La catégorie: Les sectes et les religions .
زَنادِقَةٌ
English Zindiqs
Français Hérétiques
Español Zanadiqah
Türkçe Zındıklar Fırkası
اردو زنادقہ
Indonesia Zindik
Русский Еретики
Português Zanádiqah
বাংলা ভাষা যানাদিকাহ (নাস্তিকতা)
中文 则纳迪格派
فارسی زنادقه
Tagalog Mga Zindīq
हिन्दी ज़नादिक़ा (विधर्मी या नास्तिक समुदाय, जो ईमान का ढोंग करता है।)
മലയാളം നിഷേധികൾ
తెలుగు జనాదిఖులు
ไทย ซะนาดิเกาะฮฺ
طائفة من الناس تظهر الإِسْلامِ وتخفي الكُفْرِ.
English A group of people who pretend to be Muslims and hide their disbelief.
Français Groupe de personnes qui manifestent l'islam tout en dissimulant la mécréance.
Español Un grupo de personas que muestran el Islam y ocultan la incredulidad.
Türkçe İçindeki küfrü gizleyerek, İslâm alametleri gösteren insanlardan bir gruptur.
اردو ایک ایسا گروہ جو بظاہر مسلمان ہونے کا دعوی کرتا ہے، لیکن اندر کفر چھپائے رکھتا ہے۔
Indonesia Kelompok yang menampakkan Islam tetapi menyembunyikan kekafiran.
Русский Группа людей, демонстрирующих ислам и скрывающих неверие.
Português Grupo de pessoas que demonstra o Islam e oculta a descrença.
বাংলা ভাষা মানুষের মধ্যে এমন একটি দল যারা ইসলাম প্রকাশ করে, তবে অন্তরে কুফরকে লালন করে।
中文 表面信仰伊斯兰教,隐藏不信教的团体。
فارسی گروهی از مردم که در ظاهر اسلام را نمایان میسازند و کفرشان را پنهان می کنند
Tagalog Isang pangkatin ng mga tao na naghahayag ng pagsunod sa Islām at nagkukubli ng kawalang-pananampalataya.
हिन्दी लोगों का ऐसा गिरोह, जो इसलाम का दिखावा करता और कुफ्र को छिपाए रहता है।
മലയാളം ഇസ്ലാം പുറമേക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും, നിഷേധം ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ.
తెలుగు ప్రజల్లోని ఒక సమూహం,ఇది బయటికి ఇస్లాము ను వ్యక్తపరుస్తుంది,లోపల అవిశ్వాసాన్ని దాచియుంచుతుంది.
ไทย กลุ่มหนึ่งของมนุษย์ที่เปิดเผยว่าเป็นอิสลามและซ่อนการปฏิเสธศรัทธาไว้
الزَّنْدَقَةُ: هي إِظْهارُ الإسْلامِ وأرْكانِهِ مِن صَلاةٍ وصِيامٍ وحَجٍّ ونَـحْوِها، مع إِخْفاءِ الكُفْرِ في الباطِنِ، سَواء كان الكُفْرُ بِالإلحادِ أو اعْتِقادِ الـمَجوسِيَّةِ الفارِسِيَّةِ، أو الدَّهْرِيَّةِ، أو غَيْرَ ذلك، وسَواء كان الزِّنْديقُ في باطِنِهِ يَهُودِيًّا أو نَصْرانِيًّا أو مُشْرِكاً أو وثَنِيًّا، وسَواء كان الملحدُ مُعَطِّلًا لِلخالِقِ ولِلنُّبُوَّةِ، أو لِلنُّبُوَّةِ فقَط، أو لِنُبُوَّةِ نَبِيِّنا صلّى الله عليه وسلّم فقط.
English Zandaqah is to pretend to be a Muslim and apply the pillars of Islam, such as praying, fasting, and performing Hajj, while hiding disbelief; whether that disbelief is atheism, the Persian Magian doctrine, Dahrism, or the like, and regardless of whether that Zindiq is in fact a Jew, Christian, polytheist, or idol worshiper, and whether he denies both the Creator and prophethood, prophethood only, or the prophethood of our Prophet Muhammad (may Allah’s peace and blessings be upon him) only.
