Классификация: Места .
المَدِينَة النَبَويّة
English Madīnah
Français Médine l'Illuminée
Türkçe Medine-i Münevvere
اردو مدینہ منورہ
Русский Пресветлая Медина
বাংলা ভাষা মাদীনা মুনাওয়ারাহ
中文 光辉的麦地那
فارسی مدینه منوره
Tagalog Madīnah Munawwarah
हिन्दी मदीना मुनव्वरा
മലയാളം മദീന മുനവ്വറ
తెలుగు “అల్ మదీనా అల్ మునవ్వరా”
ไทย อัล-มะดีนะฮฺ อัล-มุเนาวะเราะฮฺ
هي مدينةُ رسولِ الله محمد بن عبد الله عليه الصلاةُ والسلامُ، وموطنُ هجرتِهِ، وبها ماتَ ودُفن، ويقال لها (المدينة النبوية) و(المدينة المنورة).
English It is the City of Prophet Muhammad (may Allah’s peace and blessings be upon him), the destination to which he immigrated, and the place where he was buried. It is also known as "Al-Madīnah al-Nabawiyyah" (the Prophet’s City) and "Al-Madīnah al-Munawwarah" (the Illuminated City).
Français C'est la ville du Messager d'Allah, Muhammad Ibn 'AbdiLlah (paix et salut sur lui), le lieu de résidence de son émigration, il y est mort et y a été enterré. On l'appelle : La ville prophétique ou La ville illuminée.
Türkçe Allah Rasûlü Muhammed b. Abdullah -aleyhissâlatu ve's-selâm-'ın hicret ettiği şehirdir. Vefat ettiği ve defnedildiği şehirdir. Medine-i Münevvere ve Medine-i Nebeviyye de denilmektedir.
اردو مدینہ سے مراد اللہ کے رسول محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا شہر اور آپ کی جائے ہجرت ہے۔ یہیں آپ کی وفات بھی ہوئی تھی۔ اسے مدینۂ نبوی اور مدینۂ منورہ بھی کہا جاتا ہے۔
Русский Город Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), место его переселения. Здесь он скончался и был похоронен. Медину называют городом Пророка (мир ему и благословение Аллаха), а также Пресветлой Мединой.
বাংলা ভাষা এটি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহর ও তার হিজরতের স্থান। এখানে তিনি মারা যান এবং এখানে তার দাফন হয়। এটিকে আল-মাদীনাতুন নাওয়াবীয়্যাহ বা নববী শহর ও মদীনাহ মুনাওয়ারাহ বলা হয়।
中文 它是真主的使者穆罕默德·本·阿布杜拉--愿主福安之--之城,是他的迁徙之地。他在此去世,并埋葬于此。它被称为“圣城”或者“光辉之城”。
فارسی شهر رسول الله محمد بن عبدالله - صلى الله عليه و سلم - و هجرت هجرت ايشان مى باشد، و در آن دفن شده است، و به (مدينه نبوى)، و (مدينه منوره) نيز ناميده مى شود.
Tagalog Ito ay ang lungsod ng Sugo ni Allāh na si Muḥammad ibnu `Abdillāh (sumakanya ang basbas at ang pagbati ng kapayapaan) at ang bayan ng pinaglikasan niya. Doon siya namatay at inilibing. Tinatawag ito na Madīnah Munawwarah (Lungsod na Tinanglawan) at Madīnah Nabawīyah (Lungsod na Makapropeta).
हिन्दी यह अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नगर और आपकी हिजरत की भूमि है। यहीं आपकी मृत्यु हुई तथा यहीं आप दफ़्न हुए। इसे अल-मदीना अन-नबविय्या और अल-मदीना अल-मुनव्वरा कहा जाता है।
മലയാളം അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലായ മുഹമ്മദ് ബ്നു അബ്ദില്ലാഹ് (സ) യുടെ പട്ടണമാണ് മദീന. അവിടുന്ന് പാലായനം ചെയ്തത് അവിടേക്കാണ്. നബി (സ) വഫാത്തായതും, അവിടുന്ന് മറമാടപ്പെട്ടതും മദീനയിൽ തന്നെ. മദീന നബവിയ്യഃ എന്നും, മദീന മുനവ്വറ എന്നും മദീനയെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്.
తెలుగు ఇది మహనీయ దైవప్రవక్త ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్లా ‘సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్’యొక్క నగరము, వారు వలస వెళ్ళిన నివాసము, వారు ఇక్కడే మరణించారు మరియు ఇక్కడే ఖననం చేయబడ్డారు కూడా. ఈ నగరం ‘ప్రవక్త వారి నగరం’ మరియు ‘మదీనా మునవ్వరా’ గా పిలవబడుతుంది.
