La catégorie: Les sectes et les religions .
حنيفية
English Hanifism
Français Exclusivité du culte / Monothéisme exclusif.
Español Hanifíah.
Türkçe Hanîfiyye
اردو دینِ حنیفی
Indonesia Ḥanīfiyyah
Русский Ханифизм
Português Hanifiyyah (Monoteísmo)
বাংলা ভাষা হানীফিয়্যাহ
中文 正道
فارسی حنیفیه
Tagalog Pagkamakatotoo
हिन्दी हनीफ़िय्या
മലയാളം ഹനീഫിയ്യഃ (ഋതുവായ മാർഗം)
తెలుగు హనీఫియ్య'
ไทย หะนีฟียะฮฺ
إخلاص العبادة لله تعالى والميل عن عبادة الأوثان.
English Worshiping Allah Almighty sincerely and staying away from the worship of idols.
Français Vouer sincèrement l'adoration à Allah, le Très-Haut, et se détourner de l’adoration des idoles.
Español Es adorar a Al-láh sinceramente y alejarse de la adoración a los ídolos.
Türkçe Putlara ibadet etmekten yüz çevirerek, ibadeti yalnızca Allah'a has kılmaktır.
اردو خالص اللہ کی عبادت کرنا اور بتوں کی پوجا سے اعراض کرنا۔
Indonesia Pemurnian ibadah kepada Allah -Ta'ālā- dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala.
Русский Искреннее посвящение поклонения Аллаху и отказ от поклонения идолам.
Português Devoção sincera a Allah - o Altíssimo - e negação de adoração de ídolos.
বাংলা ভাষা যাবতীয় ইবাদত আল্লাহর জন্য করা এবং মুর্তিপুজা থেকে বিরত থাকা।
中文 虔诚崇拜伟大的真主,避免偶像崇拜。
فارسی خالص گرداندن عبادت برای الله تعالی و دوری گزیدن از عبادت بت ها.
Tagalog Ang pagpapakawagas ng pagsamba ukol kay Allāh (pagkataas-taas Siya) at ang pagkiling palayo sa pagsamba sa mga diyus-diyusan.
हिन्दी इबादत को केवल अल्लाह तआ़ला के लिए खास कर देना और उसके सिवा अन्य वस्तुओम की पूजा-अर्चना से विमुख हो जाना हनीफ़िय्यत कहलाता है।
മലയാളം ഇബാദത്തുകൾ അല്ലാഹുവിന് മാത്രം നിഷ്കളങ്കമാക്കുകയും, വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യൽ.
తెలుగు ఆరాధనను కేవలం మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ కు మాత్రమే నిజాయితీ చిత్తశుద్ది తో చేయడం,విగ్రహారాధన నుండి దూరాన్ని వహించే వర్గం
ไทย บริสุทธิ์ใจในการเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา (ผู้ทรงฤทธานุภาพ) และออกห่างจากการเคารพสักการะรูปปั้น
الحنيفية: هي ملة إبراهيم عليه السلام التي فطر الله عباده عليها، وأمرهم بها كلهم، ورضيها لهم، كما قال تعالى: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) وهي العقيدة المحمدية التي لا يقبل الله من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل جميعاً، وتشمل الإيمان بالله وحده وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والبعد عن عبادة الأوثان والأصنام، والحنيف: المستقيم المستمسك بالإسلام المقبل على الله، والمعرض عن كل ما سواه، والخارجون عن الحنيفية هم الكفار كأهل الكتاب وغيرهم.
English Hanifism is the religion of Ibrāhim (Abraham) (peace be upon him) that Allah instilled in human nature, commanded all people to follow, and approved it for them. Allah Almighty says: {So direct your face toward the religion, inclining to truth. [Adhere to] the fitrah of Allah upon which He has created [all] people. No change should there be in the creation of Allah. That is the correct religion, but most of the people do not know} [Al-Rūm: 30]. It is the Muhammadi creed, which is the only creed accepted by Allah. It is the essence of Islam that Allah sent all the messengers to preach. It includes belief in the Oneness of Allah and belief in His angels, His books, His messengers, the Last Day, fate, with the good and bad thereof, and not worshiping idols. “Hanīf” is the upright person who adheres to Islam, the one who turns towards Allah and stays away from everything other than Him. Those who do not adhere to Hanifism are the disbelievers, including the People of the Book.
Français Le terme : " Al Hanîfiyyah " désigne la voie d’Abraham (paix sur lui) sur laquelle Allah a créé Ses serviteurs, celle qu’Il leur a tous ordonnés de suivre car c’est celle qu’Il a agréée pour eux, comme Il - Elevé soit-Il - a dit : {Dirige tout ton être vers la religion exclusivement [pour Allah], telle est la nature sur laquelle Allah a originellement créé les hommes - pas de changement à la création d'Allah -. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas.} C’est la croyance Muhammadienne qui est la seule qu’Allah accepte des gens. En fait, c’est le véritable Islam pour lequel Allah a envoyé l’ensemble des Messagers et qui englobe la foi en Allah, seul, Ses Anges, Ses Livres, Ses Messagers, le Jour Dernier et le Destin, en bien et en mal. C’est aussi le fait de s’éloigner de l’adoration des idoles et des statues. Le monothéiste exclusif est celui qui se tient droit et s’attache à l’Islam en se tournant vers Allah et en s’écartant de toute autre chose en dehors de Lui. Ceux qui sortent de ce monothéisme exclusif sont les mécréants, comme les gens du Livre ainsi que les autres.
Español Al-Hanifíah es el credo de Ibrahim, la paz de Al-láh sea con él, que Al-láh ha dado a los siervos de forma innata y les ha ordenado seguir y practicar. Dijo Al-láh, exaltado sea: "Conságrate al monoteísmo, que es la inclinación natural con la que Al-láh creó a la gente. La religión de Al-láh es inalterable y esta es la forma de adoración verdadera, pero la mayoría de la gente lo ignora". Es el credo y la creencia de Muhámmad, la paz y las bendiciones de Al-láh sea con él, la única creencia aceptada por Al-láh, y es la esencia del Islam que Al-láh ha enviado a través de todos Sus Mensajeros. Este credo engloba los pilares de la fe (la creencia en Al-láh, el Altísmo, la creencia en Sus ángeles, la creencia en Sus libros, la creencia en Sus profetas y mensajeros, la creencia en el Día del Juicio, la creencia en la predestinación, el Decreto Divino (Al-Qadr) y alejarse de la idolatría. Por lo tanto, la persona que es “Hanif” es aquella que es recta y que está sujeta a la entrega a Al-láh. Los que están fuera de Al-hanifíah son los incrédulos, como por ejemplo, los de Ahlu l-kitab (La Gente del Libro) y otros.
Türkçe Hanîfiyye: Allah'ın kullarına fıtrat olarak yerleştirdiği, bütün kullarına uymalarını emrettiği, din olarak razı olduğu, İbrahim'in -aleyhisselam- dinidir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: (O halde sen Hanîf olarak, Allah insanları yaratmış olduğu fıtrat üzerine olan dine yönel! Allah’ın yaratmasında bir değişme olmaz. İşte doğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler.) O, Allah'ın kullarından bu itikattan başkasını kabul etmediği, Muhammedî itikattır. Allah'ın, bütün peygamberleri gönderdiği, İslâm'ın gerçeğidir. Bir olan Allah'a, O'nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe ve kadere iman etmeyi, putlara ve totemlere ibadet etmekten de sakınmayı gerektirir. Hanîf: Dosdoğru yol üzere olan, İslâm dinine sıkı sıkıya bağlı, Allah'a yönelen ve Allah'tan başka her varlıktan yüz çevirendir. Hanifliğin dışında kalanlar ise Ehl-i Kitap ve diğerleri gibi kâfirlerdir.
اردو حنیفیت: اس سے مراد ابراھیم علیہ السلام کا دین ہے، جس پر اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا اور سب کو اس کی پابندی کا حکم دیا اور سب کے لیے اسے پسند کیا، جیساکہ ارشادِ باری تعالی ہے: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (پس آپ یکسو ہوکر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کردیں۔ اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے بنائے کو بدلنا ممکن نہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔) یہ محمدی عقیدہ ہے، جس کے سوا اللہ کسی اور سے کوئی اور عقیدہ قبول نہیں کرتا۔ یہ وہ اسلامی حقیقت ہے، جس کے لیے اللہ نےتمام رسولوں کو مبعوث کیا، جس میں اکیلے اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لانا اور بتوں اور مورتیوں کی پوجا سے دور رہنا شامل ہے۔ ’حنیف‘ اس شخص کو کہتے ہیں، جو راہ راست پر قائم ہو، اسلام پر کاربند ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اس کے علاوہ ہر کسی سے اعراض کرنے والا ہو۔ ’حنیفیت‘ سے کفار جیسے اہلِ کتاب وغیرہ خارج ہیں۔
Indonesia Al-Ḥanīfiyyah adalah agama Ibrahim -'alaihis-salām-, yang Allah menciptakan fitrah hamba-hamba-Nya di atasnya, memerintahkan mereka semua untuk memegangnya, dan meridainya untuk mereka. Sebagaimana firman Allah -Ta'ālā-: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah di atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." (QS. Yūnus: 30). Ini merupakan akidah Muhammad yang Allah tidak akan menerima selainnya dari siapa pun. Inilah hakikat agama Islam yang dengannya Allah mengutus semua rasul. Dia mencakup iman kepada Allah Yang Esa, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari Akhir, takdir baik dan buruk, dan menjauhi penyembahan berhala-berhala dan patung-patung. Al-Ḥanīf maknanya yang lurus; yang berpegang teguh kepada Islam, yang menghadap Allah, dan yang berpaling dari segala sesuatu selain-Nya. Orang-orang yang keluar dari Al-Ḥanīfiyyah adalah orang-orang kafir seperti Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dan yang lainnya.
Русский Ханифийя — религия Ибрахима (мир ему), которую Аллах сделал естественной для Своих рабов и повелел им всем исповедовать её и одобрил её для них. Как сказал Всевышний: «Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково врождённое качество, с которым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит изменению. Такова правильная вера, но большинство людей не знают этого» (30:30). Это ‘акыда Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), и Всевышний Аллах ни от кого не примет иной религии, и это истинная суть ислама, с которым Всевышний Аллах направлял всех посланников. Она включает веру в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, Судный день и предопределение всего благого и скверного, а также отдаление от идолопоклонства. Ханиф — следующий прямым путём, приверженный исламу, обращённый к Аллаху, отвернувшийся от всех [объектов поклонения], кроме Него. Не являющиеся ханифитами являются неверующими — например, люди Писания и так далее.
Português Al-Hanifiyyah (Monoteísmo): é a religião do profeta Abraão (Que a paz esteja sobre ele), o qual Allah tornou natural para seus servos, ordenou-a a todos e ficou satisfeito com eles por ela (religião), conforme o Altíssimo diz: {Então, ergue tua face para a religião, sendo monoteísta sincero. Assim, é a natureza feita por Allah, segundo a qual Ele criou. Não há alteração na criação de Allah. Essa é a religião reta, mas a maioria dos homens não sabe}. Que é a crênça louvável, cujo Allah não aceita de alguém senão ela, é a crênça do Islam pelo qual Allah enviou todos os mensageiros, e abrange a crênça em Allah, o Único, crênça nos Seus anjos, Seus Livros, Seus mensageiros, o Derradeiro Dia e a predestinação, seja do bem ou do mal. E abster-se da adoração de ídolos e estátuas. Monoteísta (Al-Haníf): aquele que está na retidão, que se assegura ao Islam, próximo a Allah, aquele que renega tudo além d'Ele. Os que estão fora de Al-Hanifiyyah são os descrentes, como o povo do Livro e outros.
