La catégorie: Les sectes et les religions .
تيجانية - تحذف
English Tijānism
Français Tijanisme
Español Tiyaniah
Türkçe Tîcâniyye
اردو تیجانیہ
Indonesia Tījāniyyah
Bosanski Tidžanijje
Русский Тиджаниты, тиджанийя
Português Tijaniyyah
বাংলা ভাষা তীজানিয়াহ
中文 提加尼耶
فارسی تیجانیه
Tagalog Tījānīyah
हिन्दी तीजानीया
മലയാളം തീജാനിയ്യഃ
తెలుగు తిజానీ మతం
ไทย ตีญานียะฮฺ
طريقة صوفية نسبة لأحمد بن محمد التيجاني.
English A Sufi order named after Ahmad ibn Muhammad al-Tījāni.
Français Le Tijanisme est une voie soufie affiliée à [son fondateur] Ahmad Ibn Muhammad At-Tijânî.
Español Es una rama sufí en honor a Ahmed Ibn Muhammad At-Tiyani.
Türkçe Ahmed bin Muhammed el-Tîcâni'ye nispet edilen, bir tasavvuf tarikatıdır.
اردو تیجانیہ: ایک صوفی سلسلہ، جس کی بنیاد احمد بن محمد تیجانی نے رکھی تھی۔
Indonesia Aliran tasawuf yang didirikan oleh Ahmad bin Muhammad At-Tījāniy.
Bosanski Sufijski tarikat koji je osnovao Ahmed b. Muhammed et-Tidžani.
Português Grupo Sufi filiada a Ahmad bin Muhammad Al-Tijani.
বাংলা ভাষা সূফীবাদী পদ্ধতি যা আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আত-তীজানীর দিকে সম্বধিত করা হয়ে থাকে।
中文 苏菲教团,归属于艾哈买德·本·穆罕默德·提加尼。
فارسی طریقه ای صوفی منسوب به احمد بن محمد تیجانی.
Tagalog Isang pamamaraang ṣūfīy bilang pag-uugnay kay Aḥmad bin Muḥammad At-Tījānīy.
हिन्दी अहमद बिन मुहम्मद तीजानी से संबद्ध, एक सूफ़ी पंथ।
മലയാളം അഹ്മദ് ബ്നു മുഹമ്മദ് തീജാനിയിലേക്ക് ചേർത്തപ്പെടുന്ന സ്വൂഫീ ത്വരീഖത്തുകളിലൊന്നാണ് തീജാനിയ്യഃ.
తెలుగు సూఫీ పద్ధతి,ఇది అహ్మద్ బిన్ ముహమ్మద్ అల్-తిజాని వైపుకు ఆపాదించబడుతుంది.
ไทย แนวทางของซูฟียะฮฺที่อ้างไปยังอะหฺมัด บินมุหัมมัด อัต-ตีญานีย์
التيجانية: طريقة صوفية أسسها أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار التيجاني (1150هـ - 1230هـ)، الذي ولد بقرية عين ماضي في صحراء الجزائر، وينسب إلى بلدة تسمى "بني تجين" من قرى البربر في المغرب. ويؤمن أصحابها بجملة من الأفكار والمعتقدات الصوفية الشركية، ويزيدون عليها: الاعتقاد بإمكانية مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم مقابلة مادية وحسية في هذه الدنيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصهم بصلاة (الفاتح لما أغلق)، وصيغتها: "اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم"، وتحتل لديهم مكانة عظيمة حتى فضلوها على تلاوة القرآن بأضعاف كثيرة، كما ادعى التيجاني أنه خاتم الأولياء جميعا، وأنه الغوث الأكبر في حياته وبعد مماته، وقد جعل نفسه بهذه الدعوى وثنا يعبد من دون الله، كما ادعى أن أرواح الأولياء منذ آدم إلى وقت ظهوره لا يأتيها الفتح والعلم الرباني إلا بواسطته هو، وأنه أول من يدخل الجنة هو وأصحابه وأتباعه، وأن الله شفعه في جميع الناس الذين يعيشون في قرنه الذي عاش فيه، وأن الرسول أعطاه ذكراً يسمى صلاة الفاتح يفضل أي ذكر قرئ في الأرض ستين ألف مرة بما في ذلك القرآن الكريم، إلى غير ذلك من المعتقدات الباطلة من القول بوحدة الوجود وغير ذلك. وقد انتشرت هذه الطريقة في أقطار كثيرة من بلاد أفريقيا بخصوصها.‍
English Tijānism is a Sufi order that was founded by Abu al-‘Abbās Ahmad ibn Muhammad ibn al-Mukhtār al-Tījāni (1150-1230 AH). He was born in ‘Ayn Mādi Village in the Algerian desert. His name is derived from a Berber village called Bani Tajīn in Morocco. The followers of this order embrace the overall polytheistic Sufi ideas and beliefs, adding to that the belief that a person may meet the Prophet (may Allah’s peace and blessings be upon him) in a physical and real sense in this world and that the Prophet (may Allah’s peace and blessings be upon him) has given them a special prayer called “Al-Fātih Lima Ughliq” (the opener of what is closed). The form of this prayer is: “Allāhumma salli ‘ala sayyidina Muhammad al-fātih lima ughliqa wa al-khātim lima sabaqa, nāsir al-haqq bil-haqq, al-hādi ila sirātika al-mustaqīm, wa ‘ala ālih haqqa qadrih wa miqdārih al-‘azhīm (O Allah, send your peace and blessings upon our master Muhammad, who opens whatever is closed, seals whatever has passed, the one who supports the truth with the truth, who guides to your straight path, and upon his household in a way that befits his high and great status)”. This prayer enjoys a very great status amongst them to the extent that they preferred it way better than reciting the Qur’an. Al-Tījāni also claimed to be the seal of all the pious and close servants of Allah and that he is the greatest savior of the people, during his life and after his death. By claiming this, he made himself a deity to be worshiped apart from Allah Almighty. His another claim is that the souls of all pious and close servants of Allah from Adam to the time of his appearance cannot receive any divine guidance or knowledge except through him. He also claimed that he and his companions and followers will be the first to enter Paradise; that Allah made him an intercessor for all those who lived during his time; and that the Messenger of Allah (may Allah’s peace and blessings be upon him) gave him Dhikr called “Salāt al-Fātih”, which is allegedly sixty thousands times better than any other Dhikr including the Noble Qur’an. The list of false beliefs goes on including the belief in the oneness of existence. This order spread far and wide, specifically in Africa.
Français Le Tijanisme est une voie soufie fondée par Abûl ‘Abbâs Ahmad Ibn Muhammad Al Mukhtâr At-Tijânî (1150-1230 de l’Hégire), qui est né dans le village ‘Ayn Mâdî dans le désert algérien. Il s’affilie à une contrée appelée « Bani Tajîn » qui est un des villages berbères au Maghreb. Les adeptes de ce groupe partagent la grande majorité des pensées et des croyances soufies polythéistes. Ils y ajoutent le fait de croire en la possibilité de rencontrer le Prophète (paix et salut sur lui) matériellement et physiquement dans cette vie terrestre et que ce dernier (paix et salut sur lui) les aurait distingués en leur donnant la prière « qui ouvre ce qui est fermé » et dont la formulation est la suivante : « Ô Allah ! Prie sur notre maître Muhammad, celui qui ouvre ce qui est fermé ; celui qui scelle ce qui a précédé ; celui qui secourt la vérité par la vérité ; et celui qui guide vers Ton droit chemin ; ainsi que sur sa famille comme il se doit et dont la valeur est immense. » Cette prière occupe une immense position auprès d’eux de sorte qu’ils l’ont préféré à la récitation du Coran de manière démultipliée. At-Tijânî a aussi prétendu être le sceau de l’ensemble des alliés / saints d'Allah et qu'il est le plus grand sauveur pendant sa vie et après sa mort. Par cette allégation, il a fait de sa personne une idole qu’on adore en dehors d'Allah. Il a également prétendu que les âmes de tous les alliés / saints d'Allah depuis Adam jusqu'à son apparition, ne peuvent obtenir la victoire et la science divine sans son intercession. Il a aussi dit qu’il serait le premier à entrer au Paradis ainsi que ses Compagnons et ses adeptes. Allah lui a permis d’intercéder pour l’ensemble des gens qui ont vécu au cours de son siècle dans lequel il a vécu. Le Messager lui a aussi donné un rappel particulier qui est appelé : la prière de celui qui ouvre et qui est préférable à n’importe quel autre rappel qui est lu à la surface de la Terre et 60 000 fois plus que ce qu’il y a dans le noble Coran. Ainsi que d'autres fausses croyances sans parler de son assertion du panthéisme et encore bien d’autres choses Cette voie soufie est très répandue, de manière particulière, dans de nombreux pays africains.
Español At-Tiyaniah: Es una corriente sufí fundada por Abu Al-Abbas Ahmad Ibn Muhammad Ibn Al-Mujtar At-Tiyani (1150 - 1230 de la Hégira), el cual nació en la aldea de 'Ain Madi en el desierto de Argelia, y se atribuye a una ciudad llamada “Bani Tiyin”, uno de los pueblos bereberes de Marruecos. Los seguidores de esta corriente creen en un conjunto de ideas y creencias sufíes politeístas, y además de ello creen en lo siguiente: La posibilidad de encontrarse con el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él, un encuentro físico y sensual en este mundo, y que el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él, los destacó con una oración llamada (Al-Fatih lima ugliq), y su fórmula: "Oh Al-áh, bendice a nuestro maestro Muhámmad, el que abre lo que está cerrado, y el sello de lo le antecede, quien apoya la verdad con verdad, guía a Tu camino recto, y bendice a su familia conforme a su magnitud y gran valor". Está oración o invocación tiene un gran estatus para ellos, la consideran mucho mejor que la recitación del Corán. Además, At-Tiyani afirmó ser el sello de todos los cercanos a Al-láh, y que él es el mayor alivio ya sea durante su vida o después de su muerte, sin embargo, con esta afirmación se convirtió en un ídolo adorado además de Al-láh. También afirmó que las almas de los virtuosos desde Adán hasta el momento de su aparición no les llegan la conquista ni conocimiento divino excepto a través de él, y que él es el primero en entrar al Paraíso, junto con sus compañeros y seguidores, y que Al-láh aceptó su intercesión por todas las personas que vivieron en el siglo en el que vivió, y que el Mensajero de Al-láh le dio una invocación llamada Al-Fatih, una oración que su recitación es mejor que recitar cualquier otra oración sesenta mil veces, incluido el Noble Corán, entre otras creencias falsas como la unidad de la existencia, etc. Esta corriente se ha extendido en muchos países de África.
Türkçe Ticâniyye: Cezâyir Çölü'ndeki AyniMâzî köyünde doğan, Ebu el-Abbas Ahmed bin Muhammed bin el-Muhtar el-Ticânî (Hicri 1150 - 1230 ) tarafından kurulan bir tasavvuf tarikatıdır. Kendisi, Fas'taki Berberi köylerinden "Benî Ticân" olarak isimlendirilen bir bölgeye nispet edilir. Onun taraftarları, bir takım şirkî tasavvuf fikir ve inançlarına inanırlar ve bunlara şunları da eklerler: Bu dünyada, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ile maddî ve hissî olarak karşılaşma imkânının olduğuna inanırlar. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- onları bir salavat (kapanmış kapıları açan salavatı) ile ayrıcalıklı kılmış olduğuna inanırlar. Bu salavatın sözleri şöyledir: "Allah'ım! Bütün kapanmış kapıları açan ve geçmiş peygamberleri sonlandıran, hakka hak ile yardım eden, senin dosdoğru yolunun rehberi olan Efendimiz Muhammed'e ve onun ailesine, onun gerçek kadrinin ve şanının miktarınca salat eyle.” Bu salavat onlar için, Kur'an-ı Kerim'i birçok defa okumaya dahi tercih edecekleri ölçüde büyük bir yer işgal etmektedir. Aynı şekilde Şeyhleri el-Ticâni, kendisinin bütün evliyaların sonuncusu olduğunu, hayattayken ve ölümünden sonra en büyük meded ehli (ğavs) olduğunu iddia etmiştir. Bu çağrısıyla kendisini, Allah'ın dışında ibadet edilen bir puta dönüştürmüştür. Adem -aleyhisselâm-'dan onun gelişine kadar velilerin ruhlarının yalnızca onun vasıtası ile fetih ve ilahî bilgiye ulaştığını, Cennet'e ilk girenlerin o ve onun ashabının ve takipçilerinin olacağını, Allah'ın, onun yaşadığı asırda yaşayan bütün insanlara onu şefaatçi kıldığını, peygamberin kendisine, Kur'an-ı Kerim de dahil olmak üzere yeryüzünde okunan bütün zikirlerden altmış bin defa daha faziletli olan ''Fatih Salavatı'' adında bir zikir verdiğini iddia etmiştir. Bunların dışında vahdet-i vücut inancı gibi daha bir çok batıl inançlara sahiptir. Bu tarikat, özellikle Afrika ülkelerinin birçok bölgesinde yayılmıştır.
اردو تیجانیہ: یہ ایک صوفی سلسلہ، جس کی بنیاد ابوالعباس احمد بن محمد بن مختار تیجانی (1150ھ- 1230ھ) نے رکھی، جو الجزائر (الجيريا) کے صحرا میں واقع "عین ماضی" کی بستی میں پیدا ہوا تھا۔ اس فرقے کی نسبت مغرب (مراکش) میں واقع بربر علاقے کے ''بنی تجین'' نامی قصبے کی طرف کی جاتی ہے۔ اس فرقے کے لوگوں کے کئی ایسے صوفیانہ افکار اور عقائد ہیں، جو شرک پر مبنی ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ یہ لوگ اس دنیا میں نبی ﷺ سے مادی و حسی ملاقات ہونے کو ممکن مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نبیﷺ نے خاص طور پر انھیں درود ”الفاتح لِما أُغْلِقَ“ عطا کیا، جس کا ان کے ہاں بہت اونچا مقام ہے۔ اس درود کے الفاظ یہ ہیں: "اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحَقِّ بِالحَقِّ، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم"۔ یہ درود ان کے ہاں بڑا اہم مقام رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے قرآن کی تلاوت سے کئی گنا زیادہ افضل قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح تیجانی کا یہ دعوی تھا کہ وہ خاتم الاولیاء ہے اور یہ کہ وہ اپنی حیات میں اور بعد از حیات غوث اکبر ہے۔ اپنے اس دعوے کی بنا پر اس نے اپنے آپ کو گویا ایک بت بنا لیا، جسے اللہ کو چھوڑ کر پوجاجاتا ہے۔ اسی طرح اس کا دعوی تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس کے ظہور تک جتنی بھی اولیا کی ارواح ہیں ان پر كشف اور انھیں علم لدنی اسی کے واسطے سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ دعوی کرتا تھا کہ جنت میں سب سے پہلے داخل وہ، اس کے ساتھی اور اس کے متبعین ہی ہوں گے، اللہ تعالی نے اسے اس صدی کے تمام لوگوں کا شافع بنایا ہے جس میں اس نے زندگی گزاری، نیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے اسے 'صلاۃ الفاتح' نامی ایک ذکر عطا کیا ہے جو بشمول قرآن روئے زمین پر کیے جانے والے کسی بھی ذکر سے ساٹھ ہزار درجہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے باطل عقائد ہیں جیسے وحدۃ الوجود کا قائل ہونا وغیرہ۔ یہ صوفی سلسلہ خاص طور پر افریقہ کے بہت سے ممالک میں میں رائج ہے۔
Indonesia Tījāniyyah ialah tarekat tasawuf yang didirikan oleh Abul-'Abbās Ahmad bin Muhammad bin Al-Mukhtār At-Tījāniy (1150 H-1230 H). Dia lahir di dusun 'Ain Māḍī di wilayah gurun Aljazair, dan dinisbahkan ke sebuah distrik yang bernama Bani Tijīn, salah satu perkampungan Barbar di Maroko. Para penganut tarekat ini mempercayai sejumlah pemikiran dan keyakinan syirik tasawuf dan menambahkan keyakinan adanya kemungkinan bertemu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- secara fisik dan nyata di dunia ini. Juga berkeyakinan bahwa Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam telah mengkhususkan mereka dengan selawat al-fātiḥ limā ugliq. Redaksinya: Allāhumma ṣalli ‘alā sayyidinā al-fātiḥ limā ugliq wal-khātimi limā sabaq nāṣiril-ḥaqqi bil-ḥaqq al-hādī ilā ṣirāṭikal-mustaqīm wa ’alā ālihī ḥaqqa qadrih wa miqdārihil-‘aẓīm (Ya Allah! Limpahkanlah selawat kepada junjungan kami, Muhammad, pembuka segala yang tertutup, penutup segala yang terdahulu, pembela kebenaran dengan kebenaran, dan yang menunjukkan kepada jalan-Mu yang lurus. Juga kepada keluarganya dengan sebenarnya dan dengan ukurannya yang agung). Selawat ini menempati posisi yang agung di kalangan mereka, sampai mereka lebih mengutamakannya dari membaca Al-Qur`ān sekian kali lipat. At-Tījāniy juga mengklaim sebagai penutup seluruh wali dan sebagai “al-gauṡ al-akbar” (penolong agung) pada masa hidupnya dan setelah dia wafat. Dengan klaim ini, dia telah menjadikan dirinya berhala yang disembah selain Allah. Sebagaimana juga dia mengklaim bahwa ruh para wali sejak Adam sampai waktu dia muncul tidak mendapatkan kemenangan dan ilmu rabani kecuali dengan perantaraan dirinya. Dia juga mengklaim bahwa dia dan pengikutnya adalah yang pertama kali akan masuk surga, bahwa Allah akan mengaruniakannya hak syafaat untuk diberikan kepada seluruh manusia yang hidup di abad ketika ia hidup, bahwa Rasulullah telah mengajarkannya sebuah zikir yang dikenal dengan selawat al-fātiḥ yang lebih utama 60.000 kali lipat dibandingkan zikir-zikir lainnya di bumi termasuk Al-Al-Qur`ān, dan berbagai keyakinan batil lainnya seperti keyakinan wiḥdatul-wujūd dan sebagainya. Tarekat ini berkembang di berbagai belahan bumi, khususnya negara-negara Afrika.
Bosanski Sufijski novotarski tarikat koji je osnovao Ahmed b. Muhammed Tidžani koji je smatrao da se sreo s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u budnom stanju, te da je on pečat vjerovjesnika.
Русский Суфийский тарикат, основанный Абу аль-‘Аббасом Ахмадом ибн Мухаммадом ибн аль-Мухтаром ат-Тиджани (1150–1230). Прозвище ат-Тиджани получил по названию берберского селения бану Таджин. Последователи тариката разделяют некоторые суфийские убеждения, являющиеся ширком, добавляя к ним веру в возможность физической встречи с Пророком (мир ему и благословение Аллаха) в этом мире, и в то, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) дал им особую молитву «Открывающую то, что закрыто»: «О Аллах, благослови нашего господина Мухаммада, открывающего закрытое, запечатавшего то, что было до, поддерживающего истину истиной, выводящего на Твой прямой путь, и его близким в соответствии с его положением и великим местом», которая имеет для них очень важное значение и которую они предпочитают даже чтению Корана. Ат-Тиджани также заявил, что он — Печать всех приближённых Аллаха (хатим аль-аулийа) и Величайший спаситель (гаус акбар) при жизни и после смерти. Этими заявлениями он превратил себя в идола и объект поклонения. Он также заявил, что к духам приближённых Аллаха от Адама (мир ему) до его, ат-Тиджани, эпохи получали божественное знание лишь через него, и он первый, кто войдёт в Рай вместе со своими последователями, и что Аллах сделал его заступником за всех людей, которые жили в его эпоху, и что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) дал ему зикр-молитву «Открывающую то, что закрыто», которая лучше любого зикра на земле, прочитанного 60 тысяч раз, включая чтение Корана. Есть у тиджанитов и другие ложные убеждения. Этот тарикат распространён во многих странах Африки.
Português Al-Tijaniyyah: grupo Sufi estabelecido por Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Al-Mukhtar Al-Tijani (1150 H - 1230 H), que nasceu na vila de Ain Madhi no deserto da Argélia, afilia-se a região chamada "Bani Tajiin das aldeias berberes em Marrocos. Seus seguidores acreditam em um conjunto de idéias e crênças politeístas Sufis, e acrescentam a elas: Crênça na possibilidade de encontrar o profeta (Que a paz e bençãos de Allah estejam sobre ele), um encontro físico e perceptível neste mundo, e que o profeta (Que a paz e bençãos de Allah estejam sobre ele) especificou-os através de bençãos (al-fátih limá ughliq), sua citação é: "Allahumma salli alá sayyidina Muhammad al-fátih limá ughliqa, wal khátim limá sabaqa, nássir al-haqq bil haqq, al-hád ilaa sirátaka al-mustaqimm, wa alaa aalihi haqq qadarih wa miqdáaruh al-adhiim." (Ó Allah, abençoe o nosso profeta Muhammad, que deu abertura ao que foi fechado, o último daquilo que passou, o ajudante da verdade através da verdade, o orientador para o Teu caminho reto, assim como a sua família de acorco com sua capacidade e grandiosa categoria); isso ocupa uma excelente posição para eles e até priorizaram muito mais do que a recitação do Alcorão, e também o Tijaani se intitulou o selo de todos devotos, e que é o maior alívio em sua vida e depois de sua morte, com essa sua intitulação fez um ídolo adorado além de Allah. E também alegou que as almas dos profetas (devotos), a partir de Adão até o tempo de sua aparição, não lhes chegam à conquista e o conhecimento divino, exceto através dele, que ele será o primeiro a entrar no Paraíso junto com seus companheiros e seguidores, e que Allah intercedeu por todas pessoas que viveram no século que ele viveu, e o mensageiro concedeu-lhe uma recordação chamada "salat al-fátih" que é melhor para o recitador na terra sessenta mil vezes do que aquilo que está no Sagrado Alcorão; e mais outras ideologias falsas dentre o dito sobre a existência única e outros. Esse grupo se expandiu em muitos países no mundo e em especial na Africa.
বাংলা ভাষা আত-তীজানীয়্যাহ: এটি একটি সূফীবাদী তরীকা। আবূল আব্বাস আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ বিন আল-মুখতার আত-তীজানী (১১৫০-১২৩০ হি) এটি প্রতিষ্ঠা করেন। যিনি আলজেরিয়ার ময়দানে আইনমাযী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এটি একটি শহরের দিকে সম্বোধন করা হয় যার নাম বনী তাজীন। এর অনুসারীরা কতক চিন্তাধারা এবং সূফীবাদী শির্কী আকীদায় বিশ্বাস করে। এ ছাড়াও তারা আরও বিশ্বাস করে যে, এ দুনিয়াতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুকাবালা বস্তুগত বা আত্মীকভাবে করা সম্ভব। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে একটি বিশেষ দুরুদ দ্বারা বিশেষায়িত করেছেন। যার শব্দগুলো নিম্ন রূপ: للهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم" এটি তাদের নিকট মহান গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি তারা এর পঠনকে কুরআনের তিলাওয়াতের ওপর বহুগুণে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এ ছাড়াও তীজানী দাবি করেন, তিনি সমগ্র ওলীদের শেষ ওলী, তার জীবিত থাকা অবস্থায় এবং মৃত্যুর পর তিনিই বড় গাউস। এ দাবি দ্বারা তিনি নিজেকে একটি মুর্তি হিসেবে নির্ধারণ যার ইবাদত করা হয়। তিনি আরও দাবি করেন যে, আদম আলাইহিস সালাম থেকে তার প্রকাশ পাওয়ার সময় পর্যন্ত ওলীদের আত্মায় কোন বিজয় বা ইলমে রাব্বানী তার মাধ্যম ছাড়া আসতো না। সর্ব প্রথম তিনি এবং তার সাথী ও অনুসারীরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তার যুগে বসবাসকারী সব মানুষের ক্ষেত্রে তার সুপারিশ কবুল করেছেন। রাসূল তাকে একটি যিকির দান করেছেন যার নাম সালাতুল ফাতেহ। যমীনে কুরআনে বর্ণিত যত যিকির পড়া হয় তা ষাট হাজার বার পড়া অপেক্ষায় এটি একবার পড়া উত্তম। এ ছাড়াও তাদের আরও বাতিল আকীদাহ রয়েছে। যেমন, তারা এক অস্তিত্বের কথা বলে। এ তরীকাটি বিশেষ করে আফ্রিকার অসংখ্য অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।
中文 提加尼耶:苏菲教团,由艾布·阿拔斯·艾哈买德·本·穆罕默德·本·穆赫塔尔·提加尼(伊历1150-1230年)创建,他出生于阿尔及利亚沙漠阿尼玛德的一个村庄,其血统归于摩洛哥拜里拉村一个叫拜尼得贾尼的地方,其教徒信仰多神教苏菲的一整套思想和信条,并在此基础上增加了:相信在今世有可能感触性或具体性的与先知--愿主福安之--相见。先知--愿主福安之--给他们特定了祈祷词(打开已经关闭的),其形式是:“真主啊!你祝福我们的先知穆罕默德,已经关闭的打开者,前代先知的封印者,以真理援助真理者,引领至你的正道者,及其家眷,真实地认识他,他的地位是伟大的。”这一祈祷词对于他们而言,占据了很高的地位,甚至他们将其优越于诵读《古兰经》许多倍。当提加尼妄称他是所有圣徒的封印,是他在世和去世后最大的拯救时,通过这些妄言他已经使自己成为了除真主外,受人崇拜的偶像了。他还妄称, 圣徒们的灵魂自从阿丹时期,直到他的出现,开启和主宰的知识只有通过他才能到来,他以及他的同伴和追随者是第一批进入天堂的人们,真主让他为与他同时代生活的所有人说情,使者赋予他记念词,称为开拓的祈祷,比世界上任何记念词包括古兰在内都优越六万次,以及泛神论等荒谬的信条,这一教团在许多国家传播,特别是在非洲国家。
فارسی تیجانیه: طریقه ای صوفی که توسط ابوالعباس احمد بن محمد بن مختار تیجانی (۱۱۵۰ ـ ۱۲۳۰ هجری) ساخته و پرداخته شد. او در روستای عین ماضی در صحرای الجزائر دیده به جهان گشود و نامش از محلی به نام «بنی تجین» از روستاهای بربرنشین در مغرب گرفته شده است. اصحاب این طریقه، علاوه بر جمله ای از باورهای صوفیانهٔ مشرکانه معتقدند که می توان با پیامبر صلی الله علیه وسلم در همین دنیا به شکل مادی و حسی دیدار نمود و اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم درود «الفاتح لما أغلق» را ویژهٔ آنان قرار داده است و صیغهٔ این درود چنین است: «اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم» این درود نزد آنان جایگاه بسیار مهمی دارد آنقدر که آن را بارها بهتر از تلاوت قرآن می دانند. همچنین تیجانی مدعی است که وی خاتم همهٔ اولیاست و او در حال زندگی و پس از مرگ همان غوث اکبر است. او با این ادعا، خودش را بتی قرار داد که به جای الله پرستش می شود و همچنین مدعی شد که ارواح اولیا از آدم تا هنگام ظهور او از فتح و علم ربانی بهره نمی برند مگر به واسطهٔ او و او و اصحاب و پیروانش نخستین کسانی هستند که وارد بهشت خواهند شد و الله شفاعت او را در مورد همهٔ مردمی که در قرن او می زیسته اند پذیرفته و پیامبر ذکری به او داده که «صلاة فاتح» نام دارد و بهتر از هر ذکری است که شصت هزار بار بر روزی زمین خوانده شود از جمله قرآن کریم، و دیگر باورهای باطل از جمله باور به وحدت وجود و دیگر اباطیل. این طریقه در بخش های بزرگی از آفریقا منتشر است.
Tagalog Ang Tījānīyah ay isang pamamaraang pang-ṣūfīy na itinatag ni Abul`abbās Aḥmad bin Muḥammad bin Al-Mukhtār At-Tījānīy. (1150-1230 H), na ipinanganak sa nayon ng `Ayn Māḍī sa disyerto ng Algeria. Nauugnay siya sa isang bayang tinatawag na Banī Tajīn, mula sa mga nayon ng mga Berber sa Moroko. Sumasampalataya ang mga alagad nito sa isang kabuuan ng mga ideya at mga pinaniniwalaang pang-ṣūfīy na maka-shirk at nagdaragdag sila sa mga ito ng paniniwala sa posibilidad ng pakikipagharap sa Propeta (basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan) ayon sa pakikipagharap na pisikal at pandama sa Mundong ito; na ang Propeta raw (basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan) ay nagtangi sa kanila ng ṣalāh ng "tagapagbukas noong pinagsarahan," na ang pormularyo nito ay: "O Allāh, magbasbas Ka sa pinapanginoon naming si Muḥammad – ang tagapagbukas noong pinagsarahan, ang tagapagpawakas noong naunahan, ang tagapag-adya ng katotohanan, ang tagapagpatnubay tungo sa landasin Mong tuwid, – at sa mag-anak niya ng totoo sa halaga nito at sukat nitong dakila." Umuukupa ito sa ganang kanila ng isang kalagayang dakila, hanggang nagmagaling sila nito higit sa pagbigkas ng Qur'ān nang maraming ibayo. Nag-angkin din si At-Tījānīy na siya ay ang pangwakas ng mga walīy sa kalahatan at na siya ay ang pinakamalaking saklolo sa [panahon ng] buhay niya at matapos ng pagkamatay niya. Gumawa nga siya sa sarili niya, dahil sa pag-aangking ito, bilang diyus-diyusan na sinasamba bukod pa kay Allāh. Nag-angkin din siya na ang mga kaluluwa ng mga walīy magmula kay Adan hanggang sa oras ng paglitaw niya ay hindi pinupuntahan ng pagpapawagi at kaalamang makapanginoon malibang sa pamamagitan ng pagpapagitna niya mismo; na siya ay kauna-unahan sa sinumang papasok sa Paraiso, siya sampu ng mga kasamahan niya at mga tagasunod niya; na si Allāh ay namagitan sa kanya sa lahat ng mga tao na namumuhay sa siglo na pinamuhayan niya; na ang Sugo ay nagbigay sa kanya ng isang dhikr na tinatawag na ṣalāh ng tagapagbukas, na nakalalamang sa alinmang dhikr na binigkas sa lupa nang 60,000 ulit kasama na roon ang Marangal na Qur’an; at iba pa roon na mga bulaang pinaniniwalaan gaya ng paniniwala sa kaisahan ng kairalan at iba pa rito. Lumaganap na ang pamamaraang ito sa maraming rehiyon ng mga bayan ng Afrika lalo na.
हिन्दी तीजानीय्या : एक सूफ़ी पंथ, जिसका संस्थापक अबुल अब्बास अहमद बिन मुहम्मद बिन मुखतार तीजानी (1150-1230 हिजरी) है, जो अल-जज़ाइर के जंगल में स्थित ऐन माज़ी नामी एक गाँव में पैदा हुआ। वह मग्रिब के बर्बर गाँवों में से एक छोटे से शहर 'बनू तजीन' से संबद्ध है। तीजानीपंथी, तमाम सूफ़ी शिर्किया धारणाओं और आस्थाओं में विश्वास रखते हैं और उनपर यह बढ़ोतरी करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से इस दुनिया में ही प्रत्यक्ष साक्षातकार संभव है। उनका यह भी मानना है कि अल्लाह के रसूल ने उनको एक विशेष दरूद सिखाया है, जिसको वे 'अल-फ़ातिहु लिमा उग़लिक़ा' अर्थात जो चीज बन्द हो गई हो, उसको खोलने वाला, का नाम देते हैं। उस दरूद का अर्थसार यह है: "ऐ अल्लाह! तू हमारे स्वामी मुहम्मद पर, जो हर बन्द वस्तु को खोलने वाले हैं, अपने से पहले की तमाम वस्तुओं के समापक हैं, हक़ की मदद, हक़ से करने वाले हैं और तेरे सीधे मार्ग की ओर रहनुमाई करने वाले हैं, और उनके परिवारजनों पर, उनके सम्मान के समान, दरूद एवं शांति भेज"। इस बनावटी दरूद का उनके नज़दीक इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि उसे क़ुरआन की तिलावत पर भी कई गुणा ज़्यादा वरीयता देते हैं। इधर तीजानी भी दावा करता है कि वह तमाम वलियों का समापक है और वही अपने जीवन में भी और मरने के बाद भी, गौस-ए-अकबर अर्थात सबसे बड़ा संकटमोचक है। यह दावा करके उसने अपने आपको एक बुत बना दिया है, जिसकी अल्लाह के अलावा, पूजा की जाती है। उसने यह भी दावा किया है कि आदम से लेकर उसके ज़ाहिर होने के समय तक, सारे वलियों की आत्माओं को दर्शन एवं ईश्वरीय ज्ञान, उसी के द्वारा मिलता रहा है, वही और उसके संगी-साथी एवं अनुयायी ही सर्वप्रथम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, अल्लाह तआला ने उसे उस शताब्दी के तमाम लोगों का सिफारिशी बनाया है जिसमें वह जी रहा है, उसको रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अल-फातिह नामी ऐसा ज़िक्र सिखाया है, जिसे धरती पर पढ़े जाने वाले हर ज़िक्र पर, चाहे वह क़ुरआन ही का ज़िक्र क्यों ना हो, साठ हज़ार गुणा अधिक वरीयता प्राप्त है। वह सर्वेश्र्वरवाद का भी क़ायल है और इन जैसी ढेरों कुधारणाओं एवं अंधविश्वासों का धारक एवं प्रचारक है। इस पंथ ने बहुत सारे मुल्कों और विशेषकर, अफ्रीकी मुल्कों में बहुत अधिक विस्तार अर्जित किया।
മലയാളം അബുൽ അബ്ബാസ് മുഹമ്മദ് ബ്നുൽ മുഖ്താർ അത്തീജാനി (1150 - 1230 ഹി) സ്ഥാപിച്ച സ്വൂഫീ ത്വരീഖത്താണ് തീജാനിയ്യഃ. അൾജീരിയൻ മരുഭൂമിയിലെ അയ്ന് മാദ്വീ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. മൊറോക്കോയിലെ ബർബറിലെ പട്ടണങ്ങളിലൊന്നായ ബനീതീജീൻ എന്ന പ്രദേശത്തേക്കാണ് ഇദ്ദേഹം ചേർത്തിപ്പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. തനിച്ച ബഹുദൈവാരാധനാപരമായ അനേകം സ്വൂഫീ വിശ്വാസങ്ങൾ തീജാനീ ത്വരീഖത്തിൻ്റെ വഴി സ്വീകരിച്ചവർക്കുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഈ തരീഖത്തുകാർ മാത്രമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. നബി -ﷺ- യെ നേരിട്ട് - അവിടുത്തെ ഭൗതികശരീരത്തോടെ - ഇഹലോകത്ത് വെച്ച് ദർശിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസം അതിൽ പെട്ടതാണ്. ഇവർക്ക് മാത്രമായി നബി -ﷺ- സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ് (അടക്കപ്പെട്ട വേളയിലെ തുറവി) എന്ന ഒരു സ്വലാത്ത് പ്രത്യേകമായി പഠിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവർ വാദിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത സ്വലാത്തിൻ്റെ രൂപം ഇപ്രകാരമാണ്: "അല്ലാഹുവേ! അടക്കപ്പെട്ടത് തുറന്നവരും, മുൻകഴിഞ്ഞവയെ മുദ്രവെച്ചവരും, സത്യത്തെ സഹായിച്ചവരും, നിൻ്റെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് വഴികാട്ടുന്നവരുമായ, ഞങ്ങളുടെ സയ്യിദായ നബിയുടെ മേൽ നീ സ്വലാത്ത് വർഷിക്കേണമേ! അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന് മേൽ അർഹമായ രൂപത്തിൽ മഹത്തരമായ സ്വലാത്ത് വർഷിക്കേണമേ!" ഈ സ്വലാത്തിന് തീജാനീ ത്വരീഖത്തുകാരുടെ അടുക്കലുള്ള സ്ഥാനം അങ്ങേയറ്റം മഹത്തരമാണ്; ഖുർആൻ പാരായണത്തേക്കാൾ ഈ സ്വലാത്തിന് അനേകം ഇരട്ടി ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ടെന്ന് ഇക്കൂട്ടർ വിശ്വസിക്കുന്നതായി കാണാം. ഔലിയാക്കന്മാരിൽ അവസാനത്തേയാളാണ് തീജാനിയെന്നും ഇവർ വാദിക്കുന്നു. തൻ്റെ ജീവിതകാലത്തും, മരണശേഷവുമുള്ള ഗൗഥുൽ അക്ബർ (ഏറ്റവും വലിയ സഹായി) ഇദ്ദേഹമാണെന്നും ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങളിലൂടെ അല്ലാഹുവിന് പുറമെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഗ്രഹത്തെ പോലെ ഇവർ തീജാനിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. ആദം നബി -عَلَيْهِ السَّلَامُ- മുതൽ തീജാനിയുടെ ആഗമനം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ഒരാൾക്ക് വിജ്ഞാനം തുറന്നു കൊടുക്കുകയും, ഗ്രാഹ്യശേഷി നൽകുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇയാൾ വഴി മാത്രമേ അത് നടക്കൂ എന്നാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ ജൽപ്പനം. സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രവേശിക്കുന്നത് ശൈഖ് തീജാനിയും അയാളുടെ അനുയായികളും കൂട്ടാളികളുമാണെന്നും, ഇയാൾ ജീവിച്ച നൂറ്റാണ്ടിലെ സർവ്വ മനുഷ്യരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇയാളെ അല്ലാഹു ശുപാർശകനാക്കി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇവർ വാദിക്കുന്നു. ഇയാൾക്ക് മാത്രം പ്രത്യേകമായി നബി -ﷺ- ഒരു പ്രത്യേക സ്വലാത്ത് -സ്വലാത്തുൽ ഫാതിഹ്- പഠിപ്പിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നും, ഭൂമിയിൽ അറുപതിനായിരം തവണ ഖുർആനടക്കം മറ്റേതു ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠകരമാണ് ഈ സ്വലാത്തെന്നുമാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ ജൽപ്പനം. ഇതല്ലാതെയും അനേകം പിഴച്ച ചിന്താഗതികൾ -അദ്വൈതസിദ്ധാന്തം പോലുള്ള പലതും- ഇവർ കൊണ്ടുനടക്കുന്നുണ്ട്. അനേകം നാടുകളിൽ -പ്രത്യേകിച്ച് ആഫ്രിക്കയിലും മറ്റും- ഈ ത്വരീഖത്തിന് വ്യാപകപ്രചാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
తెలుగు తిజానియా: ఇది సూఫీల విధానం,అబూ అల్-అబ్బాస్ అహ్మద్ బిన్ ముహమ్మద్ బిన్ అల్-ముక్తార్ అల్-తిజాని (1150 AH - 1230 AH) చేత స్థాపించబడింది,ఆయన అల్జీరియా ఎడారిలోని ఐన్’మాడి గ్రామంలో జన్మించాడు,మరియు మొరాకోలోని బర్బర్ గ్రామాల నుండి వచ్చిన "బని తిజీన్" అనే పట్టనం వైపుకు ఇది ఆపాదించబడింది,వీరు పూర్తిగా బహుదైవత్వ మరియు సూఫీలకు చెందిన నమ్మకాలను మరియు సిద్దాంతాలను అవలంబిస్తారు,అంతేకాకుండా ;దైవప్రవక్తను ఈ ప్రపంచంలో భౌతికంగా మరియు ఇంద్రియ రూపంగా కలుసుకోవడం సుసాద్యమని విశ్వసిస్తారు,మరియు దైవప్రవక్త వారి కొరకు ‘నమాజు’ను(الفاتح لما أغلق) ప్రత్యేకించడాన్ని నమ్ముతారు,దాని వాక్యాలు : “అల్లాహుమ్మ సల్లి అలా’సయ్యిదినా ముహమ్మద్’అల్ ఫాతిహ్ లమ్మా అగ్లఖ’వల్ ఖాతిము లమ్మా సబక’నాసిరుల్ హక్ఖి బిల్ హక్ఖి’అల్ హాదీ ఇలా సిరాతిల్ ముస్తఖీమ్’వ అలా ఆలిహీ,హక్ఖ ఖదిరిహీ,వ మిఖ్దారుహుల్ అజీమ్’”-వారి దృష్టిలో దీనికి గొప్పస్థానం ఉంది చివరికి పవిత్ర ఖుర్ఆన్ పారాయణం కంటే కూడా దీనికి ఎన్నోరెట్లు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు,వీరి దావా ప్రకారంగా –నిశ్చయంగా తీజానీ’ సమస్త ఔలియాలకూ అంతిమ వలీగా పేర్కుంటారు,అతనిని ’గౌసే అక్బర్’గా సజీవంగా ఉన్నప్పుడూ మరియు మరణాంతరం కూడా నమ్ముతారు,ఈ దావా తో అతను ‘అల్లాహ్ ను విడిచి ఆరాధించబడే ఒకదైవంగా తనను తాను చేసుకున్నాడు,వారి దావా ప్రకారం ;ఔలియాల ఆత్మలు ఆదమ్ కు పూర్వం నుండి బహిర్గతమయ్యెంతవరకు ఉన్నాయి,విజయం,దైవజ్ఞానం,కేవలం అతని సిఫారాసుతోనే జరుగుతుంది అని,స్వర్గంలో మొట్టమొదట అతను,అతని సహచరులు మరియు అనుయాయులు ప్రవేశిస్తారు మరియు అల్లాహ్ అతని శతాబ్దకాలంలో జీవించినవారందరి కొరకు అతనికి సిఫారసు హక్కు ఇస్తాడు,మరియు దైవప్రవక్త అతనికి ఒక నామస్మరణ ఇచ్చారు ‘దానిపేరు’-సలాతుల్ ఫాతిహ్ – ఇది నేలపై స్మరించే ఏ స్మరణనైనా అరవైవేల సార్లు ఖుర్ఆన్ తో సహా పఠించిన ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత కలిగియుంది అని అంటారు మరియు వీరి యొక్క అసత్య విశ్వాసాల్లో –వహ్’దతుల్ వుజూద్’కూడా ఉంది,మరియు ముఖ్యంగా ఈ విశ్వాసపద్ధతి ఆఫ్రికన్ దేశాల యొక్క అనేక దేశాలలో వ్యాపించింది.
ไทย อัตตียานียะฮฺ: แนวทางของซูฟียะฮฺ ที่ก่อตั้งโดย อบูอับบาส อะหมัด บิน มุหัมมัด บิน มุคตาร อัตตียานีย์ (1150 ฮฺ- 1230ฮฺ) ซึ่งเกิดมาในหมู่บ้านอัยนฺ มาดีย์ ในทะเลทรายแอลจีเรีย และได้โยงไปยังถิ่นฐานที่มีชื่อว่า "บนีตะยีน" จากหมู่บ้านอัลบุรบุรในประเทศโมร็อคโค และกลุ่มชนของมัน ศรัทธาในกลุ่มของความคิดและความเชื่อในซูฟีที่เป็นภาคี และเพิ่มขึ้นอีก โดยพวกเขามีความเชื่อในความเป็นไปได้ที่จะพบกับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ตัวเป็นๆทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสในโลกนี้ และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมได้แยกเฉพาะพวกเขาด้วยการละหมาด อัล-ฟาติหิล ลิมา อุฆลิก(เปิดเมื่อถูกปิด) และสำนวนของมันคือ: "اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم" และพวกเขามีสถานะที่ดีจนกระทั่งพวกเขาต้องการถึงการอ่านอัลกุรอ่านหลายๆ ครั้ง อัต-ติญานีย์ยังอ้างว่าเขาเป็นคนสุดท้ายของบรรดาเอาลิยาอฺ(คนรักของอัลลอฮฺ)ทั้งหมด และนี่คือการบรรเทาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขา และหลังจากการตายของเขา และเขาได้ทำให้ตัวของเขาเป็นรูปปั้นที่ถูกเคารพสักการะนอกเหนือจากอัลลอฮฺ นอกจากนี้เขายังอ้างว่าวิญญาณของบรรดาเอาลิยาอฺ(คนรักของอัลลอฮฺ)ตั้งแต่นบีอาดัมจนถึงช่วงเวลาที่เขาปรากฏตัวขึ้น การพิชิตและความรู้เรื่องพระเจ้ายังไม่มาถึง ยกเว้นว่าจะผ่านเขา และเขาคือคนแรกที่จะเข้าสวรรค์ เขา มิตรสหายของเขา และผู้เจริญรอยตามเขา และอัลลอฮฺจะทรงช่วยเหลือเขาในบรรดาผู้คนทั้งหมดที่มีชีวิตอยู่ในศตวรรษเดียวกันกับเขา และเราะสูลให้การรำลึกแก่เขาที่เรียกว่า การละหมาดฟาติหฺ โดยถูกอ่านบนพื้นแผ่นดินหกหมื่นครั้งด้วยสิ่งที่มีอยู่ในอัลกรุอ่าน และสิ่งอื่นๆซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดๆจากการพูดที่ปฏิเสธการมีอยู่จริงของอัลลอฮฺและอื่นๆ
طريقة صوفية نسبة لأحمد بن محمد التيجاني.
ادعى التيجاني أنه هو خاتم الأولياء جميعاً والغوث الأكبر في حياته وبعد مماته، وأن أرواح الأولياء منذ آدم إلى آخر ولي لا يأتيها الفتح والعلم الرباني إلا بواسطته هو، وأن قدمه على رقبة كل ولي لله تعالى من خلق آدم إلى النفخ في الصور.

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها : (3/897) - الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة : (1/281)