طَهارَةٌ
English Purification
Français Purification (Tahârah)
Türkçe Taharet
اردو طہارت
Indonesia Taharah
Русский Очищение
Português Purificação
বাংলা ভাষা পবিত্রতা
中文 洁净
فارسی طَهَارتْ
Tagalog Ṭahārah (Kadalisayan)
हिन्दी तहारत
മലയാളം (ത്വഹാറഃ) ശുദ്ധീകരണം.
తెలుగు తహారతు -పరిశుభ్రత.
ไทย ความสะอาด
رَفْعُ ما يَـمْنَعُ الصَّلاةَ مِن الحَدَثِ والـخَبَثِ.
English Eliminating ritual impurities and filth which prevent the state of purity required for performing prayer.
Français Fait d'ôter tout ce qui empêche [l'accomplissement de] la prière parmi ce qui sort des deux orifices et ce qui constitue une souillure.
Türkçe Namazın kılınmasına mani olan hadesin (hükmî ve manevî pislik) ve habesin (maddî pislik) ortadan kaldırılmasıdır.
اردو ایسے حدث یا ناپاکی کو دور کرنا، جو نماز صحیح ہونے سے مانع بنتی ہے۔
Indonesia Menghilangkan sesuatu yang menghalangi kesahan salat berupa hadas dan najis.
Русский Удаление того, что препятствует молитве, будь то осквернение или загрязнение нечистотами.
Português Remoção daquilo que impede a oração, dentre impurezas e sujidades.
বাংলা ভাষা পবিত্রতা দুই প্রকার: প্রথমত: নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়া। আর এটি হচ্ছে, যে নাপাকী সালাত আদায়ে বারণ করে তা দূরীভূত করা এবং তা থেকে পবিত্র হওয়া। এটিকে তাহারাতে হুকমি বা মানুবি বলে। এটি আবার দুই প্রকার: ১-বড় পবিত্রতা: এটি হয় বড় নাপাকী যেমন, জানাবাত, হায়েয বা নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য সমস্ত শরীর ধৌত করা। এটিকে গোসল বলে। ২—ছোট নাপাকী: আর এটি হয় ছোট নাপাকী দূর করার জন্যে শরীরের কিছু অঙ্গ ধৌত করা। যেমন পেশাব করা ও বায়ু বের হওয়া। এ ধরনের পবিত্রতা অর্জনকে ওজু বলা হয়। যখন পানি না পাওয়া যায় অথবা পানি ব্যবহার করতে অক্ষম হয়, তখন উভয় প্রকারের নাপাকীর বিকল্প হলো তায়াম্মুম করা। এটিও তাহারাতে হুকমী। দ্বিতীয়ত: নাপাক বস্তু থেকে পবিত্রতা। আর সেটি মানুষের শরীর, কাপড় বা স্থানের সাথে লেগে থাকা সব নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করা। যেমন, পেশাব, পায়খানা ইত্যাদি। এটিকে তাহারাতে আইনী বা হিসসী বলা হয়।
中文 解除因为无形的污秽和有形的污秽而导致无法礼拜的一切因素。
فارسی رفع مبطلات، نجاست ها و از آنچه كه مانع (صحت) نماز است.
Tagalog Ang ṭahārah ay dalawang uri: A. Ṭahārah mula sa ḥadath. Ito ay ang pag-aalis sa humahadlang sa ṣalāh na ḥadath at ang pagtanggal nito. Tinatawag ito na ṭahārah na pangkahatulan o espirituwal. Nababahagi ito sa dalawang bahagi: 1. Malaking Ṭahārah. Ito ay sa pamamagitan ng paghuhugas sa lahat ng mga bahagi ng katawan para sa pag-aalis ng malaking ḥadath mula sa janābah, regla, at nifās. Tinatawag ito na ghusl (paligo). 2. Maliit na Ṭahārah. Ito ay sa pamamagitan ng paghuhugas sa ilan sa mga bahagi ng katawan para sa pag-aalis ng maliit na ḥadath, gaya ng paglabas ng ihi at utot. Tinatawag ang ṭahārah sa kalagayang ito na wuḍū'. Maipapalit sa dalawang ito ang tayammum sa sandali ng kawalan ng tubig o sa sandali ng kawalang-kakayahan sa paggamit nito. Ito ay kabilang sa ṭahārah na pangkahatulan. B. Ṭahārah mula sa khabath. Ito ay ang pagpapakadalisay at ang pagpapakalinis mula sa nalalabi sa mga karumihan na umiiral sa tao o kasuutan o lugar gaya ng ihi, tae, at tulad nito. Tinatawag ito na pisikal o materyal na ṭahārah.
हिन्दी नमाज़ से रोकने वाली गंदगी और नापाकी को दूर करना।
മലയാളം നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് തടയുന്ന അശുദ്ധിയും മാലിന്യവും നീക്കം ചെയ്യൽ.
తెలుగు నమాజును భంగపరిచే విషయాల నుండి శుద్ది పొందటం.
ไทย การขจัดสิ่งที่มาขัดขวางมิให้สามารถทำการละหมาดได้ ไม่ว่าจะเป็น หะดัษหรือสิ่งสกปรกก็ตาม
الطَّهارةُ قِسمان: أوّلاً: طَهارَةٌ مِن الحَدَثِ: وهي رَفْعُ ما يَمْنَعُ مِن الصَّلاةِ مِن الحَدَثِ وإزالته، وتُسمَّى بالطَّهارَةِ الحُكمِيَّة أو المعنوِيَّة، وهي تَنَقسِم إلى قِسمَين: 1- طَهارَةٌ كُبرى: وتكونُ بِغسلِ جَمِيعِ أعضاءِ البَدَنِ؛ لِرفْعِ الحدَثِ الأكبَرِ مِن جَنابَةٍ، أو حَيضٍ، أو نِفاسٍ، وتُسمى: غُسْلاً. 2- طهارَةٌ صُغرى: وتكون بِغَسْلِ بَعْضِ أَعْضاءَ البَدَنِ؛ لِرَفْعِ الحَدَثِ الأَصْغَرِ، كَخُروجِ البوْلِ والرِّيحِ، وتُسَمَّى الطَّهارَةُ في هذهِ الحالةِ وُضُوءاً. ثانِياً: طَهارَةٌ مِن الـخَبَثِ، وهي التَّطهُّر والتَّنظُّف من سائِرِ النَّجاساتِ القائمة بالشَّخص، أو الثَّوبِ، أو المَكان، كالبولِ والغائِطِ، ونحوهِما، وتسمى بالطَّهارَةِ الحِسِيَّةِ، أو العَينِيَّةِ.
English "Tahārah" (purification) is of two types: 1. Tahārah from ritual impurity: it means eliminating the ritual impurity that prevents the state of purity required for performing prayer. It is called "Tahārah Hukmiyyah" or "Tahārah Ma‘nawiyyah". It is divided into two types: a. Major Tahārah: It is achieved by washing the whole body to eliminate a state of major ritual impurity like in the case of Janābah (sexual impurity), menstruation, or postpartum bleeding. It is called "Ghusl" (ritual bath). b. Minor Tahārah: it is achieved by washing certain parts of the body in order to eliminate a state of minor ritual impurity, like in the case of urinating or passing wind. It is called "Wudū’" (ablution). Both the ritual bath and ablution could be replaced with "Tayammum" (dry ablution) if water is unavailable or cannot be used. 2. Tahārah from impurity: it means cleaning oneself, one’s clothes, or a place from all kinds of impurities like urine, feces, and the like. It is called "Tahārah Hissiyyah" or "Tahārah ‘Ayniyyah".
Français La purification se divise en deux : Premièrement : une purification de tout ce qui sort des deux orifices : c'est le fait d'ôter ce qui empêche [l'accomplissement de] la prière comme souillure et de la faire disparaître. On l'appelle la purification prescrite ou abstraite, et celle-ci se subdivise en deux : 1- La purification majeure qui consiste au lavage de l'ensemble des membres du corps pour enlever la pollution majeure que ce soit : l'état d'impureté majeure, les menstrues, les lochies, etc. On l'appelle : grande ablution ou lavage. 2- La purification mineure qui consiste à laver certains membres du corps pour enlever la pollution mineure, comme : la sortie d'urine ou de gaz. Dans cette situation, on appelle la purification, la petite ablution. Et en cas d'absence d'eau ou de l'impossibilité de l'utiliser, on accomplit à sa place l'ablution sèche (At-Tayammum). Deuxièmement : La purification de la souillure qui est le fait de se purifier et de se nettoyer du reste des impuretés qui se trouvent sur la personne, ou sur le vêtement, ou sur le lieu, comme : l'urine, les matières fécales, ou ce qui y ressemblent. On l'appelle la purification concrète ou tangible.
Türkçe Taharet iki kısımdır: Birincisi; hadesten temizlenmek. Namaz kılmayı engelleyen abdestsizlik durumunu ortadan kaldırılmasıdır. Manevî ya da hükmî taharet olarak isimlendirilir. O da iki kısma ayrılır: 1-Büyük Taharet: Cünüplük, hayız ya da nifas gibi büyük hadesi ortadan kaldırmak için vücudun bütün kısımlarını yıkamakla olur. Gusül olarak isimlendirilir. 2-Küçük Taharet: İdrar ve gaz çıkması gibi küçük hadesi ortadan kaldırmak için vücüt azalarından bazılarının yıkanması ile olur. Bu durumda taharet abdest olarak isimlendirilir. Suyu kullanamama ve suyun olmaması durumunda (gusül ve abdestin) yerine teyemmüm geçer. O da hükmî taharettir. İkincisi; habis/pis olandan temizlenmektir. Kişinin bedeninde ya da elbiseninde veyahut da yerde bulunan idrar, dışkı ve diğer necaset çeşitlerini temizlemesidir. Hissî ve aynî temizlik olarak isimlendirilir.
اردو طہارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں: پہلی قسم: حدث سے طہارت: اس سے مراد اس حدث کو دور کرنا ہے، جس کے ہوتے ہوئے نماز نہیں ہوتی۔ اسے طہارتِ حکمی یا معنوی کہتے ہیں۔ اس طہارت کی بھی دو قسمیں ہیں: 1- طہارتِ کبری: یہ طہارت حدثِ اکبر جیسے جنابت، حیض یا نفاس وغیرہ کو دور کرنے کے لیے پورے بدن کو دھو کر حاصل کی جاتی ہے اور اسے غسل کہا جاتا ہے۔ 2- طہارتِ صغری: یہ طہارت حدثِ اصغر، جیسے پیشاب نکلنے اور ہوا خارج ہونے سے پیدا ہونے والی نجاست سے پاکی حاصل کرنے کے لیے جسم کے بعض اجزا دھونے کو کہاجاتا ہے اور اسے وضو کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم: گندگی سے طہارت: اس سے مراد انسان کے بدن یا اس کے کپڑے یا کسی جگہ پر لگنے والی نجاست جیسے پیشاب پاخانہ وغیرہ سے پاکی حاصل کرنا ہے۔ ایسی طہارت کو حسی یا عینی طہارت کہتے ہیں۔
Indonesia Bersuci atau taharah terbagi menjadi dua macam: Pertama: bersuci dari hadas; yaitu mengangkat dan menghilangkan hadas yang akan menghalangi kesahan salat. Ini dinamakan kesucian secara hukum atau taharah maknawi. Bersuci jenis ini terbagi dua: 1. Taharah besar; yaitu dengan cara mencuci seluruh anggota tubuh untuk menghilangkan hadas besar berupa junub, haid, atau nifas, dan ini dinamakan mandi besar. 2. Taharah kecil; yaitu dengan cara mencuci sebagian anggota tubuh untuk menghilangkan hadas kecil, seperti keluarnya kencing dan kentut. Bersuci dalam kondisi seperti ini dinamakan wudu. Keduanya dapat digantikan dengan tayamum ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air, dan ini termasuk taharah maknawi. Kedua: bersuci dari najis; yaitu bersuci dan membersihkan diri dari seluruh najis yang ada pada seseorang ataupun pakaian dan tempat, seperti kencing, tahi, dan sebagainya. Ini dinamakan taharah indrawi atau kebendaan.
Русский Очищение бывает двух видов: 1) Устранение того, что препятствует совершению молитвы, то есть осквернения. Это называется нормативным очищением. Оно делится на два вида: а) большое очищение (гусль) — осуществляется посредством омовения всех органов тела для устранения большого осквернения: полового осквернения, а также в результате менструации или послеродового кровотечения; б) малое очищение (вуду) — осуществляется посредством омовения некоторых органов для устранения малого осквернения в результате выхода мочи, газов и так далее. Это очищение заменяется очищением землёй (таяммум) в случае отсутствия воды либо невозможности использовать её. Всё это относится к нормативному очищению; 2) Очищение от нечистот. Это очищение от нечистот, которые на теле человека, на его одежде или в каком-то месте, будь то моча, кал или нечто подобное. Это осязаемое очищение.
Português A purificação é de dois tipos: Primeiro: Purificação da impureza: que é a remoção daquilo que impede a prática da oração, é denominada purificação regrada ou moral, e ela divide-se em dois tipos: 1- Purificação Maior: ocorre lavando todos os membros do corpo, para remoção de impureza maior, dentre "janabah" (impureza após a relação sexual) ou menstruação ou sangramento pós-parto, esta chama-se "ghusl" (banho completo). 2- Purificação menor: ocorre lavando alguns membros do corpo para remoção de impurezas menores, como a urina e gases, esta purificação nesta situação denomina-se ablução (wudhu). Na falta de água ou incapacidade de seu uso é substituida pela ablução seca (tayammum), que faz parte da purificação regrada. Segundo: Purificação da sujidade, que é purificar e limpar as restantes sujidades que se encontram na pessoa, na roupa ou no local, como a urina, as fezes, e algo similar, denomina-se por purificação palpável ou visível.
中文 清洁分为两类:一、从无形的污秽中清洁:清除无法礼拜的无形污秽,也称之为教法性的或意义性的的清洁,它分为两类:1、大清洁:清洗全身, 以清除因为性交,月经,或分娩所造成污秽,也称之为:大净。 2、小清洁:清洗身体的部分肢体,以清除小的污秽,如小便和放屁,这时的清洁称之为小净。在没有水、无法使用水时可以用土净代替,这是一种教法意义上的清洁。 二、从有形的污秽方面的清洁: 就是指清洁身体上,衣服上或地点上残留的脏物,如大小便等类似的东西,这种清洁称之清洗实物。
فارسی طهارت دو قسمت است: اول: طهارت از مبطلات: رفع آنچه كه مانع نماز خواندن است از مبطلات و پاک كردن آنها، و اين طهارت حُكمى يا معنوى ناميده مى شود، و به دو قسمت تقسيم مى شود: 1- طهارت كبرى: غسل همه اعضايى بدن؛ براى رفع حدث اكبر از جنابت، يا حيض يا نفاس است، و آن را غسل مى نامند. 2- طهارت صغرى: غسل بعضى از اعضايى بدن، براى رفع حدث اصغر است، مانند: خارج شدن ادرار، و هوا، در اين حالت طهارت وضو ناميده مى شود. و در هنگام نبودن آب، يا ناتوانى در استعمال آن تيمم مكان آب را مى گيرد، و اين طهارت حُكمى است، دوم: طهارت از نجاست، و آن پاكسازى، و نظافت كردن ساير نجاست ها در بدن انسان يا لباس يا مكان است، مانند: ادرار، و مدفوع و مانند آنهاست، و آن را طهارت حِسّى يا عينى مى نامند.
हिन्दी तहारत के दो प्रकार हैं : पहला : नापाकी से तहारत : इससे अभिप्राय उस नापाकी को दूर करना है, जो नमाज़ से रोकती है। इसे अरबी में 'अत-तहारह अल-हुकमिय्या' और 'अत-तहारह अल-मानविय्या' भी कहते हैं। इसके भी दो प्रकार हैं : 1- बड़ी तहारत : यह बड़ी नापाकी; जनाबत(वीर्यपात से होने वाली नापाकी), मासिक धर्म अथवा प्रसव के बाद आने वाले रक्त को दूर करने के लिए शरीर के सारे अंगों को धोने से प्राप्त होती है। इसे 'ग़ुस्ल' कहा जाता है। 2- छोटी तहारत : यह छोटी नापाकी, जैसे पेशाब और वायु छोड़ने आदि से होने वाली नापाकी को दूर करने के लिए शरीर के कुछ अंगों को धोने से प्राप्त होती है और इस तहारत को वज़ू कहते हैं। जब पानी न मिल सके या उसके प्रयोग की शक्ति न हो, तो इन दोनों तहारतों के स्थान पर 'तयम्मुम' किया जाएगा। दूसरा : गंदगी से तहारत : इससे अभिप्राय इनसान के शरीर, कपड़े अथवा स्थान में लगी हुई सारी गंदी चीज़ों, जैसे पेशाब और पाखाना आदि से स्वच्छता प्राप्त करना है। इसे संवेदी पाकी (तहारत-ए-हिस्सिय्या) या भौतिक पाकी (तहारत-ए-ऐनिय्या) कहा जाता है।
മലയാളം ശുദ്ധീകരണം രണ്ടു രൂപത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന്: അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാകൽ. നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് തടയുന്ന അശുദ്ധി നീക്കം ചെയ്യുകയും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യൽ. (അശുദ്ധി കണ്ണു കൊണ്ട് കാണാവുന്ന കാര്യമല്ലാത്തതിനാൽ) ആന്തരിക ശുദ്ധീകരണം, ആശയപരമായ ശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ശുദ്ധീകരണം രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട്.1- വലിയ ശുദ്ധീകരണം: ശരീരം മുഴുവൻ കഴുകുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ ശുദ്ധി നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുക. (ലൈംഗികബന്ധത്തിന് ശേഷമോ, സ്ഖലനത്തിലൂടെയോ ഉണ്ടാകുന്ന) ജനാബത്ത്, ആർത്തവം, പ്രസവരക്തം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ശുദ്ധീകരണം നടത്തുന്നത്. ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിന് കുളി എന്ന് പറയുന്നു. 2- ചെറിയ ശുദ്ധീകരണം: ശരീരത്തിലെ ചില അവയവങ്ങളാണ് ചെറിയ അശുദ്ധി നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ട ശുദ്ധീകരണത്തിൽ കഴുകേണ്ടത്. മൂത്രമൊഴിക്കുക, കീഴ്ശ്വാസം പോവുക പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ ചെറിയ അശുദ്ധി സംഭവിക്കും. ചെറിയ ശുദ്ധീകരണത്തിനാണ് വുദ്വു എന്ന് പറയുന്നത്. വെള്ളം ലഭിക്കാതെ വരികയോ, (രോഗമോ മറ്റോ കാരണത്താൽ) വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയോ ചെയ്താൽ ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിന് പകരമായി തയമ്മും ചെയ്താൽ മതിയാകും. രണ്ട്: മാലിന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണം. ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ നമസ്കാരസ്ഥലത്തോ ഉള്ള നജസ് നീക്കം ചെയ്യുകയും, അതിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യലാണ് ഉദ്ദേശം. ഉദാഹരണത്തിന് ശരീരത്തിലായ മൂത്രമോ മലമോ അതു പോലുള്ളതോ വൃത്തിയാക്കൽ. (വൃത്തിയാക്കുന്ന മാലിന്യം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാവുന്നതായതിനാൽ) അനുഭവവേദ്യമായ ശുദ്ധീകരണം എന്ന് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
తెలుగు తహారతు రెండు రకాలు:మొదటిది:-“మాలిన్యభంగకాల(హదస్)” నుండి శుద్దత : ఇది నమాజుకు అడ్డు కలిగే మాలిన్యభంగకాల నుండి స్వచ్ఛతపొందుతూ,శుద్ది చేసుకోవడాన్ని అంటారు,దీనిని’తహారతు హుక్మియ్య(ఆదేశాత్మక తహారతు)’లేదా మానవియ్య(అర్థపూర్వక తహారతు)’అని పిలుస్తారు.ఇది రెండు రకాలు:- ఒకటి-తహారతు కుబ్రా (పెద్ద తహారతు)-అంటే పూర్తి శరీరాన్ని పెద్దమాలిన్య భంగకాల నుండి అంటే సంభోగం,(హైజ్) ఋతుస్రావం,(నిఫాస్)పురిటిరక్తస్రావ రక్తం’నుండి శుద్ధి చేసుకోవడం,దీనిని గుసుల్’అంటారు.రెండు-చిన్న తహారతు:-శరీరం యొక్క కొన్ని భాగాలను ‘చిన్నభంగకాల నుండి అంటే –మలముత్రాలు మరియు అపానవాయువులవిసర్జన’నుండి శుద్దిచేసుకోవడం,ఈ తహారతును ‘వుజూ’అంటారు,మరియు దీనికి ప్రత్యమ్నాయంగా నీరు లేనప్పుడు ‘తయమ్ముమ్’ఉంది,ఒక వేళ వీటిని ఉపయోగించే స్థితిలేకుంటే ‘దాన్నితహారతు హుక్మియ్య’అంటారు,రెండు-:వ్యర్ధమలినాల నుండి తహారతు పొందటం:- ఇది వ్యక్తి, వస్త్రం లేదా ప్రదేశం లోని అన్ని ఇతర మలినాలను అనగా మలముత్రాల’లాంటివి శుద్ధి చేయడం మరియు శుభ్రపరచడం,దీనిని ఇంద్రియ లేదా శారీరక స్వచ్ఛత అంటారు.
ไทย ความสะอาด มี 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 คือ ความสะอาดจากหะดัษ นั่นก็คือการขจัดสิ่งสกปรกที่มาขัดขวางมิให้สามารถทำการละหมาดได้ เรียกว่า ความสะอาดที่เป็นฮุก่ม มิสามารถมองเห็นได้ และแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1- ความสะอาดใหญ่ ทำได้โดยการชำระล้างทุกส่วนของร่างกายให้ทั่ว เพื่อยกหะดัษใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นญุนุบ ประจำเดือนหรือเลือดหลังคลอดบุตรก็ตาม ซึ่งเรียกว่า “การอาบน้ำยกหะดัษ” 2- ความสะอาดเล็ก ทำได้โดยการชำระล้างบางส่วนของร่างกาย เพื่อยกหะดัษเล็ก เช่น การปัสสาวะและการผายลม และเรียกการทำความสะอาดในสภาพเช่นนี้ว่า การอาบน้ำละหมาด และการตะยัมมุมจะมาทำหน้าที่แทนการอาบน้ำละหมาด เมื่อไม่มีน้ำหรือขณะที่ไม่สามารถใช้น้ำได้ ซึ่งความสะอาดประเภทนี้เป็นความสะอาดที่เป็นฮุก่ม มิสามารถมองเห็นได้ ประเภทที่ 2 คือ การทำความสะอาดจากสิ่งสกปรก คือการทำความสะอาดจากนะยิสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคล หรือเสื้อผ้า หรือสถานที่ เช่น ปัสสาวะและอุจจาระ เป็นต้น และเรียกการทำความสะอาดนี้ว่า การทำความสะอาดสิ่งที่เป็นวัตถุจับต้องได้
الطَّهارَةُ: هي النَّظافَةُ والنَّزاهَةُ مِن الأَنْجاسِ والأَقْذارِ، والنَّقاءُ مِن الدَّنَسِ والنَّجَسِ.
English "Tahārah": cleanliness and freedom from impurities, dirt, and filth.
Français La purification désigne la propreté et ce qui est exempt des impuretés et des saletés. C'est la pureté vis-à-vis de toute saleté et souillure.
Türkçe Taharet: Kirden ve pislikten temizlenmek ve arınmaktır. Kirden ve necasetten arınmaktır.
اردو طہارت: تمام گندگیوں اور ناپاکیوں سے صفائی اور پاکی حاصل کرنا۔
Indonesia Aṭ-Ṭahārah artinya membersihkan diri dan bersuci dari berbagai najis dan kotoran.
Русский Подразумевается чистота и очищение от нечистот и грязи.
Português A purificação: É a limpeza e higiene da sujidade e impurezas, e purificar de toda impureza.
বাংলা ভাষা যে সব নাপাকী ও অপবিত্রতা সালাত থেকে বারণ করে তা দূর করা।
中文 洁净:即从污垢和肮脏中进行清洁。
فارسی طهارت: نظافت و پاكيزگى از نجاست ها و آلودگى ها، و پاک شدن از پليدها و نجاست است.
Tagalog Ang pag-aalis sa humahadlang sa ṣalāh na ḥadath at khabath.
हिन्दी तहारत : गंदगियों और मैल-कुचैल से साफ़-सुथरा होना।
മലയാളം മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മ്ലേഛതകളിൽ നിന്നും വൃത്തിയും ശുദ്ധിയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കൽ. കറകളില്ലാത്ത പരിശുദ്ധിയാണ് ത്വഹാറത്ത്.
తెలుగు అత్తహారతు:- స్వచ్ఛత-: ఇది అశుద్ధత మరియు అపరిశుభ్రమలినాల నుండి స్వచ్ఛత మరియు పరిశుద్ధతను పొందటం.మరియు అశుద్ధం మరియు అపరిశుభ్రత నుండి స్వచ్ఛత పొందడం.
ไทย อัต-เฏาะฮาเราะฮฺ (ความสะอาด) คือ ความสะอาดและบริสุทธิ์จากนะยิสและสิ่งสกปรก
يُطْلَق مُصطلَح (طَهارَة) في عِلمِ العَقيدَةِ، ويُرادُ به: النَّزاهَةُ مِن الشِّرْكِ بأنْواعِهِ، ومِن مُنْكَراتِ الأَخْلاقِ.
الطَّهارَةُ: النَّظافَةُ والنَّزاهَةُ مِن الأَنْجاسِ والأَقْذارِ، يُقَال: طَهُرَ الشَّيْءُ -بِفَتْحِ الهاءِ وضَمِّها- يَطْهُرُ -بِالضَّمِّ-، طَهَارَةً فِيهِما، والاسْمُ: الطُّهْرُ، وهو: النَّقاءُ مِن الدَّنَسِ والنَّجَسِ، وشَخْصٌ طاهِرُ الـعِرْضِ، أيْ: نَقِيٌّ بَرِيءٌ مِن العَيْبِ، وتَطَهَّرَتُ، أيْ: تَنَزَّهْتُ، وتَكُونُ الطَّهارَةُ بِمعنى التَّطَهُّرِ، وماءٌ طاهِرٌ: خِلافُ النَّجِسِ، وماءٌ طاهِرٌ، أي: صالِحٌ لِلتَّطَهُّرِ بِهِ.
طهر

معجم مقاييس اللغة : (3/428) - المحكم والمحيط الأعظم : (4/245) - مشارق الأنوار : (1/321) - المفردات في غريب القرآن : (ص 307) - لسان العرب : (4/504) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/379) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 31) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 5) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 5) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 486) - معجم لغة الفقهاء : (ص 293) -