La catégorie: Les sectes et les religions .
سليمانية
English Sulaymānis
Français Sulaymanisme
Español Sulaimaníah
Türkçe Süleymâniyye
اردو سلیمانیہ
Indonesia Sulaimāniyyah
Русский Сулейманиты
Português Sulaimaniyyah
বাংলা ভাষা সুলাইমানিয়্যাহ
中文 苏莱曼派
فارسی سلیمانیه
Tagalog Sulaymānīyah
हिन्दी सुलैमानिय्या
മലയാളം സുലൈമാനിയ്യഃ
తెలుగు సులైమానియ
ไทย สุลัยมานียะฮฺ
أتباع سليمان بن جرير الزيدي الذين يرون تكفير عثمان رضي الله عنه.
English Followers of Sulaymān ibn Jarīr al-Zaydi who deem ‘Uthmān (may Allah be pleased with him) a disbeliever.
Français Les partisans de Sulaymân Ibn Jarîr Az-Zaydî sont ceux qui considèrent que 'Uthmân Ibn 'Affân (qu'Allah l'agrée) est un mécréant.
Español Son los seguidores de Sulaiman Ibn Jarir Az-Zaidi los cuales califican a Úthman, que Al-láh esté complacido con él, como incrédulo.
Türkçe Osman'ın -radıyallahu anh- kâfir olduğuna inanan, Süleymân b. Cerîr el-Zeydî'nin takipçileridir.
اردو یہ سلیمان بن جریر زیدی کے پیروکار ہیں، جو عثمان رضي الله عنه کو کافر گردانتے ہیں۔ (والعیاذ باللہ)
Indonesia Pengikut Sulaimān bin Jarīr Az-Zaidiy yang mengafirkan Usman -raḍiyallāhu 'anhu-.
Русский Последователи Сулеймана ибн Джарира аз-Зайди, обвиняющие ‘Усмана (да будет доволен им Аллах).
Português Seguidores de Sulaiman Jarir Az-Zaidy, aqueles que consideram incredulidade de Uthman (Que Allah esteja satisfeito com ele).
বাংলা ভাষা সুলাইমান ইবন জারীরের অনুসারী যারা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাফির হওয়াতে বিশ্বাস করে।
中文 苏莱曼·本·贾利勒·宰义迪的追随者,他们主张将奥斯曼--愿主喜悦之--断为卡菲尔。
فارسی پیروان سلیمان بن جریر زیدی که معتقد به تکفیر عثمان رضی الله عنه هستند.
Tagalog Mga tagasunod ni Sulaymān bin Jarīr Az-Zaydīy, na naniniwala sa pagpaparatang ng kawalang-pananampalataya kay `Uthmān (malugod si Allāh sa kanya).
हिन्दी इस समुदाय के लोग, सुलैमान बिन जरीर ज़ैदी के अनुयायी हैं, जो उसमान (रज़ियल्लाहु अनहु) को काफ़िर समझते हैं।
മലയാളം സുലൈമാൻ ബ്നു ജരീർ അസ്സയ്ദിയുടെ അനുയായികൾ. ഉഥ്മാൻ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- കാഫിറാണെന്ന് വിധിക്കുന്നവരാണിവർ.
తెలుగు సులైమాన్ బిన్ జరీర్ అజ్జైదియ్యి ను వీరు అనుసరిస్తారు,వీరు ఉస్మాన్ రదీయల్లాహు అన్హును కాఫిర్ గా భావిస్తారు.
ไทย ผู้ที่ติดตามสุลัยมาน บินญะรีร อัซซัยฺดีย์ ที่เห็นด้วยกับการที่ท่านอุษมาน เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เป็นกาเฟร
السليمانية: ويقال لها أيضا: "الجريرية" أتباع سليمان بن جرير الزيدي الذي ظهر أيام أبي جعفر المنصور، ومن مقالته: إن الإمامة شورى، ومتى ما عقدها اثنان من خيار الأئمة لمن يصلح لها فهو إمام في الحقيقة، وكان يقر بإمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وكان يقول إن الصحابة تركوا الأصلح بتركهم بيعة علي رضي الله عنه فإنه كان أولى بها، إلا أن أصحاب هذه الفرقة كفروا عثمان رضي الله عنه للأحداث التي نسبت إليه، وكفروا عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهما لإقدامهم على قتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
English Sulaymānis, also known as Jarīriyyah, are followers of Sulaymān ibn Jarīr al-Zaydi, who appeared during the time of Abu Ja‘far al-Mansūr. He held that Imāmate is determined through consultation, and that whenever two prominent Imāms decide to appoint someone who is competent for it, then he becomes an Imām in reality. He acknowledged the leadership of Abu Bakr and ‘Umar (may Allah be pleased with both of them). Moreover, he deemed it valid to assign the Imāmate to a less qualified person in the presence of a more qualified one. He said that the Companions did not appoint the more qualified leader, who was ‘Ali (may Allah be pleased with him), as he was worthier of it. However, they deemed ‘Uthmān (may Allah be pleased with him) a disbeliever on account of the events that were attributed to him. They also deemed ‘Ā’ishah, Talhah, and Al-Zubayr (may Allah be pleased with them) disbelievers due to their fight against ‘Ali (may Allah be pleased with him).
Français As-Sulaymâniyyah qu'on nomme aussi « Al Jarîriyyah » est une secte suivant Sulaymân Ibn Jarîr Az-Zaydî, qui apparût à l'époque d'Abû Ja'far Al Mansûr. Parmi ses dires : le choix du chef de l'Etat se fait par concertation / consultation ; si deux personnes parmi les meilleurs imams choisissent un chef de l'Etat méritant ce poste, alors il devient le véritable chef de l'Etat. Il reconnaissait l'imamat d'Abu Bakr et d'Umar (qu'Allah les agrée tous les deux). Il est possible de choisir un chef de l'Etat de rang inférieur bien qu'il en existe un autre préférable ; en effet, les compagnons ont délaissé le meilleur chef de l'Etat en ne prêtant pas serment d'allégeance à 'Alî (qu'Allah l'agrée) qui était le plus en droit. Les partisans de ce groupe ont excommunié 'Uthmân (qu'Allah l'agrée) à cause des évènements qui lui ont été reprochés. Ils ont aussi excommunié 'Âïcha ainsi que Talhah et Az-Zubayr (qu'Allah les agrée tous les deux) car ils ont combattu 'Alî (qu'Allah l'agrée).
Español As-Sulaimaníah se conoce también como “Al-Yariríah”, y son los seguidores de Sulaiman Ibn Yarir Az-Zaidi, quien apareció en la época de Abu Ya’afar Al-Mansur. Entre sus afirmaciones: “Que el imamato es por medio de la Shura (consulta), y si dos destacados imames acuerdan que una determinada persona reúne los requisitos para ser Imam, será por tanto Imam. Aceptaba la autoridad y imamato de Abu Baker y 'Umar, que Al-láh esté complacido de ellos, y que es legítimo que se designe un imam capaz habiendo quien sea más capaz que él. Decía que los Sahaba dejaron de lado al más capaz al negarse a designar como califa a 'Ali, que Al-láh esté complacido de él, ya que 'Ali era quien se lo merecía. Sin embargo los seguidores de esta secta, As-Sulaimaníah, acusaron a Úthman, que Al-láh esté complacido de él, de ser un apóstata por las acusaciones que se le hicieron, e hicieron lo mismo con Aisha, Talha y Az-Zubair , que Al-láh esté complacido de ellos, porque se animaron a combatir a 'Ali Ibn Abi Tálib, que Al-láh esté complacido de él.
Türkçe Süleymâniyyye: Aynı zamanda ''Cerîriyye Fırkası'' olarak da adlandırılan Süleymâniyye Fırkası, halife Ebû Ca'fer el-Mansûr döneminde ortaya çıkmış olan Süleymân b. Cerîr el-Zeydî'nin takipçileridir. Fikirlerinden bazıları şunlardır: Halife, şûra yolu ile seçilir. Ümmetin seçkinlerinden iki kişinin bile, halifeliğe uygun buldukları bir kimse üzerinde karara varması halinde, bu kimse gerçekten halife olur. Süleymân b. Cerîr, Ebû Bekir ve Ömer'in -radıyallahu anhuma- halifeliğini kabul ediyordu. Daha faziletli olan kimseler olduğu halde, faziletli kimsenin halifeliğinin caiz olduğunu söylüyordu. Halifeliğe daha evla olan Ali b. Ebî Tâlip -radıyallahu anh-'a biat etmeyerek, sahabelerin daha doğru olanı tercih etmeyi terk ettiklerini söylüyordu. Ancak bu fırkanın ashabı, Osman -radıyallahu anh-'ı kendisine isnat edilen olaylardan dolayı tekfir etmişlerdir. Ali b. Ebî Tâlip -radıyallahu anh-'a karşı savaşa kalkıştıkları için, Âişe, Talhâ ve Zübeyr'i de -radıyallahu anhum- tekfir etmişlerdir.
اردو سلیمانیہ : یہ سلیمان بن جریر زیدی کے پیروکار ہیں۔ انھیں ’جریریہ‘ بھی کہتے ہیں۔ سلیمان بن جریر کا ظہور ابو جعفر منصور کے دور میں ہوا تھا۔ اس کے کچھ عقائد و نظریات اس طرح ہیں: امامت کی بنیاد شورائیت پر ہے اور جب امت کے بہترین افراد میں سے دو لوگ کسی لائق آدمی کو یہ ذمے داری سپرد کر دیں، تو وہ سچ مچ امام بن جاتا ہے۔ وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی امامت (خلافت) کو تسلیم کرتا تھا اور افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت کو جائز قرار دیتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ چوں کہ علی رضی اللہ عنہ امامت کے زیادہ مستحق تھے، اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم نے علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کرنے سے گریز کرکے زیادہ موزوں شخص کو چھوڑ دیا تھا۔ اس فرقے سے وابستہ لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب منسوب واقعات و حادثات کی بنیاد پر ان کی تکفیر کی ہے۔ اسی طرح عائشہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم کو علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کے اقدامِ جنگ کی بنا پر کافر گردانا ہے۔
Indonesia Sekte As-Sulaimāniyyah, juga disebut Al-Jarīriyyah, adalah pengikut Sulaiman bin Jarīr Az-Zaidiy yang muncul pada masa kekhalifahan Ja'far Al-Manṣūr. Di antara keyakinannya: bahwa kepemimpinan ditentukan lewat syura (musyawarah), apabila dua orang dari pilihan umat telah menyerahkannya kepada orang yang pantas untuk itu maka dia telah menjadi imam secara sah. Dia menetapkan kekhalifahan Abu Bakar dan Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- dan memperbolehkan adanya imam yang kurang afdal bersama adanya yang lebih afdal. Dia berpendapat bahwa para sahabat telah meninggalkan orang yang lebih pantas ketika mereka tidak membaiat Ali -raḍiyallāhu 'anhu-, karena Ali lebih berhak dengan kekhalifahan. Hanya saja, pengikut sekte ini mengafirkan Usman bin 'Affān -raḍiyallāhu 'anhu- berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dinisbahkan kepadanya. Mereka juga mengafirkan Aisyah, Ṭalḥah, dan Az-Zubair -raḍiyallāhu 'anhum- karena memerangi Ali bin Abi Ṭālīb -raḍiyallāhu 'anhu-.
Русский Сулейманиты — также называются джариритами, последователи Сулеймана ибн Джарира аз-Зайди, появившегося в период правления Абу Джа‘фара аль-Мансура. Они считают, что вопрос правления решается советом, для которого достаточно выбрать двух мужчин из числа достойнейших мусульман и если они выбирают достойного кандидата, он и будет правителем, они утверждают законность правления Абу Бакра и ‘Умара и считают, что может править менее достойный при наличии более достойного. Они говорили, что сподвижники, не присягнув ‘Али, оставили более достойного правления, однако они также обвиняют ‘Усмана (да будет доволен им Аллах) в неверии на основании критики в его адрес. Они также обвиняют в неверии ‘Аишу, аз-Зубайра, Тальху (да будет доволен ими Аллах) за то, что они стали сражаться с ‘Али.
Português As-Sulaimaniyyah: também é denominada: "Al-Jaririyyah", seguidores de Sulaiman ibn Jarir Az-Zaidy que surgiu nos dias de Abu Jaafar Al-Mansur, e dentre seus dizeres: A liderança é eleição, e quando é realizado por duas das escolhas dos imams para quem é adequado, então, este é de fato um imam. Confirmavam o imamat (liderança) de Abubakr e Umar (Que Allah esteja satisfeito com eles), permitiam a liderança do preferido na presença do melhor, e diziam que os companheiros do profeta/sahabas deixaram o mais adequado ao abandonar a escolha de Aly (Que Allah esteja satisfeito com ele), pois ele merecia mais (ao imamat). Os seguidores dessa seita consideram a incredulidade de Uthman (Que Allah esteja satisfeito com ele) em razão dos acontecimentos atribuídos a ele, e consideram Aisha, Tal'ha e Zubair (Que Allah esteja satisfeito com eles) pelo fato de buscarem combate contra Aly ibn Abu Talib (Que Allah esteja satisfeito com ele).
বাংলা ভাষা আস-সুলাইমানিয়াহ: এদেরকে আল-জারীরিয়্যাহও বলা হয়। তারা সুলাইমান ইবন জারীর আয-যাইদীর অনুসারী। আবূ জাফর আল-মানসূরের যুগে তারা প্রকাশ পায়। তার কথাগুলো হতে একটি কথা হলো ইমামত পরামর্শ। যখনই দুইজন ব্যক্তি ভালো ইমামদের থেকে কারো হাতে বাইআত গ্রহণ করে তিনিই প্রকৃত পক্ষে ইমাম। তিনি আবূ বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার ইমামতকে স্বীকৃতি দেন। উত্তম পাওয়া সত্বেও কম উত্তম ব্যক্তির ইমাম হওয়া বৈধ। আর তিনি বলতেন সাহাবীগণ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইয়াত না করে উচিত কাজটি ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ, তিনিই ইমামতের জন্য উপযুক্ত ছিলেন। তবে এ ফিরকার অনুসারীরা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার আমলে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার কারণে তাকে কাফির আখ্যায়িত করে। আর তারা আয়েশা, তালহা ও যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কাফির বলে। কারণ, তারা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এসেছিল।
中文 苏莱曼派,也称“贾利勒派”,追随苏莱曼·本·贾利勒·宰义迪。该教派出现于艾布·贾法尔·曼苏尔时期。主要学说有:任伊玛目必须经过协商,从适合任伊玛目的人选中选出适合的一位,才能算是真正的伊玛目,他们承认艾布·拜克尔和欧麦尔的伊玛目地位,允许优秀的伊玛目在任,同时还有更优秀的伊玛目存在,他们认为,圣门弟子放弃了更适合任伊玛目的人选,他们放弃了效忠阿里--愿主喜悦之--,阿里曾经是更适合任伊玛目。但是该派将奥斯曼--愿主喜悦之--断为卡菲尔,他们将一系列事件全部归咎于他。他们还将阿伊莎、塔里哈和宰比尔--愿主喜悦他们--断为卡菲尔,因为他们向阿里·本·艾布·塔里布--愿主喜悦之--发动了战争。
فارسی سلیمانیه که همچنین «جریریه» نامیده می شوند، پیروان سلیمان بن جریر زیدی اند که در دوران خلافت ابوجعفر منصور سر بر آورد. از جمله باورهای او: امامت بر اساس شورا است و هرگاه دو تن از بهترین های امت بر امامت کسی توافق کردند او در حقیقت امام است. او به امامت ابوبکر و عمر رضی الله عنهما اقرار داشت و امامت شخص مفضول با وجود فاضل (بهتر از او) را درست می دانست و معتقد بود که صحابه با ترک بیعت علی رضی الله عنه، شخص اصلح (یعنی بهتر) را رها کردند زیرا او به خلافت اولیٰ بود، اما پیروان این فرقه، عثمان رضی الله عنه را به سبب حوادثی که به او نسبت می دهند کافر می دانند و عایشه و طلحه و زبیر رضی الله عنهم اجمعیت را به سبب اقدام برای نبرد علیه علی بن طالب رضی الله عنه کافر می دانند.
Tagalog Ang Sulaymānīyah, at tinatawag din ito na Jarīrīyah, ay mga tagasunod ni Sulaymān bin Jarīr Az-Zaydīy, na lumitaw sa mga araw ni Abū Ja`far Al-Manṣūr. Kabilang sa paniniwala niya na ang pagka-imām ay [batay sa] sanggunian at kapag may nagdaos nito na dalawang lalaking kabilang sa mabubuti sa mga pinuno para sa sinumang naaangkop para rito, ito ay imām sa totoo. Siya noon ay kumikilala sa pagka-imām nina Abū Bakr at `Umar (malugod si Allāh sa kanilang dalawa) at pumapayag sa pagka-imām ng taong nahihigitan sa kabila ng kairalan ng taong pinakanakahihigit. Siya noon ay naniniwala na ang mga kasamahan ay nag-iwan ng pinakaangkop dahil sa pag-iwan nila sa pagpapahayag ng katapatan kay `Alīy (malugod si Allāh sa kanya) sapagkat tunay na ito ay higit na karapat-dapat sa pagka-imām, ngunit ang mga alagad ng sektang ito ay nagparatang ng kawalang-pananampalataya kay `Uthmān (malugod si Allāh sa kanya) dahil sa mga pangyayaring iniugnay sa kanya at nagparatang ng kawalang-pananampalataya kina `Ā’ishah, Az-Zubayr, at Talḥah (malugod si Allāh sa kanila) dahil sa paglalakas-loob nila sa pakikipaglaban kay `Alīy Abī Ṭālib (malugod si Allāh sa kanya).
हिन्दी सुलैमानिय्या समुदाय, जिसको जरीरिय्य भी कहा जाता है, के लोग सुलैमान बिन जरीर ज़ैदी के अनुयायी हैं, जिसका उद्भव अबू जाफ़र मंसूर के शासनकाल में हुआ था। उसका कहना था कि इमामत का मसला परामर्श से संबंधित है और जिसके बारे में दो बेहतरीन इमाम परामर्श दे दें, वही वास्तव में इमाम है। वह अबू बक्र और उमर (रज़ियल्लाहु अनहुमा) की ख़िलाफ़त को सही मानता था और श्रेष्ठतम के मौजूद रहते हुए भी, श्रेष्ठ की इमामत का क़ायल था। वह कहा करता था कि सहाबा किराम ने, अ़ली (रज़ियल्लाहु अनहु) से बैअ़त ना करके सबसे बेहतर विकल्प को छोड़ दिया था, क्योंकि वही उनमें ख़िलाफत के सबसे ज़्यादा हकदार थे। लेकिन इस समुदाय के अंधभक्तों ने उसमान (रज़ियल्लाहु अनहु) को उनसे संबद्ध घटनाओं के चलते, काफ़िर करार दे रखा है और आ़इशा, तलहा और ज़ुबैर (रज़ियल्लाहु अनहुम) को वे इसलिए काफिर करार देते हैं कि उन्होंने अली (रज़ियल्लाहु अनहु) के खिलाफ जंग की थी।
മലയാളം സുലൈമാനിയ്യഃ: ജരീരിയ്യ എന്നും പേരുണ്ട് ഇക്കൂട്ടർക്ക്. അബൂ ജഅ്ഫർ അൽ മൻസ്വൂറിൻ്റെ കാലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് ഇവർ. ഭരണാധികാരം കൂടിയാലോചനയിലൂടെ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണെന്നും, മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാരിൽ പെട്ട മാന്യരായ രണ്ട് പേർ ഒരാൾക്ക് ബൈഅത്ത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഭരണാധികാരം സ്ഥിരപ്പെടുമെന്നും ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അബൂബക്കർ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-, ഉമർ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- എന്നിവരുടെ ഭരണാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഇവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ശ്രേഷ്ഠനും കൂടുതൽ അർഹനുമായ വ്യക്തി നിലനിൽക്കെ അതിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് ഭരണാധികാരം ഏറ്റെടുക്കാമെന്നാണ്. അലി -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- വിന് ബൈഅത്ത് ചെയ്യാതിരുന്നതിലൂടെ സ്വഹാബികൾ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഭരണ നേതൃത്വത്തിന് കൂടുതൽ അർഹനായ വ്യക്തിയെ മാറ്റിനിർത്തുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. എന്നാൽ സുലൈമാനിയ്യഃ വിഭാഗക്കാർ ഉഥ്മാൻ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- വിനെ കാഫിറാണെന്ന് മുദ്ര കുത്തിയിരിക്കുന്നു; അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട പല സംഭവങ്ങളുമാണ് അതിനുള്ള ഇവരുടെ ആധാരം. അലി -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- വിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടതിനാൽ ആഇശ (റഹ), ത്വൽഹഃ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-, സുബൈർ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- എന്നീ സ്വഹാബികളെയും ഇവർ കാഫിറാക്കുന്നു.
తెలుగు సులైమానియ్య వర్గము :-దీనిని జరీరియ్య గా కూడా పిలుస్తారు. అబూ జాఫర్ అల్-మన్సూర్ కాలంలో ఉనికిలోకి వచ్చిన సులేమాన్ బిన్ జరీర్ అల్-జైదీ అనుచరులు,వీరు చెప్పిన ముఖ్యమైన విషయాలు : ఇన్నల్ ఇమామత శూరా’అనగా ‘ఇమామతు షురా’ప్రకారంగా జరుగుతుంది,ఇద్దరు పుణ్యపురుషులు ఇమామతు కొరకు ఎవరిని అర్హులుగా భావించి నియమిస్తారో వాస్తవానికి ‘అతనే ఇమాము’ వీరు అబూ బకర్ మరియు ఉమర్ రదీయల్లాహు అన్హుమా యొక్క ఇమామతును అంగీకరిస్తారు,అలాగే ఉత్తముల హాజరీలో ఇతరులకు ఇమామతును ఎన్నిక చేయడం సరైన విషయమే,వీరు చెప్తూ ఉంటారు :అలీ రదియల్లాహు అన్హు పట్ల బయిఅత్ చేయకుండా అత్యున్నతుడైన వ్యక్తిని సహాబాలు వదిలిపెట్టారు,ఎందుకంటే ఆయన మొదటి హక్కుదారుడు,ఏది ఏమయినప్పటికీ, ఈ వర్గము' ఉస్మాన్ రదీయల్లాహు అన్హు వీరికి ఆపాదించిన సంఘటనల వల్ల ఆయనను అవిశ్వాసులన్నారు మరియు అలీ బిన్ అబీ తాలిబ్ కు వ్యతిరేఖంగా పోరాడినందుకు ఆయిషా,తల్హా మరియు జుబైర్ రదియల్లాహు అన్హుమ్ లను అవిశ్వాసులుగా పరిగణించారు.
ไทย อัสสุลัยมานียะฮฺ : และถูกเรียกเช่นกันว่า: "อัลญะรีรียะฮฺ" เป็นผู้ติดตามสุลัยมาน บินญะรีร อัซซัยดีย์ ที่ปรากฏตัวในในช่วงสมัยของอบู ญะอฺฟัร อัลมันศูร และหนึ่งในบทความของเขาคือ: แท้จริงอิหม่ามนั้นอยู่ที่การปรึกษาหารือ และเมื่อมันถูกเลือกมาสองคนจากตัวเลือกของอิหม่าม(ผู้นำ)สำหรับผู้ที่เหมาะสม เขาก็จะเป็นอิหม่าม(ผู้นำ)ที่แท้จริง โดยที่เขาได้ยอมรับการเป็นผู้นำของอบูบักรฺ และอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา และอนุญาตการเป็นอิหม่ามของคนดีถึงแม้จะมีคนที่ดีกว่า และเขาเคยบอกว่าเศาะหาบะฮฺ ได้ละทิ้งสิ่งที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งการละทิ้งคำมั่นสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่ออะลีย์ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เพราะเขาเป็นคนที่สมควรที่สุด แต่ชาวกลุ่มนี้ก็ปฏิเสธอุษมาน เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขา และท่านหญิงอาอิชะฮฺ ฏอลหะฮฺ และซุบีร เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา ที่พวกเขาต่อสู้กับอะลีย์ บินอะบีย์ฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ
نسبة إلى سليمان بن جرير الزيدي.

التبصير في الدين : (ص 28) - الفرق بين الفرق : (ص 32) - مقالات الإسلامين : (1/143) - الملل والنحل : (1/159) - التعريفات : (ص 160) - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : (ص 78) - عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام : (3/928) -