْتَقِدونَ دِيناً سَماوِيّاً مُنَزَّلاً بِكِتابٍ، وأَلْحَقَ بَعْضُهُم المَجُوسَ، وأَكْثَرُ الفُقَهاءِ على أنَّ الكِتابِيَّ هو مَن كان مِن اليَهودِ أو النَّصارَى فقط، وأمَّا المَجوسُ وغَيْرُهُم فَلَيْسُوا مِن أَهْلِ الكِتابِ، لكنّ المَجوسَ يُعامَلُونَ مُعامَلَةَ أَهْلِ الكِتابِ في أَخْذِ الجِزْيَةِ، ويَبْقَوْنَ على الأَصْلِ في غَيْرِها مِن الأحكامِ، كالنِّكاحِ والذَّبائِحِ ونَحْوِ ذلك.

مقاييس اللغة : (5/158) - مختار الصحاح : (ص 266) - المنتقى شرح الموطأ : (3/112) - أحكام أهل الذمة : (ص 513) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (5/75) - الـمغني لابن قدامة : (13/228) - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : (3/115) - رد المحتار على الدر المختار : (3/268) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/524) -