বাংলা ভাষা আল-হানীফিয়্যাহ: এটি মিল্লাতে ইবরাহীম যার ওপর আল্লাহ তার বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন, যার প্রতি আনুগত্য করার জন্য তাদের সবাইকে আদেশ দিয়েছেন এবং তাদের জন্য তার প্রতি সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করেছেন। যেমন, আল্লাহ বলেন, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ “অতএব আপনি একনিষ্ঠ হয়ে দীনের জন্য নিজকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতির উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।” (সূরা আর-রূম, আয়াত: 30)। এটিই হলো মুহাম্মাদি আকীদা এটি ছাড়া অন্য কোন কিছু আল্লাহ কারো থেকে গ্রহণ করবেন না। আর এটিই হলো প্রকৃত ইসলাম যা দিয়ে তিনি সমগ্র রাসূল প্রেরণ করেন। এটি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, ফিরিস্তাদের প্রতি ঈমান আনা, আসমামী কিতাবসমূহ, আখিরাত দিবস ভালো ও মন্দের তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা এবং দেবদেবী ও মুর্তি পুজা থেকে দুরে থাকাকে শামিল করে। আর হানীফ অর্থ হলো, আল-মুস্তাকীম। যিনি ইসলামকে মুজবুত করে পাকাড়াও করে। আর যিনি আল্লাহর দিকে অগ্রগামী ও আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে বিমুখতা অবলম্বনকারী। আর হানীফিয়্যাহতের বাহিরে অবস্থানকারীরা হলো কাফেররা। যেমন, আহলে কিতাব ইত্যাদি।
中文 正道:就是伊布拉欣--愿主福安之--的道路,是真主先天性的赋予他的仆人的正道,真主以此正道命令所有的人,并为他们而喜悦之。正如真主所说:“你应当趋向正教,(并谨守)真主所赋予人的本性。真主所创造的,是不容变更的;这才是正教,但人们大半不知道。”它就是穆罕默德的信仰,真主只接受这一信仰,它就是真主以此而派遣了所有的使者的伊斯兰教之实质,它包括信仰独一的真主、天使、使者、后世、好坏的前定,远离一切偶像和多神崇拜。正道:抓住真主接受的伊斯兰大道,反对除伊斯兰教以外的一切。脱离正道者就是异教徒,如有经典者等。
فارسی حنیفیت: همان دین ابراهیم علیه السلام است که خداوند بندگانش را بر آن سرشته است و همه را به آن امر نموده و این آیین را برای آنان پسندیده است. الله تعالی می فرماید: {پس روی خود را با حق گرایی [و اخلاص] به سوی دین آورد. فطرت الهی است که [الله] مردم را بر آن سرشته است. دگرگونی در آفرینش الله نیست. این است دین استوار، اما بیشتر مردم نمی دانند} و این همان عقیدهٔ محمدی است که الله جز آن از کسی نمی پذیرد و حقیقت اسلامی است که الله پیامبران را با آن مبعوث ساخته است و شامل ایمان به الله به یگانگی و ایمان به ملائکهٔ او و ایمان به کتابهایش و روز آخرت و قدر ـ خیر و شر آن ـ و دوری از پرستش بتهاست. حنیف: یعنی شخصی که بر راه راست است و به اسلام چنگ زده و به الله روی آورده و از هرچه غیر اوست رو گردانده است و کسانی که از حنیفیت خارج شده اند همان کافران هستند، مانند اهل کتاب و دیگر کافران.
Tagalog Ang Pagkamakatotoo ay ang kapaniwalaan ni Abraham (sumakanya ang pagbati ng kapayapaan) na lumalang si Allāh sa mga lingkod Niya ayon doon, nag-utos Siya sa kanila niyon sa kabuuan nila, at nalugod Siya roon para sa kanila, gaya ng sinabi Niya (pagkataas-taas Siya): "Kaya magpanatili ka ng mukha mo *para sa Relihiyon bilang makatotoo. [Mamalagi sa] *naturalesa ni Allāh na nilalang Niya ang mga tao ayon dito. Walang pagpapalit para sa pagkakalikha ni Allāh. Iyon ay ang Relihiyong matuwid, subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi nakaaalam." (Qur'ān 30:30) Ito ay ang `aqīdah ni Muḥammad na hindi tatanggap si Allāh mula sa isa ng iba pa rito. Ito ay ang reyalidad ng Islām, na nagpadala si Allāh dahil dito ng mga sugo sa kalahatan. Sumasaklaw ito sa pananampalataya kay Allāh lamang, sa mga anghel Niya, sa mga kasulatan Niya, sa mga sugo Niya, sa Huling Araw, sa pagtatakda: ang kabutihan dito at ang kasamaan dito, at sa paglayo sa pagsamba sa mga diyus-diyusan at mga anito. Ang ḥanīf (makatotoo) ay ang matuwid na kumakapit sa Islām, ang dumudulog kay Allāh, ang umaayaw sa bawat iba sa Kanya. Ang mga lumalabas buhat sa pagkamakatotoo ay ang mga tagatangging sumampalataya gaya ng mga May Kasulatan at iba pa sa kanila.
