أُمَّهاتُ المُؤْمِنِينَ

English Mothers of the Believers
Français Les mères des croyants (Ummahât Al Mu'minîn)
Türkçe Mü'minlerin Anneleri
اردو امہات المؤمنین
Indonesia Ibunda-ibunda Kaum Mukminin
Русский Матери верующих
Português Mães dos crentes
বাংলা ভাষা মুমিনদের মাতাগণ
中文 信士之母
Tagalog Ang mga Ina ng mga Mananampalataya
हिन्दी उम्महातुल मोमिनीन (मोमिनों की माताएँ)
മലയാളം ഉമ്മഹാതുൽ മുഅ്മിനീൻ (മുസ്ലിംകളുടെ മാതാക്കൾ)
తెలుగు విశ్వాసుల తల్లులు./ఉమ్మహాతుల్ ము'మినీన్.
ไทย บรรดามารดาแห่งศรัทธาชน

زَوْجاتُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ اللَّاتِي دَخَلَ بِـهِنَّ.

English Wives of Prophet Muhammad (may Allah’s peace and blessings be upon him) with whom he consummated the marriage.
Français Les femmes du Prophète Muhammad (paix et salut sur lui) avec lesquelles le mariage a été consommé.
Türkçe Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kendileriyle zifafa girdiği hanımlarıdır.
اردو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ازواجِ مطہرات، جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دخول فرمایا۔
Indonesia Istri-istri Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang telah beliau gauli.
Русский Жёны Пророка (мир ему и благословение Аллаха), с которыми он вступал в близость.
Português Esposas do profeta Muhammad -Que a paz e benção de ALLAH estejam com ele- aquelas com as quais foi consumado.
বাংলা ভাষা মুমিনদের মাতাগণ: সে সব নারী যাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করেছেন এবং তাদের সাথে সহবাস করেছেন। আর তারা হলো, খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ, সাওদাহ বিনত যামআহ, আয়েশা বিনতে আবূ বকর আস-সিদ্দীক, হাফসাহ বিনতে উমার ইবনুল খাত্তাব, যয়নব বিনতে খুযাইমাহ, উম্মে সালমা হিনদ বিনতে আবী উমাইয়া, যয়নব বিনতে জাহাশ, যুওয়ারিয়াহ বিনতুল হারিস, উম্মু হাবিবাহ রামলাহ বিনতে আবী সুফিয়ান, সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই এবং মাইমুনাহ বিনতুল হারিস রাদিয়াল্লাহ আনহুন্না। তাদের মর্যাদা মায়ের মর্যাদার সমান এবং তাদের সাথে বিবাহ হারাম হওয়া মায়ের সাথে বিবাহ হারাম হওয়ার মতোই । তাজীম ও সম্মানের দিক বিবেচনায়ও তারা মায়েদের মতো। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে যেমন, তাদের দিকে তাকানো তাদের সাথে একাকি হওয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে তারা অন্যান্য নারীদের মতোই।
中文 与先知--愿主福安之--共同生活过的妻子们。
Tagalog Mga ina ng mga mananampalataya ay ang mga babaing napangasawa ng Sugo ni Allāh (basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan) at nakatalik niya. Sila ay sina Khadījah bint Khuwaylid, Sawdah bin Zam`ah, `Ā’ishah bint Abī Bakr Aṣ- Ṣiddīq, Ḥafṣah bint `Umar bin Al-Khaṭṭāb, Zaynab bint Khuzaymah, Umm Salamah Hind bint Abī Umayyah, Zaynab bint Jaḥsh, Juwayriyah bint Al-Ḥārith, Umm Ḥabībah Ramlah bint Abī Sufyān, Ṣafīyah bint Ḥuyayy, at Maymūnah bint Al-Ḥārith (malugod si Allāh sa kanila). Sila ay mga inilagay sa kalagayan ng mga ina sa pagbabawal sa pag-aasawa sa kanila nang walang-takda at sa pagiging karapat-dapat sa pagpaparangal at pagdakila. Hinggil naman sa iba pa roon gaya ng pagtingin at pakikipagsarilinan, sila ay gaya ng iba pa sa kanila na mga babaing estranghera [sa isang lalaki].