ไทย เป็นเมืองของท่านเราะสูลุลลอฮฺ มุฮัมมัด บิน อับดุลลอฮฺ อะลัยฮิเศาะลาตุวัสสลาม และเป็นสถานที่อพยพของท่าน และท่านได้เสียชีวิตและศพของท่านถูกฝังไว้ ณ ที่นี่ และถูกเรียกว่า (เมืองแห่งศาสนทูต) และ (อัล-มะดีนะฮฺ อัล-มุเนาวะเราะฮฺ) เมืองแห่งรัศมีที่โชติช่วง
1- اختيارُ اللهِ لها بِأَنْ تكونَ موطنَ هجرةِ رسولِهِ عليهِ الصلاةُ والسلام. 2- بها مسجدُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقبرُه. 3- الصلاة بمسجِدِ الرسولِ فيها بألفِ صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام بمكة. 4- أولُ عاصمةٍ للإسلام، ومنها انطلقت أعظمُ فتوحاتِه. 5- من أسمائها: المدينة، وطيبة، وطابة، وكانت في الجاهلية يقال لها: يثرب، ثم جاء النهي عن هذه التسمية كما في الأحاديث الصحيحة، ويقال لها (المدينة النبوية) و(المدينة المنورة). 6- دعا لها النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ بأنْ يُباركَ اللهُ في صاعِها ومُدِّها، كما في الحديث الصحيح. 7- لا يدخلها الدجالُ كما جاء في الأحاديث الصحيحة.
English 1. Allah Almighty chose it to be the destination of the Prophet’s Hijrah. 2. It houses the Prophet’s mosque and grave. 3. Prayer in the Prophet’s Mosque equals a thousand prayers performed elsewhere, except for the Sacred Mosque in Makkah. 4. It was the first capital of Islam, from which the greatest conquests were launched. 5. Its names include: Al-Madīnah, Tībah, and Tābah, and it used to be called Yathrib before Islam. Then, the Prophet (may Allah’s peace and blessings be upon him) forbade this appellation, as reported in authentic Hadīths. It is also known as "Al-Madīnah al-Nabawiyyah" and "Al-Madīnah al-Munawwarah". 6. The Prophet (may Allah’s peace and blessings be upon him) supplicated Allah Almighty to bless its Sā‘ and Mudd (units of measurements), as reported in an authentic Hadīth. 7. The Anti-Christ will not enter it, according to authentic Hadīths.
Français 1- Allah l'a choisie pour qu'elle soit le lieu de résidence de Son Messager (paix et salut sur lui). 2- Il s'y trouve la mosquée du Prophète (paix et salut sur lui) et sa tombe. 3- La mosquée à l'intérieur de la mosquée du Messager (paix et salut sur lui) équivaut à mille prières en dehors d'elle excepté la Mosquée Sacrée de La Mecque. 4- Première capitale de l'islam et c'est d'elle que sont parties la plupart des conquêtes. 5- Parmi ses noms, il y a : Médine, Tayyibah, Tâbah, etc. Dans la période païenne préislamique, on l'appelait : Yathrib. Ensuite, l'interdiction de cette appellation est venue comme rapporté dans des hadiths authentiques. On l'appelle aussi : La ville prophétique ou la ville Illuminée. 6- Le Prophète (paix et salut sur lui) a invoqué en sa faveur afin qu'Allah bénisse ses mesures et ses poids, comme rapporté dans un hadith authentique. 7- L'antéchrist (Ad-Dajjâl) n'y entrera pas, comme rapporté dans des hadiths authentiques.
Türkçe 1- Allah Teâlâ orayı, Rasûlü Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e hicret edeceği yer olarak seçmiştir. 2- Mescid-i Nebevî ve Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kabri bu şehirde bulunmaktadır. 3- Mescid-i Nebevî'de kılınan namaz, Mekke'deki Mescid-i Haram hariç diğer camilerde kılınan namazlardan bin kat daha faziletlidir. 4- İslam'ın ilk başkentidir. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in en büyük fetihlerine buradan hareket edilmiştir. 5- İsimlerinden bazıları; Medine, Taybe ve Tâbe'dir. Cahiliye döneminde Yesrib olarak isimlendirilmiştir. Sahih hadislerde belirtildiği üzere bu isimle isimlendirilmesi yasaklanmıştır. Medine-i Münevvere ve Medine-i Nebeviyye olarak da isimlendirilmektedir. 6- Sahih hadiste geldiği üzere Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- Medine'nin sâ ve müddünün bereketli olması için dua etmiştir. 7- Sahih hadislerde geldiği üzere Deccal bu şehre giremeyecektir.
اردو 1- اسے اللہ تعالی نے اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ و سلم کی جائے ہجرت ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ 2- یہیں مسجد نبوی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی قبر ہے۔ 3- مدینہ منورہ میں واقع مسجد نبوی میں پڑھی گئی ایک نماز مکہ مکرمہ میں واقع مسجد حرام کے علاوہ دیگر مسجدوں میں پڑھی گئی ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے۔ 4- یہ اسلام کی پہلی راجدھانی ہے اور یہیں سے آپ کو بڑی بڑی فتوحات حاصل ہوئیں۔ 5- اسے مدینہ، طیبہ اور طابہ جیسے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ جاہلی دور میں اسے یثرب کہا جاتا تھا، لیکن بعد اسے اس نام سے پکارنے سے منع کر دیا گیا۔ یہ بات صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اسے مدینۂ نبوی اور مدینہ منورہ بھی کہا جاتا ہے۔ 6- اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ اس کے صاع اور مد میں برکت عطا کرے۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ 7- صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔
Русский 1. Аллах избрал это место для переселения туда Своего Пророка (мир ему и благословение Аллаха). 2. Здесь находится мечеть Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и его могила. 3. Одна молитва в мечети Пророка (мир ему и благословение Аллаха) приравнивается к тысяче молитв в другом месте, за исключением мечети аль-Харам в Мекке. 4. Первая столица ислама, отсюда начались величайшие завоевания мусульман. 5. Называлась Медина, Тайба, Таба. Во времена невежества называлась Ясриб. В достоверных хадисах содержится запрет называть её Ясрибом. Сейчас её называют городом Пророка (мир ему и благословение Аллаха) или Пресветлой Мединой. 6. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) обратился к Аллаху с мольбой, чтобы Он сделал благодатными её са‘ и мудды (меры веса и объёма), как следует из достоверного хадиса. 7. Даджжаль не войдёт в Медину, как следует из достоверных хадисов.
বাংলা ভাষা ১- আল্লাহ তা’আলা এটি তাঁর রাসূলের হিজরতের স্থান হওয়ার জন্য নির্বাচন করেছেন। ২- এখানে আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ এবং তার কবর। ৩- রাসূলের মসজিদে সালাত অন্য মসজিদের তুলনায় এক হাজার রাক’আত সালাতের সমান; তবে মক্কার মসজিদে হারাম ছাড়া। ৪- ইসলামের প্রথম রাজধানী। এখান থেকেই ইসলামের বড় বড় বিজয়সমূহ পরিচালিত হয়। ৫- এর নামসমূহ হলো, মদীনাহ, তাইয়েবাহ, তাবাহ। জাহিলিয়্যাতের যুগে একে বলা হতো ইয়াসরিব। তারপর এ নাম বলা থেকে বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে নিষেধ এসেছে। একে মাদীনাতুন নাওয়াবীয়্যাহ ও মদীনাহ মুনাওয়ারাহ বলা হয়। ৬- বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সা’ ও মুদের মধ্যে বরকতের জন্য দোআ করেছেন। ৭- বিশুদ্ধ হাদীস এসেছে যে, তাতে দাজ্জাল প্রবেশ করবে না।
中文 1-真主选择了它,使它成为他的使者--愿主福安之--迁徙之地。 2-其中有先知--愿主福安之--的清真寺和他的坟墓。 3-在使者的清真寺礼拜一次,胜过其他清真寺一千次,除麦加禁寺以外。 4-伊斯兰教的第一个首都,从这里开始了伊斯兰最伟大的开疆拓土。 5-它的名称包括:麦地那,塔伊拜和塔拜。在蒙昧时期,被称为叶斯里布,后来禁止了这一称谓,正如在健全的圣训中传述。它被称为“圣城”或者是“光辉之城”。 6-先知--愿主福安之--祈祷真主给麦地那的升、穆得(称量工具)降下吉庆,这在健全的圣训中有记载。 7-旦扎里不会进入圣城,正如健全的圣训所言。
فارسی 1- انتخاب الله متعال بوده است كه همانا سرزمين هجرت رسولش - صلى الله عليه و سلم - باشد. 2- در آن مسجد پيامبر - صلى الله عليه و سلم - و آرامگاه ايشان وجود دارد. 3- يک نماز در مسجد نبوى برابر با هزار نماز در مساجد ديگر است مگر مسجد الحرام در مكه مكرمه. 4- اولين پايتخت اسلام است، و از آنجا بزرگترين فتوحات اسلامى آغاز شده اند. 5- از نام هاى آن: مدينه، طيبه، و طابه است، و در زمان جاهليت به آن گفته مى شد: يثرب، سپس از اين نام نهى شد، همانطور كه در احاديث صحيح آمده است، و به نام: (مدينه نبوى) و (مدينه منوره) نام گذارى شد. 6- پيامبر - صلى الله عليه و سلم - براى آن دعا كرد كه الله متعال در پیمانه و مُد (وزن) آن بركت بيندازد، همانطور كه در حديث صحيحى آمده است. 7- دجال وارد آن نمى شود همانطور كه در احاديث صحيحى آمده است.