हिन्दी हनीफ़िय्यत : इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वह मिल्लत, जिसपर अल्लाह तआ़ला ने अपने तमाम बन्दों को पैदा किया, उनको उसी पर चलने का हुक्म दिया और उसे ही उनके लिए पसन्द किया, जैसा कि उसने कहा : {तो आप अपने चेहरे को दूसरे धर्म छोड़ इसलाम धर्म की ओर फेर लीजिए, क्योंकि वही ऐसा प्राकृतिक धर्म है, जिसपर अल्लाह ने तमाम लोगों को पैदा किया है। बेशक अल्लाह की सृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। वही सीधा धर्म है, लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते।} [सूरा अर्-रूम-30] यही वह मुहम्मदी आस्था है, जिसके सिवा कोई और आस्था अल्लाह को स्वीकार्य नहीं और यही इसलाम की वास्तविकता है, जिसके साथ अल्लाह ने अपने तमाम रसूलों को भेजा। यह आस्था केवल एक अल्लाह पर, फ़रिश्तों पर, उसके रसूलों पर, आख़िरत के दिन पर, भाग्य के अच्छा या बुरा होने पर ईमान लाने पर और बुतों की पूजा से दूर रहने पर आधारित है। अल-हनीफ़ के मायने उस शख़्स के हैं, जो इसलाम धर्म को मजबूती से थामे रहे, अल्लाह तआ़ला की तरफ़ पूरी तरह मुतवज्जा रहे और उसके सिवा हर चीज़ से विमुख रहे। जो लोग हनीफ़ी धर्म से निकले हुए हैं, वे यहूदी और ईसाई आदि की तरह काफ़िर हैं।
മലയാളം ഇബ്രാഹീം നബി (അ) യുടെ മാർഗത്തിനാണ് ഹനീഫിയ്യഃ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാഹു മനുഷ്യരെയെല്ലാം ഈ മാർഗത്തിനോട് യോജിച്ച പ്രകൃതിയിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരോടെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും, അവർക്കായി അവൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടു നൽകിയിരിക്കുന്നതും ഇതേ മാർഗം തന്നെ. അല്ലാഹു പറഞ്ഞതു പോലെ: "ആകയാൽ (സത്യത്തിൽ) നേരെ നിലകൊള്ളുന്നവനായിട്ട് നിന്റെ മുഖത്തെ നീ മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് നിർത്തുക. അല്ലാഹു മനുഷ്യരെ ഏതൊരു പ്രകൃതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നുവോ ആ പ്രകൃതിയത്രെ അത്. അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. അതത്രെ വക്രതയില്ലാത്ത മതം. പക്ഷെ മനുഷ്യരിൽ അധിക പേരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല." (റൂം: 30) മുഹമ്മദ് നബി -ﷺ- പഠിപ്പിച്ച അതേ വിശ്വാസമാണ് ഹനീഫിയ്യഃ; അല്ലാഹു ഒരാളിൽ നിന്നും അതല്ലാത്ത മറ്റൊരു വഴിയും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. സർവ്വ നബിമാരെയും അല്ലാഹു നിയോഗിച്ചയച്ച ഇസ്ലാമിൻ്റെ അന്തസാരം ഈ ഹനീഫിയ്യത്താണ്. അല്ലാഹുവിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുകയും, അല്ലാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകളിലും അവൻ്റെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അവൻ്റെ നബിമാരിലും, അന്ത്യനാളിലും, അല്ലാഹുവിൻ്റെ വിധിനിർണ്ണയത്തിലും അതിൻ്റെ നന്മ തിന്മകളിലും വിശ്വസിക്കുകയും, വിഗ്രഹങ്ങളെയും സൃഷ്ടികളെയും ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അകൽച്ച പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഹനീഫിയ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. അല്ലാഹുവിലേക്ക് മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചു മുന്നേറുന്ന, ഇസ്ലാം മുറുകെ പിടിക്കുകയും, അതിൽ നേരെ നിലകൊള്ളുകയും, അല്ലാഹുവിന് പുറമെയുള്ളതിൽ നിന്നെല്ലാം തിരിഞ്ഞു കളയുകയും ചെയ്യുന്നവനെ ഹനീഫ് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാം. എന്നാൽ ഹനീഫിയ്യത്തിൻ്റെ മാർഗം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ -വേദക്കാരെയും മറ്റും പോലുള്ളവർ- കാഫിറുകളാണ്.
తెలుగు అల్ హనీఫియ్య-ఇది ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలామ్ ధర్మము దీనిపై ప్రజలందరిని అల్లాహ్ సృష్టించాడు,దీనిని అవలంభించమని వారందరికి ఆజ్ఞాపించాడు మరియు వారి కొరకు దీన్ని కోరుకున్నాడు,అల్లాహ్ సెలవిచ్చాడు :కనుక నీవు ఏకాగ్రత తో నీ ముఖాన్ని అల్లాహ్ ధర్మం పై నిలుపు,అల్లాహ్ మానవులను ఏ స్వభావం పై పుట్టించాడో ఆ స్వభావం పై నే ఉండండి,అల్లాహ్ సృష్టిని మార్చకూడదు సుమా !ఇదే సరైన ధర్మం కానీ చాలామంది తెలుసుకోరు.(30;30) (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)ఇదియే ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లామ్ యొక్క ధర్మము కూడాను,అల్లాహ్ ఇది తప్ప ఏ ఒక్కరి నుండి ఇతర ఏ ధర్మాన్ని అంగీకరించలేదు,ఇదియే ఇస్లాం యొక్క వాస్తవికత ‘దీని కొరకు అల్లాహ్ సమస్త ప్రవక్తలను ప్రభవింపచేశాడు,ఇది ఏకైకుడైన అల్లాహ్ ను,ఆయన దూతలను,దైవగ్రంధాలను ,దైవప్రవక్తలను మరియు పరలోకదినాన్నివిశ్వసించడం తో పాటు తక్దీర్ మంచి మరియు చెడు ను విశ్వసించడం’వంటి విషయాలతో ఇమిడి ఉంది,అలాగే బహుదైవారాధన కు,విగ్రహారాధనకు దూరంగా ఉండటం, అల్ హనీఫ్-అంటే – సన్మార్గము ఋజుమార్గము,ఇస్లామును పొందినవాడు,అల్లాహ్ వైపునకు మరలినవాడు,మరియ మిగతావాటన్నింటిని త్యజించిన వాడు,- అల్ హనీఫియ్య నుండి ‘కాఫీరులు గ్రంధప్రజలు,వారిని పోలినవారు తొలగిపోతారు.
ไทย อัลหะนีฟียะฮฺ : คือศาสนาของอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม ที่สร้างไว้ให้แก่บ่าวของพระองค์ และสั่งใช้ให้พวกเขาทั้งหมด และพึงพอใจสำหรับพวกเขา ตามที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) ความว่า(ดังนั้น เจ้าจงผินหน้าของเจ้าสู่ศาสนาที่เที่ยงแท้(โดยเป็น)ธรรมชาติของอัลลอฮฺ ซึ่งพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการสร้างของอัลลอฮฺ นั้นคือศาสนาอันเที่ยงตรง แต่ส่วนมากของมนุษย์ไม่รู้) ซูเราะฮฺ อัร-รูม อายะฮฺที่30 ซึ่งเป็นอะกีดะฮฺ มุฮัมมะดียะฮฺ ที่อัลลอฮฺไม่ทรงยอมรับจากใครๆนอกจากอะกีดะฮฺนี้ มันคือความจริงของอิสลามที่อัลลอฮฺได้ส่งบรรดาเราะซูล(ศาสนทูต)ทั้งหมด และครอบคลุมถึงการศรัทธาต่ออัลลอฮฺเพียงผู้เดียว ต่อบรรดามลาอิกะฮฺ ต่อบรรดาคัมภีร์ ต่อวันอาคิเราะฮฺ และการกำหนดสภาวะทั้งดีและไม่ดี และห่างไกลจากการเคารพสักการะเทวรูปหรือรูปปั้น และหะนีฟ : เป็นศาสนาที่เที่ยงตรง ที่ยึดถือกับอิสลาม เป็นที่ตอบรับจากอัลลอฮฺ และห้ามศาสนาอื่นๆ และบรรดาผู้ที่ออกจาก อัลหะนาฟียะฮฺ พวกเขาคือผู้ปฏิเสธเหมือนกับชาวคัมภีร์และคนอื่นๆ
الطريقة المستقيمة. وأصل الكلمة من الحنف، وهو: الميل والاعوجاج، يقال: حنف الرجل إلى الشيء، أي: مال إليه. وتأتي الحنيفية بمعنى الاستقامة، وملة حنيفية، أي: مستقيمة.

العين : (3/248) - معجم مقاييس اللغة : (2/110) - الملل والنحل : (2/63) - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد : (ص 454) - لوامع الأنوار المضية : (1/354) - غاية الأماني في الرد على النبهاني : (2/85) -