हिन्दी अल्लाह के नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वह पत्नियाँ जिनके साथ आपने शारीरिक संबंध बनया।
മലയാളം നബി -ﷺ- വിവാഹം കഴിക്കുകയും, വീടു കൂടുകയും ചെയ്ത അവിടുത്തെ ഭാര്യമാർ.
తెలుగు దైవప్రవక్త ముహమ్మదు'సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్'తో జీవనంసాగించిన భార్యలు.
ไทย บรรดาภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ท่านได้ร่วมหลับนอนกับพวกนาง

أُمَّهاتُ الـمُؤْمِنِينَ: هنّ النِّساءُ اللّاتِي تَزَوَّجَ بِـهِنّ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم ودَخَلَ بِـهِنَّ، وهنَّ: خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، وعَائِشَةُ بِنتُ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وحَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بن الخَطّابِ، وزَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ، و أُمُّ سَلَمَةَ هِنْدُ بِنْتُ أبي أُمَيَّةَ، وزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، وجُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الحارِثِ، وأُمُّ حَبِيبَةَ رَمْلَةُ بِنْتُ أبي سُفْيانَ، وصَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ، ومَيْمونَةُ بِنْتُ الحارِثِ. وهنّ مُنَزَّلاتٌ مَنْزِلَةَ الأُمَّهاتِ في تَحْرِيمِ التَّزَوُّجِ بِهِنَّ مُطلَقًا، وفي اسْتِحْقاقِ الإكْرامِ والتَّعْظيمِ، أمّا ما عَدا ذلك، كالنَّظَرِ والخَلْوَةِ فهنَّ كَغَيْرِهِنّ من النِّساءِ الأَجْنَبِيّاتِ.

English "Ummahāt al-Mu’minīn" (Mothers of the Believers) are the women whom the Messenger of Allah (may Allah’s peace and blessings be upon him) married and consummated the marriage with. They are: Khadījah bint Khuwaylid, Sawdah bint Zam‘ah, ‘Ā’ishah bint Abu Bakr as-Siddīq, Hafsah bint ‘Umar ibn al-Khattāb, Zaynab bint Khuzaymah, Umm Salamah Hind bint Abu Umayyah, Zaynab bint Jahsh, Juwayriyah bint al-Hārith, Umm Habībah Ramlah bint Abu Sufyān, Safiyyah bint Huyayy, and Maymūnah bint al-Hārith (may Allah be pleased with them). They are given the status of biological mothers to all Muslims. Hence, they could not marry (any other man after the Prophet’s death), and they are entitled to due honor and utmost respect. As for other matters, such as looking at them or being alone with them, they are treated like other foreign women.
Français Les mères des croyants sont les femmes avec lesquelles le Messager d’Allah (paix et salut sur lui) s’est marié et a consommé le mariage. Ces femmes sont : Khadijah Bint Khouweylid ; Sawdah Bint Zam’ah ; Aïcha Bint Abî Bakr Aṣ-Ṣiddîq ; Ḥafṣah Bint ‘Umar Ibn Al Khaṭṭab ; Zaynab Bint Khuzaymah ; Umm Salamah Hind Bint Abî Umayyah ; Zaynab Bint Jaḥsh ; Juwayriyah Bint Al Ḥârith ; Rayḥânah Bint Zayd ; Umm Ḥabîbah Ramlah Bint Abî Sufyân ; Ṣafiyyah Bint Ḥuyayy ; et Maymûnah. Qu'Allah les agrée. Toutes ces femmes occupent le rang de mères [des croyants] et à ce titre, il est désormais et à jamais interdit de se marier avec elles. Elles méritent donc de la déférence et de la haute considération. En dehors de cela, comme en ce qui concerne le fait de les regarder ou de se retrouver seul avec elles, alors elles sont comme n’importe quelle femme étrangère [avec qui ces comportements sont interdits].
Türkçe Mü'minlerin Anneleri: Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem-'in evlendiği ve kendileriyle zifafa girdiği kadınlardır. Onlar; Huveylid kızı Hatice, Zem'a kızı Sevde, Ebu Bekir es-Sıddık'ın kızı Âişe, Ömer b. Hattab'ın kızı Hafsa, Huzeyme kızı Zeyneb, Ümmü Seleme Ebu Umeyye'nin kızı Hind, Cahş'ın kızı Zeynep, Haris kızı Cüveyriye, Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe Ramle, Huyey kızı Safiyye ve Hâris kızı Meymûne'dir –Allah hepsinden razı olsun-. Nebi –sallallahu aleyhi ve sellem-'in hanımları olan bu kadınlar, kendileriyle evlenilmesi ebediyyen haram kılınan, ikramı ve saygıyı hak eden anneler konumundadırlar. Bunların dışında onlara bakmak ve onlarla başbaşa kalmak gibi hükümlerde, diğer yabancı kadınlarla aynı hükümlere tabidirler.
اردو امہات المؤمنین وہ خوش نصیب عورتیں ہیں، جن کے ساتھ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی اور دخول فرمایا۔ ان کے اسماے گرامی کچھ اس طرح ہيں: خدیجہ بنت خویلد، سودہ بنت زمعہ، عائشہ بنت ابو بکر صدیق، حفصہ بنت عمر بن خطاب، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ ہند بنت ابو امیہ، زینب بنت جحش، جویریہ بنت حارث، ریحانہ بنت زید، ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان، صفیہ بنت حیی اور میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنھن۔ ان باسعادت خواتین کو اس معنی میں ماؤں کا درجہ حاصل ہے کہ ان کے ساتھ مطلق طور پر نکاح حرام ہے اور یہ قابل صد احترام و تعظیم ہیں۔ رہی بات دیگر معاملوں کی، جیسے دیکھنا اور خلوت اختیار کرنا وغیرہ تو ان ناحیوں سے وہ دیگر عام اجنبی عورتوں کے حکم میں ہی ہیں۔
Indonesia Ummahātul-Mu`minīn adalah wanita-wanita yang dinikahi oleh Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- serta beliau gauli. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar Aṣ-Ṣiddīq, Ḥafṣah binti Umar bin Al-Khaṭṭāb, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah, Zainab binti Jahsy, Juwairiyah binti Al-Ḥāriṡ, Ummu Ḥabībah Ramlah binti Abi Sufyan, Ṣafiyyah binti Ḥuyay, dan Maimunah binti Al-Ḥāriṡ -raḍiyallāhu 'anhunna-. Mereka didudukkan seperti kedudukan ibu dalam hal pengharaman mutlak menikahi mereka dan dalam hal mereka berhak dimuliakan. Adapun selebih itu, seperti dalam hal melihat dan berkhalwat dengan mereka, mereka sama seperti wanita-wanita ajnabi lainnya.
Русский Матери верующих — это женщины, на которых женился Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и с которыми он вступал в близость. Таковыми являются: 1) Хадиджа бинт Хувайлид; 2) Сауда бинт Зам‘а; 3) ‘Аиша бинт Абу Бакр ас-Сыддик; 4) Хафса бинт ‘Умар ибн аль-Хаттаб; 5) Зайнаб бинт Хузайма; 6) Умм Саляма Хинд бинт Абу Умайя; 7) Зайнаб бинт Джахш; 8) Джувайрийя бинт аль-Харис; 9) Умм Хабиба Рамля бинт Абу Суфьян; 10) Сафийя бинт Хуяй; 11) Маймуна бинт аль-Харис. Они матери верующих в смысле абсолютного запрета брать их в жёны после кончины Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и в смысле их права на уважительное и особо почтительное отношение. Что же касается других аспектов, в частности, права смотреть на них и оставаться с ними наедине, то в этом они приравниваются к другим посторонним женщинам и не подобны матерям.
Português Mães dos crentes: São aquelas mulheres que o profeta -Que a paz e benção de ALLAH estejam com ele- casou-se com elas e consumou, e são as seguintes: Khadijah filha de Khuwailid, Sawdah filha de Zam'ah, Aisha filha de Abi Bakr, Hafsah filha de Umar Bin Al-Khattab, Zainab filha de Khuzaimah, Ummu Salamah Hind filha de Abi Umayyah, Zainab filha de Jahsh, Juwairiyyah filha de Al-Harith, Ummu Habibah Ramlah filha de Abi Sufiyan, Safiyyah filha de Huyaiyy, Maimunah filha de Al-Hárith, Que ALLAH esteja satisfeito com elas. Elas tomam a regra que são aplicadas as nossas mães, que é definitivamente proibido casar com elas, merecem respeito e generosidade, quanto as outras coisas, como olhar, ficar a sós, levam a regra das mulheres estranhas.
中文 信士之母:就是指与真主的使者--愿主福安之--结婚,并共同生活过的女人们,她们是:侯瓦里德之女海迪哲、宰慕尔之女萨戴、艾布·白克尔之女阿仪莎、欧麦尔·本·哈塔布之女哈福萨、胡莱姆之女宰乃布、艾布·伍麦叶之女温姆赛莱麦·希德、萨海舍之女宰乃布、哈里斯之女朱瓦里亚、宰德之女莱哈乃、艾布·苏福杨之女温姆海比拜·莱姆莱、胡叶亚之女萨菲亚、哈里斯之女麦伊姆乃--愿主喜悦她们--。她们的地位就像母亲一样,禁止与她们再婚,务必尊重和优待她们,除此之外,她们像其她外女人一样,不允许观看和独处。
हिन्दी मोमिनों की माताएँ: उन औरतों को कहा जाता है जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शादी की और उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। उनके नाम इस प्रकार हैं: ख़ दीजा बिंत ख़ुवैलिद, सौदा बिंत ज़मआ, आइशा बिंत अबी बक्र सिद्दीक, हफ़सा बिंत उमर बिन ख़त्ताब, ज़ैनब बिंत ख़ुज़ैमा, उम्मे सलमा हिन्द बिंत अबू उमैया, ज़ैनब बिंत जहश, जुवैरिय्या बिंत हारिस, उम्मे हबीबा रमला बिंत अबू सुफ़यान, सफ़िय्या बिंत ह़ुयय और मैमूना बिंत हारिस रज़ियल्लाहु अनहुन्ना। यह तमाम महान महिलाएं,सम्मान एवं प्रतिष्ठा की हकदार होने और उनसे शादी करना बहरहाल हराम होने की वजह से मोमिनों की अपनी माताओं की श्रेणी में हैं। इसके अलावे दूसरी बातों, जैसे देखना और एकांत में रहना, तो वे दूसरी अजनबी महिलाओं के समान हैं।
മലയാളം നബി -ﷺ- വിവാഹം കഴിക്കുകയും, വീടു കൂടുകയും ചെയ്ത അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അവരുടെ പേരുകൾ ഇവയാണ്: ഖദീജ ബിൻത് ഖുവൈലിദ്, സൗദ ബിൻത് സംഅഃ, ആഇശ ബിൻത് അബീ ബക്ർ, ഹഫ്സ്വ ബിൻത് ഉമർ, സൈനബ് ബിൻത് ഖുസൈമ, ഉമ്മു സലമഃ ഹിൻദ് ബിൻത് അബീ ഉമയ്യഃ, സൈനബ് ബിൻത് ജഹ്ഷ്, ജുവൈരിയ ബിൻത് ഹാരിഥ്, ഉമ്മു ഹബീബഃ റംലഃ ബിൻത് അബീ ഉമയ്യഃ, സ്വഫിയ്യ ബിൻത് ഹുയയ്യ്, മൈമൂന ബിൻത് ഹാരിഥ് -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ-. (ബിൻത് = മകൾ) അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും മാതാവിൻ്റെ അതേ പരിഗണനയുണ്ട്. അവരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നിരുപാധികം നിഷിദ്ധമാണ്. സ്വന്തം മാതാക്കളെ പോലെ ആദരവും ബഹുമാനവും അവർ അർഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ പുറമെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവർ മറ്റു അന്യസ്ത്രീകളെ പോലെയാണ്. അവരെ നോക്കുവാനോ, അവരുമായി ഒറ്റക്കാവാനോ പാടില്ല.
తెలుగు ఉమ్మహాతుల్ ముమినీన్(విశ్వాసులకు తల్లులు):-వీరు మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ను’వివాహం చేసుకుని ఆయనతో దాంపత్యజీవనం కోనసాగించిన స్త్రీలు,వీరి పేర్లు:-1-ఖదీజా బింత్ ఖువైలిద్’2-సౌదా బింతు జమ్’ఆ,3-ఆయెషా బింతు అబూ బకర్ సిద్దీఖ్,4-హఫ్సా బింతు ఉమర్ బిన్ అల్ ఖత్తాబ్,5-జైనబు బింతు ఖుజైమా 6-ఉమ్ము సల్మత హిందూ బింతు అబూ ఉమయ్య,7-జైనబు బింతు జహేషు,8-జువేరియా బింతు అల్ హారిసు,9-ఉమ్ము హాబీబ రమ్’లతు బింతు అబూ సుఫ్యాను,10-సఫియ్య బింతు హుయై ,11-మైమూనా బింతు అల్ హారిసు రదీయల్లాహు అన్హున్న-వీరందరి స్థానం వివాహంపరంగా,లేదా ఇతర గౌరవమర్యాదల పరంగా’ తల్లి లాంటిది,ఇదికాకుండా ‘వారిని చూడటం,ఒంటరిగా కలవడం’ఆదేశాలు ఇతర అపరిచిత మహిళల ఆదేశాలు వర్తిస్తాయి.
ไทย บรรดามารดาแห่งศรัทธาชน พวกนางคือสตรีที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แต่งงานและร่วมหลับนอนกับพวกนาง และบรรดาสตรีเหล่านั้น ได้แก่ คอดียะฮฺ บินตี คุวัยลิดดฺ,เซาดะฮฺ บินติ ซัมอะฮฺ,อาอิชะฮฺ บินตี อะบีบักรฺ อัซซิดดีก,ฮัฟเซาะ บินติ อุมัร บิน ค็อฏฏอบ,ซัยหนับ บินติ คุซัยมะฮฺ,อุมมุซะลามะฮฺ ฮินดุ บินติ อะบีอุมัยยะฮฺ,ซัยหนับ บินติ ญะฮฺชิน,ญุวัยรียะฮฺ บินตุ้ลฮาริษ,อุมมุฮะบีบะฮฺ ร็อมละฮฺ บินติ อะบีซุฟยาน,เซาะฟียะฮฺ บินติ หุยัยและมัยมูนะฮฺ บินตุ้ลฮาริษ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุน และพวกนางอยู่ในตำแหน่งฐานะมารดา ที่ห้ามแต่งงานกับพวกนางอย่างเด็ดขาดและอยู่ในสถานะที่สมควรแก่การได้รับเกียรติและศักดิ์ศรี ส่วนอื่นที่นอกเหนือจากนั้น เช่น การมองและการอยู่ด้วยกันตามลำพังนั้น พวกนางก็เหมือนกับสตรีคนอื่นๆ ที่สามารถแต่งงานได้

يَرِد مُصْطلَح (أُمَّهات الـمُؤْمِنِين) في الفقه في عِدَّة مواطِن منها: كتاب الزَّكاةِ، باب: أَهْل الزَّكاةِ، وفي كِتابِ الـحَجِّ، باب: شُروط الـحَجِّ، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: الـمُحَرَّمات من النِّساءِ، وفي كتاب الـحُدودِ، باب: حَدّ القَذْفِ، وغَيْرها من الأبواب. ويُطْلَقُ في عِلْمِ العَقيدَةِ، باب: النُّبُوات، وباب: الإيمان بِالرُّسلِ، وغَيْر ذلك من الأبواب.

البحر المحيط في أصول الفقه : (7/212) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (5/23) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (6/264) - معجم لغة الفقهاء : (ص 87) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/298) -