Français Le terme " Az-Zandaqah " désigne la manifestation apparente de l’islam et ses piliers, notamment : la prière, le jeûne, le pèlerinage, et ce qui y ressemble, tout en dissimulant la mécréance dans son for intérieur, que cette mécréance soit liée à la doctrine mazdéenne perse [i.e : le zoroastrisme], ou au matérialisme, ou autre. Peu importe [aussi] que cette personne " Zindîq " soit au fond d’elle juive, chrétienne, polythéiste, ou idolâtre. Peu importe [encore] que la personne renie Le Créateur et la prophétie, ou la prophétie seulement, ou même uniquement la prophétie de notre Prophète (paix et salut sur lui).
Español Az-Zandaqah es aparentar ser musulmán cumpliendo los pilares del Islam, como la oración, el ayuno en el mes de Ramadán, la peregrinación; pero a la vez ocultando la incredulidad de forma invisible. Dicha incredulidad tiene varias formas, ya sea por medio del ateísmo, abrazar las doctrinas del zoroastrismo persa [Al-Majusia] o de Al-Dahríah, entre otras. Az-Zandiq: Persona que aparenta pertenecer al Islam, pero esconde su incredulidad; puede ser también, en el fondo de su corazón, judío o cristiano, o un politeísta o pagano. Puede igualmente no creer en el Creador ni los profetas; no creer en ningún Profeta o no creer en nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él.
Türkçe Zındıklık: İçinde küfrü gizleyerek, İslâm'ı ve namaz, oruç ve hac gibi rükûnlerini izhar etmektir. Bu küfür, ister Fars Mecûsiliği inançları olsun, ister Dehrîlik (Ateizm) olsun, isterse bunlar dışında bir inanç olsun fark etmez. Zındık olan kimse, iç dünyasında ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister Müşrik olsun, isterse putperest olsun fark etmez. Bu dinsiz, yine ister yaratıcıyı ve peygamberliği inkâr etsin veya sadece peygamberleri veyahut da sadece peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in peygamberliğini geçersiz saysın fark etmez.
اردو زندقہ: بظاہر مسلمان ہونے کا دعوی کرنا اور اسلام کے ارکان جیسے نماز، روزہ اور حج وغیرہ پر عمل کرنا، لیکن دل کے اندر کفر چھپائے رکھنا۔ چاہے کفر الحاد کی صورت میں ہو، فارسی مجوسیت کے عقیدے کی شکل میں ہو، دہریت کے روپ میں ہو یا کسی اور شکل میں۔ اسی طرح چاہے زندیق باطنی اعتبار سے یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرک ہو یا بت پرست ہو۔ نیز چاہے ملحد خالق اور نبوت دونوں کا انکار کرتا ہو یا صرف نبوت کا انکار کرتا ہو یا صرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی نبوت کا انکار کرتا ہو۔
Indonesia Zindik ialah tindakan memperlihatkan keislaman dan rukun-rukunnya berupa salat, puasa, haji, dan sebagainya, tetapi dalam hati menyembunyikan kekafiran; baik kufur karena ateisme (mengingkari adanya Tuhan) atau meyakini ajaran majusi Persia, Dahriyyah, dan sebagainya, atau zindik karena dalam hatinya beragama Yahudi, Nasrani, musyrik, dan paganis, maupun kufur karena mengingkari adanya pencipta dan kenabian, atau kenabian saja, atau hanya mengingkari kenabian Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saja.
Русский Это внешняя приверженность исламу и исполнение его столпов — молитвы, поста, хаджа и так далее, и сокрытие в душе неверия, причём неверие может быть как безбожием, так и огнепоклонничеством и так далее, и не имеет значения, является ли человек в душе иудеем, христианином, многобожником или язычником, и не имеет значения, безбожник отвергает Создателя и пророчество или только пророчество или только пророчество нашего Пророка (мир ему и благословение Аллаха).
Português Al-Zandaqah: é demonstrar o Islam e seus pilares dentre a oração, o jejum, o Hajj e outros similares, mas no íntimo ocultando a descrença, seja a descrença através do ateísmo ou crênça no zoroastrismo persa ou al-dahriyyah e outros; e seja o zindíq (seguidor da religião) no seu íntimo um judeu ou cristão ou idólatra ou pagão; e seja este ateu negador do Criador ou da profecia ou somente da profecia, ou apenas do nosso profeta (Que a paz e bençãos de Allah estejam sobre ele).
বাংলা ভাষা আয-যানদিকাহ: ইসলাম ও ইসলামের রুকন সালাত, সিয়াম, হজ ইত্যাদি প্রকাশ করা এবং অন্তরে কুফরকে গোপন করা। চাই কুফর নাস্তিকতার কারণে হোক বা পারস্য মুজূসী বা দাহরিয়্যা ইত্যাদিদের বিশ্বাসের কারণে হোক। এতে কোন প্রার্থক্য নাই যে চাই যিনদীক গোপনে ইয়াহুদী হোক বা নাসরানী হোক বা মুশরিক হোক বা মুর্তি পুজক হোক। আর এতেও কোন প্রার্থক্য নাই যে, চাই নাস্তিক স্রষ্টাকে বেকার মনে করুক এবং নবুওয়তকে অস্বীকার করুক বা শুধু নবুওয়তকে অস্বীকার করুন। অথবা শুধু আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করুক।
中文 则纳迪格派:即表面信仰伊斯兰教及其基础,如礼拜、斋戒和朝觐等,其实在内心隐藏的是不信教,无论隐藏的是泛神论、拜火教、时光论等,还是隐藏的是犹太教徒、基督教徒、多神教徒还是佛教教徒,又或隐藏的是不信造物主和先知,或者只不信先知,或只是不信我们的先知--愿主福安之--。
فارسی زندقه (زندیقی گری): نمایان ساختن اسلام و ارکان آن از جمله نماز و روزه و حج و مانند آن به همراه پنهان ساختن کفر در درون، چه این کفر از روی الحاد باشد یا با اعتقاد به مجوسی گری ایرانی یا دهری گری یا غیر آن، یا آنکه این زندقهٔ درونی یهودیت باشد یا نصرانیت یا شرک و یا بت پرستی، یا آنکه شخص ملحد خداوندی و پیامبری را انکار کند یا آنکه تنها پیامبری پیامبر ما صلی الله علیه وسلم را قبول داشته باشد.
Tagalog Ang Zandaqah ay ang paghahayag ng pagsunod sa Islām at mga haligi nito gaya ng ṣalāh, pag-aayuno, ḥajj, at tulad ng mga ito kalakip ng pagkukubli ng kawalang-pananampalataya sa kaloob-looban, maging ang kawalang-pananampalataya man ay sa pamamagitan ng ateismo o paniniwala sa Zoroastrianismong Persiyano o Dahrīyah o iba pa rito, maging ang Zindīq man sa kaloob-looban niya ay isang Hudyo o isang Kristiyano o isang tagapagtambal o isang pagano, maging ang ateista man ay isang tagapagkaila sa Tagalikha at sa pagkapropeta o sa pagkapropea lamang o sa pagkapropeta ng Propeta natin lamang (basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan).
हिन्दी ज़नदक़ा : ज़नदक़ा, इसलाम और उसके अरकान (धर्मस्तंभों) जैसे नमाज़, रोज़ा और हज आदि का इज़हार करने तथा अंतर्मन में कुफ्र छुपाए रखने का नाम है, चाहे वह कुफ्र नास्तिकता या पारसी अग्निपूजा या फिर दहरिय्यत (अनीश्वरवाद) आदि के माध्यम से हो या फिर कोई नास्तिक अपने दिल से यहूदी, ईसाई, बहुदेववादी या मूर्तिपूजक हो। चाहे वह नास्तिक, अल्लाह के सद्गुणों और ईश्दौत्य (नुबुव्वत) दोनों का इनकारी हो या सिर्फ ईश्दौत्य (नुबुव्वत) का या फिर केवल हमारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ईश्दौत्य का।
മലയാളം മുസ്ലിമാണെന്ന് പുറത്തേക്ക് പ്രകടമാക്കുകയും, ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്തംഭങ്ങളിൽ പെട്ട നമസ്കാരം, നോമ്പ്, ഹജ്ജ് പോലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ പുറമേക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും, അതോടൊപ്പം ഹൃദയത്തിൽ നിഷേധം മറച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് 'സനാദിഖ'. ഇവിടെ നിഷേധം എന്ന് പറഞ്ഞത് വിശാലമായ അർത്ഥത്തിലാണ്. തനിച്ച ദൈവനിഷേധം ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നത് പോലെ, പേർഷ്യയിലെ അഗ്നിയാരാധനയുടെ മതമായ മജൂസിയ്യത്തിലോ, ദഹ്രിയ്യത്തിലോ മറ്റോ വിശ്വസിക്കുന്നതും ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെടും. ഹൃദയത്തിൽ യഹൂദ മതമോ നസ്വാറാ മതമോ ബഹുദൈവാരാധനയോ വിഗ്രഹാരാധനയോ മറ്റോ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നവനും നിഷേധി തന്നെ. സ്രഷ്ടാവായ അല്ലാഹു തന്നെയില്ല എന്നും അല്ലാഹുവിന് ദൂതന്മാരില്ലെന്നും നിഷേധിക്കുന്നതും, പ്രവാചകത്വത്തെ മാത്രം നിഷേധിക്കുന്നതും, നമ്മുടെ നബിയായ മുഹമ്മദ് നബി -ﷺ- യുടെ പ്രവാചകത്വത്തെ മാത്രം നിഷേധിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്.
తెలుగు జన్దఖ్ మతవిశ్వాసం: ఇది ఇస్లాం మరియు దాని స్థంభాలైన నమాజు,ఉపవాసం,హజ్ను బహిర్గత పరుస్తూ అంతరంగంలో అవిశ్వాసాన్ని దాచిపెట్టి ఉంటారు,ఆ అవిశ్వాసం నాస్తికత్వం లేదా ఫారసీ మజూసీల విశ్వాసాలు లేదా దహ్’రియ్య లేదా ఇతర విశ్వాసాలు అయిన లేక అంతరంగికంగా జీన్దీకుగా ఉంటూ యూదుల లేక క్రైస్తవుల లేక బహుదైవారాధకుల లేక విగ్రహారాధకుల నమ్మకాన్ని కలగడం మరియు అతను నాస్తికుడుగా ఉంటూ సృష్టికర్తను దైవప్రవక్తను తిరస్కరించడం లేదా కేవలం దైవప్రవక్తను ధిక్కరించడం లేక కేవలం మన ప్రవక్త ను ధిక్కరించడం లాంటి మొదలైనవి.
ไทย อัซซันดะเกาะฮฺ : คือการเปิดเผยว่าเป็นอิสลามและเสาหลักของอิสลาม เช่นการละหมาด การถือศีลอด การประกอบพิธีหัจญ์ และอื่นๆ โดยปกปิดการปฏิเสธศรัทธาไว้ข้างในจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธด้วยการเอนเอียง หรือเชื่อในศาสนาอัลมะญูซียะฮฺ อัลฟารีสียะฮฺ หรืออัดดะฮฺรียะฮฺ หรืออื่นๆ และไม่ว่าจะเป็นอัซซันดีก โดยข้างในจิตใจของเขาเป็นยิวหรือคริสเตียนหรือผู้ตั้งภาคี หรือกราบไหว้รูปปั้น และไม่ว่าจะเป็นอัลมุลหิด ที่ปฏิเสธ ผู้สร้าง หรือการส่งนบี หรือการส่งนบีเท่านั้น หรือการส่งนบีของเรามุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมเท่านั้น
زَنادِقَةٌ مأخُوذٌ مِن الزَّنْدَقُةُ، والزَّنْدَقُةُ هي: عَدَمُ الإِيمانِ بِالآخِرَةِ ووَحْدانِيَّةِ الـخالِقِ، وأَصْلُها من الضِّيق، ومنه سُمِّيَ الزِّنْدِيقُ؛ لأنّه ضَيَّقَ على نَفْسِهِ فَجَحَدَ الشَّرِيعَةَ واليَوْمَ الآخِرَ، وقِيلَ: الزَّنْدَقَةُ لَفْظٌ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ.

العين : (5/255) - الصحاح : (4/1489) - حاشية ابن عابدين : (3/292) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (4/306) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (7/398) - مفاتيح العلوم : (ص 56) - لسان العرب : (10/147) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/249) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 391) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/913) - معجم لغة الفقهاء : (ص 234) -