Tagalog 1.Ang pagkapili ni Allāh dito na maging bayan ng pinaglikasan ng Sugo Niya (sumakanya ang basbas at ang pagbati ng kapayapaan). 2. Narito ang Masjid ng propeta (basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan) at ang libingan niya. 3. Ang dasal sa Al-Masjid An-Nabawīy ay katumbas ng isang libong dasal sa ibang masjid maliban sa Al-Masjid Al-Ḥarām sa Makkah. 4. Ang kauna-unahang kabisera ng Islām at mula rito humayo ang pinakadakila sa mga pagsakop nito. 5. Kabilang sa mga pangalan nito ang Al-Madīnah, ang Ṭaybah, at ang Ṭābah. Sa Panahon ng Kamangmangan noon ay tinatawag itong Yathrib. Pagkatapos nasaad ang pagsaway sa pagtawag na ito gaya ng nasaad sa mga tumpak na ḥadīth. Tinatawag ito na Madīnah Munawwarah (Lungsod na Tinanglawan) at Madīnah Nabawīyah (Lungsod na Makapropeta). 6. Dumalangin para rito ang Propeta (sumakanya ang basbas at ang pagbati ng kapayapaan) na pagpalain ni Allāh ang gatang nito at salop nito gaya ng nasaad sa tumpak na ḥadīth. 7. Hindi papasok dito ang Bulaang Kristo gaya ng nasaad sa mga ḥadīth na tumpak.
हिन्दी 1- अल्लाह ने मदीना को अपने रसूल के हिजरत-स्थल के रूप में चुन लिया था। 2- यहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद और आपकी क़ब्र है। 3- मस्जिदे नबवी में पढ़ी गई एक नमाज़, मस्जिदे हराम (मक्का) के अलावा अन्य मस्जिदों में पढ़ी गई एक हज़ार नमाज़ों के बराबर है। 4- इसलाम की पहली राजधानी, जहाँ से उसका विजय रथ निकला। 5- इसे मदीना, तैबा और ताबा भी कहा जाता है। जाहिली काल में इसे यसरिब कहा जाता था। बाद में, जैसा कि सहीह हदीसों में है, इस नाम के प्रयोग से मना कर दिया गया है। इसे अल-मदीना अन-नबविय्या और अल-मदीना अल-मुनव्वरा भी कहा जाता है। 6- अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यहाँ के माप और वजन में बरकत की दुआ की है, जैसा कि सहीह हदीस में आया है। 7- सही हदीसों में आया है कि यहाँ दज्जाल घुस नहीं सकेगा।
മലയാളം 1- നബി (സ) യുടെ പലായനത്തിൻ്റെ ദേശമായി അല്ലാഹു തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം. 2- നബി (സ) യുടെ മസ്ജിദും ഖബറും മദീനയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 3- നബി (സ) യുടെ മസ്ജിദിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നത് മറ്റു മസ്ജിദുകളിൽ ആയിരം നമസ്കാരം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്; മസ്ജിദുൽ ഹറമൊഴികെ. 4- ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദ്യതലസ്ഥാനമാണ് മദീന. മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധവിജയങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് അവിടെ നിന്നാണ്. 5- മദീനക്ക് അനേകം പേരുകളുണ്ട്. ത്വയ്ബഃ, ത്വാബ എന്നീ പേരുകൾ അതിൽ പെട്ടതാണ്. ഇസ്ലാമിന് മുൻപ്, ജാഹിലിയ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ യഥ്രിബ് എന്നും മദീന വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ പേര് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് നബി (സ) നിരോധിച്ചതായി സ്വഹീഹായ ഹദീഥുകളിൽ വന്നത് കാണാം. മദീനതുന്നബവിയ്യഃ, മദീന മുനവ്വറ എന്നിങ്ങനെയും മദീനയെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. 6- സ്വഹീഹായ ഹദീഥുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടതു പോലെ, മദീനയിലെ അളവിലും തൂക്കത്തിലും ബറകത്ത് (അനുഗ്രഹം) ലഭിക്കാൻ നബി (സ) പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. 7- മദീനയിൽ ദജ്ജാൽ പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല എന്ന് സ്വഹീഹായ ഹദീഥുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
తెలుగు అల్లాహ్ ఈ ప్రాంతాన్ని ప్రవక్త (స) వారి వలస ప్రాంతంగా, నివాస ప్రాంతంగా ఎన్నుకున్నాడు, 2-అక్కడే దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్’ వారి మస్జిదు మరియు వారి సమాధి ఉన్నాయి. 3 దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారి మస్జిదులో నమాజు ఆచరిస్తే ‘వేయి నమాజుల’ పుణ్యం ప్రాప్తిస్తుంది, ఈ మస్జిదే కాకుండా మక్కాలోని మస్జిదుల్ హరామ్’లో కూడా ఇలాంటి పుణ్యం ప్రాప్తిస్తుంది. 4.ఇది ఇస్లాం యొక్క మొట్టమొదటి రాజధాని, గొప్పగొప్ప విజయాల పరంపర ఇక్కడ నుండే ప్రారంభమైనది. 5-ఈ నగరానికి గల మరికొన్ని పేర్లు : అల్ మదీనా, తయ్’బా, మరియు తాబ. అజ్ఞాన కాలంలో (ఇస్లాంకు పూర్వం) దీన్ని ‘అల్ యస్రిబ్’గా పిలిచేవారు,ఆ తరువాత ఈ పేరు తీసేయబడింది, ప్రామాణిక హదీసులు ఈ విషయాన్ని దృవీకరిస్తున్నాయి, “అల్ మదీనతు న్నబవి ” మరియు “అల్ మదీనతుల్ మునవ్వర” గా కూడా ఇది పేరుగాంచింది. ఈ నగరం యొక్క ‘సా’ మరియు ‘ముద్’ (ధాన్యం కొలిచే పాత్రలు)లలో శుభం (బర్కత్) ప్రసాదించమని దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారు అల్లాహ్’తో వేడుకున్నారు. ప్రామాణిక హదీసుల సమాచారం అనుసారం‘దజ్జాలు’ ఈ నగరంలో ప్రవేశించజాలడు.
ไทย 1- เป็นการเลือกของอัลลอฮฺเพื่อให้เป็นสถานที่อพยพของเราะสูลของพระองค์ อะลัยฮิเศาะลาตุวัสสลาม 2- เมืองมะดีนะฮฺนั้นมีมัสยิดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม และหลุมฝังศพของท่าน 3- การละหมาดหนึ่งครั้งที่มัสยิดของท่านเราะสูลได้รับภาคผลบุญ 1,000 เท่าของการ ละหมาดในมัสยิดอื่นๆ ยกเว้นมัสยิดอัล-หะรอมที่มักกะฮฺ 4- เป็นเมืองหลวงแรกของศาสนาอิสลามและเป็นจุดเริ่มที่ยิ่งใหญ่ของการขยายเมืองต่างๆ 5- ชื่อต่างๆของเมืองมะดีนะฮฺ : อัล-มะดีนะฮฺ, ฏ็อยยิบะฮฺ และฏอบะฮฺ และในสมัยญาฮิลิยะฮฺ (ยุคก่อนอิสลาม) เรียกกันว่า ยัษริบ จากนั้นท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมได้ห้ามเรียกชื่อเหล่านี้ ตามที่ได้ปรากฏอยู่ในหะดีษเศาะฮีหฺ โดยให้เรียกกันว่า มะดีนะฮฺ อัร-เราะสูล (เมืองแห่งศาสนทูต) และ อัล-มะดีนะฮฺ อัล-มุเนาวาเราะฮฺ (เมืองแห่งรัศมี) 6- ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ขอพรให้แก่เมืองมะดีนะฮฺ โดยขอให้อัลลอฮฺทรงมอบความจำเริญในการชั่งตวงของชาวเมืองมะดีนะฮฺ ตามที่ได้ปรากฏอยู่ในหะดีษเศาะฮีหฺ 7- ดัจญาลจะไม่สามารถเข้าเมืองมะดีนะฮฺได้ ตามที่ได้ปรากฏในหะดีษเศาะฮีหฺ
هي المدينةُ النبويةُ بمنطقة الحجاز غربَ الجزيرةِ العربية.
English It is the Prophet’s City in the Hejaz region, in the western Arabian Peninsula.
Français La ville Prophétique se situe dans la province du Ḥijâz, au sein de la péninsule Arabique.
Türkçe Arap Yarımadası'nın batısında Hicaz bölgesindeki Medine-i Nebeviyye'dir.
اردو یہ مدینہ نبویہ ہے جو جزیرۂ عرب کے مغرب میں حجاز کے خطہ میں واقع ہے۔
Русский Город Пророка (мир ему и благословение Аллаха) в Хиджазе на западе Аравийского полуострова.
বাংলা ভাষা এটি জাযিরাতুল আরবের পশ্চিমে হিজায ভূ-খণ্ডে অবস্থিত মাদীনাতুন নাওয়াবীয়্যাহ।
中文 它就是位于阿拉伯半岛西部黑扎兹地区的圣城。
فارسی مدينه نبوى در منطقه ى حجاز واقع در غرب جزيره عربى است.
Tagalog Ito ay ang Madīnah Nabawīyah (Lungsod na Makapropeta) sa rehiyon ng Ḥijāz, kanluran ng Arabya.
हिन्दी यह नबी का शहर है, जो अरब प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग के हिजाज़ क्षेत्र में था।
മലയാളം അറബ് ഉപദ്വീപിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന ഹിജാസിലെ പ്രദേശമാണ് മദീന.
తెలుగు ప్రవక్త (స) వారి ఈ నగరం అరేబియా ద్వీపకల్పపు పశ్చిమ దిశలో హిజాజ్ అనే ప్రాంతంలో ఉన్నది.
ไทย เป็นเมืองของศาสนทูต อยู่ในภูมิภาคหิญาซ ทางตะวันตกของคาบสมุทรอาหรับ
هي المدينةُ النبويةُ المنورةُ، إحدى أشهر المناطق الغربية بالمملكة العربية السعودية.
English It is the Prophet’s City, one of the most famous regions in western Saudi Arabia.
Français C'est la ville prophétique illuminée, une des plus célèbres régions de l'Ouest du Royaume d'Arabie Saoudite.
Türkçe Suudi Arabistan'ın batı bölgesindeki meşhur şehirlerden birisi olan Medine-i Münevvere şehridir.
اردو یہ مملکتِ سعودی عرب کے مغرب میں واقع مشہور ترین شہروں میں سے ایک شہر مدینہ منورہ ہے۔
Русский Пресветлая Медина, одна из самых известных областей на западе КСА.
বাংলা ভাষা এটি মদীনা আন নাওয়াবীয়্যাহ আল মুনাওয়ারাহ। রাজকীয় সৌদি আরবের পশ্চিমাঞ্চলীয় একটি প্রসিদ্ধ জেলা।
中文 它就是光辉的圣城,沙特阿拉伯西部最著名的一个地区。
فارسی مدينه نبوى منوره، و يكى از مشهورترين مناطق غربى در عربستان سعودى است.
Tagalog Ito ay ang Madīnah Munawwarah (Lungsod na Tinanglawan), isa sa pinakatanyag sa mga rehiyong kanluranin sa Kaharian ng Saudi Arabia.
हिन्दी अब मदीना मुनव्वरा, सऊदी अरब के पश्चिमी क्षेत्र का एक सुप्रसिद्ध नगर है।
മലയാളം മദീനതുന്നബവിയ്യഃ അൽ മുനവ്വറ; സഊദി അറേബ്യയിലെ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ നാട്.
తెలుగు ప్రవక్త యొక్క ఈ మదీనా మునవ్వరా నగరం సౌదీ అరీబియాలోని పశ్చిమ ప్రాంతములో అత్యంత ప్రసిద్ధి గాంచిన ప్రాంతాలలో ఒకటి.
ไทย อัล-มะดีนะฮฺ เป็นหนึ่งในภูมิภาคตะวันตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศซาอุดีอาระเบีย
يحُدّها شرقاً منطقة الحناكيّة، وغرباً منطقة ينبع، وشمالاً منطقة المليليح، وجنوباً منطقة اليتمة.

معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص: 284-285 معجم البلدان 5/ 83 فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها