التصنيف: الأسماء الحسنى .
الأَعْلَى
English Al-A‘la (The Most High)
Türkçe El-A'lâ
اردو اعلی
Indonesia Al-A'lā (Mahatinggi)
Русский Аль-А‘ля (Всевышний, Высочайший)
Português O Altíssimo: (Al-Aala)
বাংলা ভাষা আল-আলা (সু-উচ্চ ও মহান)
中文 至高的主
فارسی اَعلیٰ
Tagalog Ang Pinakamataas
हिन्दी अल-अअ'ला (सर्वोच्च)
മലയാളം അൽ-അഅ്'ലാ (സർവ്വോന്നതൻ)
తెలుగు అల్-ఆలా.
ไทย ผู้ทรงสูงสุดยิ่ง
অসমীয়া সৰ্বোচ্চ সত্ত্বা, মহান
الأَعْلَى: اسمٌ دَالٌّ على ثُبُوتِ جميعِ معاني العُلُوِّ للَّهِ مِن كُلِّ وَجهٍ، عُلُوّ الذَّاتِ، وعُلُوّ القَدْرِ، وعُلُوّ القَهْر.
English Al-A‘la (The Most High) is a name that denotes the affirmation of all meanings of highness for Allah Almighty from every aspect: highness in His essence, highness in His status, and highness in His power.
Türkçe El-A'lâ: Her yönden bütün yüce manaların Allah için sabit olduğuna delalet eden isimdir. Zâtın yukarıda oluşu, hükümranlıkta/muktedir olmakta yücelik ve galibiyette yücelik.
اردو اعلی : اللہ کا ایسا نام جو بلندی و برتری کے تمام معانی کو اللہ کے لیے ثابت کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ ذات کے اعتبار سے بھی اور مقام و مرتبے اور طاقت و قوت کے اعتبار سے بھی۔
Indonesia Al-A'lā: nama yang menetapkan semua makna ketinggian bagi Allah dari semua sisi; ketinggian zat, ketinggian kedudukan, dan ketinggian kekuasaan.
Русский Аль-А‘ля: имя, указывающее на то, что Аллаху присуща возвышенность во всех её формах и проявлениях: возвышенность Сущности, возвышенность положения, возвышенность одолевания.
Português O Altíssimo: nome que indica firmeza de todos significados da alteza de Allah em todos sentidos, alteza de si mesmo, alteza da autoridade e alteza do domínio.
বাংলা ভাষা আল-আলা (সু-উচ্চ ও মহান): এমন একটি নাম যেটি সবদিক দিয়ে আল্লাহর জন্য যাবতীয় উচ্চতা সাব্যস্ত হওয়ার ওপর প্রমাণ বহন করে।
中文 至高的主:该名称证明各个方面真主之高的所有意义,即本体之高、地位之高、权利之高。
فارسی اَعلیٰ: نامی است دال بر ثبوب همهٔ معانی عُلُو (بلندی ذات و جایگاه) از همهٔ وجوه: بلندی ذات و بلندی قَدر و بلندی قهر.
Tagalog Ang Pinakamataas ay isang pangngalang tagapagpahiwatig ng pananatili ng lahat ng mga kahulugan ng kataasan kay Allāh sa bawat paraan ayon sa kataasan ng sarili, kataasan ng antas, at kataasan ng paggapi.
हिन्दी अल-अअ'ला (सर्वोच्च) यह नाम अल्लाह के लिए हर तरह की बुलंदी को सिद्ध करता है, ज़ात, सम्मान तथा आधिपत्य की।
മലയാളം അൽ-അഅ്'ലാ: ഔന്നത്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന നാമം. (അല്ലാഹു എല്ലാത്തിനും മുകളിലാണ് എന്ന) അസ്തിത്വപരമായ ഔന്നത്യവും, (എല്ലാ വിശേഷണങ്ങളിലും അവൻ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് എന്നറിയിക്കുന്ന) മഹത്വങ്ങളിലുള്ള ഔന്നത്യവും, (എല്ലാവരും അല്ലാഹുവിൻ്റെ അധീശത്വത്തിന് കീഴിലാണെന്ന് അറിയിക്കുന്ന) അധികാരത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യവും അല്ലാഹുവിനാണ് ഉള്ളത്.
తెలుగు అల్-ఆలా:-ఈ పేరు’ఉలువ్వు-గొప్పతనం కు చెందిన సమస్త అర్థాలను ప్రతీకోణంలో,అస్తిత్వం,సామర్థ్యం మరియు అధికార పరంగా అల్లాహ్ కోసం సూచిస్తుంది.
ไทย ผู้ทรงสูงสุดยิ่ง : เป็นชื่อที่แสดงถึงความหมายของความสูงส่งทั้งหมดสำหรับอัลลอฮฺนั้นในทุกๆด้าน ความสูงส่งของตัวเอง ความสูงส่งของพลังอำนาจและความสูงส่งของการจัดการควบคุม
অসমীয়া আল-আ'লা (সু-উচ্চ তথা মহান): এইটো এনেকুৱা এটা নাম যিটো সকলো ফালৰ পৰা আল্লাহৰ বাবে যাৱতীয় উচ্চতা সাব্যস্ত হোৱাৰ প্রমাণ বহন কৰে। তেওঁ সত্ত্বাগতভাৱেও সৰ্বোচ্চ, শক্তি-সামৰ্থ আৰু ক্ষমতাগতভাৱেও সৰ্বোচ্চ।
قال ابنُ تيمية: (والرَّبُّ تعالى لا يَكونُ شيءٌ أَعْلى مِنه قَطّ، بَلْ هُوَ العَلِيُّ الأَعْلى، ولا يَزالُ هو العليُّ الأعلى مع أنّه يَقْرُبُ إلى عِبادِهِ ويَدْنُو مِنهم). وقال ابنُ القيم: (هو الأَعلى بِكُلِّ مَعْنىً مِن مَعاني العُلُوّ). وقال الشيخُ السعديُّ: (دَالٌّ على أنَّ جَميعَ معاني العُلُوّ ثابتةٌ للهِ من كُلِّ وَجْهٍ).
اسمُ (الأعلى) مِن الأسماءِ الثابتةِ للهِ تعالى، وقد ذَكَرَهُ أَغْلَبُ مَن كَتَبَ في الأسماءِ الحُسنى.
وَرَدَ اسمُ (الأَعْلى) في القرآنِ الكريمِ في موضِعَين: قوله تعالى: {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى:1]، وقوله تعالى: {إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى} [الليل:20]. وأمَّا في السُّنّة: فعن حذيفة رضي الله عنه قال: صَلَّيْتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلة، فافْتَتَحَ البَقَرَةَ، فقلت: يركعُ عند المائة، ثُمَّ مَضَى، فقلتُ: يُصلِّي بها في رَكْعَةٍ، فَمَضَى... الحديث، وفيه: ثُمَّ سَجَدَ فقال: (سبحان ربي الأعلى)، فكان سُجُودُه قَريبًا مِن قيامِهِ. أخرجه مسلم برقم (772).
- أَوَّلَ بَعضُهم اسمَ (الأعلى) بمعنى أنّه أعلى مِن أنْ يَمَسَّه حاجةٌ أو يَلْحَقَه آفة، وفَسَّروا الأعلى بِالعُلُوِّ الذي هو القَهْر والاقتدار، دون عُلُوِّ الذَّات، ولا شكَّ أنّ هذا قُصُورٌ، فاسمُهُ تعالى الأعلى يَقتضي أنّه أعلى من غيره قَدْرًَا، وأنّه العالي عليهم بالقَهْر والغَلَبَة، وكلاهما يَتَضَمَّنُ أنّه نَفْسُهُ فوقَ كلِّ شيءٍ، فَعُلُوُّه ثلاثةُ أقسام: 1- عُلُوّ شَأْنٍ. 2- عُلُوّ قَهْرٍ. 3- عُلُوّ فَوْقِيَّة. ولا يَجُوزُ قَصرُ العُلُوِّ على عُلُوّ القَدْر فقط، بل مِن لَوَازِمِ اسمِ (الأعلى) العُلُوُّ المُطْلَقِ بكلِّ اعتبار، فَلَهُ العُلُو المطلق من جَميعِ الوُجُوه، ومَن جَحَدَ عُلُوَّ الذاتِ فَقَد جَحَدَ لوازِمَ اسمِهِ (الأعلى).

- جهود ابن قيم الجوزية في توحيد الأسماء والصفات لوليد بن محمد بن عبد الله العلي، الطبعة الأولى، دار المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة. - النهج الأسمى شرح الأسماء الحسنى لمحمد الحمود النجدي، مكتبة الإمام الذهبي. - جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في باب أسماء الله الحسنى لأرزقي بن محمد سعيدي - معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى لمحمد بن خليفة التميمي، الطبعة الأولى، دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع. - تفسير أسماء الله الحسنى، طبعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد 112 - السنة 33 -1421هـ - مجموع الفتاوى لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، طبعة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية. - صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السَّقَّاف دار الهجرة - القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح العثيمين، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ - منهج ابن القيم في شرح الأسماء الحسنى لمشرف الغامدي، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى.