Klasifikasi: Nama-nama Allah .
الحَمِيْد
English Al-Hamīd (The Praiseworthy)
Türkçe El-Hamîd
اردو قابل تعریف
Indonesia Al-Ḥamīd (Maha Terpuji)
Русский Аль-Хамид (Достославный)
Português O Louvado (Al-Hamid)
বাংলা ভাষা আল-হামীদ (সকল প্রশংসার অধিকারী)
中文 可颂的
فارسی حمید
Tagalog Ang Kapuri-puri
हिन्दी अल-हमीद (प्रशंसनीय)
മലയാളം അൽ-ഹമീദ് (സ്തുത്യർഹൻ)
తెలుగు అల్ హమీదు.
ไทย ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ
অসমীয়া স্বয়ং প্ৰশংসিত, সকলো প্ৰশংসাৰ যোগ্য
الحَمِيْد: اسم دَلَّ على جميعِ المَحامِدِ والكمالاتِ لله تعالى، المُستَحِقُّ للحمدِ لِكمالِهِ في ذاتِهِ وأسمائِهِ وصفاتِهِ وأفعالِهِ.
English Al-Hamīd (The Praiseworthy) is a name that denotes all the praiseworthy and perfect attributes of Allah Almighty, Who deserves praise for the perfection of His essence, names, attributes, and actions.
Türkçe El-Hamîd: Allah Teâlâ için bütün övgülere ve mükemmelliklere delalet eden bir isimdir. Zatında, isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde kâmil olması sebebiyle hamd edilmeyi hak eden.
اردو قابل تعریف : یہ ایسا اسم ہے جو یہ بتلاتا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کےلیے ہیں اور سارے کمال اسی کو حاصل ہیں۔ وہ تعریف کا مستحق اس لیے ہے کہ وہ اپنی ذات، اسما و صفات اور افعال میں کامل ہے۔
Indonesia Al-Ḥamīd: sebuah nama yang menunjukkan semua pujian dan kesempurnaan bagi Allah -Ta'ālā-; Yang berhak mendapatkan pujian karena kesempurnaan-Nya pada zat-Nya, nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, dan perbuatan-Nya.
Русский Аль-Хамид: имя, указывающее на то, что всё похвальное и совершенное присуще Всевышнему Аллаху, Он достоин хвалы за совершенство Своей Сущности, имён, качеств и действий.
Português O Louvado: nome que mostra todos louvores e perfeições de Allah - o Altíssimo -, que merece o louvor pela Sua perfeição em Si próprio, em Seus nomes, atributos e ações.
বাংলা ভাষা আল-হামীদ (সকল প্রশংসার অধিকারী): এটি এমন একটি নাম যেটি যাবতীয় সব ধরনের প্রশংসা ও পূর্ণতা আল্লাহর জন্য হওয়ার প্রমান বহন করে। স্বীয় সত্বা, নাম, সিফাত ও কর্মসমূহে তার পূর্ণতার কারণে তিনিই যাবতীয় প্রশংসার উপযুক্ত।
中文 可颂的:为真主证明所有完美的和可颂的一个名称,因真主本体、名称和属性之完美,故他应受一切赞颂。
فارسی حمید: اسمی است دال بر همهٔ ستایشها و کمالها برای الله تعالی. آنکه به سبب کمال ذاتش و نامهایش و صفات و افعالش شایستهٔ حمد است.
Tagalog Ang Kapuri-puri ay isang pangngalang nagpahiwatig ng lahat ng mga pagpupuri at mga kalubusan ukol kay Allāh (pagkataas-taas Siya), ang karapat-dapat sa papuri dahil sa kalubusan Niya sa sarili Niya, mga pangalan Niya, mga katangian Niya, at mga gawa Niya.
हिन्दी प्रशंसनीय : अल्लाह का ऐसा नाम, जो यह बताता है कि सारी प्रशंसाएँ और संपूर्णताएँ अल्लाह के लिए हैं। वह अपनी हस्ती, नामों, गुणों और कार्यों की संपूर्णता के कारण प्रशंसा के लायक़ है।
മലയാളം അൽ-ഹമീദ്: സർവ്വ സ്തുതികളും പൂർണ്ണതകളും അല്ലാഹുവിനാണെന്ന് അറിയിക്കുന്ന നാമമാണ് ഹമീദ്. അവൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിലും നാമങ്ങളിലും വിശേഷണങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമെല്ലാം പരിപൂർണ്ണനായതിനാൽ സർവ്വ സ്തുതികൾക്കും അർഹതയുള്ളവനാകുന്നു അവൻ.
తెలుగు అల్ హమీదు:- ఈ పేరు సమస్త పొగడ్తలు,నైపుణ్యాలు కేవలం మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ కొరకు సూచిస్తుంది,ఆయనే ఈ పొగడ్తలకు,నైపుణ్యాలకు అస్తిత్వ,లక్షణాల మరియు కార్యక్రమాల పరంగా హక్కుదారుడు.
ไทย ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ : เป็นชื่อที่บ่งบอกถึงการสรรเสริญทั้งหมดและความสมบูรณ์แบบต่างๆนั้นสำหรับอัลลอฮฺ ตะอาลา เป็นผู้ที่สมควรได้รับการสรรเสริญสำหรับความสมบูรณ์แบบของพระองค์ต่อซาต(ตัว) บรรดาพระนาม คุณลักษณะและการกระทำของพระองค์
অসমীয়া আল-হামীদ (সকলো প্ৰশংসাৰ যোগ্য, স্বয়ং প্ৰশংসিত): এনেকুৱা এটা নাম, যি নামে আল্লাহৰ বাবে সকলো ধৰণৰ প্ৰশংসা আৰু পূৰ্ণাংগ চিফাতৰ প্ৰমাণ বহন কৰে। সত্ত্বাগতভাৱে, নামগতভাৱে আৰু গুণগতভাৱে তথা কৰ্মগতভাৱে, পূৰ্ণাংগ হোৱাৰ কাৰণে একমাত্ৰ তেৱেঁই সকলো প্ৰশংসাৰ যোগ্য।
قال ابنُ تيمية: (الذي يَحمَد نفسَه ويُثني على نفسِهِ، ويُحِبُّ الحمدَ من خلقِهِ). قال ابنُ القيم: (هو الذي له مِن الصفاتِ وأسبابِ الحمدِ ما يقتضي أن يكونَ محمودًا، وإنْ لم يَحمدْهُ غيرُه، فهو حَميدٌ في نفسِهِ). قال الشيخُ السعدي: (الحَميدُ في ذاتِهِ، وأسمائِه، وصفاتِه وأفعالِهِ، فلَهُ مِن الأسماءِ أحسنُها، ومن الصفاتِ أكملُها، ومن الأفعال أتمُّها وأحسنُها، فإنَّ أفعالَه تعالى دائرةٌ بين الفضلِ والعدل).
اسمُ (الحميد) مِن الأسماءِ الثابِتة لله تعالى، وقد ذَكَرَهُ أَغْلَبُ مَن كَتَبَ في الأسماءِ الحُسنى.
وَرَدَ ذِكْرُ اسمِ (الحَمِيْد) في القرآنِ الكريمِ (17) مَرّةً، منها: قوله تعالى: {واعلموا أنّ الله غني حميد} [البقرة:267]. وقوله تعالى: {إنّه حميد مجيد} [هود:73]. وقوله تعالى: {فإنّ الله لغني حميد} [إبراهيم:8]. أَمَّا في السُّنَّة: فقولُهُ صلى عليه وسلم: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد) رواه البخاري (4797) ومسلم (406).
1- أسماءُ اللهِ كلُّها حسنى، والحُسْنُ في أسماءِ اللهِ تعالى يكونُ باعتبارِ كلِّ اسمٍ على انفرادِهِ، ويكونُ باعتبارِ جَمْعِهِ إلى غيرِه، فيَحصلُ بجَمعِ الاسمِ إلى الآخَرِ كمالٌ فوقَ كمال، وقدر زائد على مفرديهما نحو: الغني الحميد، العَفُو القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامَّةُ الصفاتِ المُقتَرِنةِ والأسماءِ المُزدَوَجة في القرآن، فإنَّ الغِنى صفةُ كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغِنى مع الحمدِ كمالٌ آخر، فله ثناءٌ من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما. 2- الفرقُ بين الشَّكورِ والحميدِ: أنّ الشكورَ الذي يَشكرُ القليلَ من العملِ والعطاء، ويُوفِّقُ العبدَ للشُّكْر، وأمَّا الحميدُ فهو المَحمودُ على ما خَلَقَهُ وأَمَرَ به ونهى عنه.

- جهود ابن قيم الجوزية في توحيد الأسماء والصفات لوليد بن محمد بن عبد الله العلي، الطبعة الأولى، دار المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة. - الجامع لأسماء الله الحسنى لحامد أحمد الطاهر. - النهج الأسمى شرح الأسماء الحسنى لمحمد الحمود النجدي، مكتبة الإمام الذهبي. - جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في باب أسماء الله الحسنى لأرزقي بن محمد سعيدي. - معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى لمحمد بن خليفة التميمي، الطبعة الأولى، دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع. - تفسير أسماء الله الحسنى، طبعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد 112 - السنة 33 -1421هـ. - بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية، دار عالم الفوائد. - منهج ابن القيم في شرح الأسماء الحسنى لمشرف الغامدي، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى. - شرح أسماء الله الحسنى لسعيد بن وهف القحطاني، دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع. - القواعد المثلى لابن عثيمين، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ، مدار الوطن للنشر.