القَرِيْب

English Al-Qarīb (The Near)
اردو قریب
Indonesia Al-Qarīb (Mahadekat)
Português O Próximo (Al-Qaríb)
বাংলা ভাষা আল-কারীব (অতি নিকটে)
中文 临近的
हिन्दी अल-क़रीब (निकट)
മലയാളം അൽ-ഖരീബ് (സമീപസ്ഥൻ)

القَرِيْب: القريب مِن مُطيعِهِ بالإثابة، ومِن داعيهِ بالإجابة، ومن سائر عباده بالعلم، وهو لا ينافي علوه سبحانه.

English Al-Qarīb (The Near) is the One Who is near His obedient servants with reward; near those who supplicate Him with the answer; and near the rest of His servants with knowledge. This does not contradict His being high above.
اردو قریب : جو اپنے فرماں بردار بندے کو ثواب دینے، پکارنے والے کی پکار سننے اور تمام بندوں سے اس اعتبار سے قریب ہے کہ وہ ان کی پوری خبر رکھتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ اللہ کے بلندی (عرش) پر ہونے کے منافی نہیں ہے۔
Indonesia Al-Qarīb: Yang Mahadekat balasan pahala-Nya bagi orang yang taat, dekat pengabulan-Nya dari orang yang berdoa, dan dekat ilmu-Nya dari semua hamba-Nya, dan hal itu tidak menafikan ketinggian-Nya.
Português O Próximo: Aquele que é próximo de Seu servo (obediente) ao lhe recompensar, e de Seu suplicante ao atendê-lo e próximo dos restantes servos através do conhecimento, e Ele não contradiz a Sua alteza - Glorificado seja -.
বাংলা ভাষা আল-কারীব (অতি নিকটে): অনুগ্রহের সাথে তার অনুসারীদের অতি নিকটে, যে ডাকে তার সাড়া দানে অনেক নিকটে। আর ইলমের সাথে তার সব বান্দাদের অতি নিকটে। এটি তার উপরে থাকার কোন পরিপন্থী নয়।
中文 临近的:他的赏赐临近顺从者,他的应答临近祈祷者,他的全知临近他的其他众仆,临近不否定清高伟大真主高的属性。
हिन्दी निकट : जो अपने आज्ञाकारी बंदे को प्रतिफल प्रदान करने के मामले में निकट हो, पुकारने वाले की पुकार सुनने के मामले में क़रीब हो और सारे बंदों से इस मामले में निकट हो कि उनकी हर छोटी-बड़ी बात को जानता हो और यह अल्लाह के सब से ऊँचा होने के विपरीत नहीं है।
മലയാളം അൽ-ഖരീബ്: അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകിക്കൊണ്ടും, അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ടും അവരുടെ അടുത്തുള്ളവൻ. ഇതൊന്നും അവൻ്റെ പരിപൂർണ്ണമായ ഔന്നത്യത്തിന് വിരുദ്ധമല്ല.

قال ابنُ تيمية: (وهو القريب الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وهو سميع الدعاء). وقال ابنُ القيم: ([أي] أنّه أقربُ [إلى عبدِهِ المؤمن] مِن كلِّ قَرِيب). وقال الشيخُ السعدي: (هذا القُرْبُ قُرْبٌ لا تُدْرَك له حقيقة، وإنما تُعلم آثارُه مِن لُطفِهِ بعبدِهِ، وعنايتِهِ به وتوفيقِهِ وتسديدِهِ، ومِن آثارِه الإجابةُ للداعين والإثابةُ للعابدين).

اسمُ (القَرِيْب) مِن الأسماءِ الثابتةِ للهِ تعالى، وقد ذَكَرَهُ أَغْلَبُ مَن كَتَبَ في الأسماءِ الحسنى.

وَرَدَ ذِكْرُ اسمِ (القَرِيْب) في القرآنِ الكريمِ في (3) مَواضِع، هي: قوله تعالى: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعانِ} [البقرة:186]، وقوله تعالى: {فاستغفروه ثم توبوا إليه إنّ ربي قريبٌ مجيبٌ} [هود:61]، وقوله تعالى: {إنّه سميع قريب} [سبأ:50]. وأَمَّا في السُّنَّة: فَحَديثُ أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس! اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائبًا، ولكن تدعون سميعًا قريبًا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) رواه مسلم (2704).

1- قُرْبُ الربِّ تعالى نوعان: خاصٌّ وعامٌّ، والخاص نوعان: قُربٌ مِن داعِيْهِ بالإجابة، وقُرْبٌ من مُطيعِهِ بالإثابة، والقُربُ العام من كل أحد بالعلم، كالمعية خاصّة وعامّة، وهو قول جمعٍ من العلماء وأحد قولي أبي العباس ابن تيمية. 2- قُرْب الله تعالى لا ينافي عُلُوَّه، فالله تعالى قَريبٌ من المُحسنين قُرْبًا ليس له نظيرٌ، وهو مع ذلك فوق سماواتِه على عرشِه، كما أنه سبحانه يَقرُبُ من عبادِه في آخِرِ الليلِ وهو فوق عرشِهِ، فإنّ عُلوَّه سبحانه على سماواتِهِ مِن لوازِم ذاتِه، فلا يكونُ قَطُّ إلا عاليًا ولا يكون فوقَه شيء ألبتة.

- جهود ابن قيم الجوزية في توحيد الأسماء والصفات لوليد بن محمد بن عبد الله العلي، الطبعة الأولى، دار المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة. - النهج الأسمى شرح الأسماء الحسنى لمحمد الحمود النجدي، مكتبة الإمام الذهبي. - جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في باب أسماء الله الحسنى لأرزقي بن محمد سعيدي. - معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى لمحمد بن خليفة التميمي، الطبعة الأولى، دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع. - تفسير أسماء الله الحسنى، طبعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد 112 - السنة 33 -1421هـ. - مختصر الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية، دار الحديث القاهرة. - القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح العثيمين، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ. - منهج ابن القيم في شرح اسماء الله الحسنى لمشرف الغامدي، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى. - معاني أسماء الله الحسنى بين أهل السنة والمخالفين لمريم الصاعدي، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى.